Chandra Kavacham

அஸ்ய ஶ்ரீ சம்த்ர கவசஸ்ய | கௌதம றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சம்தஃ | ஶ்ரீ சம்த்ரோ தேவதா | சம்த்ர ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

த்யானம்

ஸமம் சதுர்புஜம் வம்தே கேயூர மகுடோஜ்வலம் |
வாஸுதேவஸ்ய னயனம் ஶம்கரஸ்ய ச பூஷணம் ||

ஏவம் த்யாத்வா ஜபேன்னித்யம் ஶஶினஃ கவசம் ஶுபம் ||

அத சம்த்ர கவசம்

ஶஶீ பாது ஶிரோதேஶம் பாலம் பாது கலானிதிஃ |
சக்ஷுஷீ சம்த்ரமாஃ பாது ஶ்ருதீ பாது னிஶாபதிஃ || 1 ||

ப்ராணம் க்ஷபகரஃ பாது முகம் குமுதபாம்தவஃ |
பாது கம்டம் ச மே ஸோமஃ ஸ்கம்தே ஜைவாத்றுகஸ்ததா || 2 ||

கரௌ ஸுதாகரஃ பாது வக்ஷஃ பாது னிஶாகரஃ |
ஹ்றுதயம் பாது மே சம்த்ரோ னாபிம் ஶம்கரபூஷணஃ || 3 ||

மத்யம் பாது ஸுரஶ்ரேஷ்டஃ கடிம் பாது ஸுதாகரஃ |
ஊரூ தாராபதிஃ பாது ம்றுகாம்கோ ஜானுனீ ஸதா || 4 ||

அப்திஜஃ பாது மே ஜம்கே பாது பாதௌ விதுஃ ஸதா |
ஸர்வாண்யன்யானி சாம்கானி பாது சம்த்ரோகிலம் வபுஃ || 5 ||

பலஶ்ருதிஃ
ஏதத்தி கவசம் திவ்யம் புக்தி முக்தி ப்ரதாயகம் |
யஃ படேச்ச்றுணுயாத்வாபி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் || 6 ||

|| இதி ஶ்ரீசம்த்ர கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH

asya Sree caMdra kavacasya | gautama RuShiH | anuShTup ChaMdaH | Sree caMdrO dEvataa | caMdra preetyarthE japE viniyOgaH ||

dhyaanaM

samaM caturbhujaM vaMdE kEyoora makuTOjvalam |
vaasudEvasya nayanaM SaMkarasya ca bhooShaNam ||

EvaM dhyaatvaa japEnnityaM SaSinaH kavacaM Subham ||

atha caMdra kavacam

SaSee paatu SirOdESaM bhaalaM paatu kalaanidhiH |
cakShuShee caMdramaaH paatu Srutee paatu niSaapatiH || 1 ||

praaNaM kShapakaraH paatu mukhaM kumudabaaMdhavaH |
paatu kaMThaM ca mE sOmaH skaMdhE jaivaatRukastathaa || 2 ||

karau sudhaakaraH paatu vakShaH paatu niSaakaraH |
hRudayaM paatu mE caMdrO naabhiM SaMkarabhooShaNaH || 3 ||

madhyaM paatu suraSrEShThaH kaTiM paatu sudhaakaraH |
ooroo taaraapatiH paatu mRugaaMkO jaanunee sadaa || 4 ||

abdhijaH paatu mE jaMghE paatu paadau vidhuH sadaa |
sarvaaNyanyaani caaMgaani paatu caMdrOkhilaM vapuH || 5 ||

phalaSrutiH
Etaddhi kavacaM divyaM bhukti mukti pradaayakam |
yaH paThEcCRuNuyaadvaapi sarvatra vijayee bhavEt || 6 ||

|| iti SreecaMdra kavacaM saMpoorNam ||

Ketu Kavacham

த்யானம்
கேதும் கராலவதனம் சித்ரவர்ணம் கிரீடினம் |
ப்ரணமாமி ஸதா கேதும் த்வஜாகாரம் க்ரஹேஶ்வரம் || 1 ||

| அத கேது கவசம் |

சித்ரவர்ணஃ ஶிரஃ பாது பாலம் தூம்ரஸமத்யுதிஃ |
பாது னேத்ரே பிங்கலாக்ஷஃ ஶ்ருதீ மே ரக்தலோசனஃ || 2 ||

க்ராணம் பாது ஸுவர்ணாபஶ்சிபுகம் ஸிம்ஹிகாஸுதஃ |
பாது கண்டம் ச மே கேதுஃ ஸ்கன்தௌ பாது க்ரஹாதிபஃ || 3 ||

ஹஸ்தௌ பாது ஸுரஶ்ரேஷ்டஃ குக்ஷிம் பாது மஹாக்ரஹஃ |
ஸிம்ஹாஸனஃ கடிம் பாது மத்யம் பாது மஹாஸுரஃ || 4 ||

ஊரூ பாது மஹாஶீர்ஷோ ஜானுனீ மே‌உதிகோபனஃ |
பாது பாதௌ ச மே க்ரூரஃ ஸர்வாங்கம் னரபிங்கலஃ || 5 ||

பலஶ்ருதிஃ
ய இதம் கவசம் திவ்யம் ஸர்வரோகவினாஶனம் |
ஸர்வஶத்ருவினாஶம் ச தாரணாத்விஜயீ பவேத் || 6 ||

|| இதி ஶ்ரீப்ரஹ்மாண்டபுராணே கேதுகவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH

dhyaanaM
kEtuM karaalavadanaM citravarNaM kireeTinam |
praNamaami sadaa kEtuM dhvajaakaaraM grahESvaram || 1 ||

| atha kEtu kavacam |

citravarNaH SiraH paatu bhaalaM dhoomrasamadyutiH |
paatu nEtrE pingalaakShaH Srutee mE raktalOcanaH || 2 ||

ghraaNaM paatu suvarNaabhaScibukaM siMhikaasutaH |
paatu kaNThaM ca mE kEtuH skandhau paatu grahaadhipaH || 3 ||

hastau paatu suraSrEShThaH kukShiM paatu mahaagrahaH |
siMhaasanaH kaTiM paatu madhyaM paatu mahaasuraH || 4 ||

ooroo paatu mahaaSeerShO jaanunee mEtikOpanaH |
paatu paadau ca mE krooraH sarvaangaM narapingalaH || 5 ||

phalaSrutiH
ya idaM kavacaM divyaM sarvarOgavinaaSanam |
sarvaSatruvinaaSaM ca dhaaraNaadvijayee bhavEt || 6 ||

|| iti SreebrahmaaNDapuraaNE kEtukavacaM sampoorNam ||

Surya Kavacham

ஶ்ரீபைரவ உவாச

யோ தேவதேவோ பகவான் பாஸ்கரோ மஹஸாம் னிதிஃ |
கயத்ரீனாயகோ பாஸ்வான் ஸவிதேதி ப்ரகீயதே || 1 ||

தஸ்யாஹம் கவசம் திவ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபிதம் |
ஸர்வமன்த்ரமயம் குஹ்யம் மூலவித்யாரஹஸ்யகம் || 2 ||

ஸர்வபாபாபஹம் தேவி துஃகதாரித்ர்யனாஶனம் |
மஹாகுஷ்டஹரம் புண்யம் ஸர்வரோகனிவர்ஹணம் || 3 ||

ஸர்வஶத்ருஸமூஹக்னம் ஸம்க்ராமே விஜயப்ரதம் |
ஸர்வதேஜோமயம் ஸர்வதேவதானவபூஜிதம் || 4 ||

ரணே ராஜபயே கோரே ஸர்வோபத்ரவனாஶனம் |
மாத்றுகாவேஷ்டிதம் வர்ம பைரவானனனிர்கதம் || 5 ||

க்ரஹபீடாஹரம் தேவி ஸர்வஸங்கடனாஶனம் |
தாரணாதஸ்ய தேவேஶி ப்ரஹ்மா லோகபிதாமஹஃ || 6 ||

விஷ்ணுர்னாராயணோ தேவி ரணே தைத்யாஞ்ஜிஷ்யதி |
ஶங்கரஃ ஸர்வலோகேஶோ வாஸவோ‌உபி திவஸ்பதிஃ || 7 ||

ஓஷதீஶஃ ஶஶீ தேவி ஶிவோ‌உஹம் பைரவேஶ்வரஃ |
மன்த்ராத்மகம் பரம் வர்ம ஸவிதுஃ ஸாரமுத்தமம் || 8 ||

யோ தாரயேத் புஜே மூர்த்னி ரவிவாரே மஹேஶ்வரி |
ஸ ராஜவல்லபோ லோகே தேஜஸ்வீ வைரிமர்தனஃ || 9 ||

பஹுனோக்தேன கிம் தேவி கவசஸ்யாஸ்ய தாரணாத் |
இஹ லக்ஷ்மீதனாரோக்ய-வ்றுத்திர்பவதி னான்யதா || 10 ||

பரத்ர பரமா முக்திர்தேவானாமபி துர்லபா |
கவசஸ்யாஸ்ய தேவேஶி மூலவித்யாமயஸ்ய ச || 11 ||

வஜ்ரபஞ்ஜரகாக்யஸ்ய முனிர்ப்ரஹ்மா ஸமீரிதஃ |
காயத்ர்யம் சன்த இத்யுக்தம் தேவதா ஸவிதா ஸ்ம்றுதஃ || 12 ||

மாயா பீஜம் ஶரத் ஶக்திர்னமஃ கீலகமீஶ்வரி |
ஸர்வார்தஸாதனே தேவி வினியோகஃ ப்ரகீர்திதஃ || 13 ||

அத ஸூர்ய கவசம்

ஓம் அம் ஆம் இம் ஈம் ஶிரஃ பாது ஓம் ஸூர்யோ மன்த்ரவிக்ரஹஃ |
உம் ஊம் றும் றூம் லலாடம் மே ஹ்ராம் ரவிஃ பாது சின்மயஃ || 14 ||

~ளும் ~ளூம் ஏம் ஐம் பாது னேத்ரே ஹ்ரீம் மமாருணஸாரதிஃ |
ஓம் ஔம் அம் அஃ ஶ்ருதீ பாது ஸஃ ஸர்வஜகதீஶ்வரஃ || 15 ||

கம் கம் கம் கம் பாது கண்டௌ ஸூம் ஸூரஃ ஸுரபூஜிதஃ |
சம் சம் ஜம் ஜம் ச னாஸாம் மே பாது யார்ம் அர்யமா ப்ரபுஃ || 16 ||

டம் டம் டம் டம் முகம் பாயாத் யம் யோகீஶ்வரபூஜிதஃ |
தம் தம் தம் தம் கலம் பாது னம் னாராயணவல்லபஃ || 17 ||

பம் பம் பம் பம் மம ஸ்கன்தௌ பாது மம் மஹஸாம் னிதிஃ |
யம் ரம் லம் வம் புஜௌ பாது மூலம் ஸகனாயகஃ || 18 ||

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் பாது வக்ஷோ மூலமன்த்ரமயோ த்ருவஃ |
ளம் க்ஷஃ குக்ஷ்ஸிம் ஸதா பாது க்ரஹாதோ தினேஶ்வரஃ || 19 ||

ஙம் ஞம் ணம் னம் மம் மே பாது ப்றுஷ்டம் திவஸனாயகஃ |
அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் றும் றூம் னாபிம் பாது தமோபஹஃ || 20 ||

~ளும் ~ளூம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அஃ லிங்கம் மே‌உவ்யாத் க்ரஹேஶ்வரஃ |
கம் கம் கம் கம் சம் சம் ஜம் ஜம் கடிம் பானுர்மமாவது || 21 ||

டம் டம் டம் டம் தம் தம் தம் தம் ஜானூ பாஸ்வான் மமாவது |
பம் பம் பம் பம் யம் ரம் லம் வம் ஜங்கே மே‌உவ்யாத் விபாகரஃ || 22 ||

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளம் க்ஷஃ பாது மூலம் பாதௌ த்ரயிதனுஃ |
ஙம் ஞம் ணம் னம் மம் மே பாது ஸவிதா ஸகலம் வபுஃ || 23 ||

ஸோமஃ பூர்வே ச மாம் பாது பௌமோ‌உக்னௌ மாம் ஸதாவது |
புதோ மாம் தக்ஷிணே பாது னைறுத்யா குரரேவ மாம் || 24 ||

பஶ்சிமே மாம் ஸிதஃ பாது வாயவ்யாம் மாம் ஶனைஶ்சரஃ |
உத்தரே மாம் தமஃ பாயாதைஶான்யாம் மாம் ஶிகீ ததா || 25 ||

ஊர்த்வம் மாம் பாது மிஹிரோ மாமதஸ்தாஞ்ஜகத்பதிஃ |
ப்ரபாதே பாஸ்கரஃ பாது மத்யாஹ்னே மாம் தினேஶ்வரஃ || 26 ||

ஸாயம் வேதப்ரியஃ பாது னிஶீதே விஸ்புராபதிஃ |
ஸர்வத்ர ஸர்வதா ஸூர்யஃ பாது மாம் சக்ரனாயகஃ || 27 ||

ரணே ராஜகுலே த்யூதே விதாதே ஶத்ருஸங்கடே |
ஸங்காமே ச ஜ்வரே ரோகே பாது மாம் ஸவிதா ப்ரபுஃ || 28 ||

ஓம் ஓம் ஓம் உத ஓமுஔம் ஹ ஸ ம யஃ ஸூரோ‌உவதான்மாம் பயாத்
ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரும் ஹஹஹா ஹஸௌஃ ஹஸஹஸௌஃ ஹம்ஸோ‌உவதாத் ஸர்வதஃ |
ஸஃ ஸஃ ஸஃ ஸஸஸா ன்றுபாத்வனசராச்சௌராத்ரணாத் ஸம்கடாத்
பாயான்மாம் குலனாயகோ‌உபி ஸவிதா ஓம் ஹ்ரீம் ஹ ஸௌஃ ஸர்வதா || 29 ||

த்ராம் த்ரீம் த்ரூம் ததனம் ததா ச தரணிர்பாம்பைர்பயாத் பாஸ்கரோ
ராம் ரீம் ரூம் ருருரூம் ரவிர்ஜ்வரபயாத் குஷ்டாச்ச ஶூலாமயாத் |
அம் அம் ஆம் விவிவீம் மஹாமயபயம் மாம் பாது மார்தண்டகோ
மூலவ்யாப்ததனுஃ ஸதாவது பரம் ஹம்ஸஃ ஸஹஸ்ராம்ஶுமான் || 30||

அத பலஶ்றுதிஃ

இதி ஶ்ரீகவசம் திவ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபிதம் |
ஸர்வதேவரஹஸ்யம் ச மாத்றுகாமன்த்ரவேஷ்டிதம் || 31 ||

மஹாரோகபயக்னம் ச பாபக்னம் மன்முகோதிதம் |
குஹ்யம் யஶஸ்கரம் புண்யம் ஸர்வஶ்ரேயஸ்கரம் ஶிவே || 32 ||

லிகித்வா ரவிவாரே து திஷ்யே வா ஜன்மபே ப்ரியே |
அஷ்டகன்தேன திவ்யேன ஸுதாக்ஷீரேண பார்வதி || 33 ||

அர்கக்ஷீரேண புண்யேன பூர்ஜத்வசி மஹேஶ்வரி |
கனகீகாஷ்டலேகன்யா கவசம் பாஸ்கரோதயே || 34 ||

ஶ்வேதஸூத்ரேண ரக்தேன ஶ்யாமேனாவேஷ்டயேத் குடீம் |
ஸௌவர்ணேனாத ஸம்வேஷ்ட்ய தாரயேன்மூர்த்னி வா புஜே || 35 ||

ரணே ரிபூஞ்ஜயேத் தேவி வாதே ஸதஸி ஜேஷ்யதி |
ராஜமான்யோ பவேன்னித்யம் ஸர்வதேஜோமயோ பவேத் || 36 ||

கண்டஸ்தா புத்ரதா தேவி குக்ஷிஸ்தா ரோகனாஶினீ |
ஶிரஃஸ்தா குடிகா திவ்யா ராகலோகவஶங்கரீ || 37 ||

புஜஸ்தா தனதா னித்யம் தேஜோபுத்திவிவர்தினீ |
வன்த்யா வா காகவன்த்யா வா ம்றுதவத்ஸா ச யாங்கனா || 38 ||

கண்டே ஸா தாரயேன்னித்யம் பஹுபுத்ரா ப்ரஜாயயே |
யஸ்ய தேஹே பவேன்னித்யம் குடிகைஷா மஹேஶ்வரி || 39 ||

மஹாஸ்த்ராணீன்த்ரமுக்தானி ப்ரஹ்மாஸ்த்ராதீனி பார்வதி |
தத்தேஹம் ப்ராப்ய வ்யர்தானி பவிஷ்யன்தி ன ஸம்ஶயஃ || 40 ||

த்ரிகாலம் யஃ படேன்னித்யம் கவசம் வஜ்ரபஞ்ஜரம் |
தஸ்ய ஸத்யோ மஹாதேவி ஸவிதா வரதோ பவேத் || 41 ||

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தேவி பூஜயேத் யஸ்த்ரயீதனும் |
தஸ்ய பூஜார்ஜிதம் புண்யம் ஜன்மகோடிஷு னிஷ்பலம் || 42 ||

ஶதாவர்தம் படேத்வர்ம ஸப்தம்யாம் ரவிவாஸரே |
மஹாகுஷ்டார்திதோ தேவி முச்யதே னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 43 ||

னிரோகோ யஃ படேத்வர்ம தரித்ரோ வஜ்ரபஞ்ஜரம் |
லக்ஷ்மீவாஞ்ஜாயதே தேவி ஸத்யஃ ஸூர்யப்ரஸாததஃ || 44 ||

பக்த்யா யஃ ப்ரபடேத் தேவி கவசம் ப்ரத்யஹம் ப்ரியே |
இஹ லோகே ஶ்ரியம் புக்த்வா தேஹான்தே முக்திமாப்னுயாத் || 45 ||

இதி ஶ்ரீருத்ரயாமலே தன்த்ரே ஶ்ரீதேவிரஹஸ்யே
வஜ்ரபஞ்ஜராக்யஸூர்யகவசனிரூபணம் த்ரயஸ்த்ரிம்ஶஃ படலஃ ||

IN ENGLISH
Sreebhairava uvaaca

yO dEvadEvO bhagavaan bhaaskarO mahasaaM nidhiH |
gayatreenaayakO bhaasvaan savitEti prageeyatE || 1 ||

tasyaahaM kavacaM divyaM vajrapanjarakaabhidham |
sarvamantramayaM guhyaM moolavidyaarahasyakam || 2 ||

sarvapaapaapahaM dEvi duHkhadaaridryanaaSanam |
mahaakuShThaharaM puNyaM sarvarOganivarhaNam || 3 ||

sarvaSatrusamoohaghnaM samgraamE vijayapradam |
sarvatEjOmayaM sarvadEvadaanavapoojitam || 4 ||

raNE raajabhayE ghOrE sarvOpadravanaaSanam |
maatRukaavEShTitaM varma bhairavaanananirgatam || 5 ||

grahapeeDaaharaM dEvi sarvasankaTanaaSanam |
dhaaraNaadasya dEvESi brahmaa lOkapitaamahaH || 6 ||

viShNurnaaraayaNO dEvi raNE daityaanjiShyati |
SankaraH sarvalOkESO vaasavOpi divaspatiH || 7 ||

OShadheeSaH SaSee dEvi SivOhaM bhairavESvaraH |
mantraatmakaM paraM varma savituH saaramuttamam || 8 ||

yO dhaarayEd bhujE moordhni ravivaarE mahESvari |
sa raajavallabhO lOkE tEjasvee vairimardanaH || 9 ||

bahunOktEna kiM dEvi kavacasyaasya dhaaraNaat |
iha lakShmeedhanaarOgya-vRuddhirbhavati naanyathaa || 10 ||

paratra paramaa muktirdEvaanaamapi durlabhaa |
kavacasyaasya dEvESi moolavidyaamayasya ca || 11 ||

vajrapanjarakaakhyasya munirbrahmaa sameeritaH |
gaayatryaM Canda ityuktaM dEvataa savitaa smRutaH || 12 ||

maayaa beejaM Sarat SaktirnamaH keelakameeSvari |
sarvaarthasaadhanE dEvi viniyOgaH prakeertitaH || 13 ||

atha soorya kavacaM

OM am aam im eeM SiraH paatu OM sooryO mantravigrahaH |
um ooM RuM RooM lalaaTaM mE hraaM raviH paatu cinmayaH || 14 ||

~LuM ~Loom Em aiM paatu nEtrE hreeM mamaaruNasaarathiH |
OM aum am aH Srutee paatu saH sarvajagadeeSvaraH || 15 ||

kaM khaM gaM ghaM paatu gaNDau sooM sooraH surapoojitaH |
caM CaM jaM jhaM ca naasaaM mE paatu yaarm aryamaa prabhuH || 16 ||

TaM ThaM DaM DhaM mukhaM paayaad yaM yOgeeSvarapoojitaH |
taM thaM daM dhaM galaM paatu naM naaraayaNavallabhaH || 17 ||

paM phaM baM bhaM mama skandhau paatu maM mahasaaM nidhiH |
yaM raM laM vaM bhujau paatu moolaM sakanaayakaH || 18 ||

SaM ShaM saM haM paatu vakShO moolamantramayO dhruvaH |
LaM kShaH kukShsiM sadaa paatu grahaathO dinESvaraH || 19 ||

naM naM NaM naM maM mE paatu pRuShThaM divasanaayakaH |
am aam im eem um ooM RuM RooM naabhiM paatu tamOpahaH || 20 ||

~LuM ~Loom Em aim OM aum am aH lingaM mEvyaad grahESvaraH |
kaM khaM gaM ghaM caM CaM jaM jhaM kaTiM bhaanurmamaavatu || 21 ||

TaM ThaM DaM DhaM taM thaM daM dhaM jaanoo bhaasvaan mamaavatu |
paM phaM baM bhaM yaM raM laM vaM janghE mEvyaad vibhaakaraH || 22 ||

SaM ShaM saM haM LaM kShaH paatu moolaM paadau trayitanuH |
naM naM NaM naM maM mE paatu savitaa sakalaM vapuH || 23 ||

sOmaH poorvE ca maaM paatu bhaumOgnau maaM sadaavatu |
budhO maaM dakShiNE paatu naiRutyaa gurarEva maam || 24 ||

paScimE maaM sitaH paatu vaayavyaaM maaM SanaiScaraH |
uttarE maaM tamaH paayaadaiSaanyaaM maaM Sikhee tathaa || 25 ||

oordhvaM maaM paatu mihirO maamadhastaanjagatpatiH |
prabhaatE bhaaskaraH paatu madhyaahnE maaM dinESvaraH || 26 ||

saayaM vEdapriyaH paatu niSeethE visphuraapatiH |
sarvatra sarvadaa sooryaH paatu maaM cakranaayakaH || 27 ||

raNE raajakulE dyootE vidaadE SatrusankaTE |
sangaamE ca jvarE rOgE paatu maaM savitaa prabhuH || 28 ||

OM OM OM uta OMuaum ha sa ma yaH soorOvataanmaaM bhayaad
hraaM hreeM hruM hahahaa hasauH hasahasauH haMsOvataat sarvataH |
saH saH saH sasasaa nRupaadvanacaraaccauraadraNaat saMkaTaat
paayaanmaaM kulanaayakOpi savitaa OM hreeM ha sauH sarvadaa || 29 ||

draaM dreeM drooM dadhanaM tathaa ca taraNirbhaaMbhairbhayaad bhaaskarO
raaM reeM rooM rururooM ravirjvarabhayaat kuShThaacca Soolaamayaat |
am am aaM viviveeM mahaamayabhayaM maaM paatu maartaNDakO
moolavyaaptatanuH sadaavatu paraM haMsaH sahasraaMSumaan || 30||

atha phalaSRutiH

iti SreekavacaM divyaM vajrapanjarakaabhidham |
sarvadEvarahasyaM ca maatRukaamantravEShTitam || 31 ||

mahaarOgabhayaghnaM ca paapaghnaM manmukhOditam |
guhyaM yaSaskaraM puNyaM sarvaSrEyaskaraM SivE || 32 ||

likhitvaa ravivaarE tu tiShyE vaa janmabhE priyE |
aShTagandhEna divyEna sudhaakSheerENa paarvati || 33 ||

arkakSheerENa puNyEna bhoorjatvaci mahESvari |
kanakeekaaShThalEkhanyaa kavacaM bhaaskarOdayE || 34 ||

SvEtasootrENa raktEna SyaamEnaavEShTayEd guTeem |
sauvarNEnaatha saMvEShThya dhaarayEnmoordhni vaa bhujE || 35 ||

raNE ripoonjayEd dEvi vaadE sadasi jEShyati |
raajamaanyO bhavEnnityaM sarvatEjOmayO bhavEt || 36 ||

kaNThasthaa putradaa dEvi kukShisthaa rOganaaSinee |
SiraHsthaa guTikaa divyaa raakalOkavaSankaree || 37 ||

bhujasthaa dhanadaa nityaM tEjObuddhivivardhinee |
vandhyaa vaa kaakavandhyaa vaa mRutavatsaa ca yaanganaa || 38 ||

kaNThE saa dhaarayEnnityaM bahuputraa prajaayayE |
yasya dEhE bhavEnnityaM guTikaiShaa mahESvari || 39 ||

mahaastraaNeendramuktaani brahmaastraadeeni paarvati |
taddEhaM praapya vyarthaani bhaviShyanti na saMSayaH || 40 ||

trikaalaM yaH paThEnnityaM kavacaM vajrapanjaram |
tasya sadyO mahaadEvi savitaa varadO bhavEt || 41 ||

agnyaatvaa kavacaM dEvi poojayEd yastrayeetanum |
tasya poojaarjitaM puNyaM janmakOTiShu niShphalam || 42 ||

SataavartaM paThEdvarma saptamyaaM ravivaasarE |
mahaakuShThaarditO dEvi mucyatE naatra saMSayaH || 43 ||

nirOgO yaH paThEdvarma daridrO vajrapanjaram |
lakShmeevaanjaayatE dEvi sadyaH sooryaprasaadataH || 44 ||

bhaktyaa yaH prapaThEd dEvi kavacaM pratyahaM priyE |
iha lOkE SriyaM bhuktvaa dEhaantE muktimaapnuyaat || 45 ||

iti SreerudrayaamalE tantrE SreedEvirahasyE
vajrapanjaraakhyasooryakavacaniroopaNaM trayastriMSaH paTalaH ||

Rahu Kavacham

த்யானம்
ப்ரணமாமி ஸதா ராஹும் ஶூர்பாகாரம் கிரீடினம் |
ஸைம்ஹிகேயம் கராலாஸ்யம் லோகானாமபயப்ரதம் || 1||

| அத ராஹு கவசம் |

னீலாம்பரஃ ஶிரஃ பாது லலாடம் லோகவன்திதஃ |
சக்ஷுஷீ பாது மே ராஹுஃ ஶ்ரோத்ரே த்வர்தஶரிரவான் || 2||

னாஸிகாம் மே தூம்ரவர்ணஃ ஶூலபாணிர்முகம் மம |
ஜிஹ்வாம் மே ஸிம்ஹிகாஸூனுஃ கண்டம் மே கடினாங்க்ரிகஃ || 3||

புஜங்கேஶோ புஜௌ பாது னீலமால்யாம்பரஃ கரௌ |
பாது வக்ஷஃஸ்தலம் மன்த்ரீ பாது குக்ஷிம் விதுன்துதஃ || 4||

கடிம் மே விகடஃ பாது ஊரூ மே ஸுரபூஜிதஃ |
ஸ்வர்பானுர்ஜானுனீ பாது ஜங்கே மே பாது ஜாட்யஹா || 5||

குல்பௌ க்ரஹபதிஃ பாது பாதௌ மே பீஷணாக்றுதிஃ |
ஸர்வாண்யங்கானி மே பாது னீலசன்தனபூஷணஃ || 6||

பலஶ்ருதிஃ
ராஹோரிதம் கவசம்றுத்திதவஸ்துதம் யோ
பக்த்யா படத்யனுதினம் னியதஃ ஶுசிஃ ஸன் |
ப்ராப்னோதி கீர்திமதுலாம் ஶ்ரியம்றுத்தி-
மாயுராரோக்யமாத்மவிஜயம் ச ஹி தத்ப்ரஸாதாத் || 7||

|| இதி ஶ்ரீமஹாபாரதே த்றுதராஷ்ட்ரஸஞ்ஜயஸம்வாதே த்ரோணபர்வணி ராஹுகவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH

dhyaanam
praNamaami sadaa raahuM SoorpaakaaraM kireeTinam |
saiMhikEyaM karaalaasyaM lOkaanaamabhayapradam || 1||

| atha raahu kavacam |

neelaambaraH SiraH paatu lalaaTaM lOkavanditaH |
cakShuShee paatu mE raahuH SrOtrE tvardhaSariravaan || 2||

naasikaaM mE dhoomravarNaH SoolapaaNirmukhaM mama |
jihvaaM mE siMhikaasoonuH kaNThaM mE kaThinaanghrikaH || 3||

bhujangESO bhujau paatu neelamaalyaambaraH karau |
paatu vakShaHsthalaM mantree paatu kukShiM vidhuntudaH || 4||

kaTiM mE vikaTaH paatu ooroo mE surapoojitaH |
svarbhaanurjaanunee paatu janghE mE paatu jaaDyahaa || 5||

gulphau grahapatiH paatu paadau mE bheeShaNaakRutiH |
sarvaaNyangaani mE paatu neelacandanabhooShaNaH || 6||

phalaSrutiH
raahOridaM kavacamRuddhidavastudaM yO
bhaktyaa paThatyanudinaM niyataH SuciH san |
praapnOti keertimatulaaM SriyamRuddhi-
maayuraarOgyamaatmavijayaM ca hi tatprasaadaat || 7||

|| iti SreemahaabhaaratE dhRutaraaShTrasanjayasaMvaadE drONaparvaNi raahukavacaM sampoorNam ||

Guru Kavacham

அஸ்ய ஶ்ரீப்றுஹஸ்பதி கவசமஹா மம்த்ரஸ்ய, ஈஶ்வர றுஷிஃ,
அனுஷ்டுப் சம்தஃ, ப்றுஹஸ்பதிர்தேவதா,
கம் பீஜம், ஶ்ரீம் ஶக்திஃ, க்லீம் கீலகம்,
ப்றுஹஸ்பதி ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

த்யானம்
அபீஷ்டபலதம் வம்தே ஸர்வஜ்ஞம் ஸுரபூஜிதம் |
அக்ஷமாலாதரம் ஶாம்தம் ப்ரணமாமி ப்றுஹஸ்பதிம் ||

அத ப்றுஹஸ்பதி கவசம்
ப்றுஹஸ்பதிஃ ஶிரஃ பாது லலாடம் பாது மே குருஃ |
கர்ணௌ ஸுரகுருஃ பாது னேத்ரே மேபீஷ்டதாயகஃ || 1 ||

ஜிஹ்வாம் பாது ஸுராசார்யஃ னாஸம் மே வேதபாரகஃ |
முகம் மே பாது ஸர்வஜ்ஞஃ கம்டம் மே தேவதாகுருஃ || 2 ||

புஜா வம்கீரஸஃ பாது கரௌ பாது ஶுபப்ரதஃ |
ஸ்தனௌ மே பாது வாகீஶஃ குக்ஷிம் மே ஶுபலக்ஷணஃ || 3 ||

னாபிம் தேவகுருஃ பாது மத்யம் பாது ஸுகப்ரதஃ |
கடிம் பாது ஜகத்வம்த்யஃ ஊரூ மே பாது வாக்பதிஃ || 4 ||

ஜானுஜம்கே ஸுராசார்யஃ பாதௌ விஶ்வாத்மகஃ ஸதா |
அன்யானி யானி சாம்கானி ரக்ஷேன்மே ஸர்வதோ குருஃ || 5 ||

பலஶ்றுதிஃ
இத்யேதத்கவசம் திவ்யம் த்ரிஸம்த்யம் யஃ படேன்னரஃ |
ஸர்வான் காமானவாப்னோதி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் ||

IN ENGLISH

asya SreebRuhaspati kavacamahaa maMtrasya, eeSvara RuShiH,
anuShTup CaMdaH, bRuhaspatirdEvataa,
gaM beejaM, SreeM SaktiH, kleeM keelakam,
bRuhaspati prasaada siddhyarthE japE viniyOgaH ||

dhyaanam
abheeShTaphaladaM vaMdE sarvagnyaM surapoojitam |
akShamaalaadharaM SaaMtaM praNamaami bRuhaspatim ||

atha bRuhaspati kavacam
bRuhaspatiH SiraH paatu lalaaTaM paatu mE guruH |
karNau suraguruH paatu nEtrE mEbheeShTadaayakaH || 1 ||

jihvaaM paatu suraacaaryaH naasaM mE vEdapaaragaH |
mukhaM mE paatu sarvagnyaH kaMThaM mE dEvataaguruH || 2 ||

bhujaa vaMgeerasaH paatu karau paatu SubhapradaH |
stanau mE paatu vaageeSaH kukShiM mE SubhalakShaNaH || 3 ||

naabhiM dEvaguruH paatu madhyaM paatu sukhapradaH |
kaTiM paatu jagadvaMdyaH ooroo mE paatu vaakpatiH || 4 ||

jaanujaMghE suraacaaryaH paadau viSvaatmakaH sadaa |
anyaani yaani caaMgaani rakShEnmE sarvatO guruH || 5 ||

phalaSRutiH
ityEtatkavacaM divyaM trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
sarvaan kaamaanavaapnOti sarvatra vijayee bhavEt ||

|| iti Sree bRuhaspati kavacam ||

|| இதி ஶ்ரீ ப்றுஹஸ்பதி கவசம் ||

Angaraka Kavacham

அஸ்ய ஶ்ரீ அம்காரக கவசஸ்ய, கஶ்யப றுஷீஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, அம்காரகோ தேவதா, பௌம ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ ||

த்யானம்
ரக்தாம்பரோ ரக்தவபுஃ கிரீடீ சதுர்புஜோ மேஷகமோ கதாப்றுத் |
தராஸுதஃ ஶக்திதரஶ்ச ஶூலீ ஸதா மம ஸ்யாத்வரதஃ ப்ரஶாம்தஃ ||

அத அம்காரக கவசம்
அம்காரகஃ ஶிரோ ரக்ஷேத் முகம் வை தரணீஸுதஃ |
ஶ்ரவௌ ரக்தம்பரஃ பாது னேத்ரே மே ரக்தலோசனஃ || 1 ||

னாஸாம் ஶக்திதரஃ பாது முகம் மே ரக்தலோசனஃ |
புஜௌ மே ரக்தமாலீ ச ஹஸ்தௌ ஶக்திதரஸ்ததா ||2 ||

வக்ஷஃ பாது வராம்கஶ்ச ஹ்றுதயம் பாது ரோஹிதஃ |
கடிம் மே க்ரஹராஜஶ்ச முகம் சைவ தராஸுதஃ || 3 ||

ஜானுஜம்கே குஜஃ பாது பாதௌ பக்தப்ரியஃ ஸதா |
ஸர்வாண்யன்யானி சாம்கானி ரக்ஷேன்மே மேஷவாஹனஃ || 4 ||

பலஶ்ருதிஃ
ய இதம் கவசம் திவ்யம் ஸர்வஶத்ருனிவாரணம் |
பூதப்ரேதபிஶாசானாம் னாஶனம் ஸர்வஸித்திதம் ||

ஸர்வரோகஹரம் சைவ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதம் ஶுபம் |
புக்திமுக்திப்ரதம் ன்றூணாம் ஸர்வஸௌபாக்யவர்தனம் ||

ரோகபம்தவிமோக்ஷம் ச ஸத்யமேதன்ன ஸம்ஶயஃ ||

|| இதி ஶ்ரீ மார்கம்டேயபுராணே அம்காரக கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH
asya Sree aMgaaraka kavacasya, kaSyapa RuSheeH, anuShTup caMdaH, aMgaarakO dEvataa, bhauma preetyarthE japE viniyOgaH ||

dhyaanam
raktaaMbarO raktavapuH kireeTee caturbhujO mEShagamO gadaabhRut |
dharaasutaH SaktidharaSca Soolee sadaa mama syaadvaradaH praSaaMtaH ||

atha aMgaaraka kavacam
aMgaarakaH SirO rakShEt mukhaM vai dharaNeesutaH |
Sravau raktaMbaraH paatu nEtrE mE raktalOcanaH || 1 ||

naasaaM SaktidharaH paatu mukhaM mE raktalOcanaH |
bhujau mE raktamaalee ca hastau Saktidharastathaa ||2 ||

vakShaH paatu varaaMgaSca hRudayaM paatu rOhitaH |
kaTiM mE graharaajaSca mukhaM caiva dharaasutaH || 3 ||

jaanujaMghE kujaH paatu paadau bhaktapriyaH sadaa |
sarvaaNyanyaani caaMgaani rakShEnmE mEShavaahanaH || 4 ||

phalaSrutiH
ya idaM kavacaM divyaM sarvaSatrunivaaraNam |
bhootaprEtapiSaacaanaaM naaSanaM sarvasiddhidam ||

sarvarOgaharaM caiva sarvasaMpatpradaM Subham |
bhuktimuktipradaM nRooNaaM sarvasaubhaagyavardhanam ||

rOgabaMdhavimOkShaM ca satyamEtanna saMSayaH ||

|| iti Sree maarkaMDEyapuraaNE aMgaaraka kavacaM saMpoorNam ||

 

Shukra Kavacham

த்யானம்
ம்றுணாலகும்தேம்துபயோஜஸுப்ரபம்
பீதாம்பரம் ப்ரஸ்றுதமக்ஷமாலினம் |
ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரார்தவிதிம் மஹாம்தம்
த்யாயேத்கவிம் வாஞ்சிதமர்தஸித்தயே || 1 ||

அத ஶுக்ரகவசம்
ஶிரோ மே பார்கவஃ பாது பாலம் பாது க்ரஹாதிபஃ |
னேத்ரே தைத்யகுருஃ பாது ஶ்ரோத்ரே மே சம்தனத்யுதிஃ || 2 ||

பாது மே னாஸிகாம் காவ்யோ வதனம் தைத்யவம்திதஃ |
வசனம் சோஶனாஃ பாது கம்டம் ஶ்ரீகம்டபக்திமான் || 3 ||

புஜௌ தேஜோனிதிஃ பாது குக்ஷிம் பாது மனோவ்ரஜஃ |
னாபிம் ப்றுகுஸுதஃ பாது மத்யம் பாது மஹீப்ரியஃ || 4 ||

கடிம் மே பாது விஶ்வாத்மா உரூ மே ஸுரபூஜிதஃ |
ஜானும் ஜாட்யஹரஃ பாது ஜம்கே ஜ்ஞானவதாம் வரஃ || 5 ||

குல்பௌ குணனிதிஃ பாது பாது பாதௌ வராம்பரஃ |
ஸர்வாண்யம்கானி மே பாது ஸ்வர்ணமாலாபரிஷ்க்றுதஃ || 6 ||

பலஶ்ருதிஃ
ய இதம் கவசம் திவ்யம் படதி ஶ்ரத்தயான்விதஃ |
ன தஸ்ய ஜாயதே பீடா பார்கவஸ்ய ப்ரஸாததஃ || 7 ||

|| இதி ஶ்ரீப்ரஹ்மாம்டபுராணே ஶுக்ரகவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH
dhyaanam
mRuNaalakuMdEMdupayOjasuprabhaM
peetaaMbaraM prasRutamakShamaalinam |
samastaSaastraarthavidhiM mahaaMtaM
dhyaayEtkaviM vaanCitamarthasiddhayE || 1 ||

atha Sukrakavacam
SirO mE bhaargavaH paatu bhaalaM paatu grahaadhipaH |
nEtrE daityaguruH paatu SrOtrE mE caMdanadyutiH || 2 ||

paatu mE naasikaaM kaavyO vadanaM daityavaMditaH |
vacanaM cOSanaaH paatu kaMThaM SreekaMThabhaktimaan || 3 ||

bhujau tEjOnidhiH paatu kukShiM paatu manOvrajaH |
naabhiM bhRugusutaH paatu madhyaM paatu maheepriyaH || 4 ||

kaTiM mE paatu viSvaatmaa uroo mE surapoojitaH |
jaanuM jaaDyaharaH paatu jaMghE gnyaanavataaM varaH || 5 ||

gulphau guNanidhiH paatu paatu paadau varaaMbaraH |
sarvaaNyaMgaani mE paatu svarNamaalaapariShkRutaH || 6 ||

phalaSrutiH
ya idaM kavacaM divyaM paThati SraddhayaanvitaH |
na tasya jaayatE peeDaa bhaargavasya prasaadataH || 7 ||

|| iti SreebrahmaaMDapuraaNE SukrakavacaM saMpoorNam ||

Budha Kavacham

அஸ்ய ஶ்ரீபுதகவசஸ்தோத்ரமம்த்ரஸ்ய, கஶ்யப றுஷிஃ,
அனுஷ்டுப் சம்தஃ, புதோ தேவதா, புதப்ரீத்யர்தம் ஜபே வினியோகஃ |

அத புத கவசம்
புதஸ்து புஸ்தகதரஃ கும்குமஸ்ய ஸமத்யுதிஃ |
பீதாம்பரதரஃ பாது பீதமால்யானுலேபனஃ || 1 ||

கடிம் ச பாது மே ஸௌம்யஃ ஶிரோதேஶம் புதஸ்ததா |
னேத்ரே ஜ்ஞானமயஃ பாது ஶ்ரோத்ரே பாது னிஶாப்ரியஃ || 2 ||

க்ராணம் கம்தப்ரியஃ பாது ஜிஹ்வாம் வித்யாப்ரதோ மம |
கம்டம் பாது விதோஃ புத்ரோ புஜௌ புஸ்தகபூஷணஃ || 3 ||

வக்ஷஃ பாது வராம்கஶ்ச ஹ்றுதயம் ரோஹிணீஸுதஃ |
னாபிம் பாது ஸுராராத்யோ மத்யம் பாது ககேஶ்வரஃ || 4 ||

ஜானுனீ ரௌஹிணேயஶ்ச பாது ஜம்கே??உகிலப்ரதஃ |
பாதௌ மே போதனஃ பாது பாது ஸௌம்யோ??உகிலம் வபுஃ || 5 ||

அத பலஶ்ருதிஃ
ஏதத்தி கவசம் திவ்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
ஸர்வரோகப்ரஶமனம் ஸர்வதுஃகனிவாரணம் || 6 ||

ஆயுராரோக்யஶுபதம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்தனம் |
யஃ படேச்ச்றுணுயாத்வாபி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் || 7 ||

|| இதி ஶ்ரீப்ரஹ்மவைவர்தபுராணே புதகவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH

asya SreebudhakavacastOtramaMtrasya, kaSyapa RuShiH,
anuShTup CaMdaH, budhO dEvataa, budhapreetyarthaM japE viniyOgaH |

atha budha kavacam
budhastu pustakadharaH kuMkumasya samadyutiH |
peetaaMbaradharaH paatu peetamaalyaanulEpanaH || 1 ||

kaTiM ca paatu mE saumyaH SirOdESaM budhastathaa |
nEtrE gnyaanamayaH paatu SrOtrE paatu niSaapriyaH || 2 ||

ghraaNaM gaMdhapriyaH paatu jihvaaM vidyaapradO mama |
kaMThaM paatu vidhOH putrO bhujau pustakabhooShaNaH || 3 ||

vakShaH paatu varaaMgaSca hRudayaM rOhiNeesutaH |
naabhiM paatu suraaraadhyO madhyaM paatu khagESvaraH || 4 ||

jaanunee rauhiNEyaSca paatu jaMghE??ukhilapradaH |
paadau mE bOdhanaH paatu paatu saumyO??ukhilaM vapuH || 5 ||

atha phalaSrutiH
Etaddhi kavacaM divyaM sarvapaapapraNaaSanam |
sarvarOgapraSamanaM sarvaduHkhanivaaraNam || 6 ||

aayuraarOgyaSubhadaM putrapautrapravardhanam |
yaH paThEcCRuNuyaadvaapi sarvatra vijayee bhavEt || 7 ||

|| iti SreebrahmavaivartapuraaNE budhakavacaM saMpoorNam ||

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam

 

ஶ்ரியஃ காம்தாய கல்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |
ஶ்ரீவேம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 1 ||

லக்ஷ்மீ ஸவிப்ரமாலோக ஸுப்ரூ விப்ரம சக்ஷுஷே |
சக்ஷுஷே ஸர்வலோகானாம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 2 ||

ஶ்ரீவேம்கடாத்ரி ஶ்றும்காக்ர மம்களாபரணாம்க்ரயே |
மம்களானாம் னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 3 ||

ஸர்வாவய ஸௌம்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வசேதஸாம் |
ஸதா ஸம்மோஹனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 4 ||

னித்யாய னிரவத்யாய ஸத்யானம்த சிதாத்மனே |
ஸர்வாம்தராத்மனே ஶீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 5 ||

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே ஸர்வ ஶக்தயே ஸர்வஶேஷிணே |
ஸுலபாய ஸுஶீலாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 6 ||

பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மனே |
ப்ரயும்ஜே பரதத்த்வாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 7 ||

ஆகாலதத்த்வ மஶ்ராம்த மாத்மனா மனுபஶ்யதாம் |
அத்றுப்த்யம்றுத ரூபாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 8 ||

ப்ராயஃ ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்வேன பாணினா |
க்றுபயா‌உ‌உதிஶதே ஶ்ரீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 9 ||

தயா‌உம்றுத தரம்கிண்யா ஸ்தரம்கைரிவ ஶீதலைஃ |
அபாம்கை ஸ்ஸிம்சதே விஶ்வம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 10 ||

ஸ்ரக்-பூஷாம்பர ஹேதீனாம் ஸுஷமா‌உ‌உவஹமூர்தயே |
ஸர்வார்தி ஶமனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 11 ||

ஶ்ரீவைகும்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே |
ரமயா ரமமாணாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 12 ||

ஶ்ரீமத்-ஸும்தரஜா மாத்றுமுனி மானஸவாஸினே |
ஸர்வலோக னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 13 ||

மம்களா ஶாஸனபரைர்-மதாசார்ய புரோகமைஃ |
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யைஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து மம்களம் || 14 ||

ஶ்ரீ பத்மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ பரப்ரஹ்மணே னமஃ

IN ENGLISH

SriyaH kaaMtaaya kalyaaNanidhayE nidhayErthinaam |
SreevEMkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 1 ||

lakShmee savibhramaalOka subhroo vibhrama chakShuShE |
chakShuShE sarvalOkaanaaM vEMkaTESaaya maMgaLam || 2 ||

SreevEMkaTaadri SRuMgaagra maMgaLaabharaNaaMghrayE |
maMgaLaanaaM nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 3 ||

sarvaavaya sauMdarya saMpadaa sarvachEtasaam |
sadaa sammOhanaayaastu vEMkaTESaaya maMgaLam || 4 ||

nityaaya niravadyaaya satyaanaMda chidaatmanE |
sarvaaMtaraatmanE Seemad-vEMkaTESaaya maMgaLam || 5 ||

svata ssarvavidE sarva SaktayE sarvaSEShiNE |
sulabhaaya suSeelaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 6 ||

parasmai brahmaNE poorNakaamaaya paramaatmanE |
prayuMjE paratattvaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 7 ||

aakaalatattva maSraaMta maatmanaa manupaSyataam |
atRuptyamRuta roopaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 8 ||

praayaH svacharaNau puMsaaM SaraNyatvEna paaNinaa |
kRupayaadiSatE Sreemad-vEMkaTESaaya maMgaLam || 9 ||

dayaamRuta taraMgiNyaa staraMgairiva SeetalaiH |
apaaMgai ssiMchatE viSvaM vEMkaTESaaya maMgaLam || 10 ||

srag-bhooShaaMbara hEteenaaM suShamaavahamoortayE |
sarvaarti Samanaayaastu vEMkaTESaaya maMgaLam || 11 ||

SreevaikuMTha viraktaaya svaami puShkariNeetaTE |
ramayaa ramamaaNaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 12 ||

Sreemat-suMdarajaa maatRumuni maanasavaasinE |
sarvalOka nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 13 ||

maMgaLaa Saasanaparair-madaachaarya purOgamaiH |
sarvaiScha poorvairaachaaryaiH satkRutaayaastu maMgaLam || 14 ||

Sree padmaavatee samEta Sree Sreenivaasa parabrahmaNE namaH

Krishna Ashtakam

 

வஸுதேவ ஸுதம் தேவம் கம்ஸ சாணூர மர்தனம் |
தேவகீ பரமானன்தம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஶம் ஹார னூபுர ஶோபிதம் |
ரத்ன கங்கண கேயூரம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

குடிலாலக ஸம்யுக்தம் பூர்ணசம்த்ர னிபானனம் |
விலஸத் கும்டலதரம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரம் ||

மம்தார கம்த ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்புஜம் |
பர்ஹி பிம்சாவ சூடாங்கம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

உத்புல்ல பத்மபத்ராக்ஷம் னீல ஜீமூத ஸன்னிபம் |
யாதவானாம் ஶிரோரத்னம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

ருக்மிணீ கேளி ஸம்யுக்தம் பீதாம்பர ஸுஶோபிதம் |
அவாப்த துலஸீ கம்தம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

கோபிகானாம் குசத்வம்த கும்குமாங்கித வக்ஷஸம் |
ஶ்ரீனிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வனமாலா விராஜிதம் |
ஶங்கசக்ர தரம் தேவம் க்றுஷ்ணம் வன்தே ஜகத்குரும் ||

க்றுஷ்ணாஷ்டக மிதம் புண்யம் ப்ராதருத்தாய யஃ படேத் |
கோடிஜன்ம க்றுதம் பாபம் ஸ்மரணேன வினஶ்யதி ||

IN ENGLISH
vasudEva sutaM dEvaM kaMsa chaaNoora mardanam |
dEvakee paramaanandaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

atasee puShpa sankaaSaM haara noopura SObhitam |
ratna kankaNa kEyooraM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

kuTilaalaka saMyuktaM poorNachaMdra nibhaananam |
vilasat kuMDaladharaM kRuShNaM vandE jagadguram ||

maMdaara gaMdha saMyuktaM chaaruhaasaM chaturbhujam |
barhi piMCaava chooDaangaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

utphulla padmapatraakShaM neela jeemoota sannibham |
yaadavaanaaM SirOratnaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

rukmiNee kELi saMyuktaM peetaaMbara suSObhitam |
avaapta tulasee gaMdhaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

gOpikaanaaM kuchadvaMda kuMkumaankita vakShasam |
SreenikEtaM mahEShvaasaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

SreevatsaankaM mahOraskaM vanamaalaa viraajitam |
Sankhachakra dharaM dEvaM kRuShNaM vandE jagadgurum ||

kRuShNaaShTaka midaM puNyaM praatarutthaaya yaH paThEt |
kOTijanma kRutaM paapaM smaraNEna vinaSyati ||