Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali

 

ஓம் ககாரரூபாய னமஃ
ஓம் கம்பீஜாய னமஃ
ஓம் கணேஶாய னமஃ
ஓம் கணவம்திதாய னமஃ
ஓம் கணாய னமஃ
ஓம் கண்யாய னமஃ
ஓம் கணனாதீதஸத்குணாய னமஃ
ஓம் ககனாதிகஸ்றுஜே னமஃ
ஓம் கம்காஸுதாய னமஃ
ஓம் கம்காஸுதார்சிதாய னமஃ
ஓம் கம்காதரப்ரீதிகராய னமஃ
ஓம் கவீஶேட்யாய னமஃ
ஓம் கதாபஹாய னமஃ
ஓம் கதாதரஸுதாய னமஃ
ஓம் கத்யபத்யாத்மககவித்வதாய னமஃ
ஓம் கஜாஸ்யாய னமஃ
ஓம் கஜலக்ஷ்மீபதே னமஃ
ஓம் கஜாவாஜிரதப்ரதாய னமஃ
ஓம் கம்ஜானிரதஶிக்ஷாக்றுதயே னமஃ
ஓம் கணிதஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் கம்டதானாம்சிதாய னமஃ
ஓம் கன்த்ரே னமஃ
ஓம் கம்டோபலஸமாக்றுதயே னமஃ
ஓம் ககனவ்யாபகாய னமஃ
ஓம் கம்யாய னமஃ
ஓம் கமனாதிவிவர்ஜிதாய னமஃ
ஓம் கம்டதோஷஹராய னமஃ
ஓம் கம்டப்ரமத்ப்ரமரகும்டலாய னமஃ
ஓம் கதாகதஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் கதிதாய னமஃ
ஓம் கதம்றுத்யவே னமஃ
ஓம் கதோத்பவாய னமஃ
ஓம் கம்தப்ரியாய னமஃ
ஓம் கம்தவாஹாய னமஃ
ஓம் கம்தஸிம்துரப்றும்தகாய னமஃ
ஓம் கம்தாதிபூஜிதாய னமஃ
ஓம் கவ்யபோக்த்ரே னமஃ
ஓம் கர்காதிஸன்னுதாய னமஃ
ஓம் கரிஷ்டாய னமஃ
ஓம் கரபிதே னமஃ
ஓம் கர்வஹராய னமஃ
ஓம் கரளிபூஷணாய னமஃ
ஓம் கவிஷ்டாய னமஃ
ஓம் கர்ஜிதாராவாய னமஃ
ஓம் கபீரஹ்றுதயாய னமஃ
ஓம் கதினே னமஃ
ஓம் கலத்குஷ்டஹராய னமஃ
ஓம் கர்பப்ரதாய னமஃ
ஓம் கர்பார்பரக்ஷகாய னமஃ
ஓம் கர்பாதாராய னமஃ
ஓம் கர்பவாஸிஶிஶுஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ
ஓம் கருத்மத்துல்யஜவனாய னமஃ
ஓம் கருடத்வஜவம்திதாய னமஃ
ஓம் கயேடிதாய னமஃ
ஓம் கயாஶ்ராத்தபலதாய னமஃ
ஓம் கயாக்றுதயே னமஃ
ஓம் கதாதராவதாரிணே னமஃ
ஓம் கம்தர்வனகரார்சிதாய னமஃ
ஓம் கம்தர்வகானஸம்துஷ்டாய னமஃ
ஓம் கருடாக்ரஜவம்திதாய னமஃ
ஓம் கணராத்ரஸமாராத்யாய னமஃ
ஓம் கர்ஹணாஸ்துதிஸாம்யதியே னமஃ
ஓம் கர்தாபனாபயே னமஃ
ஓம் கவ்யூதிதீர்கதும்டாய னமஃ
ஓம் கபஸ்திமதே னமஃ
ஓம் கர்ஹிதாசாரதூராய னமஃ
ஓம் கருடோபலபூஷிதாய னமஃ
ஓம் கஜாரிவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் கம்தமூஷவாஜினே னமஃ
ஓம் கதஶ்ரமாய னமஃ
ஓம் கவேஷணீயாய னமஃ
ஓம் கஹனாய னமஃ
ஓம் கஹனஸ்தமுனிஸ்துதாய னமஃ
ஓம் கவயச்சிதே னமஃ
ஓம் கம்டகபிதே னமஃ
ஓம் கஹ்வராபதவாரணாய னமஃ
ஓம் கஜதம்தாயுதாய னமஃ
ஓம் கர்ஜத்ரிபுக்னாய னமஃ
ஓம் கஜகர்ணிகாய னமஃ
ஓம் கஜசர்மாமயச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் கணாத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் கணார்சிதாய னமஃ
ஓம் கணிகானர்தனப்ரீதாய னமஃ
ஓம் கச்சதே னமஃ
ஓம் கம்தபலீப்ரியாய னமஃ
ஓம் கம்தகாதிரஸாதீஶாய னமஃ
ஓம் கணகானம்ததாயகாய னமஃ
ஓம் கரபாதிஜனுர்ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் கம்டகீகாஹனோத்ஸுகாய னமஃ
ஓம் கம்டூஷீக்றுதவாராஶயே னமஃ
ஓம் கரிமாலகிமாதிதாய னமஃ
ஓம் கவாக்ஷவத்ஸௌதவாஸினே னமஃ
ஓம் கர்பிதாய னமஃ
ஓம் கர்பிணீனுதாய னமஃ
ஓம் கம்தமாதனஶைலாபாய னமஃ
ஓம் கம்டபேரும்டவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் கதிதாய னமஃ
ஓம் கத்கதாராவஸம்ஸ்துதாய னமஃ
ஓம் கஹ்வரீபதயே னமஃ
ஓம் கஜேஶாய னமஃ
ஓம் கரீயஸே னமஃ
ஓம் கத்யேட்யாய னமஃ
ஓம் கதபிதே னமஃ
ஓம் கதிதாகமாய னமஃ
ஓம் கர்ஹணீயகுணாபாவாய னமஃ
ஓம் கம்காதிகஶுசிப்ரதாய னமஃ
ஓம் கணனாதீதவித்யாஶ்ரீபலாயுஷ்யாதிதாயகாய னமஃ

|| இதி கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி ||

 

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali in English
OM gakaararoopaaya namaH
OM gaMbeejaaya namaH
OM gaNESaaya namaH
OM gaNavaMditaaya namaH
OM gaNaaya namaH
OM gaNyaaya namaH
OM gaNanaateetasadguNaaya namaH
OM gaganaadikasRujE namaH
OM gaMgaasutaaya namaH
OM gaMgaasutaarcitaaya namaH
OM gaMgaadharapreetikaraaya namaH
OM gaveeSEDyaaya namaH
OM gadaapahaaya namaH
OM gadaadharasutaaya namaH
OM gadyapadyaatmakakavitvadaaya namaH
OM gajaasyaaya namaH
OM gajalakShmeepatE namaH
OM gajaavaajirathapradaaya namaH
OM gaMjaanirataSikShaakRutayE namaH
OM gaNitagnyaaya namaH
OM gaMDadaanaaMcitaaya namaH
OM gantrE namaH
OM gaMDOpalasamaakRutayE namaH
OM gaganavyaapakaaya namaH
OM gamyaaya namaH
OM gamanaadivivarjitaaya namaH
OM gaMDadOShaharaaya namaH
OM gaMDabhramadbhramarakuMDalaaya namaH
OM gataagatagnyaaya namaH
OM gatidaaya namaH
OM gatamRutyavE namaH
OM gatOdbhavaaya namaH
OM gaMdhapriyaaya namaH
OM gaMdhavaahaaya namaH
OM gaMdhasiMdhurabRuMdagaaya namaH
OM gaMdhaadipoojitaaya namaH
OM gavyabhOktrE namaH
OM gargaadisannutaaya namaH
OM gariShThaaya namaH
OM garabhidE namaH
OM garvaharaaya namaH
OM garaLibhooShaNaaya namaH
OM gaviShThaaya namaH
OM garjitaaraavaaya namaH
OM gabheerahRudayaaya namaH
OM gadinE namaH
OM galatkuShThaharaaya namaH
OM garbhapradaaya namaH
OM garbhaarbharakShakaaya namaH
OM garbhaadhaaraaya namaH
OM garbhavaasiSiSugnyaanapradaaya namaH
OM garutmattulyajavanaaya namaH
OM garuDadhvajavaMditaaya namaH
OM gayEDitaaya namaH
OM gayaaSraaddhaphaladaaya namaH
OM gayaakRutayE namaH
OM gadaadharaavataariNE namaH
OM gaMdharvanagaraarcitaaya namaH
OM gaMdharvagaanasaMtuShTaaya namaH
OM garuDaagrajavaMditaaya namaH
OM gaNaraatrasamaaraadhyaaya namaH
OM garhaNaastutisaamyadhiyE namaH
OM gartaabhanaabhayE namaH
OM gavyootideerghatuMDaaya namaH
OM gabhastimatE namaH
OM garhitaacaaradooraaya namaH
OM garuDOpalabhooShitaaya namaH
OM gajaarivikramaaya namaH
OM gaMdhamooShavaajinE namaH
OM gataSramaaya namaH
OM gavEShaNeeyaaya namaH
OM gahanaaya namaH
OM gahanasthamunistutaaya namaH
OM gavayacCidE namaH
OM gaMDakabhidE namaH
OM gahvaraapathavaaraNaaya namaH
OM gajadaMtaayudhaaya namaH
OM garjadripughnaaya namaH
OM gajakarNikaaya namaH
OM gajacarmaamayacCEtrE namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM gaNaarcitaaya namaH
OM gaNikaanartanapreetaaya namaH
OM gacCatE namaH
OM gaMdhaphaleepriyaaya namaH
OM gaMdhakaadirasaadheeSaaya namaH
OM gaNakaanaMdadaayakaaya namaH
OM garabhaadijanurhartrE namaH
OM gaMDakeegaahanOtsukaaya namaH
OM gaMDooSheekRutavaaraaSayE namaH
OM garimaalaghimaadidaaya namaH
OM gavaakShavatsaudhavaasinE namaH
OM garbhitaaya namaH
OM garbhiNeenutaaya namaH
OM gaMdhamaadanaSailaabhaaya namaH
OM gaMDabhEruMDavikramaaya namaH
OM gaditaaya namaH
OM gadgadaaraavasaMstutaaya namaH
OM gahvareepatayE namaH
OM gajESaaya namaH
OM gareeyasE namaH
OM gadyEDyaaya namaH
OM gatabhidE namaH
OM gaditaagamaaya namaH
OM garhaNeeyaguNaabhaavaaya namaH
OM gaMgaadikaSucipradaaya namaH
OM gaNanaateetavidyaaSreebalaayuShyaadidaayakaaya namaH

|| iti gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamaavaLi ||

 

Ganapati Gakara Ashtottara Satanamam

ககாரரூபோ கம்பீஜோ கணேஶோ கணவம்திதஃ |
கணனீயோ கணோகண்யோ கணனாதீத ஸத்குணஃ || 1 ||

ககனாதிகஸ்றுத்கம்காஸுதோகம்காஸுதார்சிதஃ |
கம்காதரப்ரீதிகரோகவீஶேட்யோகதாபஹஃ || 2 ||

கதாதரனுதோ கத்யபத்யாத்மககவித்வதஃ |
கஜாஸ்யோ கஜலக்ஷ்மீவான் கஜவாஜிரதப்ரதஃ || 3 ||

கம்ஜானிரத ஶிக்ஷாக்றுத்கணிதஜ்ஞோ கணோத்தமஃ |
கம்டதானாம்சிதோகம்தா கம்டோபல ஸமாக்றுதிஃ || 4 ||

ககன வ்யாபகோ கம்யோ கமானாதி விவர்ஜிதஃ |
கம்டதோஷஹரோ கம்ட ப்ரமத்ப்ரமர கும்டலஃ || 5 ||

கதாகதஜ்ஞோ கதிதோ கதம்றுத்யுர்கதோத்பவஃ |
கம்தப்ரியோ கம்தவாஹோ கம்தஸிம்துரப்றும்தகஃ || 6 ||

கம்தாதி பூஜிதோ கவ்யபோக்தா கர்காதி ஸன்னுதஃ |
கரிஷ்டோகரபித்கர்வஹரோ கரளிபூஷணஃ || 7 ||

கவிஷ்டோகர்ஜிதாராவோ கபீரஹ்றுதயோ கதீ |
கலத்குஷ்டஹரோ கர்பப்ரதோ கர்பார்பரக்ஷகஃ || 8 ||

கர்பாதாரோ கர்பவாஸி ஶிஶுஜ்ஞான ப்ரதாயகஃ |
கருத்மத்துல்யஜவனோ கருடத்வஜவம்திதஃ || 9 ||

கயேடிதோ கயாஶ்ராத்தபலதஶ்ச கயாக்றுதிஃ |
கதாதராவதாரீச கம்தர்வனகரார்சிதஃ || 10 ||

கம்தர்வகானஸம்துஷ்டோ கருடாக்ரஜவம்திதஃ |
கணராத்ர ஸமாராத்யோ கர்ஹணஸ்துதி ஸாம்யதீஃ || 11 ||

கர்தாபனாபிர்கவ்யூதிஃ தீர்கதும்டோ கபஸ்திமான் |
கர்ஹிதாசார தூரஶ்ச கருடோபலபூஷிதஃ || 12 ||

கஜாரி விக்ரமோ கம்தமூஷவாஜீ கதஶ்ரமஃ |
கவேஷணீயோ கமனோ கஹனஸ்த முனிஸ்துதஃ || 13 ||

கவயச்சித்கம்டகபித்கஹ்வராபதவாரணஃ |
கஜதம்தாயுதோ கர்ஜத்ரிபுக்னோ கஜகர்ணிகஃ || 14 ||

கஜசர்மாமயச்சேத்தா கணாத்யக்ஷோகணார்சிதஃ |
கணிகானர்தனப்ரீதோகச்சன் கம்தபலீ ப்ரியஃ || 15 ||

கம்தகாதி ரஸாதீஶோ கணகானம்ததாயகஃ |
கரபாதிஜனுர்ஹர்தா கம்டகீகாஹனோத்ஸுகஃ || 16 ||

கம்டூஷீக்றுதவாராஶிஃ கரிமாலகிமாதிதஃ |
கவாக்ஷவத்ஸௌதவாஸீகர்பிதோ கர்பிணீனுதஃ || 17 ||

கம்தமாதனஶைலாபோ கம்டபேரும்டவிக்ரமஃ |
கதிதோ கத்கதாராவ ஸம்ஸ்துதோ கஹ்வரீபதிஃ || 18 ||

கஜேஶாய கரீயஸே கத்யேட்யோகதபீர்கதிதாகமஃ |
கர்ஹணீய குணாபாவோ கம்காதிக ஶுசிப்ரதஃ || 19 ||

கணனாதீத வித்யாஶ்ரீ பலாயுஷ்யாதிதாயகஃ |
ஏவம் ஶ்ரீகணனாதஸ்ய னாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் || 20 ||

படனாச்ச்ரவணாத் பும்ஸாம் ஶ்ரேயஃ ப்ரேமப்ரதாயகம் |
பூஜாம்தே யஃ படேன்னித்யம் ப்ரீதஸ்ஸன் தஸ்யவிக்னராட் || 21 ||

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ஶீக்ரம் ப்ரயச்சதி |
தூர்வயாப்யர்சயன் தேவமேகவிம்ஶதிவாஸரான் || 22 ||

ஏகவிம்ஶதிவாரம் யோ னித்யம் ஸ்தோத்ரம் படேத்யதி |
தஸ்ய ப்ரஸன்னோ விக்னேஶஸ்ஸர்வான் காமான் ப்ரயச்சதி || 23 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||

 

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram
gakaararoopO gaMbeejO gaNESO gaNavaMditaH |
gaNaneeyO gaNOgaNyO gaNanaateeta sadguNaH || 1 ||

gaganaadikasRudgaMgaasutOgaMgaasutaarcitaH |
gaMgaadharapreetikarOgaveeSEDyOgadaapahaH || 2 ||

gadaadharanutO gadyapadyaatmakakavitvadaH |
gajaasyO gajalakShmeevaan gajavaajirathapradaH || 3 ||

gaMjaanirata SikShaakRudgaNitagnyO gaNOttamaH |
gaMDadaanaaMcitOgaMtaa gaMDOpala samaakRutiH || 4 ||

gagana vyaapakO gamyO gamaanaadi vivarjitaH |
gaMDadOShaharO gaMDa bhramadbhramara kuMDalaH || 5 ||

gataagatagnyO gatidO gatamRutyurgatOdbhavaH |
gaMdhapriyO gaMdhavaahO gaMdhasiMdhurabRuMdagaH || 6 ||

gaMdhaadi poojitO gavyabhOktaa gargaadi sannutaH |
gariShThOgarabhidgarvaharO garaLibhooShaNaH || 7 ||

gaviShThOgarjitaaraavO gabheerahRudayO gadee |
galatkuShThaharO garbhapradO garbhaarbharakShakaH || 8 ||

garbhaadhaarO garbhavaasi SiSugnyaana pradaayakaH |
garutmattulyajavanO garuDadhvajavaMditaH || 9 ||

gayEDitO gayaaSraaddhaphaladaSca gayaakRutiH |
gadaadharaavataareeca gaMdharvanagaraarcitaH || 10 ||

gaMdharvagaanasaMtuShTO garuDaagrajavaMditaH |
gaNaraatra samaaraadhyO garhaNastuti saamyadheeH || 11 ||

gartaabhanaabhirgavyootiH deerghatuMDO gabhastimaan |
garhitaacaara dooraSca garuDOpalabhooShitaH || 12 ||

gajaari vikramO gaMdhamooShavaajee gataSramaH |
gavEShaNeeyO gamanO gahanastha munistutaH || 13 ||

gavayacCidgaMDakabhidgahvaraapathavaaraNaH |
gajadaMtaayudhO garjadripughnO gajakarNikaH || 14 ||

gajacarmaamayacCEttaa gaNaadhyakShOgaNaarcitaH |
gaNikaanartanapreetOgacCan gaMdhaphalee priyaH || 15 ||

gaMdhakaadi rasaadheeSO gaNakaanaMdadaayakaH |
garabhaadijanurhartaa gaMDakeegaahanOtsukaH || 16 ||

gaMDooSheekRutavaaraaSiH garimaalaghimaadidaH |
gavaakShavatsaudhavaaseegarbhitO garbhiNeenutaH || 17 ||

gaMdhamaadanaSailaabhO gaMDabhEruMDavikramaH |
gaditO gadgadaaraava saMstutO gahvareepatiH || 18 ||

gajESaaya gareeyasE gadyEDyOgatabheergaditaagamaH |
garhaNeeya guNaabhaavO gaMgaadika SucipradaH || 19 ||

gaNanaateeta vidyaaSree balaayuShyaadidaayakaH |
EvaM SreegaNanaathasya naamnaamaShTOttaraM Satam || 20 ||

paThanaacCravaNaat puMsaaM SrEyaH prEmapradaayakam |
poojaaMtE yaH paThEnnityaM preetassan tasyavighnaraaT || 21 ||

yaM yaM kaamayatE kaamaM taM taM SeeghraM prayacCati |
doorvayaabhyarcayan dEvamEkaviMSativaasaraan || 22 ||

EkaviMSativaaraM yO nityaM stOtraM paThEdyadi |
tasya prasannO vighnESassarvaan kaamaan prayacCati || 23 ||

|| iti Sree gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamastOtram ||

Ganesha Kavacham

ஏஷோதி சபலோ தைத்யான் பால்யேபி னாஶயத்யஹோ |
அக்ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ன ஜானே முனிஸத்தம || 1 ||

தைத்யா னானாவிதா துஷ்டாஸ்ஸாது தேவத்ருமஃ கலாஃ |
அதோஸ்ய கம்டே கிம்சித்த்யம் ரக்ஷாம் ஸம்பத்துமர்ஹஸி || 2 ||

த்யாயேத் ஸிம்ஹகதம் வினாயகமமும் திக்பாஹு மாத்யே யுகே
த்ரேதாயாம் து மயூர வாஹனமமும் ஷட்பாஹுகம் ஸித்திதம் | ஈ
த்வாபரேது கஜானனம் யுகபுஜம் ரக்தாம்கராகம் விபும் துர்யே
து த்விபுஜம் ஸிதாம்கருசிரம் ஸர்வார்ததம் ஸர்வதா || 3 ||

வினாயக ஶ்ஶிகாம்பாது பரமாத்மா பராத்பரஃ |
அதிஸும்தர காயஸ்து மஸ்தகம் ஸுமஹோத்கடஃ || 4 ||

லலாடம் கஶ்யபஃ பாது ப்ரூயுகம் து மஹோதரஃ |
னயனே பாலசம்த்ரஸ்து கஜாஸ்யஸ்த்யோஷ்ட பல்லவௌ || 5 ||

ஜிஹ்வாம் பாது கஜக்ரீடஶ்சுபுகம் கிரிஜாஸுதஃ |
வாசம் வினாயகஃ பாது தம்தான்‌ ரக்ஷது துர்முகஃ || 6 ||

ஶ்ரவணௌ பாஶபாணிஸ்து னாஸிகாம் சிம்திதார்ததஃ |
கணேஶஸ்து முகம் பாது கம்டம் பாது கணாதிபஃ || 7 ||

ஸ்கம்தௌ பாது கஜஸ்கம்தஃ ஸ்தனே விக்னவினாஶனஃ |
ஹ்றுதயம் கணனாதஸ்து ஹேரம்போ ஜடரம் மஹான் || 8 ||

தராதரஃ பாது பார்ஶ்வௌ ப்றுஷ்டம் விக்னஹரஶ்ஶுபஃ |
லிம்கம் குஹ்யம் ஸதா பாது வக்ரதும்டோ மஹாபலஃ || 9 ||

கஜக்ரீடோ ஜானு ஜம்கோ ஊரூ மம்களகீர்திமான் |
ஏகதம்தோ மஹாபுத்திஃ பாதௌ குல்பௌ ஸதாவது || 10 ||

க்ஷிப்ர ப்ரஸாதனோ பாஹு பாணீ ஆஶாப்ரபூரகஃ |
அம்குளீஶ்ச னகான் பாது பத்மஹஸ்தோ ரினாஶனஃ || 11 ||

ஸர்வாம்கானி மயூரேஶோ விஶ்வவ்யாபீ ஸதாவது |
அனுக்தமபி யத் ஸ்தானம் தூமகேதுஃ ஸதாவது || 12 ||

ஆமோதஸ்த்வக்ரதஃ பாது ப்ரமோதஃ ப்றுஷ்டதோவது |
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது புத்தீஶ ஆக்னேய்யாம் ஸித்திதாயகஃ || 13 ||

தக்ஷிணஸ்யாமுமாபுத்ரோ னைறுத்யாம் து கணேஶ்வரஃ |
ப்ரதீச்யாம் விக்னஹர்தா வ்யாத்வாயவ்யாம் கஜகர்ணகஃ || 14 ||

கௌபேர்யாம் னிதிபஃ பாயாதீஶான்யாவிஶனம்தனஃ |
திவாவ்யாதேகதம்த ஸ்து ராத்ரௌ ஸம்த்யாஸு யஃவிக்னஹ்றுத் || 15 ||

ராக்ஷஸாஸுர பேதாள க்ரஹ பூத பிஶாசதஃ |
பாஶாம்குஶதரஃ பாது ரஜஸ்ஸத்த்வதமஸ்ஸ்ம்றுதீஃ || 16 ||

ஜ்ஞானம் தர்மம் ச லக்ஷ்மீ ச லஜ்ஜாம் கீர்திம் ததா குலம் | ஈ
வபுர்தனம் ச தான்யம் ச க்றுஹம் தாராஸ்ஸுதான்ஸகீன் || 17 ||

ஸர்வாயுத தரஃ பௌத்ரான் மயூரேஶோ வதாத் ஸதா |
கபிலோ ஜானுகம் பாது கஜாஶ்வான் விகடோவது || 18 ||

பூர்ஜபத்ரே லிகித்வேதம் யஃ கம்டே தாரயேத் ஸுதீஃ |
ன பயம் ஜாயதே தஸ்ய யக்ஷ ரக்ஷஃ பிஶாசதஃ || 19 ||

த்ரிஸம்த்யம் ஜபதே யஸ்து வஜ்ரஸார தனுர்பவேத் |
யாத்ராகாலே படேத்யஸ்து னிர்விக்னேன பலம் லபேத் || 20 ||

யுத்தகாலே படேத்யஸ்து விஜயம் சாப்னுயாத்த்ருவம் |
மாரணோச்சாடனாகர்ஷ ஸ்தம்ப மோஹன கர்மணி || 21 ||

ஸப்தவாரம் ஜபேதேதத்தனானாமேகவிம்ஶதிஃ |
தத்தத்பலமவாப்னோதி ஸாதகோ னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 22 ||

ஏகவிம்ஶதிவாரம் ச படேத்தாவத்தினானி யஃ |
காராக்றுஹகதம் ஸத்யோ ராஜ்ஞாவத்யம் ச மோசயோத் || 23 ||

ராஜதர்ஶன வேளாயாம் படேதேதத் த்ரிவாரதஃ |
ஸ ராஜானம் வஶம் னீத்வா ப்ரக்றுதீஶ்ச ஸபாம் ஜயேத் || 24 ||

இதம் கணேஶகவசம் கஶ்யபேன ஸவிரிதம் |
முத்கலாய ச தே னாத மாம்டவ்யாய மஹர்ஷயே || 25 ||

மஹ்யம் ஸ ப்ராஹ க்றுபயா கவசம் ஸர்வ ஸித்திதம் |
ன தேயம் பக்திஹீனாய தேயம் ஶ்ரத்தாவதே ஶுபம் || 26 ||

அனேனாஸ்ய க்றுதா ரக்ஷா ன பாதாஸ்ய பவேத் வ்யாசித் |
ராக்ஷஸாஸுர பேதாள தைத்ய தானவ ஸம்பவாஃ || 27 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணேஶபுராணே ஶ்ரீ கணேஶ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

Ganesha Kavacham in English
EShOti capalO daityaan baalyEpi naaSayatyahO |
agrE kiM karma kartEti na jaanE munisattama || 1 ||

daityaa naanaavidhaa duShTaassaadhu dEvadrumaH khalaaH |
atOsya kaMThE kiMcittyaM rakShaaM saMbaddhumarhasi || 2 ||

dhyaayEt siMhagataM vinaayakamamuM digbaahu maadyE yugE
trEtaayaaM tu mayoora vaahanamamuM ShaDbaahukaM siddhidam | ee
dvaaparEtu gajaananaM yugabhujaM raktaaMgaraagaM vibhum turyE
tu dvibhujaM sitaaMgaruciraM sarvaarthadaM sarvadaa || 3 ||

vinaayaka SSikhaaMpaatu paramaatmaa paraatparaH |
atisuMdara kaayastu mastakaM sumahOtkaTaH || 4 ||

lalaaTaM kaSyapaH paatu bhrooyugaM tu mahOdaraH |
nayanE baalacaMdrastu gajaasyastyOShTha pallavau || 5 ||

jihvaaM paatu gajakreeDaScubukaM girijaasutaH |
vaacaM vinaayakaH paatu daMtaan^^ rakShatu durmukhaH || 6 ||

SravaNau paaSapaaNistu naasikaaM ciMtitaarthadaH |
gaNESastu mukhaM paatu kaMThaM paatu gaNaadhipaH || 7 ||

skaMdhau paatu gajaskaMdhaH stanE vighnavinaaSanaH |
hRudayaM gaNanaathastu hEraMbO jaTharaM mahaan || 8 ||

dharaadharaH paatu paarSvau pRuShThaM vighnaharaSSubhaH |
liMgaM guhyaM sadaa paatu vakratuMDO mahaabalaH || 9 ||

gajakreeDO jaanu jaMghO ooroo maMgaLakeertimaan |
EkadaMtO mahaabuddhiH paadau gulphau sadaavatu || 10 ||

kShipra prasaadanO baahu paaNee aaSaaprapoorakaH |
aMguLeeSca nakhaan paatu padmahastO rinaaSanaH || 11 ||

sarvaaMgaani mayoorESO viSvavyaapee sadaavatu |
anuktamapi yat sthaanaM dhoomakEtuH sadaavatu || 12 ||

aamOdastvagrataH paatu pramOdaH pRuShThatOvatu |
praacyaaM rakShatu buddheeSa aagnEyyaaM siddhidaayakaH || 13 ||

dakShiNasyaamumaaputrO naiRutyaaM tu gaNESvaraH |
prateecyaaM vighnahartaa vyaadvaayavyaaM gajakarNakaH || 14 ||

kaubEryaaM nidhipaH paayaadeeSaanyaaviSanaMdanaH |
divaavyaadEkadaMta stu raatrau saMdhyaasu yaHvighnahRut || 15 ||

raakShasaasura bEtaaLa graha bhoota piSaacataH |
paaSaaMkuSadharaH paatu rajassattvatamassmRuteeH || 16 ||

gnyaanaM dharmaM ca lakShmee ca lajjaaM keertiM tathaa kulam | ee
vapurdhanaM ca dhaanyaM ca gRuhaM daaraassutaansakheen || 17 ||

sarvaayudha dharaH pautraan mayoorESO vataat sadaa |
kapilO jaanukaM paatu gajaaSvaan vikaTOvatu || 18 ||

bhoorjapatrE likhitvEdaM yaH kaMThE dhaarayEt sudheeH |
na bhayaM jaayatE tasya yakSha rakShaH piSaacataH || 19 ||

trisaMdhyaM japatE yastu vajrasaara tanurbhavEt |
yaatraakaalE paThEdyastu nirvighnEna phalaM labhEt || 20 ||

yuddhakaalE paThEdyastu vijayaM caapnuyaaddhruvam |
maaraNOccaaTanaakarSha staMbha mOhana karmaNi || 21 ||

saptavaaraM japEdEtaddanaanaamEkaviMSatiH |
tattatphalamavaapnOti saadhakO naatra saMSayaH || 22 ||

EkaviMSativaaraM ca paThEttaavaddinaani yaH |
kaaraagRuhagataM sadyO raagnyaavadhyaM ca mOcayOt || 23 ||

raajadarSana vELaayaaM paThEdEtat trivaarataH |
sa raajaanaM vaSaM neetvaa prakRuteeSca sabhaaM jayEt || 24 ||

idaM gaNESakavacaM kaSyapEna saviritam |
mudgalaaya ca tE naatha maaMDavyaaya maharShayE || 25 ||

mahyaM sa praaha kRupayaa kavacaM sarva siddhidam |
na dEyaM bhaktiheenaaya dEyaM SraddhaavatE Subham || 26 ||

anEnaasya kRutaa rakShaa na baadhaasya bhavEt vyaacit |
raakShasaasura bEtaaLa daitya daanava saMbhavaaH || 27 ||

|| iti Sree gaNESapuraaNE Sree gaNESa kavacaM saMpoorNam ||

 

Maha Ganesha Pancharatnam

 

முதா கராத்த மோதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம் |
களாதராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் |
அனாயகைக னாயகம் வினாஶிதேப தைத்யகம் |
னதாஶுபாஶு னாஶகம் னமாமி தம் வினாயகம் || 1 ||

னதேதராதி பீகரம் னவோதிதார்க பாஸ்வரம் |
னமத்ஸுராரி னிர்ஜரம் னதாதிகாபதுத்டரம் |
ஸுரேஶ்வரம் னிதீஶ்வரம் கஜேஶ்வரம் கணேஶ்வரம் |
மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் னிரன்தரம் || 2 ||

ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் னிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம் |
தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ரமக்ஷரம் |
க்றுபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யஶஸ்கரம் |
மனஸ்கரம் னமஸ்க்றுதாம் னமஸ்கரோமி பாஸ்வரம் || 3 ||

அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனம் சிரன்தனோக்தி பாஜனம் |
புராரி பூர்வ னன்தனம் ஸுராரி கர்வ சர்வணம் |
ப்ரபஞ்ச னாஶ பீஷணம் தனஞ்ஜயாதி பூஷணம் |
கபோல தானவாரணம் பஜே புராண வாரணம் || 4 ||

னிதான்த கான்தி தன்த கான்தி மன்த கான்தி காத்மஜம் |
அசின்த்ய ரூபமன்த ஹீன மன்தராய க்றுன்தனம் |
ஹ்றுதன்தரே னிரன்தரம் வஸன்தமேவ யோகினாம் |
தமேகதன்தமேவ தம் விசின்தயாமி ஸன்ததம் || 5 ||

மஹாகணேஶ பஞ்சரத்னமாதரேண யோ‌உன்வஹம் |
ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹ்றுதி ஸ்மரன் கணேஶ்வரம் |
அரோகதாமதோஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம் |
ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூதி மப்யுபைதி ஸோ‌உசிராத் ||

 

Maha Ganesha Pancharatnam in English

 

mudaa karaatta mOdakaM sadaa vimukti saadhakam |
kaLaadharaavataMsakaM vilaasilOka rakShakam |
anaayakaika naayakaM vinaaSitEbha daityakam |
nataaSubhaaSu naaSakaM namaami taM vinaayakam || 1 ||

natEtaraati bheekaraM navOditaarka bhaasvaram |
namatsuraari nirjaraM nataadhikaapadudDharam |
surESvaraM nidheeSvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamaaSrayE paraatparaM nirantaram || 2 ||

samasta lOka SankaraM nirasta daitya kunjaram |
darEtarOdaraM varaM varEbha vaktramakSharam |
kRupaakaraM kShamaakaraM mudaakaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutaaM namaskarOmi bhaasvaram || 3 ||

akinchanaarti maarjanaM chirantanOkti bhaajanam |
puraari poorva nandanaM suraari garva charvaNam |
prapancha naaSa bheeShaNaM dhananjayaadi bhooShaNam |
kapOla daanavaaraNaM bhajE puraaNa vaaraNam || 4 ||

nitaanta kaanti danta kaanti manta kaanti kaatmajam |
achintya roopamanta heena mantaraaya kRuntanam |
hRudantarE nirantaraM vasantamEva yOginaam |
tamEkadantamEva taM vichintayaami santatam || 5 ||

mahaagaNESa pancharatnamaadarENa yOnvaham |
prajalpati prabhaatakE hRudi smaran gaNESvaram |
arOgataamadOShataaM susaahiteeM suputrataam |
samaahitaayu raShTabhooti mabhyupaiti sOchiraat ||

 

Ganesha Ashtottara Sata Namavali

 

ஓம் கஜானனாய னமஃ
ஓம் கணாத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் விக்னாராஜாய னமஃ
ஓம் வினாயகாய னமஃ
ஓம் த்த்வெமாதுராய னமஃ
ஓம் த்விமுகாய னமஃ
ஓம் ப்ரமுகாய னமஃ
ஓம் ஸுமுகாய னமஃ
ஓம் க்றுதினே னமஃ
ஓம் ஸுப்ரதீபாய னமஃ (10)
ஓம் ஸுக னிதயே னமஃ
ஓம் ஸுராத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் ஸுராரிக்னாய னமஃ
ஓம் மஹாகணபதயே னமஃ
ஓம் மான்யாய னமஃ
ஓம் மஹா காலாய னமஃ
ஓம் மஹா பலாய னமஃ
ஓம் ஹேரம்பாய னமஃ
ஓம் லம்ப ஜடராய னமஃ
ஓம் ஹ்ரஸ்வ க்ரீவாய னமஃ (20)
ஓம் மஹோதராய னமஃ
ஓம் மதோத்கடாய னமஃ
ஓம் மஹாவீராய னமஃ
ஓம் மம்த்ரிணே னமஃ
ஓம் மம்கள ஸ்வராய னமஃ
ஓம் ப்ரமதாய னமஃ
ஓம் ப்ரதமாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் விக்னகர்த்ரே னமஃ
ஓம் விக்னஹம்த்ரே னமஃ (30)
ஓம் விஶ்வ னேத்ரே னமஃ
ஓம் விராட்பதயே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீபதயே னமஃ
ஓம் வாக்பதயே னமஃ
ஓம் ஶ்றும்காரிணே னமஃ
ஓம் அஶ்ரித வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஶிவப்ரியாய னமஃ
ஓம் ஶீக்ரகாரிணே னமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ
ஓம் பலாய னமஃ (40)
ஓம் பலோத்திதாய னமஃ
ஓம் பவாத்மஜாய னமஃ
ஓம் புராண புருஷாய னமஃ
ஓம் பூஷ்ணே னமஃ
ஓம் புஷ்கரோத்ஷிப்த வாரிணே னமஃ
ஓம் அக்ரகண்யாய னமஃ
ஓம் அக்ரபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் அக்ரகாமினே னமஃ
ஓம் மம்த்ரக்றுதே னமஃ
ஓம் சாமீகர ப்ரபாய னமஃ (50)
ஓம் ஸர்வாய னமஃ
ஓம் ஸர்வோபாஸ்யாய னமஃ
ஓம் ஸர்வ கர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வனேத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாய னமஃ
ஓம் ஸர்வ ஸித்தயே னமஃ
ஓம் பம்சஹஸ்தாய னமஃ
ஓம் பார்வதீனம்தனாய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் குமார குரவே னமஃ (60)
ஓம் அக்ஷோப்யாய னமஃ
ஓம் கும்ஜராஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் ப்ரமோதாய னமஃ
ஓம் மோதகப்ரியாய னமஃ
ஓம் காம்திமதே னமஃ
ஓம் த்றுதிமதே னமஃ
ஓம் காமினே னமஃ
ஓம் கபித்தவன ப்ரியாய னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மரூபிணே னமஃ (70)
ஓம் ப்ரஹ்மவித்யாதி தானபுவே னமஃ
ஓம் ஜிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் விஷ்ணுப்ரியாய னமஃ
ஓம் பக்த ஜீவிதாய னமஃ
ஓம் ஜித மன்மதாய னமஃ
ஓம் ஐஶ்வர்ய காரணாய னமஃ
ஓம் ஜ்யாயஸே னமஃ
ஓம் யக்ஷகின்னெர ஸேவிதாய னமஃ
ஓம் கம்கா ஸுதாய னமஃ
ஓம் கணாதீஶாய னமஃ (80)
ஓம் கம்பீர னினதாய னமஃ
ஓம் வடவே னமஃ
ஓம் அபீஷ்ட வரதாயினே னமஃ
ஓம் ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் பக்த னிதயே னமஃ
ஓம் பாவ கம்யாய னமஃ
ஓம் மம்கள ப்ரதாய னமஃ
ஓம் அவ்வக்தாய னமஃ
ஓம் அப்ராக்றுத பராக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஸத்ய தர்மிணே னமஃ (90)
ஓம் ஸகயே னமஃ
ஓம் ஸரஸாம்பு னிதயே னமஃ
ஓம் மஹேஶாய னமஃ
ஓம் திவ்யாம்காய னமஃ
ஓம் மணிகிம்கிணீ மேகாலாய னமஃ
ஓம் ஸமஸ்த தேவதா மூர்தயே னமஃ
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் ஸததோத்திதாய னமஃ
ஓம் விகாத காரிணே னமஃ
ஓம் விஶ்வக்த்றுஶே னமஃ (100)
ஓம் விஶ்வரக்ஷாக்றுதே னமஃ
ஓம் கள்யாண குரவே னமஃ
ஓம் உன்மத்த வேஷாய னமஃ
ஓம் அபராஜிதே னமஃ
ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய னமஃ
ஓம் ஸர்த்வெஶ்வர்ய ப்ரதாய னமஃ
ஓம் ஆக்ராம்த சித சித்ப்ரபவே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ விக்னேஶ்வராய னமஃ (108)

 

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in English
OM gajaananaaya namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM vighnaaraajaaya namaH
OM vinaayakaaya namaH
OM dtvemaaturaaya namaH
OM dvimukhaaya namaH
OM pramukhaaya namaH
OM sumukhaaya namaH
OM kRutinE namaH
OM supradeepaaya namaH (10)
OM sukha nidhayE namaH
OM suraadhyakShaaya namaH
OM suraarighnaaya namaH
OM mahaagaNapatayE namaH
OM maanyaaya namaH
OM mahaa kaalaaya namaH
OM mahaa balaaya namaH
OM hEraMbaaya namaH
OM laMba jaTharaaya namaH
OM hrasva greevaaya namaH (20)
OM mahOdaraaya namaH
OM madOtkaTaaya namaH
OM mahaaveeraaya namaH
OM maMtriNE namaH
OM maMgaLa svaraaya namaH
OM pramadhaaya namaH
OM prathamaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM vighnakartrE namaH
OM vighnahaMtrE namaH (30)
OM viSva nEtrE namaH
OM viraaTpatayE namaH
OM SreepatayE namaH
OM vaakpatayE namaH
OM SRuMgaariNE namaH
OM aSrita vatsalaaya namaH
OM Sivapriyaaya namaH
OM SeeghrakaariNE namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM balaaya namaH (40)
OM balOtthitaaya namaH
OM bhavaatmajaaya namaH
OM puraaNa puruShaaya namaH
OM pooShNE namaH
OM puShkarOtShipta vaariNE namaH
OM agragaNyaaya namaH
OM agrapoojyaaya namaH
OM agragaaminE namaH
OM maMtrakRutE namaH
OM chaameekara prabhaaya namaH (50)
OM sarvaaya namaH
OM sarvOpaasyaaya namaH
OM sarva kartrE namaH
OM sarvanEtrE namaH
OM sarvasidhdhi pradaaya namaH
OM sarva siddhayE namaH
OM paMchahastaaya namaH
OM paarvateenaMdanaaya namaH
OM prabhavE namaH
OM kumaara guravE namaH (60)
OM akShObhyaaya namaH
OM kuMjaraasura bhaMjanaaya namaH
OM pramOdaaya namaH
OM mOdakapriyaaya namaH
OM kaaMtimatE namaH
OM dhRutimatE namaH
OM kaaminE namaH
OM kapitthavana priyaaya namaH
OM brahmachaariNE namaH
OM brahmaroopiNE namaH (70)
OM brahmavidyaadi daanabhuvE namaH
OM jiShNavE namaH
OM viShNupriyaaya namaH
OM bhakta jeevitaaya namaH
OM jita manmathaaya namaH
OM aiSvarya kaaraNaaya namaH
OM jyaayasE namaH
OM yakShakinnera sEvitaaya namaH
OM gaMgaa sutaaya namaH
OM gaNaadheeSaaya namaH (80)
OM gaMbheera ninadaaya namaH
OM vaTavE namaH
OM abheeShTa varadaayinE namaH
OM jyOtiShE namaH
OM bhakta nithayE namaH
OM bhaava gamyaaya namaH
OM maMgaLa pradaaya namaH
OM avvaktaaya namaH
OM apraakRuta paraakramaaya namaH
OM satya dharmiNE namaH (90)
OM sakhayE namaH
OM sarasaaMbu nithayE namaH
OM mahESaaya namaH
OM divyaaMgaaya namaH
OM maNikiMkiNee mEkhaalaaya namaH
OM samasta dEvataa moortayE namaH
OM sahiShNavE namaH
OM satatOtthitaaya namaH
OM vighaata kaariNE namaH
OM viSvagdRuSE namaH (100)
OM viSvarakShaakRutE namaH
OM kaLyaaNa guravE namaH
OM unmatta vEShaaya namaH
OM aparaajitE namaH
OM samasta jagadaadhaaraaya namaH
OM sartveSvarya pradaaya namaH
OM aakraaMta chida chitprabhavE namaH
OM Sree vighnESvaraaya namaH (108)

 

 

 

 

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram

ஶ்ரீ விக்னேஶ்வர ஷோடஶ னாமாவளிஃ

ஓம் ஸுமுகாய னமஃ
ஓம் ஏகதம்தாய னமஃ
ஓம் கபிலாய னமஃ
ஓம் கஜகர்ணகாய னமஃ
ஓம் லம்போதராய னமஃ
ஓம் விகடாய னமஃ
ஓம் விக்னராஜாய னமஃ
ஓம் கணாதிபாய னமஃ
ஓம் தூம்ரகேதவே னமஃ
ஓம் கணாத்யக்ஷாய னமஃ
ஓம் பாலசம்த்ராய னமஃ
ஓம் கஜானனாய னமஃ
ஓம் வக்ரதும்டாய னமஃ
ஓம் ஶூர்பகர்ணாய னமஃ
ஓம் ஹேரம்பாய னமஃ
ஓம் ஸ்கம்தபூர்வஜாய னமஃ

ஶ்ரீ விக்னேஶ்வர ஷோடஶனாம ஸ்தோத்ரம்
ஸுமுகஶ்சைகதம்தஶ்ச கபிலோ கஜகர்ணகஃ |
லம்போதரஶ்ச விகடோ விக்னராஜோ கணாதிபஃ || 1 ||

தூம்ர கேதுஃ கணாத்யக்ஷோ பாலசம்த்ரோ கஜானனஃ |
வக்ரதும்ட ஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹேரம்பஃ ஸ்கம்தபூர்வஜஃ || 2 ||

ஷோடஶைதானி னாமானி யஃ படேத் ஶ்றுணு யாதபி |
வித்யாரம்பே விவாஹே ச ப்ரவேஶே னிர்கமே ததா |
ஸம்க்ராமே ஸர்வ கார்யேஷு விக்னஸ்தஸ்ய ன ஜாயதே || 3 ||

 

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram  in English
Sree vighnESvara ShODaSa naamaavaLiH


OM sumukhaaya namaH
OM EkadaMtaaya namaH
OM kapilaaya namaH
OM gajakarNakaaya namaH
OM laMbOdaraaya namaH
OM vikaTaaya namaH
OM vighnaraajaaya namaH
OM gaNaadhipaaya namaH
OM dhoomrakEtavE namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM phaalacaMdraaya namaH
OM gajaananaaya namaH
OM vakratuMDaaya namaH
OM SoorpakarNaaya namaH
OM hEraMbaaya namaH
OM skaMdapoorvajaaya namaH

Sree vighnESvara ShODaSanaama stOtram
sumukhaScaikadaMtaSca kapilO gajakarNakaH |
laMbOdaraSca vikaTO vighnaraajO gaNaadhipaH || 1 ||

dhoomra kEtuH gaNaadhyakShO phaalacaMdrO gajaananaH |
vakratuMDa SSoorpakarNO hEraMbaH skaMdapoorvajaH || 2 ||

ShODaSaitaani naamaani yaH paThEt SRuNu yaadapi |
vidyaaraMbhE vivaahE ca pravESE nirgamE tathaa |
saMgraamE sarva kaaryEShu vighnastasya na jaayatE || 3 ||

 

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீபுத்ரோ கணேஶ்வரஃ |
ஸ்கம்தாக்ரஜோவ்யயஃ பூதோ தக்ஷோ‌உத்யக்ஷோ த்விஜப்ரியஃ || 1 ||

அக்னிகர்வச்சிதிம்த்ரஶ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதோ‌உவ்யயஃ
ஸர்வஸித்திப்ரதஶ்ஶர்வதனயஃ ஶர்வரீப்ரியஃ || 2 ||

ஸர்வாத்மகஃ ஸ்றுஷ்டிகர்தா தேவோனேகார்சிதஶ்ஶிவஃ |
ஶுத்தோ புத்திப்ரியஶ்ஶாம்தோ ப்ரஹ்மசாரீ கஜானனஃ || 3 ||

த்வைமாத்ரேயோ முனிஸ்துத்யோ பக்தவிக்னவினாஶனஃ |
ஏகதம்தஶ்சதுர்பாஹுஶ்சதுரஶ்ஶக்திஸம்யுதஃ || 4 ||

லம்போதரஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹரர்ப்ரஹ்ம விதுத்தமஃ |
காலோ க்ரஹபதிஃ காமீ ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனஃ || 5 ||

பாஶாம்குஶதரஶ்சம்டோ குணாதீதோ னிரம்ஜனஃ |
அகல்மஷஸ்ஸ்வயம்ஸித்தஸ்ஸித்தார்சிதபதாம்புஜஃ || 6 ||

பீஜபூரபலாஸக்தோ வரதஶ்ஶாஶ்வதஃ க்றுதீ |
த்விஜப்ரியோ வீதபயோ கதீ சக்ரீக்ஷுசாபத்றுத் || 7 ||

ஶ்ரீதோஜ உத்பலகரஃ ஶ்ரீபதிஃ ஸ்துதிஹர்ஷிதஃ |
குலாத்ரிபேத்தா ஜடிலஃ கலிகல்மஷனாஶனஃ || 8 ||

சம்த்ரசூடாமணிஃ காம்தஃ பாபஹாரீ ஸமாஹிதஃ |
அஶ்ரிதஶ்ரீகரஸ்ஸௌம்யோ பக்தவாம்சிததாயகஃ || 9 ||

ஶாம்தஃ கைவல்யஸுகதஸ்ஸச்சிதானம்தவிக்ரஹஃ |
ஜ்ஞானீ தயாயுதோ தாம்தோ ப்ரஹ்மத்வேஷவிவர்ஜிதஃ || 10 ||

ப்ரமத்ததைத்யபயதஃ ஶ்ரீகம்டோ விபுதேஶ்வரஃ |
ரமார்சிதோவிதிர்னாகராஜயஜ்ஞோபவீதவான் || 11 ||

ஸ்தூலகம்டஃ ஸ்வயம்கர்தா ஸாமகோஷப்ரியஃ பரஃ |
ஸ்தூலதும்டோ‌உக்ரணீர்தீரோ வாகீஶஸ்ஸித்திதாயகஃ || 12 ||

தூர்வாபில்வப்ரியோ‌உவ்யக்தமூர்திரத்புதமூர்திமான் |
ஶைலேம்த்ரதனுஜோத்ஸம்ககேலனோத்ஸுகமானஸஃ || 13 ||

ஸ்வலாவண்யஸுதாஸாரோ ஜிதமன்மதவிக்ரஹஃ |
ஸமஸ்தஜகதாதாரோ மாயீ மூஷகவாஹனஃ || 14 ||

ஹ்றுஷ்டஸ்துஷ்டஃ ப்ரஸன்னாத்மா ஸர்வஸித்திப்ரதாயகஃ |
அஷ்டோத்தரஶதேனைவம் னாம்னாம் விக்னேஶ்வரம் விபும் || 15 ||

துஷ்டாவ ஶம்கரஃ புத்ரம் த்ரிபுரம் ஹம்துமுத்யதஃ |
யஃ பூஜயேதனேனைவ பக்த்யா ஸித்திவினாயகம் || 16 ||

தூர்வாதளைர்பில்வபத்ரைஃ புஷ்பைர்வா சம்தனாக்ஷதைஃ |
ஸர்வான்காமானவாப்னோதி ஸர்வவிக்னைஃ ப்ரமுச்யதே ||

 

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in English
vinaayakO vighnaraajO gaureeputrO gaNESvaraH |
skaMdaagrajOvyayaH pootO dakShOdhyakShO dvijapriyaH || 1 ||

agnigarvacCidiMdraSreepradO vaaNeepradOvyayaH
sarvasiddhipradaSSarvatanayaH SarvareepriyaH || 2 ||

sarvaatmakaH sRuShTikartaa dEvOnEkaarcitaSSivaH |
SuddhO buddhipriyaSSaaMtO brahmacaaree gajaananaH || 3 ||

dvaimaatrEyO munistutyO bhaktavighnavinaaSanaH |
EkadaMtaScaturbaahuScaturaSSaktisaMyutaH || 4 ||

laMbOdaraSSoorpakarNO hararbrahma viduttamaH |
kaalO grahapatiH kaamee sOmasooryaagnilOcanaH || 5 ||

paaSaaMkuSadharaScaMDO guNaateetO niraMjanaH |
akalmaShassvayaMsiddhassiddhaarcitapadaaMbujaH || 6 ||

beejapooraphalaasaktO varadaSSaaSvataH kRutee |
dvijapriyO veetabhayO gadee cakreekShucaapadhRut || 7 ||

SreedOja utpalakaraH SreepatiH stutiharShitaH |
kulaadribhEttaa jaTilaH kalikalmaShanaaSanaH || 8 ||

caMdracooDaamaNiH kaaMtaH paapahaaree samaahitaH |
aSritaSreekarassaumyO bhaktavaaMCitadaayakaH || 9 ||

SaaMtaH kaivalyasukhadassaccidaanaMdavigrahaH |
gnyaanee dayaayutO daaMtO brahmadvEShavivarjitaH || 10 ||

pramattadaityabhayadaH SreekaMThO vibudhESvaraH |
ramaarcitOvidhirnaagaraajayagnyOpaveetavaan || 11 ||

sthoolakaMThaH svayaMkartaa saamaghOShapriyaH paraH |
sthoolatuMDOgraNeerdheerO vaageeSassiddhidaayakaH || 12 ||

doorvaabilvapriyOvyaktamoortiradbhutamoortimaan |
SailEMdratanujOtsaMgakhElanOtsukamaanasaH || 13 ||

svalaavaNyasudhaasaarO jitamanmathavigrahaH |
samastajagadaadhaarO maayee mooShakavaahanaH || 14 ||

hRuShTastuShTaH prasannaatmaa sarvasiddhipradaayakaH |
aShTOttaraSatEnaivaM naamnaaM vighnESvaraM vibhum || 15 ||

tuShTaava SaMkaraH putraM tripuraM haMtumutyataH |
yaH poojayEdanEnaiva bhaktyaa siddhivinaayakam || 16 ||

doorvaadaLairbilvapatraiH puShpairvaa caMdanaakShataiH |
sarvaankaamaanavaapnOti sarvavighnaiH pramucyatE ||

 

Ganesha Dwadashanama Stotram

 

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத்ஸர்வவிக்னோபஶான்தயேஃ || 1 ||

அபீப்ஸிதார்த ஸித்யர்தம் பூஜிதோ யஃ ஸுராஸுரைஃ |
ஸர்வவிக்னஹரஸ்தஸ்மை கணாதிபதயே னமஃ || 2 ||

கணானாமதிபஶ்சம்டோ கஜவக்த்ரஸ்த்ரிலோசனஃ |
ப்ரஸன்னோ பவ மே னித்யம் வரதாதர்வினாயக || 3 ||

ஸுமுகஶ்சைகதம்தஶ்ச கபிலோ கஜகர்ணகஃ |
லம்போதரஶ்ச விகடோ விக்னனாஶோ வினாயகஃ || 4 ||

தூம்ரகேதுர்கணாத்யக்ஷோ பாலசம்த்ரோ கஜானனஃ |
த்வாதஶைதானி னாமானி கணேஶஸ்ய து யஃ படேத் || 5 ||

வித்யார்தீ லபதே வித்யாம் தனார்தீ விபுலம் தனம் |
இஷ்டகாமம் து காமார்தீ தர்மார்தீ மோக்ஷமக்ஷயம் || 6 ||

வித்யாரம்பே விவாஹே ச ப்ரவேஶே னிர்கமே ததா |
ஸம்க்ராமே ஸம்கடே சைவ விக்னஸ்தஸ்ய ன ஜாயதே || 7 ||

|| இதி முத்கலபுராணோக்தம் ஶ்ரீகணேஶத்வாதஶனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

Ganesha Dwadashanama Stotram in English
SuklaaMbaradharaM viShNuM SaSivarNaM caturbhujam |
prasannavadanaM dhyaayEtsarvavighnOpaSaantayEH || 1 ||

abheepsitaartha sidhyarthaM poojitO yaH suraasuraiH |
sarvavighnaharastasmai gaNaadhipatayE namaH || 2 ||

gaNaanaamadhipaSchaMDO gajavaktrastrilOchanaH |
prasannO bhava mE nityaM varadaatarvinaayaka || 3 ||

sumukhaScaikadaMtaSca kapilO gajakarNakaH |
laMbOdaraSca vikaTO vighnanaaSO vinaayakaH || 4 ||

dhoomrakEturgaNaadhyakShO phaalacaMdrO gajaananaH |
dwaadaSaitaani naamaani gaNESasya tu yaH paThEt || 5 ||

vidyaarthee labhatE vidyaaM dhanaarthee vipulaM dhanam |
iShTakaamaM tu kaamaarthee dharmaarthee mOkShamakShayam || 6 ||

vidhyaaraMbhE vivaahE cha pravESE nirgamE tathaa |
saMgraamE saMkaTE chaiva vighnastasya na jaayatE || 7 ||

|| iti mudgalapuraaNOktaM SreegaNESadwaadaSanaamastOtraM saMpoorNam ||

 

Ganesha Mangalashtakam

 

கஜானனாய காம்கேயஸஹஜாய ஸதாத்மனே |
கௌரீப்ரிய தனூஜாய கணேஶாயாஸ்து மம்களம் || 1 ||

னாகயஜ்ஞோபவீதாய னதவிக்னவினாஶினே |
னம்த்யாதி கணனாதாய னாயகாயாஸ்து மம்களம் || 2 ||

இபவக்த்ராய சேம்த்ராதி வம்திதாய சிதாத்மனே |
ஈஶானப்ரேமபாத்ராய னாயகாயாஸ்து மம்களம் || 3 ||

ஸுமுகாய ஸுஶும்டாக்ராத்-க்ஷிப்தாம்றுதகடாய ச |
ஸுரப்றும்த னிஷேவ்யாய சேஷ்டதாயாஸ்து மம்களம் || 4 ||

சதுர்புஜாய சம்த்ரார்தவிலஸன்மஸ்தகாய ச |
சரணாவனதானம்ததாரணாயாஸ்து மம்களம் || 5 ||

வக்ரதும்டாய வடவே வன்யாய வரதாய ச |
விரூபாக்ஷ ஸுதாயாஸ்து மம்களம் || 6 ||

ப்ரமோதமோதரூபாய ஸித்திவிஜ்ஞானரூபிணே |
ப்ரக்றுஷ்டா பாபனாஶாய பலதாயாஸ்து மம்களம் || 7 ||

மம்களம் கணனாதாய மம்களம் ஹரஸூனனே |
மம்களம் விக்னராஜாய விகஹர்த்ரேஸ்து மம்களம் || 8 ||

ஶ்லோகாஷ்டகமிதம் புண்யம் மம்களப்ரத மாதராத் |
படிதவ்யம் ப்ரயத்னேன ஸர்வவிக்னனிவ்றுத்தயே ||

|| இதி ஶ்ரீ கணேஶ மம்களாஷ்டகம் ||

 

Ganesha Mangalashtakam in English
gajaananaaya gaaMgEyasahajaaya sadaatmanE |
gaureepriya tanoojaaya gaNESaayaastu maMgaLam || 1 ||

naagayagnyOpaveedaaya natavighnavinaaSinE |
naMdyaadi gaNanaathaaya naayakaayaastu maMgaLam || 2 ||

ibhavaktraaya cEMdraadi vaMditaaya cidaatmanE |
eeSaanaprEmapaatraaya naayakaayaastu maMgaLam || 3 ||

sumukhaaya suSuMDaagraat-kShiptaamRutaghaTaaya ca |
surabRuMda niShEvyaaya cEShTadaayaastu maMgaLam || 4 ||

caturbhujaaya caMdraardhavilasanmastakaaya ca |
caraNaavanataanaMtataaraNaayaastu maMgaLam || 5 ||

vakratuMDaaya vaTavE vanyaaya varadaaya ca |
viroopaakSha sutaayaastu maMgaLam || 6 ||

pramOdamOdaroopaaya siddhivignyaanaroopiNE |
prakRuShTaa paapanaaSaaya phaladaayaastu maMgaLam || 7 ||

maMgaLaM gaNanaathaaya maMgaLaM harasoonanE |
maMgaLaM vighnaraajaaya vighahartrEstu maMgaLam || 8 ||

SlOkaaShTakamidaM puNyaM maMgaLaprada maadaraat |
paThitavyaM prayatnEna sarvavighnanivRuttayE ||

|| iti Sree gaNESa maMgaLaaShTakam ||

 

Ganesha Mahimna Stotram

 அனிர்வாச்யம் ரூபம் ஸ்தவன னிகரோ யத்ர களிதஃ ததா வக்ஷ்யே ஸ்தோத்ரம் ப்ரதம புருஷஸ்யாத்ர மஹதஃ |

யதோ ஜாதம் விஶ்வஸ்திதிமபி ஸதா யத்ர விலயஃ ஸகீத்றுக்கீர்வாணஃ ஸுனிகம னுதஃ ஶ்ரீகணபதிஃ || 1 ||

ககாரோ ஹேரம்பஃ ஸகுண இதி பும் னிர்குணமயோ த்விதாப்யேகோஜாதஃ ப்ரக்றுதி புருஷோ ப்ரஹ்ம ஹி கணஃ |
ஸ சேஶஶ்சோத்பத்தி ஸ்திதி லய கரோயம் ப்ரமதகோ யதோபூதம் பவ்யம் பவதி பதிரீஶோ கணபதிஃ || 2 ||

ககாரஃ கம்டோர்த்வம் கஜமுகஸமோ மர்த்யஸத்றுஶோ ணகாரஃ கம்டாதோ ஜடர ஸத்றுஶாகார இதி ச |
அதோபாவஃ கட்யாம் சரண இதி ஹீஶோஸ்ய ச தமஃ விபாதீத்தம் னாம த்ரிபுவன ஸமம் பூ ர்புவ ஸ்ஸுவஃ || 3 ||

கணாத்யக்ஷோ ஜ்யேஷ்டஃ கபில அபரோ மம்களனிதிஃ தயாளுர்ஹேரம்போ வரத இதி சிம்தாமணி ரஜஃ |
வரானீஶோ டும்டிர்கஜவதன னாமா ஶிவஸுதோ மயூரேஶோ கௌரீதனய இதி னாமானி படதி || 4 ||

மஹேஶோயம் விஷ்ணுஃ ஸ கவி ரவிரிம்துஃ கமலஜஃ க்ஷிதி ஸ்தோயம் வஹ்னிஃ ஶ்வஸன இதி கம் த்வத்ரிருததிஃ |
குஜஸ்தாரஃ ஶுக்ரோ புருருடு புதோகுச்ச தனதோ யமஃ பாஶீ காவ்யஃ ஶனிரகில ரூபோ கணபதிஃ ||5 ||

முகம் வஹ்னிஃ பாதௌ ஹரிரஸி விதாத ப்ரஜனனம் ரவிர்னேத்ரே சம்த்ரோ ஹ்றுதய மபி காமோஸ்ய மதன |
கரௌ ஶுக்ரஃ கட்யாமவனிருதரம் பாதி தஶனம் கணேஶஸ்யாஸன் வை க்ரதுமய வபு ஶ்சைவ ஸகலம் || 6 ||

ஸிதே பாத்ரே மாஸே ப்ரதிஶரதி மத்யாஹ்ன ஸமயே ம்றுதோ மூர்திம் க்றுத்வா கணபதிதிதௌ டும்டி ஸத்றுஶீம் |
ஸமர்சத்யுத்ஸாஹஃ ப்ரபவதி மஹான் ஸர்வஸதனே விலோக்யானம்தஸ்தாம் ப்ரபவதி ன்றுணாம் விஸ்மய இதி ||7 ||

கணேஶதேவஸ்ய மாஹாத்ம்யமேதத்யஃ ஶ்ராவயேத்வாபி படேச்ச தஸ்ய |
க்லேஶா லயம் யாம்தி லபேச்ச ஶீக்ரம் ஶ்ரீபுத்த்ர வித்யார்தி க்றுஹம் ச முக்திம் || 8 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணேஶ மஹிம்ன ஸ்தோத்ரம் ||

 

Ganesha Mahimna Stotram
anirvaacyaM roopaM stavana nikarO yatra gaLitaH tathaa vakShyE stOtraM prathama puruShasyaatra mahataH |
yatO jaataM viSvasthitimapi sadaa yatra vilayaH sakeedRuggeervaaNaH sunigama nutaH SreegaNapatiH || 1 ||

gakaarO hEraMbaH saguNa iti puM nirguNamayO dvidhaapyEkOjaataH prakRuti puruShO brahma hi gaNaH |
sa cESaScOtpatti sthiti laya karOyaM pramathakO yatObhootaM bhavyaM bhavati patireeSO gaNapatiH || 2 ||

gakaaraH kaMThOrdhvaM gajamukhasamO martyasadRuSO NakaaraH kaMThaadhO jaThara sadRuSaakaara iti ca |
adhObhaavaH kaTyaaM caraNa iti heeSOsya ca tamaH vibhaateetthaM naama tribhuvana samaM bhoo rbhuva ssuvaH || 3 ||

gaNaadhyakShO jyEShThaH kapila aparO maMgaLanidhiH dayaaLurhEraMbO varada iti ciMtaamaNi rajaH |
varaaneeSO DhuMDhirgajavadana naamaa SivasutO mayoorESO gaureetanaya iti naamaani paThati || 4 ||

mahESOyaM viShNuH sa kavi raviriMduH kamalajaH kShiti stOyaM vahniH Svasana iti khaM tvadrirudadhiH |
kujastaaraH SukrO pururuDu budhOgucca dhanadO yamaH paaSee kaavyaH Sanirakhila roopO gaNapatiH ||5 ||

mukhaM vahniH paadau harirasi vidhaata prajananaM ravirnEtrE caMdrO hRudaya mapi kaamOsya madana |
karau SukraH kaTyaamavanirudaraM bhaati daSanaM gaNESasyaasan vai kratumaya vapu Scaiva sakalam || 6 ||

sitE bhaadrE maasE pratiSaradi madhyaahna samayE mRudO moortiM kRutvaa gaNapatitithau DhuMDhi sadRuSeem |
samarcatyutsaahaH prabhavati mahaan sarvasadanE vilOkyaanaMdastaaM prabhavati nRuNaaM vismaya iti ||7 ||

gaNESadEvasya maahaatmyamEtadyaH SraavayEdvaapi paThEcca tasya |
klESaa layaM yaaMti labhEcca SeeghraM Sreeputtra vidyaarthi gRuhaM ca muktim || 8 ||

|| iti Sree gaNESa mahimna stOtram ||