Sree Durga Sahasra Nama Stotram

|| அத ஶ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ||

 

னாரத உவாச –
குமார குணகம்பீர தேவஸேனாபதே ப்ரபோ |
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதம் பும்ஸாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 1||

குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் பக்திவர்தகமஞ்ஜஸா |
மங்கலம் க்ரஹபீடாதிஶான்திதம் வக்துமர்ஹஸி || 2||

ஸ்கன்த உவாச –
ஶ்றுணு னாரத தேவர்ஷே லோகானுக்ரஹகாம்யயா |
யத்ப்றுச்சஸி பரம் புண்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் || 3||

மாதா மே லோகஜனனீ ஹிமவன்னகஸத்தமாத் |
மேனாயாம் ப்ரஹ்மவாதின்யாம் ப்ராதுர்பூதா ஹரப்ரியா || 4||

மஹதா தபஸா‌உ‌உராத்ய ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் |
ஸ்வமேவ வல்லபம் பேஜே கலேவ ஹி கலானிதிம் || 5||

னகானாமதிராஜஸ்து ஹிமவான் விரஹாதுரஃ |
ஸ்வஸுதாயாஃ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டேன ப்ரபோதிதஃ || 6||

த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம் ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யதஃ |
ப்ராதுர்பூதா ஸுதாத்வேன தத்வியோகம் ஶுபம் த்யஜ || 7||

பஹுரூபா ச துர்கேயம் பஹுனாம்னீ ஸனாதனீ |
ஸனாதனஸ்ய ஜாயா ஸா புத்ரீமோஹம் த்யஜாதுனா || 8||

இதி ப்ரபோதிதஃ ஶைலஃ தாம் துஷ்டாவ பராம் ஶிவாம் |
ததா ப்ரஸன்னா ஸா துர்கா பிதரம் ப்ராஹ னன்தினீ || 9||

மத்ப்ரஸாதாத்பரம் ஸ்தோத்ரம் ஹ்றுதயே ப்ரதிபாஸதாம் |
தேன னாம்னாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்னுஹி || 10||

இத்யுக்த்வான்தர்ஹிதாயாம் து ஹ்றுதயே ஸ்புரிதம் ததா |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் துர்காயாஃ ப்றுச்சதே மே யதுக்தவான் || 11||

மங்கலானாம் மங்கலம் தத் துர்கானாம ஸஹஸ்ரகம் |
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாம் பும்ஸாம் ப்ரவீம்யகிலகாமதம் || 12||

துர்காதேவீ ஸமாக்யாதா ஹிமவான்றுஷிருச்யதே |
சன்தோனுஷ்டுப் ஜபோ தேவ்யாஃ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா || 13||

அஸ்ய ஶ்ரீதுர்காஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய | ஹிமவான் றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சன்தஃ |
துர்காபகவதீ தேவதா | ஶ்ரீதுர்காப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ | |

ஶ்ரீபகவத்யை துர்காயை னமஃ |

தேவீத்யானம்
ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைரரிகுலபயதாம் மௌலிபத்தேன்துரேகாம்
ஶங்கம் சக்ரம் க்றுபாணம் த்ரிஶிகமபி கரைருத்வஹன்தீம் த்ரினேத்ராம் |
ஸிம்ஹஸ்கன்தாதிரூடாம் த்ரிபுவனமகிலம் தேஜஸா பூரயன்தீம்
த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶபரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்திகாமைஃ ||

ஶ்ரீ ஜயதுர்காயை னமஃ |

ஓம் ஶிவாதோமா ரமா ஶக்திரனன்தா னிஷ்கலா‌உமலா |
ஶான்தா மாஹேஶ்வரீ னித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா || 1||

அசின்த்யா கேவலானன்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா |
அனாதிரவ்யயா ஶுத்தா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா‌உசலா || 2||

ஏகானேகவிபாகஸ்தா மாயாதீதா ஸுனிர்மலா |
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதேவீ னிரஞ்ஜனா || 3||

காஷ்டா ஸர்வான்தரஸ்தா‌உபி சிச்சக்திஶ்சாத்ரிலாலிதா |
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபாக்ஷராம்றுதா || 4||

ஶான்தா ப்ரதிஷ்டா ஸர்வேஶா னிவ்றுத்திரம்றுதப்ரதா |
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா வ்யோமதாரா‌உச்யுதா‌உதுலா || 5||

அனாதினிதனா‌உமோகா காரணாத்மகலாகுலா |
றுதுப்ரதமஜா‌உனாபிரம்றுதாத்மஸமாஶ்ரயா || 6||

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா னம்யா மஹாமஹிஷகாதினீ |
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதானபுருஷேஶ்வரீ || 7||

ஸர்வஶக்திகலா‌உகாமா மஹிஷேஷ்டவினாஶினீ |
ஸர்வகார்யனியன்த்ரீ ச ஸர்வபூதேஶ்வரேஶ்வரீ || 8||

அங்கதாதிதரா சைவ ததா முகுடதாரிணீ |
ஸனாதனீ மஹானன்தா‌உ‌உகாஶயோனிஸ்ததேச்யதே || 9||

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வரீ |
மஹாமாயா ஸதுஷ்பாரா மூலப்ரக்றுதிரீஶிகா || 10||

ஸம்ஸாரயோனிஃ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்பவா |
ஸம்ஸாரபாரா துர்வாரா துர்னிரீக்ஷா துராஸதா || 11||

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகினீ பரமாகலா |
மஹாவிபூதிர்துர்தர்ஶா மூலப்ரக்றுதிஸம்பவா || 12||

அனாத்யனன்தவிபவா பரார்தா புருஷாரணிஃ |
ஸர்கஸ்தித்யன்தக்றுச்சைவ ஸுதுர்வாச்யா துரத்யயா || 13||

ஶப்தகம்யா ஶப்தமாயா ஶப்தாக்யானன்தவிக்ரஹா |
ப்ரதானபுருஷாதீதா ப்ரதானபுருஷாத்மிகா || 14||

புராணீ சின்மயா பும்ஸாமிஷ்டதா புஷ்டிரூபிணீ |
பூதான்தரஸ்தா கூடஸ்தா மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா || 15||

ஜன்மம்றுத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ |
வாஞ்சாப்ரதா‌உனவச்சின்னப்ரதானானுப்ரவேஶினீ || 16||

க்ஷேத்ரஜ்ஞா‌உசின்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே‌உவ்யக்தலக்ஷணா |
மலாபவர்ஜிதா‌உ‌உனாதிமாயா த்ரிதயதத்த்விகா || 17||

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்றுதிஶ்சைவ குஹாவாஸா ததோச்யதே |
மஹாமாயா னகோத்பன்னா தாமஸீ ச த்ருவா ததா || 18||

வ்யக்தா‌உவ்யக்தாத்மிகா க்றுஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா |
ப்ரோச்யதே கார்யஜனனீ னித்யப்ரஸவதர்மிணீ || 19||

ஸர்கப்ரலயமுக்தா ச ஸ்றுஷ்டிஸ்தித்யன்ததர்மிணீ |
ப்ரஹ்மகர்பா சதுர்விம்ஶஸ்வரூபா பத்மவாஸினீ || 20||

அச்யுதாஹ்லாதிகா வித்யுத்ப்ரஹ்மயோனிர்மஹாலயா |
மஹாலக்ஷ்மீ ஸமுத்பாவபாவிதாத்மாமஹேஶ்வரீ || 21||

மஹாவிமானமத்யஸ்தா மஹானித்ரா ஸகௌதுகா |
ஸர்வார்ததாரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்தா பரமார்ததா || 22||

அனன்தரூபா‌உனன்தார்தா ததா புருஷமோஹினீ |
அனேகானேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா || 23||

ப்ரஹ்மஜன்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்ரஹ்மஶிவாத்மிகா |
ப்ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்ரஹ்மாக்யா ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதா || 24||

வ்யக்தா ப்ரதமஜா ப்ராஹ்மீ மஹாராத்ரீஃ ப்ரகீர்திதா |
ஜ்ஞானஸ்வரூபா வைராக்யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ || 25||

தர்மாத்மிகா ப்ரஹ்மமூர்திஃ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்திகா |
அபாம்யோனிஃ ஸ்வயம்பூதா மானஸீ தத்த்வஸம்பவா || 26||

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்தஶரீரிணீ |
பவானீ சைவ ருத்ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா‌உம்பிகா || 27||

மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா புக்திமுக்தி ப்ரதாயினீ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவன்த்யா னித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28||

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ |
ஈஶ்வரார்தாஸனகதா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா || 29||

ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா |
பரமானன்ததாத்ரீ ச குணாக்ர்யா யோகதா ததா || 30||

ஜ்ஞானமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீஃ ஶ்ரீஃ கமலா ததா |
அனன்தகுணகம்பீரா ஹ்யுரோனீலமணிப்ரபா || 31||

ஸரோஜனிலயா கங்கா யோகித்யேயா‌உஸுரார்தினீ |
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்யா ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஸுமங்கலா || 32||

வாக்தேவீ வரதா வர்யா கீர்திஃ ஸர்வார்தஸாதிகா |
வாகீஶ்வரீ ப்ரஹ்மவித்யா மஹாவித்யா ஸுஶோபனா || 33||

க்ராஹ்யவித்யா வேதவித்யா தர்மவித்யா‌உ‌உத்மபாவிதா |
ஸ்வாஹா விஶ்வம்பரா ஸித்திஃ ஸாத்யா மேதா த்றுதிஃ க்றுதிஃ || 34||

ஸுனீதிஃ ஸம்க்றுதிஶ்சைவ கீர்திதா னரவாஹினீ |
பூஜாவிபாவினீ ஸௌம்யா போக்யபாக் போகதாயினீ || 35||

ஶோபாவதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூஷிதா |
பரமேஷ்டிப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுன்தரீ மாதா || 36||

னன்தா ஸன்த்யா காமதாத்ரீ மஹாதேவீ ஸுஸாத்த்விகா |
மஹாமஹிஷதர்பக்னீ பத்மமாலா‌உகஹாரிணீ || 37||

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதாதா ப்ரகீர்திதா |
பிதாம்பரதரா திவ்யவிபூஷண விபூஷிதா || 38||

திவ்யாக்யா ஸோமவதனா ஜகத்ஸம்ஸ்றுஷ்டிவர்ஜிதா |
னிர்யன்த்ரா யன்த்ரவாஹஸ்தா னன்தினீ ருத்ரகாலிகா || 39||

ஆதித்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ |
பத்மாஸனகதா கௌரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா || 40||

அதிதிர்னியதா ரௌத்ரீ பத்மகர்பா விவாஹனா |
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா குஹாபுரனிவாஸினீ || 41||

மஹாபலா‌உனவத்யாங்கீ காமரூபா ஸரித்வரா |
பாஸ்வத்ரூபா முக்திதாத்ரீ ப்ரணதக்லேஶபஞ்ஜனா || 42||

கௌஶிகீ கோமினீ ராத்ரிஸ்த்ரிதஶாரிவினாஶினீ |
பஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா || 43||

பக்தார்திஶமனா பவ்யா பவபாவவினாஶினீ |
ஸர்வஜ்ஞானபரீதாங்கீ ஸர்வாஸுரவிமர்திகா || 44||

பிகஸ்வனீ ஸாமகீதா பவாங்கனிலயா ப்ரியா |
தீக்ஷா வித்யாதரீ தீப்தா மஹேன்த்ராஹிதபாதினீ || 45||

ஸர்வதேவமயா தக்ஷா ஸமுத்ரான்தரவாஸினீ |
அகலங்கா னிராதாரா னித்யஸித்தா னிராமயா || 46||

காமதேனுப்றுஹத்கர்பா தீமதீ மௌனனாஶினீ |
னிஃஸங்கல்பா னிராதங்கா வினயா வினயப்ரதா || 47||

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்யா தேவதேவீ மனோமயா |
ஸுபகா ஸுவிஶுத்தா ச வஸுதேவஸமுத்பவா || 48||

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரபகினீ பக்திகம்யா பராவரா |
ஜ்ஞானஜ்ஞேயா பராதீதா வேதான்தவிஷயா மதிஃ || 49||

தக்ஷிணா தாஹிகா தஹ்யா ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்திதா |
யோகமாயா விபாகஜ்ஞா மஹாமோஹா கரீயஸீ || 50||

ஸன்த்யா ஸர்வஸமுத்பூதா ப்ரஹ்மவ்றுக்ஷாஶ்ரியாதிதிஃ |
பீஜாங்குரஸமுத்பூதா மஹாஶக்திர்மஹாமதிஃ || 51||

க்யாதிஃ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸம்ஜ்ஞா மஹாபோகீன்த்ரஶாயினீ |
ஹீம்க்றுதிஃ ஶங்கரீ ஶான்திர்கன்தர்வகணஸேவிதா || 52||

வைஶ்வானரீ மஹாஶூலா தேவஸேனா பவப்ரியா |
மஹாராத்ரீ பரானன்தா ஶசீ துஃஸ்வப்னனாஶினீ || 53||

ஈட்யா ஜயா ஜகத்தாத்ரீ துர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ |
குஹாம்பிகா கணோத்பன்னா மஹாபீடா மருத்ஸுதா || 54||

ஹவ்யவாஹா பவானன்தா ஜகத்யோனிஃ ப்ரகீர்திதா |
ஜகன்மாதா ஜகன்ம்றுத்யுர்ஜராதீதா ச புத்திதா || 55||

ஸித்திதாத்ரீ ரத்னகர்பா ரத்னகர்பாஶ்ரயா பரா |
தைத்யஹன்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதாத்ரீ மங்கலைகஸுவிக்ரஹா || 56||

புருஷான்தர்கதா சைவ ஸமாதிஸ்தா தபஸ்வினீ |
திவிஸ்திதா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேன்த்ரியமனாத்றுதிஃ || 57||

ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்தா ச ததா ஸம்ஸாரதாரிணீ |
வேத்யா ப்ரஹ்மவிவேத்யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா || 58||

ப்ராஹ்மணிப்றுஹதீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மபூதா‌உகஹாரிணீ |
ஹிரண்மயீ மஹாதாத்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா || 59||

ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பாஸ்வினீ தாரிணீ ததா |
உன்மூலினீ ஸர்வஸபா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ || 60||

ஸுஸௌம்யா சன்த்ரவதனா தாண்டவாஸக்தமானஸா |
ஸத்த்வஶுத்திகரீ ஶுத்தா மலத்ரயவினாஶினீ || 61||

ஜகத்த்த்ரயீ ஜகன்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்றுதாஶ்ரயா |
விமானஸ்தா விஶோகா ச ஶோகனாஶின்யனாஹதா || 62||

ஹேமகுண்டலினீ காலீ பத்மவாஸா ஸனாதனீ |
ஸதாகீர்திஃ ஸர்வபூதஶயா தேவீ ஸதாம்ப்ரியா || 63||

ப்ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்றுத்திகா கஞ்ஜமாலினீ |
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சாஶக்திஃ பராகதிஃ || 64||

க்ஷோபிகா கண்டிகாபேத்யா பேதாபேதவிவர்ஜிதா |
அபின்னா பின்னஸம்ஸ்தானா வஶினீ வம்ஶதாரிணீ || 65||

குஹ்யஶக்திர்குஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா ஸர்வதோமுகீ |
பகினீ ச னிராதாரா னிராஹாரா ப்ரகீர்திதா || 66||

னிரங்குஶபதோத்பூதா சக்ரஹஸ்தா விஶோதிகா |
ஸ்ரக்விணீ பத்மஸம்பேதகாரிணீ பரிகீர்திதா || 67||

பராவரவிதானஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா |
பராவரஜ்ஞா வித்யா ச வித்யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா || 68||

வித்யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவதனாத்மஜா |
ஸஹஸ்ரரஶ்மிஃஸத்வஸ்தா மஹேஶ்வரபதாஶ்ரயா || 69||

ஜ்வாலினீ ஸன்மயா வ்யாப்தா சின்மயா பத்மபேதிகா |
மஹாஶ்ரயா மஹாமன்த்ரா மஹாதேவமனோரமா || 70||

வ்யோமலக்ஷ்மீஃ ஸிம்ஹரதா சேகிதானா‌உமிதப்ரபா |
விஶ்வேஶ்வரீ பகவதீ ஸகலா காலஹாரிணீ || 71||

ஸர்வவேத்யா ஸர்வபத்ரா குஹ்யா தூடா குஹாரணீ |
ப்ரலயா யோகதாத்ரீ ச கங்கா விஶ்வேஶ்வரீ ததா || 72||

காமதா கனகா கான்தா கஞ்ஜகர்பப்ரபா ததா |
புண்யதா காலகேஶா ச போக்த்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா || 73||

ஸுரேஶ்வரீ பூதிதாத்ரீ பூதிபூஷா ப்ரகீர்திதா |
பஞ்சப்ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா‌உர்தவிக்ரஹா || 74||

வர்ணோதயா பானுமூர்திர்வாக்விஜ்ஞேயா மனோஜவா |
மனோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேதரூபிணீ || 75||

வேதஶக்திர்வேதமாதா வேதவித்யாப்ரகாஶினீ |
யோகேஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ || 76||

விஶ்வான்தஃஸ்தா வியன்மூர்திர்பார்கவீ ஸுரஸுன்தரீ |
ஸுரபிர்னன்தினீ வித்யா னன்தகோபதனூத்பவா || 77||

பாரதீ பரமானன்தா பராவரவிபேதிகா |
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ || 78||

அனன்தானன்தவிபவா ஹ்றுல்லேகா கனகப்ரபா |
கூஷ்மாண்டா தனரத்னாட்யா ஸுகன்தா கன்ததாயினீ || 79||

த்ரிவிக்ரமபதோத்பூதா சதுராஸ்யா ஶிவோதயா |
ஸுதுர்லபா தனாத்யக்ஷா தன்யா பிங்கலலோசனா || 80||

ஶான்தா ப்ரபாஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசனா |
இன்த்ராக்ஷீ ஹ்றுதயான்தஃஸ்தா ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா || 81||

கிரிஜா ச ஸுகூடா ச னித்யபுஷ்டா னிரன்தரா |
துர்கா காத்யாயனீ சண்டீ சன்த்ரிகா கான்தவிக்ரஹா || 82||

ஹிரண்யவர்ணா ஜகதீ ஜகத்யன்த்ரப்ரவர்திகா |
மன்தராத்ரினிவாஸா ச ஶாரதா ஸ்வர்ணமாலினீ || 83||

ரத்னமாலா ரத்னகர்பா வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதினீ |
பத்மானன்தா பத்மனிபா னித்யபுஷ்டா க்றுதோத்பவா || 84||

னாராயணீ துஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்றுஷப்ரியா |
மஹேன்த்ரபகினீ ஸத்யா ஸத்யபாஷா ஸுகோமலா || 85||

வாமா ச பஞ்சதபஸாம் வரதாத்ரீ ப்ரகீர்திதா |
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்யா துர்ஜயா துரதிக்ரமா || 86||

காலராத்ரிர்மஹாவேகா வீரபத்ரப்ரியா ஹிதா |
பத்ரகாலீ ஜகன்மாதா பக்தானாம் பத்ரதாயினீ || 87||

கராலா பிங்கலாகாரா காமபேத்த்ரீ மஹாமனாஃ |
யஶஸ்வினீ யஶோதா ச ஷடத்வபரிவர்திகா || 88||

ஶங்கினீ பத்மினீ ஸம்க்யா ஸாம்க்யயோகப்ரவர்திகா |
சைத்ராதிர்வத்ஸராரூடா ஜகத்ஸம்பூரணீன்த்ரஜா || 89||

ஶும்பக்னீ கேசராராத்யா கம்புக்ரீவா பலீடிதா |
ககாரூடா மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்மனிலயா ததா || 90||

விரக்தா கருடஸ்தா ச ஜகதீஹ்றுத்குஹாஶ்ரயா |
ஶும்பாதிமதனா பக்தஹ்றுத்கஹ்வரனிவாஸினீ || 91||

ஜகத்த்த்ரயாரணீ ஸித்தஸங்கல்பா காமதா ததா |
ஸர்வவிஜ்ஞானதாத்ரீ சானல்பகல்மஷஹாரிணீ || 92||

ஸகலோபனிஷத்கம்யா துஷ்டதுஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா |
ஸத்வ்றுதா லோகஸம்வ்யாப்தா துஷ்டிஃ புஷ்டிஃ க்ரியாவதீ || 93||

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ புக்திமுக்திப்ரதாயினீ |
ஶிவாத்றுதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூஷணா || 94||

னிரானன்தா த்ரிஶூலாஸிதனுர்பாணாதிதாரிணீ |
அஶேஷத்யேயமூர்திஶ்ச தேவதானாம் ச தேவதா || 95||

வராம்பிகா கிரேஃ புத்ரீ னிஶும்பவினிபாதினீ |
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா‌உனன்தவர்ணா ஸதாத்றுதா || 96||

ஶாங்கரீ ஶான்தஹ்றுதயா அஹோராத்ரவிதாயிகா |
விஶ்வகோப்த்ரீ கூடரூபா குணபூர்ணா ச கார்க்யஜா || 97||

கௌரீ ஶாகம்பரீ ஸத்யஸன்தா ஸன்த்யாத்ரயீத்றுதா |
ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா || 98||

ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா |
விஶுத்தஸுகுலோத்பூதா பின்துனாதஸமாத்றுதா || 99||

ஶம்புவாமாங்ககா சைவ ஶஶிதுல்யனிபானனா |
வனமாலாவிராஜன்தீ அனன்தஶயனாத்றுதா || 100||

னரனாராயணோத்பூதா னாரஸிம்ஹீ ப்ரகீர்திதா |
தைத்யப்ரமாதினீ ஶங்கசக்ரபத்மகதாதரா || 101||

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பன்னா அம்பிகா ஸஜ்ஜனாஶ்ரயா |
ஸுவ்றுதா ஸுன்தரீ சைவ தர்மகாமார்ததாயினீ || 102||

மோக்ஷதா பக்தினிலயா புராணபுருஷாத்றுதா |
மஹாவிபூதிதா‌உ‌உராத்யா ஸரோஜனிலயா‌உஸமா || 103||

அஷ்டாதஶபுஜா‌உனாதிர்னீலோத்பலதலாக்ஷிணீ |
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா தர்மாதர்மவிவர்ஜிதா || 104||

வைராக்யஜ்ஞானனிரதா னிராலோகா னிரின்த்ரியா |
விசித்ரகஹனாதாரா ஶாஶ்வதஸ்தானவாஸினீ || 105||

ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேதவேதாங்கபாரகா |
மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்பவா || 106||

அமன்யுரம்றுதாஸ்வாதா புரன்தரபரிஷ்டுதா |
அஶோச்யா பின்னவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா || 107||

ஹிரண்யஜனனீ பீமா ஹேமாபரணபூஷிதா |
விப்ராஜமானா துர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமபலப்ரதா || 108||

மஹானித்ராஸமுத்பத்திரனித்ரா ஸத்யதேவதா |
தீர்கா ககுத்மினீ பிங்கஜடாதாரா மனோஜ்ஞதீஃ || 109||

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தமஃபாரே ப்ரதிஷ்டிதா |
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா ஸுஸூக்ஷ்மா பத்மஸம்ஶ்ரயா || 110||

ஶான்த்யதீதகலா‌உதீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா |
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞானஸ்வரூபா தைத்யமாதினீ || 111||

காஶ்யபீ காலஸர்பாபவேணிகா ஶாஸ்த்ரயோனிகா |
த்ரயீமூர்திஃ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா ச தர்ஶினீ || 112||

னாராயணீ னரோத்பன்னா கௌமுதீ கான்திதாரிணீ |
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபாவினீ || 113||

வரேண்யா‌உத்புதமஹாத்ம்யா வடவா வாமலோசனா |
ஸுபத்ரா சேதனாராத்யா ஶான்திதா ஶான்திவர்தினீ || 114||

ஜயாதிஶக்திஜனனீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா |
த்ரிஶக்திஜனனீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா || 115||

ஸுதௌதகர்மணா‌உ‌உராத்யா யுகான்ததஹனாத்மிகா |
ஸங்கர்ஷிணீ ஜகத்தாத்ரீ காமயோனிஃ கிரீடினீ || 116||

ஐன்த்ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ |
ப்ரத்யும்னஜனனீ பிம்பஸமோஷ்டீ பத்மலோசனா || 117||

மதோத்கடா ஹம்ஸகதிஃ ப்ரசண்டா சண்டவிக்ரமா |
வ்றுஷாதீஶா பராத்மா ச வின்த்யா பர்வதவாஸினீ || 118||

ஹிமவன்மேருனிலயா கைலாஸபுரவாஸினீ |
சாணூரஹன்த்ரீ னீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனுஃ || 119||

வ்ரதஸ்னாதா தர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸனனிவாஸினீ |
வீரபத்ராத்றுதா வீரா மஹாகாலஸமுத்பவா || 120||

வித்யாதரார்சிதா ஸித்தஸாத்யாராதிதபாதுகா |
ஶ்ரத்தாத்மிகா பாவனீ ச மோஹினீ அசலாத்மிகா || 121||

மஹாத்புதா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ஹவாஹனகாமினீ |
மனீஷிணீ ஸுதாவாணீ வீணாவாதனதத்பரா || 122||

ஶ்வேதவாஹனிஷேவ்யா ச லஸன்மதிரருன்ததீ |
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா சைவ மஹானன்தப்ரதாயினீ || 123||

வஸுப்ரபா ஸுமால்யாப்தகன்தரா பங்கஜானனா |
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரனயனார்சிதா || 124||

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா ஶிவனாம்னீ ஶிவப்ரியா |
ஶ்ரீப்ரதா ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீதரார்தஶரீரிணீ || 125||

ஶ்ரீகலா‌உனன்தத்றுஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்ராராதிஸூதனீ |
ரக்தபீஜனிஹன்த்ரீ ச தைத்யஸங்கவிமர்தினீ || 126||

ஸிம்ஹாரூடா ஸிம்ஹிகாஸ்யா தைத்யஶோணிதபாயினீ |
ஸுகீர்திஸஹிதாச்சின்னஸம்ஶயா ரஸவேதினீ || 127||

குணாபிராமா னாகாரிவாஹனா னிர்ஜரார்சிதா |
னித்யோதிதா ஸ்வயம்ஜ்யோதிஃ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா || 128||

வஜ்ரதண்டாங்கிதா சைவ ததாம்றுதஸஞ்ஜீவினீ |
வஜ்ரச்சன்னா தேவதேவீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்ரஹா || 129||

மாங்கல்யா மங்கலாத்மா ச மாலினீ மால்யதாரிணீ |
கன்தர்வீ தருணீ சான்த்ரீ கட்காயுததரா ததா || 130||

ஸௌதாமினீ ப்ரஜானன்தா ததா ப்ரோக்தா ப்றுகூத்பவா |
ஏகானங்கா ச ஶாஸ்த்ரார்தகுஶலா தர்மசாரிணீ || 131||

தர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச தர்மாதர்மவினிஶ்சயா |
தர்மஶக்திர்தர்மமயா தார்மிகானாம் ஶிவப்ரதா || 132||

விதர்மா விஶ்வதர்மஜ்ஞா தர்மார்தான்தரவிக்ரஹா |
தர்மவர்ஷ்மா தர்மபூர்வா தர்மபாரங்கதான்தரா || 133||

தர்மோபதேஷ்ட்ரீ தர்மாத்மா தர்மகம்யா தராதரா |
கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்ரஹா || 134||

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரதரா‌உக்ஷரா|
கம்ஸப்ராணஹரா சைவ யுகதர்மதரா ததா || 135||

யுகப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸன்த்யா த்யேயவிக்ரஹா |
ஸ்வர்காபவர்கதாத்ரீ ச ததா ப்ரத்யக்ஷதேவதா || 136||

ஆதித்யா திவ்யகன்தா ச திவாகரனிபப்ரபா |
பத்மாஸனகதா ப்ரோக்தா கட்கபாணஶராஸனா || 137||

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்டப்ரபூஜிதா |
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதினீ || 138||

ஸூர்யேன்துனேத்ரா ப்ரத்யும்னஜனனீ ஸுஷ்டுமாயினீ |
ஸூர்யான்தரஸ்திதா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டதவிக்ரஹா || 139||

னிவ்றுத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா பர்வதாத்மஜா |
காத்யாயனீ சண்டிகா ச சண்டீ ஹைமவதீ ததா || 140||

தாக்ஷாயணீ ஸதீ சைவ பவானீ ஸர்வமங்கலா |
தூம்ரலோசனஹன்த்ரீ ச சண்டமுண்டவினாஶினீ || 141||

யோகனித்ரா யோகபத்ரா ஸமுத்ரதனயா ததா |
தேவப்ரியங்கரீ ஶுத்தா பக்தபக்திப்ரவர்தினீ || 142||

த்ரிணேத்ரா சன்த்ரமுகுடா ப்ரமதார்சிதபாதுகா |
அர்ஜுனாபீஷ்டதாத்ரீ ச பாண்டவப்ரியகாரிணீ || 143||

குமாரலாலனாஸக்தா ஹரபாஹூபதானிகா |
விக்னேஶஜனனீ பக்தவிக்னஸ்தோமப்ரஹாரிணீ || 144||

ஸுஸ்மிதேன்துமுகீ னம்யா ஜயாப்ரியஸகீ ததா |
அனாதினிதனா ப்ரேஷ்டா சித்ரமால்யானுலேபனா || 145||

கோடிசன்த்ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதினீ |
க்றுத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடனீ ததா || 146||

ஸுராஸுரப்ரவன்த்யாங்க்ரிர்மோஹக்னீ ஜ்ஞானதாயினீ |
ஷட்வைரினிக்ரஹகரீ வைரிவித்ராவிணீ ததா || 147||

பூதஸேவ்யா பூததாத்ரீ பூதபீடாவிமர்திகா |
னாரதஸ்துதசாரித்ரா வரதேஶா வரப்ரதா || 148||

வாமதேவஸ்துதா சைவ காமதா ஸோமஶேகரா |
திக்பாலஸேவிதா பவ்யா பாமினீ பாவதாயினீ || 149||

ஸ்த்ரீஸௌபாக்யப்ரதாத்ரீ ச போகதா ரோகனாஶினீ |
வ்யோமகா பூமிகா சைவ முனிபூஜ்யபதாம்புஜா |
வனதுர்கா ச துர்போதா மஹாதுர்கா ப்ரகீர்திதா || 150||

பலஶ்ருதிஃ

இதீதம் கீர்திதம் பத்ர துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் |
த்ரிஸன்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீஃ ஸ்திரா பவேத் || 1||

க்ரஹபூதபிஶாசாதிபீடா னஶ்யத்யஸம்ஶயம் |
பாலக்ரஹாதிபீடாயாஃ ஶான்திர்பவதி கீர்தனாத் || 2||

மாரிகாதிமஹாரோகே படதாம் ஸௌக்யதம் ன்றுணாம் |
வ்யவஹாரே ச ஜயதம் ஶத்ருபாதானிவாரகம் || 3||

தம்பத்யோஃ கலஹே ப்ராப்தே மிதஃ ப்ரேமாபிவர்தகம் |
ஆயுராரோக்யதம் பும்ஸாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயகம் || 4||

வித்யாபிவர்தகம் னித்யம் படதாமர்தஸாதகம் |
ஶுபதம் ஶுபகார்யேஷு படதாம் ஶ்றுணுதாமபி || 5||

யஃ பூஜயதி துர்காம் தாம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகைஃ |
புஷ்பைஃ குங்குமஸம்மிஶ்ரைஃ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்றுதி || 6||

தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி னாஸ்தி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ |
யன்முகே த்ரியதே னித்யம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் || 7||

கிம் தஸ்யேதரமன்த்ரௌகைஃ கார்யம் தன்யதமஸ்ய ஹி |
துர்கானாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம் யத்க்றுஹே பவேத் || 8||

ன தத்ர க்ரஹபூதாதிபாதா ஸ்யான்மங்கலாஸ்பதே |
தத்க்றுஹம் புண்யதம் க்ஷேத்ரம் தேவீஸான்னித்யகாரகம் || 9||

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்யஸ்ய பாடகஃ ஶ்ரேஷ்டமன்த்ரவித் |
தேவதாயாஃ ப்ரஸாதேன ஸர்வபூஜ்யஃ ஸுகீ பவேத் || 10||

இத்யேதன்னகராஜேன கீர்திதம் முனிஸத்தம |
குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11||

பக்தாய ஶ்ரத்ததானாய கேவலம் கீர்த்யதாமிதம் |
ஹ்றுதி தாரய னித்யம் த்வம் தேவ்யனுக்ரஹஸாதகம் || 12|| ||

இதி ஶ்ரீஸ்கான்தபுராணே ஸ்கன்தனாரதஸம்வாதே துர்காஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH
|| atha Sree durgaa sahasranaamastOtram ||

 

naarada uvaaca –
kumaara guNagambheera dEvasEnaapatE prabhO |
sarvaabheeShTapradaM puMsaaM sarvapaapapraNaaSanam || 1||

guhyaadguhyataraM stOtraM bhaktivardhakamanjasaa |
mangalaM grahapeeDaadiSaantidaM vaktumarhasi || 2||

skanda uvaaca –
SRuNu naarada dEvarShE lOkaanugrahakaamyayaa |
yatpRucCasi paraM puNyaM tattE vakShyaami kautukaat || 3||

maataa mE lOkajananee himavannagasattamaat |
mEnaayaaM brahmavaadinyaaM praadurbhootaa harapriyaa || 4||

mahataa tapasaaraadhya SankaraM lOkaSankaram |
svamEva vallabhaM bhEjE kalEva hi kalaanidhim || 5||

nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturaH |
svasutaayaaH parikSheeNE vasiShThEna prabOdhitaH || 6||

trilOkajananee sEyaM prasannaa tvayi puNyataH |
praadurbhootaa sutaatvEna tadviyOgaM SubhaM tyaja || 7||

bahuroopaa ca durgEyaM bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemOhaM tyajaadhunaa || 8||

iti prabOdhitaH SailaH taaM tuShTaava paraaM Sivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaraM praaha nandinee || 9||

matprasaadaatparaM stOtraM hRudayE pratibhaasataam |
tEna naamnaaM sahasrENa poojayan kaamamaapnuhi || 10||

ityuktvaantarhitaayaaM tu hRudayE sphuritaM tadaa |
naamnaaM sahasraM durgaayaaH pRucCatE mE yaduktavaan || 11||

mangalaanaaM mangalaM tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeShTapradaaM puMsaaM braveemyakhilakaamadam || 12||

durgaadEvee samaakhyaataa himavaanRuShirucyatE |
CandOnuShTup japO dEvyaaH preetayE kriyatE sadaa || 13||

asya SreedurgaastOtramahaamantrasya | himavaan RuShiH | anuShTup CandaH |
durgaabhagavatee dEvataa | SreedurgaaprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH | |

Sreebhagavatyai durgaayai namaH |

dEveedhyaanam
OM hreeM kaalaabhraabhaaM kaTaakShairarikulabhayadaaM maulibaddhEndurEkhaaM
SankhaM cakraM kRupaaNaM triSikhamapi karairudvahanteeM trinEtraam |
siMhaskandhaadhirooDhaaM tribhuvanamakhilaM tEjasaa poorayanteeM
dhyaayEd durgaaM jayaakhyaaM tridaSaparivRutaaM sEvitaaM siddhikaamaiH ||

Sree jayadurgaayai namaH |

OM SivaathOmaa ramaa Saktiranantaa niShkalaamalaa |
Saantaa maahESvaree nityaa SaaSvataa paramaa kShamaa || 1||

acintyaa kEvalaanantaa Sivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa Suddhaa sarvagnyaa sarvagaacalaa || 2||

EkaanEkavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaahESvaree satyaa mahaadEvee niranjanaa || 3||

kaaShThaa sarvaantarasthaapi cicCaktiScaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa viSvaa jyOteeroopaakSharaamRutaa || 4||

Saantaa pratiShThaa sarvESaa nivRuttiramRutapradaa |
vyOmamoortirvyOmasaMsthaa vyOmadhaaraacyutaatulaa || 5||

anaadinidhanaamOghaa kaaraNaatmakalaakulaa |
RutuprathamajaanaabhiramRutaatmasamaaSrayaa || 6||

praaNESvarapriyaa namyaa mahaamahiShaghaatinee |
praaNESvaree praaNaroopaa pradhaanapuruShESvaree || 7||

sarvaSaktikalaakaamaa mahiShEShTavinaaSinee |
sarvakaaryaniyantree ca sarvabhootESvarESvaree || 8||

angadaadidharaa caiva tathaa mukuTadhaariNee |
sanaatanee mahaanandaakaaSayOnistathEcyatE || 9||

citprakaaSasvaroopaa ca mahaayOgESvarESvaree |
mahaamaayaa saduShpaaraa moolaprakRutireeSikaa || 10||

saMsaarayOniH sakalaa sarvaSaktisamudbhavaa |
saMsaarapaaraa durvaaraa durnireekShaa duraasadaa || 11||

praaNaSaktiSca sEvyaa ca yOginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarSaa moolaprakRutisambhavaa || 12||

anaadyanantavibhavaa paraarthaa puruShaaraNiH |
sargasthityantakRuccaiva sudurvaacyaa duratyayaa || 13||

Sabdagamyaa Sabdamaayaa Sabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapuruShaateetaa pradhaanapuruShaatmikaa || 14||

puraaNee cinmayaa puMsaamiShTadaa puShTiroopiNee |
pootaantarasthaa kooTasthaa mahaapuruShasaMgnyitaa || 15||

janmamRutyujaraateetaa sarvaSaktisvaroopiNee |
vaanCaapradaanavacCinnapradhaanaanupravESinee || 16||

kShEtragnyaacintyaSaktistu prOcyatEvyaktalakShaNaa |
malaapavarjitaanaadimaayaa tritayatattvikaa || 17||

preetiSca prakRutiScaiva guhaavaasaa tathOcyatE |
mahaamaayaa nagOtpannaa taamasee ca dhruvaa tathaa || 18||

vyaktaavyaktaatmikaa kRuShNaa raktaa Suklaa hyakaaraNaa |
prOcyatE kaaryajananee nityaprasavadharmiNee || 19||

sargapralayamuktaa ca sRuShTisthityantadharmiNee |
brahmagarbhaa caturviMSasvaroopaa padmavaasinee || 20||

acyutaahlaadikaa vidyudbrahmayOnirmahaalayaa |
mahaalakShmee samudbhaavabhaavitaatmaamahESvaree || 21||

mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaariNee sookShmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22||

anantaroopaanantaarthaa tathaa puruShamOhinee |
anEkaanEkahastaa ca kaalatrayavivarjitaa || 23||

brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmaSivaatmikaa |
brahmESaviShNusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasaMgnyitaa || 24||

vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeH prakeertitaa |
gnyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaiSvaryaroopiNee || 25||

dharmaatmikaa brahmamoortiH pratiSrutapumarthikaa |
apaaMyOniH svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa || 26||

eeSvarasya priyaa prOktaa SankaraardhaSareeriNee |
bhavaanee caiva rudraaNee mahaalakShmeestathaambikaa || 27||

mahESvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarvESvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28||

mahEndrOpEndranamitaa SaankareeSaanuvartinee |
eeSvaraardhaasanagataa maahESvarapativrataa || 29||

saMsaaraSOShiNee caiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree ca guNaagryaa yOgadaa tathaa || 30||

gnyaanamoortiSca saavitree lakShmeeH SreeH kamalaa tathaa |
anantaguNagambheeraa hyurOneelamaNiprabhaa || 31||

sarOjanilayaa gangaa yOgidhyEyaasuraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyEShThaa sumangalaa || 32||

vaagdEvee varadaa varyaa keertiH sarvaarthasaadhikaa |
vaageeSvaree brahmavidyaa mahaavidyaa suSObhanaa || 33||

graahyavidyaa vEdavidyaa dharmavidyaatmabhaavitaa |
svaahaa viSvambharaa siddhiH saadhyaa mEdhaa dhRutiH kRutiH || 34||

suneetiH saMkRutiScaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhOgyabhaag bhOgadaayinee || 35||

SObhaavatee Saankaree ca lOlaa maalaavibhooShitaa |
paramEShThipriyaa caiva trilOkeesundaree maataa || 36||

nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadEvee susaattvikaa |
mahaamahiShadarpaghnee padmamaalaaghahaariNee || 37||

vicitramukuTaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooShaNa vibhooShitaa || 38||

divyaakhyaa sOmavadanaa jagatsaMsRuShTivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39||

aadityavarNaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarcitaa || 40||

aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakShaa kESivaahaa guhaapuranivaasinee || 41||

mahaaphalaanavadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree praNataklESabhanjanaa || 42||

kauSikee gOminee raatristridaSaarivinaaSinee |
bahuroopaa suroopaa ca viroopaa roopavarjitaa || 43||

bhaktaartiSamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaaSinee |
sarvagnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44||

pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekShaa vidyaadharee deeptaa mahEndraahitapaatinee || 45||

sarvadEvamayaa dakShaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46||

kaamadhEnubRuhadgarbhaa dheematee maunanaaSinee |
niHsankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47||

jvaalaamaalaa sahasraaDhyaa dEvadEvee manOmayaa |
subhagaa suviSuddhaa ca vasudEvasamudbhavaa || 48||

mahEndrOpEndrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
gnyaanagnyEyaa paraateetaa vEdaantaviShayaa matiH || 49||

dakShiNaa daahikaa dahyaa sarvabhootahRudisthitaa |
yOgamaayaa vibhaagagnyaa mahaamOhaa gareeyasee || 50||

sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavRukShaaSriyaaditiH |
beejaankurasamudbhootaa mahaaSaktirmahaamatiH || 51||

khyaatiH pragnyaavatee saMgnyaa mahaabhOgeendraSaayinee |
heeMkRutiH Sankaree SaantirgandharvagaNasEvitaa || 52||

vaiSvaanaree mahaaSoolaa dEvasEnaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa Sacee duHsvapnanaaSinee || 53||

eeDyaa jayaa jagaddhaatree durvignyEyaa suroopiNee |
guhaambikaa gaNOtpannaa mahaapeeThaa marutsutaa || 54||

havyavaahaa bhavaanandaa jagadyOniH prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmRutyurjaraateetaa ca buddhidaa || 55||

siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaaSrayaa paraa |
daityahantree svEShTadaatree mangalaikasuvigrahaa || 56||

puruShaantargataa caiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa triNEtraa ca sarvEndriyamanaadhRutiH || 57||

sarvabhootahRudisthaa ca tathaa saMsaarataariNee |
vEdyaa brahmavivEdyaa ca mahaaleelaa prakeertitaa || 58||

braahmaNibRuhatee braahmee brahmabhootaaghahaariNee |
hiraNmayee mahaadaatree saMsaaraparivartikaa || 59||

sumaalinee suroopaa ca bhaasvinee dhaariNee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakShiNee || 60||

susaumyaa candravadanaa taaNDavaasaktamaanasaa |
sattvaSuddhikaree Suddhaa malatrayavinaaSinee || 61||

jagatttrayee jaganmoortistrimoortiramRutaaSrayaa |
vimaanasthaa viSOkaa ca SOkanaaSinyanaahataa || 62||

hEmakuNDalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertiH sarvabhootaSayaa dEvee sataaMpriyaa || 63||

brahmamoortikalaa caiva kRuttikaa kanjamaalinee |
vyOmakESaa kriyaaSaktiricCaaSaktiH paraagatiH || 64||

kShObhikaa khaNDikaabhEdyaa bhEdaabhEdavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasaMsthaanaa vaSinee vaMSadhaariNee || 65||

guhyaSaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatOmukhee |
bhaginee ca niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66||

nirankuSapadOdbhootaa cakrahastaa viSOdhikaa |
sragviNee padmasambhEdakaariNee parikeertitaa || 67||

paraavaravidhaanagnyaa mahaapuruShapoorvajaa |
paraavaragnyaa vidyaa ca vidyujjihvaa jitaaSrayaa || 68||

vidyaamayee sahasraakShee sahasravadanaatmajaa |
sahasraraSmiHsatvasthaa mahESvarapadaaSrayaa || 69||

jvaalinee sanmayaa vyaaptaa cinmayaa padmabhEdikaa |
mahaaSrayaa mahaamantraa mahaadEvamanOramaa || 70||

vyOmalakShmeeH siMharathaa cEkitaanaamitaprabhaa |
viSvESvaree bhagavatee sakalaa kaalahaariNee || 71||

sarvavEdyaa sarvabhadraa guhyaa dooDhaa guhaaraNee |
pralayaa yOgadhaatree ca gangaa viSvESvaree tathaa || 72||

kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
puNyadaa kaalakESaa ca bhOkttree puShkariNee tathaa || 73||

surESvaree bhootidaatree bhootibhooShaa prakeertitaa |
pancabrahmasamutpannaa paramaarthaarthavigrahaa || 74||

varNOdayaa bhaanumoortirvaagvignyEyaa manOjavaa |
manOharaa mahOraskaa taamasee vEdaroopiNee || 75||

vEdaSaktirvEdamaataa vEdavidyaaprakaaSinee |
yOgESvarESvaree maayaa mahaaSaktirmahaamayee || 76||

viSvaantaHsthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagOpatanoodbhavaa || 77||

bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhEdikaa |
sarvapraharaNOpEtaa kaamyaa kaamESvarESvaree || 78||

anantaanandavibhavaa hRullEkhaa kanakaprabhaa |
kooShmaaNDaa dhanaratnaaDhyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79||

trivikramapadOdbhootaa caturaasyaa SivOdayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakShaa dhanyaa pingalalOcanaa || 80||

Saantaa prabhaasvaroopaa ca pankajaayatalOcanaa |
indraakShee hRudayaantaHsthaa Sivaa maataa ca satkriyaa || 81||

girijaa ca sugooDhaa ca nityapuShTaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee caNDee candrikaa kaantavigrahaa || 82||

hiraNyavarNaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa ca Saaradaa svarNamaalinee || 83||

ratnamaalaa ratnagarbhaa vyuShTirviSvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapuShTaa kRutOdbhavaa || 84||

naaraayaNee duShTaSikShaa sooryamaataa vRuShapriyaa |
mahEndrabhaginee satyaa satyabhaaShaa sukOmalaa || 85||

vaamaa ca pancatapasaaM varadaatree prakeertitaa |
vaacyavarNESvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86||

kaalaraatrirmahaavEgaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaaM bhadradaayinee || 87||

karaalaa pingalaakaaraa kaamabhEttree mahaamanaaH |
yaSasvinee yaSOdaa ca ShaDadhvaparivartikaa || 88||

Sankhinee padminee saMkhyaa saaMkhyayOgapravartikaa |
caitraadirvatsaraarooDhaa jagatsampooraNeendrajaa || 89||

Sumbhaghnee khEcaraaraadhyaa kambugreevaa baleeDitaa |
khagaarooDhaa mahaiSvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90||

viraktaa garuDasthaa ca jagateehRudguhaaSrayaa |
Sumbhaadimathanaa bhaktahRudgahvaranivaasinee || 91||

jagatttrayaaraNee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavignyaanadaatree caanalpakalmaShahaariNee || 92||

sakalOpaniShadgamyaa duShTaduShprEkShyasattamaa |
sadvRutaa lOkasaMvyaaptaa tuShTiH puShTiH kriyaavatee || 93||

viSvaamarESvaree caiva bhuktimuktipradaayinee |
SivaadhRutaa lOhitaakShee sarpamaalaavibhooShaNaa || 94||

niraanandaa triSoolaasidhanurbaaNaadidhaariNee |
aSEShadhyEyamoortiSca dEvataanaaM ca dEvataa || 95||

varaambikaa girEH putree niSumbhavinipaatinee |
suvarNaa svarNalasitaanantavarNaa sadaadhRutaa || 96||

Saankaree SaantahRudayaa ahOraatravidhaayikaa |
viSvagOptree gooDharoopaa guNapoorNaa ca gaargyajaa || 97||

gauree Saakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhRutaa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98||

saaMkhyayOgasamaakhyaataa apramEyaa muneeDitaa |
viSuddhasukulOdbhootaa bindunaadasamaadRutaa || 99||

Sambhuvaamaankagaa caiva SaSitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantaSayanaadRutaa || 100||

naranaaraayaNOdbhootaa naarasiMhee prakeertitaa |
daityapramaathinee Sankhacakrapadmagadaadharaa || 101||

sankarShaNasamutpannaa ambikaa sajjanaaSrayaa |
suvRutaa sundaree caiva dharmakaamaarthadaayinee || 102||

mOkShadaa bhaktinilayaa puraaNapuruShaadRutaa |
mahaavibhootidaaraadhyaa sarOjanilayaasamaa || 103||

aShTaadaSabhujaanaadirneelOtpaladalaakShiNee |
sarvaSaktisamaarooDhaa dharmaadharmavivarjitaa || 104||

vairaagyagnyaananirataa niraalOkaa nirindriyaa |
vicitragahanaadhaaraa SaaSvatasthaanavaasinee || 105||

gnyaanESvaree peetacElaa vEdavEdaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa || 106||

amanyuramRutaasvaadaa purandarapariShTutaa |
aSOcyaa bhinnaviShayaa hiraNyarajatapriyaa || 107||

hiraNyajananee bheemaa hEmaabharaNabhooShitaa |
vibhraajamaanaa durgnyEyaa jyOtiShTOmaphalapradaa || 108||

mahaanidraasamutpattiranidraa satyadEvataa |
deerghaa kakudminee pingajaTaadhaaraa manOgnyadheeH || 109||

mahaaSrayaa ramOtpannaa tamaHpaarE pratiShThitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookShmaa padmasaMSrayaa || 110||

Saantyateetakalaateetavikaaraa SvEtacElikaa |
citramaayaa Sivagnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111||

kaaSyapee kaalasarpaabhavENikaa SaastrayOnikaa |
trayeemoortiH kriyaamoortiScaturvargaa ca darSinee || 112||

naaraayaNee narOtpannaa kaumudee kaantidhaariNee |
kauSikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113||

varENyaadbhutamahaatmyaa vaDavaa vaamalOcanaa |
subhadraa cEtanaaraadhyaa Saantidaa Saantivardhinee || 114||

jayaadiSaktijananee Sakticakrapravartikaa |
triSaktijananee janyaa ShaTsootraparivarNitaa || 115||

sudhautakarmaNaaraadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarShiNee jagaddhaatree kaamayOniH kireeTinee || 116||

aindree trailOkyanamitaa vaiShNavee paramESvaree |
pradyumnajananee bimbasamOShThee padmalOcanaa || 117||

madOtkaTaa haMsagatiH pracaNDaa caNDavikramaa |
vRuShaadheeSaa paraatmaa ca vindhyaa parvatavaasinee || 118||

himavanmErunilayaa kailaasapuravaasinee |
caaNoorahantree neetignyaa kaamaroopaa trayeetanuH || 119||

vratasnaataa dharmaSeelaa siMhaasananivaasinee |
veerabhadraadRutaa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120||

vidyaadharaarcitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
Sraddhaatmikaa paavanee ca mOhinee acalaatmikaa || 1

Nava Durga Stotram

கணேஶஃ
ஹரித்ராபம்சதுர்வாது ஹாரித்ரவஸனம்விபும் |
பாஶாம்குஶதரம் தைவம்மோதகம்தன்தமேவ ச ||

தேவீ ஶைலபுத்ரீ
வன்தே வாஞ்சிதலாபாய சன்த்ரார்தக்றுதஶேகராம்|
வ்றுஷாரூடாம் ஶூலதராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்வினீம் ||

தேவீ ப்ரஹ்மசாரிணீ
ததானா கரபத்மாப்யாமக்ஷமாலா கமண்டலூ |
தேவீ ப்ரஸீதது மயி ப்ரஹ்மசாரிண்யனுத்தமா ||

தேவீ சன்த்ரகண்டேதி
பிண்டஜப்ரவராரூடா சன்தகோபாஸ்த்ரகைர்யுதா |
ப்ரஸாதம் தனுதே மஹ்யம் சன்த்ரகண்டேதி விஶ்ருதா ||

தேவீ கூஷ்மாம்டா
ஸுராஸம்பூர்ணகலஶம் ருதிராப்லுதமேவ ச |
ததானா ஹஸ்தபத்மாப்யாம் கூஷ்மாண்டா ஶுபதாஸ்து மே ||

தேவீஸ்கன்தமாதா
ஸிம்ஹாஸனகதா னித்யம் பத்மாஶ்ரிதகரத்வயா |
ஶுபதாஸ்து ஸதா தேவீ ஸ்கன்தமாதா யஶஸ்வினீ ||

தேவீகாத்யாயணீ
சன்த்ரஹாஸோஜ்ஜ்வலகரா ஶார்தூலவரவாஹனா |
காத்யாயனீ ஶுபம் தத்யாதேவீ தானவகாதினீ ||

தேவீகாலராத்ரி
ஏகவேணீ ஜபாகர்ணபூர னக்னா கராஸ்திதா |
லம்போஷ்டீ கர்ணிகாகர்ணீ தைலாப்யக்தஶரீரிணீ || வாமபாதோல்லஸல்லோஹலதாகண்டகபூஷணா |
வர்தனமூர்த்வஜா க்றுஷ்ணா காலராத்ரிர்பயங்கரீ ||

தேவீமஹாகௌரீ
ஶ்வேதே வ்றுஷே ஸமாரூடா ஶ்வேதாம்பரதரா ஶுசிஃ |
மஹாகௌரீ ஶுபம் தத்யான்மஹாதேவப்ரமோததா ||

தேவீஸித்திதாத்ரி
ஸித்தகன்தர்வயக்ஷாத்யைரஸுரைரமரைரபி |
ஸேவ்யமானா ஸதா பூயாத் ஸித்திதா ஸித்திதாயினீ ||

IN ENGLISH

gaNESaH
haridraabhaMcaturvaadu haaridravasanaMvibhum |
paaSaaMkuSadharaM daivaMmOdakaMdantamEva ca ||

dEvee Sailaputree
vandE vaanCitalaabhaaya candraardhakRutaSEkharaaM|
vRuShaarooDhaaM SooladharaaM Sailaputree yaSasvineem ||

dEvee brahmacaariNee
dadhaanaa karapadmaabhyaamakShamaalaa kamaNDaloo |
dEvee praseedatu mayi brahmacaariNyanuttamaa ||

dEvee candraghaNTEti
piNDajapravaraarooDhaa candakOpaastrakairyutaa |
prasaadaM tanutE mahyaM candraghaNTEti viSrutaa ||

dEvee kooShmaaMDaa
suraasampoorNakalaSaM rudhiraaplutamEva ca |
dadhaanaa hastapadmaabhyaaM kooShmaaNDaa Subhadaastu mE ||

dEveeskandamaataa
siMhaasanagataa nityaM padmaaSritakaradvayaa |
Subhadaastu sadaa dEvee skandamaataa yaSasvinee ||

dEveekaatyaayaNee
candrahaasOjjvalakaraa Saardoolavaravaahanaa |
kaatyaayanee SubhaM dadyaadEvee daanavaghaatinee ||

dEveekaalaraatri
EkavENee japaakarNapoora nagnaa kharaasthitaa |
lambOShThee karNikaakarNee tailaabhyaktaSareeriNee || vaamapaadOllasallOhalataakaNTakabhooShaNaa |
vardhanamoordhvajaa kRuShNaa kaalaraatrirbhayankaree ||

dEveemahaagauree
SvEtE vRuShE samaarooDhaa SvEtaambaradharaa SuciH |
mahaagauree SubhaM dadyaanmahaadEvapramOdadaa ||

dEveesiddhidaatri
siddhagandharvayakShaadyairasurairamarairapi |
sEvyamaanaa sadaa bhooyaat siddhidaa siddhidaayinee ||

 

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti

விராடனகரம் ரம்யம் கச்சமானோ யுதிஷ்டிரஃ |
அஸ்துவன்மனஸா தேவீம் துர்காம் த்ரிபுவனேஶ்வரீம் || 1 ||

 

யஶோதாகர்பஸம்பூதாம் னாராயணவரப்ரியாம் |
னன்தகோபகுலேஜாதாம் மம்கள்யாம் குலவர்தனீம் || 2 ||

கம்ஸவித்ராவணகரீம் அஸுராணாம் க்ஷயம்கரீம் |
ஶிலாதடவினிக்ஷிப்தாம் ஆகாஶம் ப்ரதிகாமினீம் || 3 ||

வாஸுதேவஸ்ய பகினீம் திவ்யமால்ய விபூஷிதாம் |
திவ்யாம்பரதராம் தேவீம் கட்ககேடகதாரிணீம் || 4 ||

பாராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரன்தி ஸதாஶிவாம் |
தான்வை தாரயதே பாபாத் பம்கேகாமிவ துர்பலாம் || 5 ||

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூயோ விவிதைஃ ஸ்தோத்ரஸம்பவைஃ |
ஆமன்த்ர்ய தர்ஶனாகாங்க்ஷீ ராஜா தேவீம் ஸஹானுஜஃ || 6 ||

னமோ‌உஸ்து வரதே க்றுஷ்ணே குமாரி ப்ரஹ்மசாரிணி |
பாலார்க ஸத்றுஶாகாரே பூர்ணசன்த்ரனிபானனே || 7 ||

சதுர்புஜே சதுர்வக்த்ரே பீனஶ்ரோணிபயோதரே |
மயூரபிம்சவலயே கேயூராம்கததாரிணி || 8 ||

பாஸி தேவி யதா பத்மா னாராயணபரிக்ரஹஃ |
ஸ்வரூபம் ப்ரஹ்மசர்யம் ச விஶதம் தவ கேசரி || 9 ||

க்றுஷ்ணச்சவிஸமா க்றுஷ்ணா ஸம்கர்ஷணஸமானனா |
பிப்ரதீ விபுலௌ பாஹூ ஶக்ரத்வஜஸமுச்ச்ரயௌ || 10 ||

பாத்ரீ ச பம்கஜீ கம்டீ ஸ்த்ரீ விஶுத்தா ச யா புவி |
பாஶம் தனுர்மஹாசக்ரம் விவிதான்யாயுதானி ச || 11 ||

கும்டலாப்யாம் ஸுபூர்ணாப்யாம் கர்ணாப்யாம் ச விபூஷிதா |
சன்த்ரவிஸ்பார்தினா தேவி முகேன த்வம் விராஜஸே || 12 ||

முகுடேன விசித்ரேண கேஶபன்தேன ஶோபினா |
புஜம்கா‌உபோகவாஸேன ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா || 13 ||

ப்ராஜஸே சாவபத்தேன போகேனேவேஹ மன்தரஃ |
த்வஜேன ஶிகிபிம்சானாம் உச்ச்ரிதேன விராஜஸே || 14 ||

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தாய த்ரிதிவம் பாவிதம் த்வயா |
தேன த்வம் ஸ்தூயஸே தேவி த்ரிதஶைஃ பூஜ்யஸே‌உபி ச || 15 ||

த்ரைலோக்ய ரக்ஷணார்தாய மஹிஷாஸுரனாஶினி |
ப்ரஸன்னா மே ஸுரஶ்ரேஷ்டே தயாம் குரு ஶிவா பவ || 16 ||

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸம்க்ராமே ச ஜயப்ரதா |
மமா‌உபி விஜயம் தேஹி வரதா த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம் || 17 ||

வின்த்யே சைவ னகஶ்ரேஷ்டே தவ ஸ்தானம் ஹி ஶாஶ்வதம் |
காளி காளி மஹாகாளி ஸீதுமாம்ஸ பஶுப்ரியே || 18 ||

க்றுதானுயாத்ரா பூதைஸ்த்வம் வரதா காமசாரிணி |
பாராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யன்தி மானவாஃ || 19 ||

ப்ரணமன்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபாதே து னரா புவி |
ன தேஷாம் துர்லபம் கிம்சித் புத்ரதோ தனதோ‌உபி வா || 20 ||

துர்காத்தாரயஸே துர்கே தத்வம் துர்கா ஸ்ம்றுதா ஜனைஃ |
கான்தாரேஷ்வவபன்னானாம் மக்னானாம் ச மஹார்ணவே || 21 ||
(தஸ்யுபிர்வா னிருத்தானாம் த்வம் கதிஃ பரமா ன்றுணாம)

ஜலப்ரதரணே சைவ கான்தாரேஷ்வடவீஷு ச |
யே ஸ்மரன்தி மஹாதேவீம் ன ச ஸீதன்தி தே னராஃ || 22 ||

த்வம் கீர்திஃ ஶ்ரீர்த்றுதிஃ ஸித்திஃ ஹ்ரீர்வித்யா ஸன்ததிர்மதிஃ |
ஸன்த்யா ராத்ரிஃ ப்ரபா னித்ரா ஜ்யோத்ஸ்னா கான்திஃ க்ஷமா தயா || 23 ||

ன்றுணாம் ச பன்தனம் மோஹம் புத்ரனாஶம் தனக்ஷயம் |
வ்யாதிம் ம்றுத்யும் பயம் சைவ பூஜிதா னாஶயிஷ்யஸி || 24 ||

ஸோ‌உஹம் ராஜ்யாத்பரிப்ரஷ்டஃ ஶரணம் த்வாம் ப்ரபன்னவான் |
ப்ரணதஶ்ச யதா மூர்த்னா தவ தேவி ஸுரேஶ்வரி || 25 ||

த்ராஹி மாம் பத்மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா பவஸ்வ னஃ |
ஶரணம் பவ மே துர்கே ஶரண்யே பக்தவத்ஸலே || 26 ||

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தேவீ தர்ஶயாமாஸ பாண்டவம் |
உபகம்ய து ராஜானமிதம் வசனமப்ரவீத் || 27 ||

ஶ்றுணு ராஜன் மஹாபாஹோ மதீயம் வசனம் ப்ரபோ |
பவிஷ்யத்யசிராதேவ ஸம்க்ராமே விஜயஸ்தவ || 28 ||

மம ப்ரஸாதான்னிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவ வாஹினீம் |
ராஜ்யம் னிஷ்கண்டகம் க்றுத்வா போக்ஷ்யஸே மேதினீம் புனஃ || 29 ||

ப்ராத்றுபிஃ ஸஹிதோ ராஜன் ப்ரீதிம் ப்ராப்ஸ்யஸி புஷ்கலாம் |
மத்ப்ரஸாதாச்ச தே ஸௌக்யம் ஆரோக்யம் ச பவிஷ்யதி || 30 ||

யே ச ஸம்கீர்தயிஷ்யன்தி லோகே விகதகல்மஷாஃ |
தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதாஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர்வபுஸ்ஸுதம் || 31 ||

ப்ரவாஸே னகரே சாபி ஸம்க்ராமே ஶத்ருஸம்கடே |
அடவ்யாம் துர்ககான்தாரே ஸாகரே கஹனே கிரௌ || 32 ||

யே ஸ்மரிஷ்யன்தி மாம் ராஜன் யதாஹம் பவதா ஸ்ம்றுதா |
ன தேஷாம் துர்லபம் கிம்சிதஸ்மின் லோகே பவிஷ்யதி || 33 ||

ய இதம் பரமஸ்தோத்ரம் பக்த்யா ஶ்றுணுயாத்வா படேத வா |
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்திம் யாஸ்யன்தி பாண்டவாஃ || 34 ||

மத்ப்ரஸாதாச்ச வஸ்ஸர்வான் விராடனகரே ஸ்திதான் |
ன ப்ரஜ்ஞாஸ்யன்தி குரவஃ னரா வா தன்னிவாஸினஃ || 35 ||

இத்யுக்த்வா வரதா தேவீ யுதிஷ்டிரமரின்தமம் |
ரக்ஷாம் க்றுத்வா ச பாண்டூனாம் தத்ரைவான்தரதீயத || 38 ||

IN ENGLISH
viraaTanagaraM ramyaM gacCamaanO yudhiShThiraH |
astuvanmanasaa dEveeM durgaaM tribhuvanESvareem || 1 ||

 

yaSOdaagarbhasaMbhootaaM naaraayaNavarapriyaam |
nandagOpakulEjaataaM maMgaLyaaM kulavardhaneem || 2 ||

kaMsavidraavaNakareem asuraaNaaM kShayaMkareem |
SilaataTavinikShiptaam aakaaSaM pratigaamineem || 3 ||

vaasudEvasya bhagineeM divyamaalya vibhooShitaam |
divyaaMbaradharaaM dEveeM khaDgakhETakadhaariNeem || 4 ||

bhaaraavataraNE puNyE yE smaranti sadaaSivaam |
taanvai taarayatE paapaat paMkEgaamiva durbalaam || 5 ||

stOtuM pracakramE bhooyO vividhaiH stOtrasaMbhavaiH |
aamantrya darSanaakaankShee raajaa dEveeM sahaanujaH || 6 ||

namOstu varadE kRuShNE kumaari brahmacaariNi |
baalaarka sadRuSaakaarE poorNacandranibhaananE || 7 ||

caturbhujE caturvaktrE peenaSrONipayOdharE |
mayoorapiMCavalayE kEyooraaMgadadhaariNi || 8 ||

bhaasi dEvi yadaa padmaa naaraayaNaparigrahaH |
svaroopaM brahmacaryaM ca viSadaM tava khEcari || 9 ||

kRuShNacCavisamaa kRuShNaa saMkarShaNasamaananaa |
bibhratee vipulau baahoo SakradhvajasamucCrayau || 10 ||

paatree ca paMkajee kaMThee stree viSuddhaa ca yaa bhuvi |
paaSaM dhanurmahaacakraM vividhaanyaayudhaani ca || 11 ||

kuMDalaabhyaaM supoorNaabhyaaM karNaabhyaaM ca vibhooShitaa |
candravispaardhinaa dEvi mukhEna tvaM viraajasE || 12 ||

mukuTEna vicitrENa kESabandhEna SObhinaa |
bhujaMgaabhOgavaasEna SrONisootrENa raajataa || 13 ||

bhraajasE caavabaddhEna bhOgEnEvEha mandaraH |
dhvajEna SikhipiMCaanaam ucCritEna viraajasE || 14 ||

kaumaaraM vratamaasthaaya tridivaM paavitaM tvayaa |
tEna tvaM stooyasE dEvi tridaSaiH poojyasEpi ca || 15 ||

trailOkya rakShaNaarthaaya mahiShaasuranaaSini |
prasannaa mE suraSrEShThE dayaaM kuru Sivaa bhava || 16 ||

jayaa tvaM vijayaa caiva saMgraamE ca jayapradaa |
mamaapi vijayaM dEhi varadaa tvaM ca saaMpratam || 17 ||

vindhyE caiva nagaSrEShTE tava sthaanaM hi SaaSvatam |
kaaLi kaaLi mahaakaaLi seedhumaaMsa paSupriyE || 18 ||

kRutaanuyaatraa bhootaistvaM varadaa kaamacaariNi |
bhaaraavataarE yE ca tvaaM saMsmariShyanti maanavaaH || 19 ||

praNamanti ca yE tvaaM hi prabhaatE tu naraa bhuvi |
na tEShaaM durlabhaM kiMcit putratO dhanatOpi vaa || 20 ||

durgaattaarayasE durgE tatvaM durgaa smRutaa janaiH |
kaantaarEShvavapannaanaaM magnaanaaM ca mahaarNavE || 21 ||
(dasyubhirvaa niruddhaanaaM tvaM gatiH paramaa nRuNaama)

jalaprataraNE caiva kaantaarEShvaTaveeShu ca |
yE smaranti mahaadEveeM na ca seedanti tE naraaH || 22 ||

tvaM keertiH SreerdhRutiH siddhiH hreervidyaa santatirmatiH |
sandhyaa raatriH prabhaa nidraa jyOtsnaa kaantiH kShamaa dayaa || 23 ||

nRuNaaM ca bandhanaM mOhaM putranaaSaM dhanakShayam |
vyaadhiM mRutyuM bhayaM caiva poojitaa naaSayiShyasi || 24 ||

sOhaM raajyaatparibhraShTaH SaraNaM tvaaM prapannavaan |
praNataSca yathaa moordhnaa tava dEvi surESvari || 25 ||

traahi maaM padmapatraakShi satyE satyaa bhavasva naH |
SaraNaM bhava mE durgE SaraNyE bhaktavatsalE || 26 ||

EvaM stutaa hi saa dEvee darSayaamaasa paaNDavam |
upagamya tu raajaanamidaM vacanamabraveet || 27 ||

SRuNu raajan mahaabaahO madeeyaM vacanaM prabhO |
bhaviShyatyaciraadEva saMgraamE vijayastava || 28 ||

mama prasaadaannirjitya hatvaa kaurava vaahineem |
raajyaM niShkaNTakaM kRutvaa bhOkShyasE mEdineeM punaH || 29 ||

bhraatRubhiH sahitO raajan preetiM praapsyasi puShkalaam |
matprasaadaacca tE saukhyam aarOgyaM ca bhaviShyati || 30 ||

yE ca saMkeertayiShyanti lOkE vigatakalmaShaaH |
tEShaaM tuShTaa pradaasyaami raajyamaayurvapussutam || 31 ||

pravaasE nagarE caapi saMgraamE SatrusaMkaTE |
aTavyaaM durgakaantaarE saagarE gahanE girau || 32 ||

yE smariShyanti maaM raajan yathaahaM bhavataa smRutaa |
na tEShaaM durlabhaM kiMcidasmin lOkE bhaviShyati || 33 ||

ya idaM paramastOtraM bhaktyaa SRuNuyaadvaa paThEta vaa |
tasya sarvaaNi kaaryaaNi sidhdhiM yaasyanti paaNDavaaH || 34 ||

matprasaadaacca vassarvaan viraaTanagarE sthitaan |
na pragnyaasyanti kuravaH naraa vaa tannivaasinaH || 35 ||

ityuktvaa varadaa dEvee yudhiShThiramarindamam |
rakShaaM kRutvaa ca paaNDoonaaM tatraivaantaradheeyata || 38 ||

Durga Ashtottara Sata Namavali

ஓம் துர்காயை னமஃ
ஓம் ஶிவாயை னமஃ
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ
ஓம் மஹாகௌர்யை னமஃ
ஓம் சம்டிகாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வாலோகேஶ்யை னமஃ
ஓம் ஸர்வகர்ம பலப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வதீர்த மயாயை னமஃ
ஓம் புண்யாயை னமஃ ||10||
ஓம் தேவ யோனயே னமஃ
ஓம் அயோனிஜாயை னமஃ
ஓம் பூமிஜாயை னமஃ
ஓம் னிர்குணாயை னமஃ
ஓம் ஆதாரஶக்த்யை னமஃ
ஓம் அனீஶ்வர்யை னமஃ
ஓம் னிர்குணாயை னமஃ
ஓம் னிரஹம்காராயை னமஃ
ஓம் ஸர்வகர்வவிமர்தின்யை னமஃ
ஓம் ஸர்வலோகப்ரியாயை னமஃ ||20||
ஓம் வாண்யை னமஃ
ஓம் ஸர்வவித்யாதி தேவதாயை னமஃ
ஓம் பார்வத்யை னமஃ
ஓம் தேவமாத்ரே னமஃ
ஓம் வனீஶ்யை னமஃ
ஓம் விம்த்ய வாஸின்யை னமஃ
ஓம் தேஜோவத்யை னமஃ
ஓம் மஹாமாத்ரே னமஃ
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாயை னமஃ
ஓம் தேவதாயை னமஃ ||30||
ஓம் வஹ்னிரூபாயை னமஃ
ஓம் ஸதேஜஸே னமஃ
ஓம் வர்ணரூபிண்யை னமஃ
ஓம் குணாஶ்ரயாயை னமஃ
ஓம் குணமத்யாயை னமஃ
ஓம் குணத்ரயவிவர்ஜிதாயை னமஃ
ஓம் கர்மஜ்ஞான ப்ரதாயை னமஃ
ஓம் காம்தாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வஸம்ஹார காரிண்யை னமஃ
ஓம் தர்மஜ்ஞானாயை னமஃ ||40||
ஓம் தர்மனிஷ்டாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதாயை னமஃ
ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ
ஓம் காமாஸம்ஹம்த்ர்யை னமஃ
ஓம் காமக்ரோத விவர்ஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஶாம்கர்யை னமஃ
ஓம் ஶாம்பவ்யை னமஃ
ஓம் ஶாம்தாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ரஸுர்யாக்னிலோசனாயை னமஃ
ஓம் ஸுஜயாயை னமஃ ||50||
ஓம் ஜயாயை னமஃ
ஓம் பூமிஷ்டாயை னமஃ
ஓம் ஜாஹ்னவ்யை னமஃ
ஓம் ஜனபூஜிதாயை னமஃ
ஓம் ஶாஸ்த்ராயை னமஃ
ஓம் ஶாஸ்த்ரமயாயை னமஃ
ஓம் னித்யாயை னமஃ
ஓம் ஶுபாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ரார்தமஸ்தகாயை னமஃ
ஓம் பாரத்யை னமஃ ||60||
ஓம் ப்ராமர்யை னமஃ
ஓம் கல்பாயை னமஃ
ஓம் கராள்யை னமஃ
ஓம் க்றுஷ்ண பிம்களாயை னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை னமஃ
ஓம் னாராயண்யை னமஃ
ஓம் ரௌத்ர்யை னமஃ
ஓம் சம்த்ராம்றுத பரிவ்றுதாயை னமஃ
ஓம் ஜ்யேஷ்டாயை னமஃ
ஓம் இம்திராயை னமஃ ||70||
ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ
ஓம் ஜகத்ஸ்றுஷ்ட்யாதிகாரிண்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மாம்ட கோடி ஸம்ஸ்தானாயை னமஃ
ஓம் காமின்யை னமஃ
ஓம் கமலாலயாயை னமஃ
ஓம் காத்யாயன்யை னமஃ
ஓம் கலாதீதாயை னமஃ
ஓம் காலஸம்ஹாரகாரிண்யை னமஃ
ஓம் யோகானிஷ்டாயை னமஃ
ஓம் யோகிகம்யாயை னமஃ ||80||
ஓம் யோகத்யேயாயை னமஃ
ஓம் தபஸ்வின்யை னமஃ
ஓம் ஜ்ஞானரூபாயை னமஃ
ஓம் னிராகாராயை னமஃ
ஓம் பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாயை னமஃ
ஓம் பூதாத்மிகாயை னமஃ
ஓம் பூதமாத்ரே னமஃ
ஓம் பூதேஶ்யை னமஃ
ஓம் பூததாரிண்யை னமஃ
ஓம் ஸ்வதானாரீ மத்யகதாயை னமஃ ||90||
ஓம் ஷடாதாராதி வர்தின்யை னமஃ
ஓம் மோஹிதாயை னமஃ
ஓம் அம்ஶுபவாயை னமஃ
ஓம் ஶுப்ராயை னமஃ
ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை னமஃ
ஓம் மாத்ராயை னமஃ
ஓம் னிராலஸாயை னமஃ
ஓம் னிமக்னாயை னமஃ
ஓம் னீலஸம்காஶாயை னமஃ
ஓம் னித்யானம்தின்யை னமஃ ||100||
ஓம் ஹராயை னமஃ
ஓம் பராயை னமஃ
ஓம் ஸர்வஜ்ஞானப்ரதாயை னமஃ
ஓம் அனம்தாயை னமஃ
ஓம் ஸத்யாயை னமஃ
ஓம் துர்லப ரூபிண்யை னமஃ
ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ
ஓம் ஸர்வகதாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாயின்யை னமஃ || 108 ||

IN ENGLISH
OM durgaayai namaH
OM Sivaayai namaH
OM mahaalakShmyai namaH
OM mahaagauryai namaH
OM caMDikaayai namaH
OM sarvagnyaayai namaH
OM sarvaalOkESyai namaH
OM sarvakarma phalapradaayai namaH
OM sarvateerdha mayaayai namaH
OM puNyaayai namaH ||10||
OM dEva yOnayE namaH
OM ayOnijaayai namaH
OM bhoomijaayai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM aadhaaraSaktyai namaH
OM aneeSvaryai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM nirahaMkaaraayai namaH
OM sarvagarvavimardinyai namaH
OM sarvalOkapriyaayai namaH ||20||
OM vaaNyai namaH
OM sarvavidhyaadi dEvataayai namaH
OM paarvatyai namaH
OM dEvamaatrE namaH
OM vaneeSyai namaH
OM viMdhya vaasinyai namaH
OM tEjOvatyai namaH
OM mahaamaatrE namaH
OM kOTisoorya samaprabhaayai namaH
OM dEvataayai namaH ||30||
OM vahniroopaayai namaH
OM satEjasE namaH
OM varNaroopiNyai namaH
OM guNaaSrayaayai namaH
OM guNamadhyaayai namaH
OM guNatrayavivarjitaayai namaH
OM karmagnyaana pradaayai namaH
OM kaaMtaayai namaH
OM sarvasaMhaara kaariNyai namaH
OM dharmagnyaanaayai namaH ||40||
OM dharmaniShTaayai namaH
OM sarvakarmavivarjitaayai namaH
OM kaamaakShyai namaH
OM kaamaasaMhaMtryai namaH
OM kaamakrOdha vivarjitaayai namaH
OM SaaMkaryai namaH
OM SaaMbhavyai namaH
OM SaaMtaayai namaH
OM caMdrasuryaagnilOcanaayai namaH
OM sujayaayai namaH ||50||
OM jayaayai namaH
OM bhoomiShThaayai namaH
OM jaahnavyai namaH
OM janapoojitaayai namaH
OM Saastraayai namaH
OM Saastramayaayai namaH
OM nityaayai namaH
OM Subhaayai namaH
OM caMdraardhamastakaayai namaH
OM bhaaratyai namaH ||60||
OM bhraamaryai namaH
OM kalpaayai namaH
OM karaaLyai namaH
OM kRuShNa piMgaLaayai namaH
OM braahmyai namaH
OM naaraayaNyai namaH
OM raudryai namaH
OM caMdraamRuta parivRutaayai namaH
OM jyEShThaayai namaH
OM iMdiraayai namaH ||70||
OM mahaamaayaayai namaH
OM jagatsRuShTyaadhikaariNyai namaH
OM brahmaaMDa kOTi saMsthaanaayai namaH
OM kaaminyai namaH
OM kamalaalayaayai namaH
OM kaatyaayanyai namaH
OM kalaateetaayai namaH
OM kaalasaMhaarakaariNyai namaH
OM yOgaaniShThaayai namaH
OM yOgigamyaayai namaH ||80||
OM yOgadhyEyaayai namaH
OM tapasvinyai namaH
OM gnyaanaroopaayai namaH
OM niraakaaraayai namaH
OM bhaktaabheeShTa phalapradaayai namaH
OM bhootaatmikaayai namaH
OM bhootamaatrE namaH
OM bhootESyai namaH
OM bhootadhaariNyai namaH
OM svadhaanaaree madhyagataayai namaH ||90||
OM ShaDaadhaaraadhi vardhinyai namaH
OM mOhitaayai namaH
OM aMSubhavaayai namaH
OM Subhraayai namaH
OM sookShmaayai namaH
OM maatraayai namaH
OM niraalasaayai namaH
OM nimagnaayai namaH
OM neelasaMkaaSaayai namaH
OM nityaanaMdinyai namaH ||100||
OM haraayai namaH
OM paraayai namaH
OM sarvagnyaanapradaayai namaH
OM anaMtaayai namaH
OM satyaayai namaH
OM durlabha roopiNyai namaH
OM sarasvatyai namaH
OM sarvagataayai namaH
OM sarvaabheeShTapradaayinyai namaH || 108 ||

 

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram

துர்கா ஶிவா மஹாலக்ஷ்மீ-ர்மஹாகௌரீ ச சம்டிகா |
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வலோகேஶீ ஸர்வகர்மபலப்ரதா || 1 ||

 

ஸர்வதீர்தமயீ புண்யா தேவயோனி-ரயோனிஜா |
பூமிஜா னிர்குணாதாரஶக்திஶ்சானீஶ்வரீ ததா || 2 ||

னிர்குணா னிரஹம்காரா ஸர்வகர்வவிமர்தினீ |
ஸர்வலோகப்ரியா வாணீ ஸர்வவித்யாதிதேவதா || 3 ||

பார்வதீ தேவமாதா ச வனீஶா விம்த்யவாஸினீ |
தேஜோவதீ மஹாமாதா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா || 4 ||

தேவதா வஹ்னிரூபா ச ஸரோஜா வர்ணரூபிணீ |
குணாஶ்ரயா குணமத்யா குணத்ரயவிவர்ஜிதா || 5 ||

கர்மஜ்ஞானப்ரதா காம்தா ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ |
தர்மஜ்ஞானா தர்மனிஷ்டா ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதா || 6 ||

காமாக்ஷீ காமஸம்ஹர்த்ரீ காமக்ரோதவிவர்ஜிதா |
ஶாம்கரீ ஶாம்பவீ ஶாம்தா சம்த்ரஸூர்யாக்னிலோசனா || 7 ||

ஸுஜயா ஜயபூமிஷ்டா ஜாஹ்னவீ ஜனபூஜிதா |
ஶாஸ்த்ரா ஶாஸ்த்ரமயா னித்யா ஶுபா சம்த்ரார்தமஸ்தகா || 8 ||

பாரதீ ப்ராமரீ கல்பா கராளீ க்றுஷ்ணபிம்களா |
ப்ராஹ்மீ னாராயணீ ரௌத்ரீ சம்த்ராம்றுதபரிவ்றுதா || 9 ||

ஜ்யேஷ்டேம்திரா மஹாமாயா ஜகத்ஸ்றுஷ்ட்யாதிகாரிணீ |
ப்ரஹ்மாம்டகோடிஸம்ஸ்தானா காமினீ கமலாலயா || 10 ||

காத்யாயனீ கலாதீதா காலஸம்ஹாரகாரிணீ |
யோகனிஷ்டா யோககம்யா யோகத்யேயா தபஸ்வினீ || 11 ||

ஜ்ஞானரூபா னிராகாரா பக்தாபீஷ்டபலப்ரதா |
பூதாத்மிகா பூதமாதா பூதேஶா பூததாரிணீ || 12 ||

ஸ்வதானாரீமத்யகதா ஷடாதாராதிவர்தினீ |
மோஹிதாம்ஶுபவா ஶுப்ரா ஸூக்ஷ்மா மாத்ரா னிராலஸா || 13 ||

னிம்னகா னீலஸம்காஶா னித்யானம்தா ஹரா பரா |
ஸர்வஜ்ஞானப்ரதானம்தா ஸத்யா துர்லபரூபிணீ || 14 ||

ஸரஸ்வதீ ஸர்வகதா ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாயினீ |
இதி ஶ்ரீதுர்காஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH
durgaa Sivaa mahaalakShmee-rmahaagauree ca caMDikaa |
sarvagnyaa sarvalOkESee sarvakarmaphalapradaa || 1 ||

 

sarvateerthamayee puNyaa dEvayOni-rayOnijaa |
bhoomijaa nirguNaadhaaraSaktiScaaneeSvaree tathaa || 2 ||

nirguNaa nirahaMkaaraa sarvagarvavimardinee |
sarvalOkapriyaa vaaNee sarvavidyaadhidEvataa || 3 ||

paarvatee dEvamaataa ca vaneeSaa viMdhyavaasinee |
tEjOvatee mahaamaataa kOTisooryasamaprabhaa || 4 ||

dEvataa vahniroopaa ca sarOjaa varNaroopiNee |
guNaaSrayaa guNamadhyaa guNatrayavivarjitaa || 5 ||

karmagnyaanapradaa kaaMtaa sarvasaMhaarakaariNee |
dharmagnyaanaa dharmaniShTaa sarvakarmavivarjitaa || 6 ||

kaamaakShee kaamasaMhartree kaamakrOdhavivarjitaa |
SaaMkaree SaaMbhavee SaaMtaa caMdrasooryaagnilOcanaa || 7 ||

sujayaa jayabhoomiShThaa jaahnavee janapoojitaa |
Saastraa Saastramayaa nityaa Subhaa caMdraardhamastakaa || 8 ||

bhaaratee bhraamaree kalpaa karaaLee kRuShNapiMgaLaa |
braahmee naaraayaNee raudree caMdraamRutaparivRutaa || 9 ||

jyEShThEMdiraa mahaamaayaa jagatsRuShTyaadhikaariNee |
brahmaaMDakOTisaMsthaanaa kaaminee kamalaalayaa || 10 ||

kaatyaayanee kalaateetaa kaalasaMhaarakaariNee |
yOganiShThaa yOgagamyaa yOgadhyEyaa tapasvinee || 11 ||

gnyaanaroopaa niraakaaraa bhaktaabheeShTaphalapradaa |
bhootaatmikaa bhootamaataa bhootESaa bhootadhaariNee || 12 ||

svadhaanaareemadhyagataa ShaDaadhaaraadivardhinee |
mOhitaaMSubhavaa Subhraa sookShmaa maatraa niraalasaa || 13 ||

nimnagaa neelasaMkaaSaa nityaanaMdaa haraa paraa |
sarvagnyaanapradaanaMdaa satyaa durlabharoopiNee || 14 ||

sarasvatee sarvagataa sarvaabheeShTapradaayinee |
iti SreedurgaaShTOttara SatanaamastOtraM saMpoorNam ||

Ardha Naareeswara Ashtakam

சாம்பேயகௌரார்தஶரீரகாயை
கர்பூரகௌரார்தஶரீரகாய |
தம்மில்லகாயை ச ஜடாதராய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 1 ||

கஸ்தூரிகாகும்குமசர்சிதாயை
சிதாரஜஃபுஞ்ஜ விசர்சிதாய |
க்றுதஸ்மராயை விக்றுதஸ்மராய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 2 ||

ஜணத்க்வணத்கம்கணனூபுராயை
பாதாப்ஜராஜத்பணினூபுராய |
ஹேமாம்கதாயை புஜகாம்கதாய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 3 ||

விஶாலனீலோத்பலலோசனாயை
விகாஸிபம்கேருஹலோசனாய |
ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 4 ||

மம்தாரமாலாகலிதாலகாயை
கபாலமாலாம்கிதகம்தராய |
திவ்யாம்பராயை ச திகம்பராய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 5 ||

அம்போதரஶ்யாமலகுன்தலாயை
தடித்ப்ரபாதாம்ரஜடாதராய |
னிரீஶ்வராயை னிகிலேஶ்வராய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 6 ||

ப்ரபம்சஸ்றுஷ்ட்யுன்முகலாஸ்யகாயை
ஸமஸ்தஸம்ஹாரகதாம்டவாய |
ஜகஜ்ஜனன்யை ஜகதேகபித்ரே
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 7 ||

ப்ரதீப்தரத்னோஜ்ஜ்வலகும்டலாயை
ஸ்புரன்மஹாபன்னகபூஷணாய |
ஶிவான்விதாயை ச ஶிவான்விதாய
னமஃ ஶிவாயை ச னமஃ ஶிவாய || 8 ||

ஏதத்படேதஷ்டகமிஷ்டதம் யோ
பக்த்யா ஸ மான்யோ புவி தீர்கஜீவீ |
ப்ராப்னோதி ஸௌபாக்யமனன்தகாலம்
பூயாத்ஸதா தஸ்ய ஸமஸ்தஸித்திஃ ||

IN ENGLISH

chaaMpEyagauraardhaSareerakaayai
karpooragauraardhaSareerakaaya |
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 1 ||

kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajaHpunja vicharchitaaya |
kRutasmaraayai vikRutasmaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 2 ||

jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hEmaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 3 ||

viSaalaneelOtpalalOchanaayai
vikaasipaMkEruhalOchanaaya |
samEkShaNaayai viShamEkShaNaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 4 ||

maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 5 ||

aMbhOdharaSyaamalakuntalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nireeSvaraayai nikhilESvaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 6 ||

prapaMchasRuShTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya |
jagajjananyai jagadEkapitrE
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 7 ||

pradeeptaratnOjjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooShaNaaya |
Sivaanvitaayai cha Sivaanvitaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 8 ||

EtatpaThEdaShTakamiShTadaM yO
bhaktyaa sa maanyO bhuvi deerghajeevee |
praapnOti saubhaagyamanantakaalaM
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||

Uma Maheswara Stotram

னமஃ ஶிவாப்யாம் னவயௌவனாப்யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்தராப்யாம் |
னகேம்த்ரகன்யாவ்றுஷகேதனாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 1 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்யாம்
னமஸ்க்றுதாபீஷ்டவரப்ரதாப்யாம் |
னாராயணேனார்சிதபாதுகாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 2 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் வ்றுஷவாஹனாப்யாம்
விரிம்சிவிஷ்ண்விம்த்ரஸுபூஜிதாப்யாம் |
விபூதிபாடீரவிலேபனாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 3 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் ஜகதீஶ்வராப்யாம்
ஜகத்பதிப்யாம் ஜயவிக்ரஹாப்யாம் |
ஜம்பாரிமுக்யைரபிவம்திதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 4 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் பரமௌஷதாப்யாம்
பம்சாக்ஷரீபம்ஜரரம்ஜிதாப்யாம் |
ப்ரபம்சஸ்றுஷ்டிஸ்திதிஸம்ஹ்றுதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 5 ||

னமஃ ஶிவாப்யாமதிஸும்தராப்யாம்
அத்யம்தமாஸக்தஹ்றுதம்புஜாப்யாம் |
அஶேஷலோகைகஹிதம்கராப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 6 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் கலினாஶனாப்யாம்
கம்காளகல்யாணவபுர்தராப்யாம் |
கைலாஸஶைலஸ்திததேவதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 7 ||

னமஃ ஶிவாப்யாமஶுபாபஹாப்யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்யாம் |
அகும்டிதாப்யாம் ஸ்ம்றுதிஸம்ப்றுதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 8 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் ரதவாஹனாப்யாம்
ரவீம்துவைஶ்வானரலோசனாப்யாம் |
ராகாஶஶாம்காபமுகாம்புஜாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 9 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் ஜடிலம்தராப்யாம்
ஜராம்றுதிப்யாம் ச விவர்ஜிதாப்யாம் |
ஜனார்தனாப்ஜோத்பவபூஜிதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 10 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் விஷமேக்ஷணாப்யாம்
பில்வச்சதாமல்லிகதாமப்றுத்ப்யாம் |
ஶோபாவதீஶாம்தவதீஶ்வராப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 11 ||

னமஃ ஶிவாப்யாம் பஶுபாலகாப்யாம்
ஜகத்ரயீரக்ஷணபத்தஹ்றுத்ப்யாம் |
ஸமஸ்ததேவாஸுரபூஜிதாப்யாம்
னமோ னமஃ ஶம்கரபார்வதீப்யாம் || 12 ||

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸம்த்யம் ஶிவபார்வதீப்யாம்
பக்த்யா படேத்த்வாதஶகம் னரோ யஃ |
ஸ ஸர்வஸௌபாக்யபலானி
பும்க்தே ஶதாயுராம்தே ஶிவலோகமேதி || 13 ||

IN ENGLISH

namaH SivaabhyaaM navayauvanaabhyaaM
parasparaaSliShTavapurdharaabhyaam |
nagEMdrakanyaavRuShakEtanaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 1 ||

namaH SivaabhyaaM sarasOtsavaabhyaaM
namaskRutaabheeShTavarapradaabhyaam |
naaraayaNEnaarchitapaadukaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 2 ||

namaH SivaabhyaaM vRuShavaahanaabhyaaM
viriMchiviShNviMdrasupoojitaabhyaam |
vibhootipaaTeeravilEpanaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 3 ||

namaH SivaabhyaaM jagadeeSvaraabhyaaM
jagatpatibhyaaM jayavigrahaabhyaam |
jaMbhaarimukhyairabhivaMditaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 4 ||

namaH SivaabhyaaM paramauShadhaabhyaaM
paMchaakShareepaMjararaMjitaabhyaam |
prapaMchasRuShTisthitisaMhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 5 ||

namaH SivaabhyaamatisuMdaraabhyaaM
atyaMtamaasaktahRudaMbujaabhyaam |
aSEShalOkaikahitaMkaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 6 ||

namaH SivaabhyaaM kalinaaSanaabhyaaM
kaMkaaLakalyaaNavapurdharaabhyaam |
kailaasaSailasthitadEvataabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 7 ||

namaH SivaabhyaamaSubhaapahaabhyaaM
aSEShalOkaikaviSEShitaabhyaam |
akuMThitaabhyaaM smRutisaMbhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 8 ||

namaH SivaabhyaaM rathavaahanaabhyaaM
raveeMduvaiSvaanaralOchanaabhyaam |
raakaaSaSaaMkaabhamukhaaMbujaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 9 ||

namaH SivaabhyaaM jaTilaMdharaabhyaaM
jaraamRutibhyaaM cha vivarjitaabhyaam |
janaardanaabjOdbhavapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 10 ||

namaH SivaabhyaaM viShamEkShaNaabhyaaM
bilvachCadaamallikadaamabhRudbhyaam |
SObhaavateeSaaMtavateeSvaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 11 ||

namaH SivaabhyaaM paSupaalakaabhyaaM
jagatrayeerakShaNabaddhahRudbhyaam |
samastadEvaasurapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 12 ||

stOtraM trisaMdhyaM SivapaarvateebhyaaM
bhaktyaa paThEddvaadaSakaM narO yaH |
sa sarvasaubhaagyaphalaani
bhuMktE SataayuraaMtE SivalOkamEti || 13 ||

 

Ashtaadasa Shaktipeetha Stotram

லம்காயாம் ஶாம்கரீதேவீ காமாக்ஷீ காம்சிகாபுரே |
ப்ரத்யும்னே ஶ்றும்களாதேவீ சாமும்டீ க்ரௌம்சபட்டணே || 1 ||

 

அலம்புரே ஜோகுளாம்பா ஶ்ரீஶைலே ப்ரமராம்பிகா |
கொல்ஹாபுரே மஹாலக்ஷ்மீ முஹுர்யே ஏகவீரா || 2 ||

உஜ்ஜயின்யாம் மஹாகாளீ பீடிகாயாம் புருஹூதிகா |
ஓட்யாயாம் கிரிஜாதேவீ மாணிக்யா தக்ஷவாடிகே || 3 ||

ஹரிக்ஷேத்ரே காமரூபீ ப்ரயாகே மாதவேஶ்வரீ |
ஜ்வாலாயாம் வைஷ்ணவீதேவீ கயா மாம்கள்யகௌரிகா || 4 ||

வாரணாஶ்யாம் விஶாலாக்ஷீ காஶ்மீரேது ஸரஸ்வதீ |
அஷ்டாதஶ ஸுபீடானி யோகினாமபி துர்லபம் || 5 ||

ஸாயம்காலே படேன்னித்யம் ஸர்வஶத்ருவினாஶனம் |
ஸர்வரோகஹரம் திவ்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுபம் || 6 ||

IN ENGLISH
laMkaayaaM SaaMkareedEvee kaamaakShee kaaMcikaapurE |
pradyumnE SRuMkhaLaadEvee caamuMDee krauMcapaTTaNE || 1 ||

 

alaMpurE jOguLaaMbaa SreeSailE bhramaraaMbikaa |
kolhaapurE mahaalakShmee muhuryE Ekaveeraa || 2 ||

ujjayinyaaM mahaakaaLee peeThikaayaaM puruhootikaa |
ODhyaayaaM girijaadEvee maaNikyaa dakShavaaTikE || 3 ||

harikShEtrE kaamaroopee prayaagE maadhavESvaree |
jvaalaayaaM vaiShNaveedEvee gayaa maaMgaLyagaurikaa || 4 ||

vaaraNaaSyaaM viSaalaakShee kaaSmeerEtu sarasvatee |
aShTaadaSa supeeThaani yOginaamapi durlabham || 5 ||

saayaMkaalE paThEnnityaM sarvaSatruvinaaSanam |
sarvarOgaharaM divyaM sarvasaMpatkaraM Subham || 6 ||

Sree Annapurna Stotram

னித்யானன்தகரீ வராபயகரீ ஸௌம்தர்ய ரத்னாகரீ
னிர்தூதாகில கோர பாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஶ்வரீ |
ப்ராலேயாசல வம்ஶ பாவனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 1 ||

னானா ரத்ன விசித்ர பூஷணகரி ஹேமாம்பராடம்பரீ
முக்தாஹார விலம்பமான விலஸத்-வக்ஷோஜ கும்பான்தரீ |
காஶ்மீராகரு வாஸிதா ருசிகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 2 ||

யோகானன்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைக்ய னிஷ்டாகரீ
சம்த்ரார்கானல பாஸமான லஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ |
ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தபஃ பலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 3 ||

கைலாஸாசல கன்தராலயகரீ கௌரீ-ஹ்யுமாஶாங்கரீ
கௌமாரீ னிகமார்த-கோசரகரீ-ஹ்யோங்கார-பீஜாக்ஷரீ |
மோக்ஷத்வார-கவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 4 ||

த்றுஶ்யாத்றுஶ்ய-விபூதி-வாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்ட-பாண்டோதரீ
லீலா-னாடக-ஸூத்ர-கேலனகரீ விஜ்ஞான-தீபாங்குரீ |
ஶ்ரீவிஶ்வேஶமனஃ-ப்ரஸாதனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 5 ||

உர்வீஸர்வஜயேஶ்வரீ ஜயகரீ மாதா க்றுபாஸாகரீ
வேணீ-னீலஸமான-குன்தலதரீ னித்யான்ன-தானேஶ்வரீ |
ஸாக்ஷான்மோக்ஷகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 6 ||

ஆதிக்ஷான்த-ஸமஸ்தவர்ணனகரீ ஶம்போஸ்த்ரிபாவாகரீ
காஶ்மீரா த்ரிபுரேஶ்வரீ த்ரினயனி விஶ்வேஶ்வரீ ஶர்வரீ |
ஸ்வர்கத்வார-கபாட-பாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 7 ||

தேவீ ஸர்வவிசித்ர-ரத்னருசிதா தாக்ஷாயிணீ ஸுன்தரீ
வாமா-ஸ்வாதுபயோதரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்யமாஹேஶ்வரீ |
பக்தாபீஷ்டகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 8 ||

சன்த்ரார்கானல-கோடிகோடி-ஸத்றுஶீ சன்த்ராம்ஶு-பிம்பாதரீ
சன்த்ரார்காக்னி-ஸமான-கும்டல-தரீ சம்த்ரார்க-வர்ணேஶ்வரீ
மாலா-புஸ்தக-பாஶஸாங்குஶதரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 9 ||

க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாபயகரீ மாதா க்றுபாஸாகரீ
ஸர்வானன்தகரீ ஸதா ஶிவகரீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶ்ரீதரீ |
தக்ஷாக்ரன்தகரீ னிராமயகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்றுபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ || 10 ||

அன்னபூர்ணே ஸாதாபூர்ணே ஶங்கர-ப்ராணவல்லபே |
ஜ்ஞான-வைராக்ய-ஸித்தயர்தம் பிக்பிம் தேஹி ச பார்வதீ || 11 ||

மாதா ச பார்வதீதேவீ பிதாதேவோ மஹேஶ்வரஃ |
பாம்தவா: ஶிவபக்தாஶ்ச ஸ்வதேஶோ புவனத்ரயம் || 12 ||

ஸர்வ-மங்கல-மாங்கல்யே ஶிவே ஸர்வார்த-ஸாதிகே |
ஶரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரி னாராயணி னமோ‌உஸ்து தே || 13 ||

IN ENGLISH

nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree
nirdhootaakhila ghOra paavanakaree pratyakSha maahESvaree |
praalEyaachala vaMSa paavanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 1 ||

naanaa ratna vichitra bhooShaNakari hEmaambaraaDambaree
muktaahaara vilambamaana vilasat-vakShOja kumbhaantaree |
kaaSmeeraagaru vaasitaa ruchikaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 2 ||

yOgaanandakaree ripukShayakaree dharmaikya niShThaakaree
chaMdraarkaanala bhaasamaana laharee trailOkya rakShaakaree |
sarvaiSvaryakaree tapaH phalakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 3 ||

kailaasaachala kandaraalayakaree gauree-hyumaaSaankaree
kaumaaree nigamaartha-gOcharakaree-hyOnkaara-beejaakSharee |
mOkShadvaara-kavaaTapaaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 4 ||

dRuSyaadRuSya-vibhooti-vaahanakaree brahmaaNDa-bhaaNDOdaree
leelaa-naaTaka-sootra-khElanakaree vignyaana-deepaankuree |
SreeviSvESamanaH-prasaadanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 5 ||

urveesarvajayESvaree jayakaree maataa kRupaasaagaree
vENee-neelasamaana-kuntaladharee nityaanna-daanESvaree |
saakShaanmOkShakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 6 ||

aadikShaanta-samastavarNanakaree SaMbhOstribhaavaakaree
kaaSmeeraa tripurESvaree trinayani viSvESvaree Sarvaree |
svargadvaara-kapaaTa-paaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 7 ||

dEvee sarvavichitra-ratnaruchitaa daakShaayiNee sundaree
vaamaa-svaadupayOdharaa priyakaree saubhaagyamaahESvaree |
bhaktaabheeShTakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 8 ||

chandraarkaanala-kOTikOTi-sadRuSee chandraaMSu-bimbaadharee
chandraarkaagni-samaana-kuMDala-dharee chaMdraarka-varNESvaree
maalaa-pustaka-paaSasaankuSadharee kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 9 ||

kShatratraaNakaree mahaabhayakaree maataa kRupaasaagaree
sarvaanandakaree sadaa Sivakaree viSvESvaree Sreedharee |
dakShaakrandakaree niraamayakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 10 ||

annapoorNE saadaapoorNE Sankara-praaNavallabhE |
gnyaana-vairaagya-siddhayarthaM bikbiM dEhi cha paarvatee || 11 ||

maataa cha paarvateedEvee pitaadEvO mahESvaraH |
baaMdhavaa: SivabhaktaaScha svadESO bhuvanatrayam || 12 ||

sarva-mangala-maangalyE SivE sarvaartha-saadhikE |
SaraNyE tryambakE gauri naaraayaNi namOstu tE || 13 ||

Sree Mahishaasura Mardini Stotram

அயி கிரினன்தினி னன்திதமேதினி விஶ்வ-வினோதினி னன்தனுதே
கிரிவர வின்த்ய-ஶிரோ‌உதி-னிவாஸினி விஷ்ணு-விலாஸினி ஜிஷ்ணுனுதே |
பகவதி ஹே ஶிதிகண்ட-குடும்பிணி பூரிகுடும்பிணி பூரிக்றுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 1 ||

 

ஸுரவர-ஹர்ஷிணி துர்தர-தர்ஷிணி துர்முக-மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
த்ரிபுவன-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோஷரதே |
தனுஜ-னிரோஷிணி திதிஸுத-ரோஷிணி துர்மத-ஶோஷிணி ஸிம்துஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 2 ||

அயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்பவன-ப்ரியவாஸினி ஹாஸரதே
ஶிகரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்றுங்கனிஜாலய-மத்யகதே |
மதுமதுரே மது-கைதப-கஞ்ஜினி கைதப-பஞ்ஜினி ராஸரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 3 ||

அயி ஶதகண்ட-விகண்டித-ருண்ட-விதுண்டித-ஶுண்ட-கஜாதிபதே
ரிபு-கஜ-கண்ட-விதாரண-சண்டபராக்ரம-ஶௌண்ட-ம்றுகாதிபதே |
னிஜ-புஜதம்ட-னிபாடித-சண்ட-னிபாடித-முண்ட-படாதிபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 4 ||

அயி ரணதுர்மத-ஶத்ரு-வதோதித-துர்தர-னிர்ஜர-ஶக்தி-ப்றுதே
சதுர-விசார-துரீண-மஹாஶய-தூத-க்றுத-ப்ரமதாதிபதே |
துரித-துரீஹ-துராஶய-துர்மதி-தானவ-தூத-க்றுதான்தமதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 5 ||

அயி னிஜ ஹும்க்றுதிமாத்ர-னிராக்றுத-தூம்ரவிலோசன-தூம்ரஶதே
ஸமர-விஶோஷித-ஶோணிதபீஜ-ஸமுத்பவஶோணித-பீஜ-லதே |
ஶிவ-ஶிவ-ஶும்பனிஶும்ப-மஹாஹவ-தர்பித-பூதபிஶாச-பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 6 ||

தனுரனுஸங்கரண-க்ஷண-ஸங்க-பரிஸ்புரதங்க-னடத்கடகே
கனக-பிஶங்க-ப்றுஷத்க-னிஷங்க-ரஸத்பட-ஶ்றுங்க-ஹதாவடுகே |
க்றுத-சதுரங்க-பலக்ஷிதி-ரங்க-கடத்-பஹுரங்க-ரடத்-படுகே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 7 ||

அயி ஶரணாகத-வைரிவதூ-வரவீரவராபய-தாயிகரே
த்ரிபுவனமஸ்தக-ஶூல-விரோதி-ஶிரோதி-க்றுதா‌உமல-ஶூலகரே |
துமி-துமி-தாமர-துன்துபி-னாத-மஹோ-முகரீக்றுத-திங்னிகரே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 8 ||

ஸுரலலனா-தததேயி-ததேயி-ததாபினயோதர-ன்றுத்ய-ரதே
ஹாஸவிலாஸ-ஹுலாஸ-மயிப்ரண-தார்தஜனேமித-ப்ரேமபரே |
திமிகிட-திக்கட-திக்கட-திமித்வனி-கோரம்றுதங்க-னினாதரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 9 ||

ஜய-ஜய-ஜப்ய-ஜயே-ஜய-ஶப்த-பரஸ்துதி-தத்பர-விஶ்வனுதே
ஜணஜண-ஜிஞ்ஜிமி-ஜிங்க்றுத-னூபுர-ஶிஞ்ஜித-மோஹிதபூதபதே |
னடித-னடார்த-னடீனட-னாயக-னாடகனாடித-னாட்யரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 10 ||

அயி ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனஃ ஸுமனோஹர கான்தியுதே
ஶ்ரிதரஜனீரஜ-னீரஜ-னீரஜனீ-ரஜனீகர-வக்த்ரவ்றுதே |
ஸுனயனவிப்ரம-ரப்ர-மர-ப்ரமர-ப்ரம-ரப்ரமராதிபதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 11 ||

மஹித-மஹாஹவ-மல்லமதல்லிக-மல்லித-ரல்லக-மல்ல-ரதே
விரசிதவல்லிக-பல்லிக-மல்லிக-ஜில்லிக-பில்லிக-வர்கவ்றுதே |
ஸித-க்றுதபுல்ல-ஸமுல்லஸிதா‌உருண-தல்லஜ-பல்லவ-ஸல்லலிதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 12 ||

அவிரள-கண்டகளன்-மத-மேதுர-மத்த-மதங்கஜராஜ-பதே
த்ரிபுவன-பூஷணபூத-களானிதிரூப-பயோனிதிராஜஸுதே |
அயி ஸுததீஜன-லாலஸ-மானஸ-மோஹன-மன்மதராஜ-ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 13 ||

கமலதளாமல-கோமல-கான்தி-கலாகலிதா‌உமல-பாலதலே
ஸகல-விலாஸகளா-னிலயக்ரம-கேளிகலத்-கலஹம்ஸகுலே |
அலிகுல-ஸம்குல-குவலயமம்டல-மௌளிமிலத்-வகுலாலிகுலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 14 ||

கர-முரளீ-ரவ-வீஜித-கூஜித-லஜ்ஜித-கோகில-மஞ்ஜுருதே
மிலித-மிலின்த-மனோஹர-குஞ்ஜித-ரஞ்ஜித-ஶைலனிகுஞ்ஜ-கதே |
னிஜகணபூத-மஹாஶபரீகண-ரம்கண-ஸம்ப்றுத-கேளிததே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 15 ||

கடிதட-பீத-துகூல-விசித்ர-மயூக-திரஸ்க்றுத-சன்த்ரருசே
ப்ரணதஸுராஸுர-மௌளிமணிஸ்புரத்-அம்ஶுலஸன்-னகஸாம்த்ரருசே |
ஜித-கனகாசலமௌளி-மதோர்ஜித-னிர்ஜரகுஞ்ஜர-கும்ப-குசே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 16 ||

விஜித-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைகனுதே
க்றுத-ஸுரதாரக-ஸங்கர-தாரக ஸங்கர-தாரகஸூனு-ஸுதே |
ஸுரத-ஸமாதி-ஸமான-ஸமாதி-ஸமாதிஸமாதி-ஸுஜாத-ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 17 ||

பதகமலம் கருணானிலயே வரிவஸ்யதி யோ‌உனுதினம் ன ஶிவே
அயி கமலே கமலானிலயே கமலானிலயஃ ஸ கதம் ன பவேத் |
தவ பதமேவ பரம்பத-மித்யனுஶீலயதோ மம கிம் ன ஶிவே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 18 ||

கனகலஸத்கல-ஸின்துஜலைரனுஷிஞ்ஜதி தெ குணரங்கபுவம்
பஜதி ஸ கிம் னு ஶசீகுசகும்பத-தடீபரி-ரம்ப-ஸுகானுபவம் |
தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி னதாமரவாணி னிவாஶி ஶிவம்
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 19 ||

தவ விமலே‌உன்துகலம் வதனேன்துமலம் ஸகலம் னனு கூலயதே
கிமு புருஹூத-புரீம்துமுகீ-ஸுமுகீபிரஸௌ-விமுகீ-க்ரியதே |
மம து மதம் ஶிவனாம-தனே பவதீ-க்றுபயா கிமுத க்ரியதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 20 ||

அயி மயி தீனதயாளுதயா கருணாபரயா பவிதவ்யமுமே
அயி ஜகதோ ஜனனீ க்றுபயாஸி யதாஸி ததானுமிதாஸி ரமே |
யதுசிதமத்ர பவத்யுரரீ குருதா-துருதாபமபா-குருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 21 ||

IN ENGLISH
ayi girinandini nanditamEdini viSva-vinOdini nandanutE
girivara vindhya-SirOdhi-nivaasini viShNu-vilaasini jiShNunutE |
bhagavati hE SitikaNTha-kuTumbiNi bhoorikuTumbiNi bhoorikRutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 1 ||

 

suravara-harShiNi durdhara-dharShiNi durmukha-marShiNi harSharatE
tribhuvana-pOShiNi Sankara-tOShiNi kalmaSha-mOShiNi ghOSharatE |
danuja-nirOShiNi ditisuta-rOShiNi durmada-SOShiNi siMdhusutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 2 ||

ayi jagadamba madamba kadambavana-priyavaasini haasaratE
Sikhari-SirOmaNi tuna-himaalaya-SRunganijaalaya-madhyagatE |
madhumadhurE madhu-kaitabha-ganjini kaitabha-bhanjini raasaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 3 ||

ayi SatakhaNDa-vikhaNDita-ruNDa-vituNDita-SuNDa-gajaadhipatE
ripu-gaja-gaNDa-vidaaraNa-chaNDaparaakrama-SauNDa-mRugaadhipatE |
nija-bhujadaMDa-nipaaTita-chaNDa-nipaaTita-muNDa-bhaTaadhipatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 4 ||

ayi raNadurmada-Satru-vadhOdita-durdhara-nirjara-Sakti-bhRutE
chatura-vichaara-dhureeNa-mahaaSaya-doota-kRuta-pramathaadhipatE |
durita-dureeha-duraaSaya-durmati-daanava-doota-kRutaantamatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 5 ||

ayi nija huMkRutimaatra-niraakRuta-dhoomravilOchana-dhoomraSatE
samara-viSOShita-SONitabeeja-samudbhavaSONita-beeja-latE |
Siva-Siva-SumbhaniSuMbha-mahaahava-tarpita-bhootapiSaacha-patE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 6 ||

dhanuranusangaraNa-kShaNa-sanga-parisphuradanga-naTatkaTakE
kanaka-piSanga-pRuShatka-niShanga-rasadbhaTa-SRunga-hataavaTukE |
kRuta-chaturanga-balakShiti-ranga-ghaTad-bahuranga-raTad-baTukE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 7 ||

ayi SaraNaagata-vairivadhoo-varaveeravaraabhaya-daayikarE
tribhuvanamastaka-Soola-virOdhi-SirOdhi-kRutaamala-SoolakarE |
dumi-dumi-taamara-dundubhi-naada-mahO-mukhareekRuta-dinnikarE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 8 ||

suralalanaa-tatathEyi-tathEyi-tathaabhinayOdara-nRutya-ratE
haasavilaasa-hulaasa-mayipraNa-taartajanEmita-prEmabharE |
dhimikiTa-dhikkaTa-dhikkaTa-dhimidhvani-ghOramRudanga-ninaadaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 9 ||

jaya-jaya-japya-jayE-jaya-Sabda-parastuti-tatpara-viSvanutE
jhaNajhaNa-jhinjhimi-jhinkRuta-noopura-Sinjita-mOhitabhootapatE |
naTita-naTaardha-naTeenaTa-naayaka-naaTakanaaTita-naaTyaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 10 ||

ayi sumanaH sumanaH sumanaH sumanaH sumanOhara kaantiyutE
Sritarajaneeraja-neeraja-neerajanee-rajaneekara-vaktravRutE |
sunayanavibhrama-rabhra-mara-bhramara-bhrama-rabhramaraadhipatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 11 ||

mahita-mahaahava-mallamatallika-mallita-rallaka-malla-ratE
virachitavallika-pallika-mallika-jhillika-bhillika-vargavRutE |
sita-kRutaphulla-samullasitaaruNa-tallaja-pallava-sallalitE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 12 ||

aviraLa-gaNDagaLan-mada-mEdura-matta-matangajaraaja-patE
tribhuvana-bhooShaNabhoota-kaLaanidhiroopa-payOnidhiraajasutE |
ayi sudateejana-laalasa-maanasa-mOhana-manmadharaaja-sutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 13 ||

kamaladaLaamala-kOmala-kaanti-kalaakalitaamala-bhaalatalE
sakala-vilaasakaLaa-nilayakrama-kELikalat-kalahaMsakulE |
alikula-saMkula-kuvalayamaMDala-mauLimilad-vakulaalikulE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 14 ||

kara-muraLee-rava-veejita-koojita-lajjita-kOkila-manjurutE
milita-milinda-manOhara-gunjita-ranjita-Sailanikunja-gatE |
nijagaNabhoota-mahaaSabareegaNa-raMgaNa-saMbhRuta-kELitatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 15 ||

kaTitaTa-peeta-dukoola-vichitra-mayookha-tiraskRuta-chandraruchE
praNatasuraasura-mauLimaNisphurad-aMSulasan-nakhasaaMdraruchE |
jita-kanakaachalamauLi-madOrjita-nirjarakunjara-kumbha-kuchE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 16 ||

vijita-sahasrakaraika-sahasrakaraika-sahasrakaraikanutE
kRuta-surataaraka-sangara-taaraka sangara-taarakasoonu-sutE |
suratha-samaadhi-samaana-samaadhi-samaadhisamaadhi-sujaata-ratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 17 ||

padakamalaM karuNaanilayE varivasyati yOnudinaM na SivE
ayi kamalE kamalaanilayE kamalaanilayaH sa kathaM na bhavEt |
tava padamEva parampada-mityanuSeelayatO mama kiM na SivE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 18 ||

kanakalasatkala-sindhujalairanuShinjati te guNarangabhuvaM
bhajati sa kiM nu Sacheekuchakumbhata-taTeepari-rambha-sukhaanubhavam |
tava charaNaM SaraNaM karavaaNi nataamaravaaNi nivaaSi SivaM
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 19 ||

tava vimalEndukalaM vadanEndumalaM sakalaM nanu koolayatE
kimu puruhoota-pureeMdumukhee-sumukheebhirasau-vimukhee-kriyatE |
mama tu mataM Sivanaama-dhanE bhavatee-kRupayaa kimuta kriyatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 20 ||

ayi mayi deenadayaaLutayaa karuNaaparayaa bhavitavyamumE
ayi jagatO jananee kRupayaasi yathaasi tathaanumitaasi ramE |
yaduchitamatra bhavatyuraree kurutaa-durutaapamapaa-kurutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 21 ||