Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram

க்ஷமஸ்வ பகவத்யம்ப க்ஷமா ஶீலே பராத்பரே|
ஶுத்த ஸத்வ ஸ்வரூபேச கோபாதி பரி வர்ஜிதே||

உபமே ஸர்வ ஸாத்வீனாம் தேவீனாம் தேவ பூஜிதே|
த்வயா வினா ஜகத்ஸர்வம் ம்றுத துல்யம்ச னிஷ்பலம்|

ஸர்வ ஸம்பத்ஸ்வரூபாத்வம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வ ரூபிணீ|
ராஸேஶ்வர்யதி தேவீத்வம் த்வத்கலாஃ ஸர்வயோஷிதஃ||

கைலாஸே பார்வதீ த்வம்ச க்ஷீரோதே ஸிம்து கன்யகா|
ஸ்வர்கேச ஸ்வர்க லக்ஷ்மீ ஸ்த்வம் மர்த்ய லக்ஷ்மீஶ்ச பூதலே||

வைகும்டேச மஹாலக்ஷ்மீஃ தேவதேவீ ஸரஸ்வதீ|
கம்காச துலஸீத்வம்ச ஸாவித்ரீ ப்ரஹ்ம லோகதஃ||

க்றுஷ்ண ப்ராணாதி தேவீத்வம் கோலோகே ராதிகா ஸ்வயம்|
ராஸே ராஸேஶ்வரீ த்வம்ச ப்றும்தா ப்றும்தாவனே வனே||

க்றுஷ்ண ப்ரியா த்வம் பாம்டீரே சம்த்ரா சம்தன கானனே|
விரஜா சம்பக வனே ஶத ஶ்றும்கேச ஸும்தரீ|

பத்மாவதீ பத்ம வனே மாலதீ மாலதீ வனே|
கும்த தம்தீ கும்தவனே ஸுஶீலா கேதகீ வனே||

கதம்ப மாலா த்வம் தேவீ கதம்ப கானனே2பிச|
ராஜலக்ஷ்மீஃ ராஜ கேஹே க்றுஹலக்ஷ்மீ ர்க்றுஹே க்றுஹே||

இத்யுக்த்வா தேவதாஸ்ஸர்வாஃ முனயோ மனவஸ்ததா|
ரூரூதுர்ன ம்ரவதனாஃ ஶுஷ்க கம்டோஷ்ட தாலுகாஃ||

இதி லக்ஷ்மீ ஸ்தவம் புண்யம் ஸர்வதேவைஃ க்றுதம் ஶுபம்|
யஃ படேத்ப்ராதருத்தாய ஸவைஸர்வம் லபேத்த்ருவம்||

அபார்யோ லபதே பார்யாம் வினீதாம் ஸுஸுதாம் ஸதீம்|
ஸுஶீலாம் ஸும்தரீம் ரம்யாமதி ஸுப்ரியவாதினீம்||

புத்ர பௌத்ர வதீம் ஶுத்தாம் குலஜாம் கோமலாம் வராம்|
அபுத்ரோ லபதே புத்ரம் வைஷ்ணவம் சிரஜீவினம்||

பரமைஶ்வர்ய யுக்தம்ச வித்யாவம்தம் யஶஸ்வினம்|
ப்ரஷ்டராஜ்யோ லபேத்ராஜ்யம் ப்ரஷ்ட ஶ்ரீர்லபேதே ஶ்ரியம்||

ஹத பம்துர்லபேத்பம்தும் தன ப்ரஷ்டோ தனம் லபேத்||
கீர்தி ஹீனோ லபேத்கீர்திம் ப்ரதிஷ்டாம்ச லபேத்த்ருவம்||

ஸர்வ மம்களதம் ஸ்தோத்ரம் ஶோக ஸம்தாப னாஶனம்|
ஹர்ஷானம்தகரம் ஶாஶ்வத்தர்ம மோக்ஷ ஸுஹ்றுத்பதம்||

|| இதி ஸர்வ தேவ க்றுத லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

IN ENGLISH

kShamasva bhagavatyaMba kShamaa SeelE paraatparE|
Suddha satva svaroopEca kOpaadi pari varjitE||

upamE sarva saadhveenaaM dEveenaaM dEva poojitE|
tvayaa vinaa jagatsarvaM mRuta tulyaMca niShphalam|

sarva saMpatsvaroopaatvaM sarvEShaaM sarva roopiNee|
raasESvaryadhi dEveetvaM tvatkalaaH sarvayOShitaH||

kailaasE paarvatee tvaMca kSheerOdhE siMdhu kanyakaa|
svargEca svarga lakShmee stvaM martya lakShmeeSca bhootalE||

vaikuMThEca mahaalakShmeeH dEvadEvee sarasvatee|
gaMgaaca tulaseetvaMca saavitree brahma lOkataH||

kRuShNa praaNaadhi dEveetvaM gOlOkE raadhikaa svayam|
raasE raasESvaree tvaMca bRuMdaa bRuMdaavanE vanE||

kRuShNa priyaa tvaM bhaaMDeerE caMdraa caMdana kaananE|
virajaa caMpaka vanE Sata SRuMgEca suMdaree|

padmaavatee padma vanE maalatee maalatee vanE|
kuMda daMtee kuMdavanE suSeelaa kEtakee vanE||

kadaMba maalaa tvaM dEvee kadaMba kaananE2pica|
raajalakShmeeH raaja gEhE gRuhalakShmee rgRuhE gRuhE||

ityuktvaa dEvataassarvaaH munayO manavastathaa|
rooroodurna mravadanaaH SuShka kaMThOShTha taalukaaH||

iti lakShmee stavaM puNyaM sarvadEvaiH kRutaM Subham|
yaH paThEtpraatarutthaaya savaisarvaM labhEddhruvam||

abhaaryO labhatE bhaaryaaM vineetaaM susutaaM sateem|
suSeelaaM suMdareeM ramyaamati supriyavaadineem||

putra pautra vateeM SuddhaaM kulajaaM kOmalaaM varaam|
aputrO labhatE putraM vaiShNavaM cirajeevinam||

paramaiSvarya yuktaMca vidyaavaMtaM yaSasvinam|
bhraShTaraajyO labhEdraajyaM bhraShTa SreerlabhEtE Sriyam||

hata baMdhurlabhEdbaMdhuM dhana bhraShTO dhanaM labhEt||
keerti heenO labhEtkeertiM pratiShThaaMca labhEddhruvam||

sarva maMgaLadaM stOtraM SOka saMtaapa naaSanam|
harShaanaMdakaraM SaaSvaddharma mOkSha suhRutpadam||

|| iti sarva dEva kRuta lakShmee stOtraM saMpoorNam ||

Kanaka Dhaaraa Stotram

வம்தே வம்தாரு மம்தாரமிம்திரானம்த கம்தலம்
அமம்தானம்த ஸம்தோஹ பம்துரம் ஸிம்துரானனம்

அம்கம் ஹரேஃ புலகபூஷணமாஶ்ரயன்தீ
ப்றும்காம்கனேவ முகுளாபரணம் தமாலம் |
அம்கீக்றுதாகில விபூதிரபாம்கலீலா
மாம்கல்யதாஸ்து மம மம்களதேவதாயாஃ || 1 ||

முக்தா முஹுர்விதததீ வதனே முராரேஃ
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதானி கதாகதானி |
மாலாத்றுஶோர்மதுகரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் திஶது ஸாகர ஸம்பவா யாஃ || 2 ||

ஆமீலிதாக்ஷமதிக்யம முதா முகும்தம்
ஆனம்தகம்தமனிமேஷமனம்க தம்த்ரம் |
ஆகேகரஸ்திதகனீனிகபக்ஷ்மனேத்ரம்
பூத்யை பவன்மம புஜம்க ஶயாம்கனா யாஃ || 3 ||

பாஹ்வம்தரே மதுஜிதஃ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே யா
ஹாராவளீவ ஹரினீலமயீ விபாதி |
காமப்ரதா பகவதோ‌உபி கடாக்ஷமாலா
கள்யாணமாவஹது மே கமலாலயா யாஃ || 4 ||

காலாம்புதாளி லலிதோரஸி கைடபாரேஃ
தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதம்கனேவ |
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜகதாம் மஹனீயமூர்திஃ
பத்ராணி மே திஶது பார்கவனம்தனா யாஃ || 5 ||

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமதஃ கலு யத்ப்ரபாவாத்
மாம்கல்யபாஜி மதுமாதினி மன்மதேன |
மய்யாபதேத்ததிஹ மம்தரமீக்ஷணார்தம்
மம்தாலஸம் ச மகராலய கன்யகா யாஃ || 6 ||

விஶ்வாமரேம்த்ர பத விப்ரம தானதக்ஷம்
ஆனம்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ‌உபி |
ஈஷன்னிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்தம்
இம்தீவரோதர ஸஹோதரமிம்திரா யாஃ || 7 ||

இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோபி யயா தயார்த்ர
த்றுஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபம்தே |
த்றுஷ்டிஃ ப்ரஹ்றுஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்றுஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டரா யாஃ || 8 ||

தத்யாத்தயானு பவனோ த்ரவிணாம்புதாராம்
அஸ்மின்னகிம்சன விஹம்க ஶிஶௌ விஷண்ணே |
துஷ்கர்மகர்மமபனீய சிராய தூரம்
னாராயண ப்ரணயினீ னயனாம்புவாஹஃ || 9 ||

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸும்தரீதி
ஶாகம்பரீதி ஶஶிஶேகர வல்லபேதி |
ஸ்றுஷ்டி ஸ்திதி ப்ரளய கேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயை
தஸ்யை னமஸ்த்ரிபுவனைக குரோஸ்தருண்யை || 10 ||

ஶ்ருத்யை னமோ‌உஸ்து ஶுபகர்ம பலப்ரஸூத்யை
ரத்யை னமோ‌உஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை |
ஶக்த்யை னமோ‌உஸ்து ஶதபத்ர னிகேதனாயை
புஷ்ட்யை னமோ‌உஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை || 11 ||

னமோ‌உஸ்து னாளீக னிபானனாயை
னமோ‌உஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை |
னமோ‌உஸ்து ஸோமாம்றுத ஸோதராயை
னமோ‌உஸ்து னாராயண வல்லபாயை || 12 ||

னமோ‌உஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை
னமோ‌உஸ்து பூமம்டல னாயிகாயை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதி தயாபராயை
னமோ‌உஸ்து ஶார்ங்காயுத வல்லபாயை || 13 ||

னமோ‌உஸ்து தேவ்யை ப்றுகுனம்தனாயை
னமோ‌உஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை |
னமோ‌உஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
னமோ‌உஸ்து தாமோதர வல்லபாயை || 14 ||

னமோ‌உஸ்து காம்த்யை கமலேக்ஷணாயை
னமோ‌உஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸூத்யை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதிபிரர்சிதாயை
னமோ‌உஸ்து னம்தாத்மஜ வல்லபாயை || 15 ||

ஸம்பத்கராணி ஸகலேம்த்ரிய னம்தனானி
ஸாம்ராஜ்ய தானவிபவானி ஸரோருஹாக்ஷி |
த்வத்வம்தனானி துரிதா ஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாதரனிஶம் கலயம்து மான்யே || 16 ||

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனா விதிஃ
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த ஸம்பதஃ |
ஸம்தனோதி வசனாம்க மானஸைஃ
த்வாம் முராரிஹ்றுதயேஶ்வரீம் பஜே || 17 ||

ஸரஸிஜனிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
தவளதமாம்ஶுக கம்தமால்யஶோபே |
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே
த்ரிபுவனபூதிகரீ ப்ரஸீதமஹ்யம் || 18 ||

திக்கஸ்திபிஃ கனக கும்பமுகாவஸ்றுஷ்ட
ஸ்வர்வாஹினீ விமலசாருஜலாப்லுதாம்கீம் |
ப்ராதர்னமாமி ஜகதாம் ஜனனீமஶேஷ
லோகதினாத க்றுஹிணீமம்றுதாப்திபுத்ரீம் || 19 ||

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே த்வம்
கருணாபூர தரம்கிதைரபாம்கைஃ |
அவலோகய மாமகிம்சனானாம்
ப்ரதமம் பாத்ரமக்றுதிமம் தயாயாஃ || 20 ||

தேவி ப்ரஸீத ஜகதீஶ்வரி லோகமாதஃ
கள்யாணகாத்ரி கமலேக்ஷண ஜீவனாதே |
தாரித்ர்யபீதிஹ்றுதயம் ஶரணாகதம் மாம்
ஆலோகய ப்ரதிதினம் ஸதயைரபாம்கைஃ || 21 ||

ஸ்துவம்தி யே ஸ்துதிபிரமீபிரன்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவனமாதரம் ரமாம் |
குணாதிகா குருதுர பாக்ய பாகினஃ
பவம்தி தே புவி புத பாவிதாஶயாஃ || 22 ||

ஸுவர்ணதாரா ஸ்தோத்ரம் யச்சம்கராசார்ய னிர்மிதம்
த்ரிஸம்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் ஸ குபேரஸமோ பவேத் ||

IN ENGLISH

vaMdE vaMdaaru maMdaaramiMdiraanaMda kaMdalaM
amaMdaanaMda saMdOha baMdhuraM siMdhuraananam

aMgaM harEH pulakabhooShaNamaaSrayantee
bhRuMgaaMganEva mukuLaabharaNaM tamaalam |
aMgeekRutaakhila vibhootirapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLadEvataayaaH || 1 ||

mugdhaa muhurvidadhatee vadanE muraarEH
prEmatrapaapraNihitaani gataagataani |
maalaadRuSOrmadhukareeva mahOtpalE yaa
saa mE SriyaM diSatu saagara saMbhavaa yaaH || 2 ||

aameelitaakShamadhigyama mudaa mukuMdam
aanaMdakaMdamanimEShamanaMga taMtram |
aakEkarasthitakaneenikapakShmanEtraM
bhootyai bhavanmama bhujaMga SayaaMganaa yaaH || 3 ||

baahvaMtarE madhujitaH SritakaustubhE yaa
haaraavaLeeva harineelamayee vibhaati |
kaamapradaa bhagavatOpi kaTaakShamaalaa
kaLyaaNamaavahatu mE kamalaalayaa yaaH || 4 ||

kaalaaMbudaaLi lalitOrasi kaiTabhaarEH
dhaaraadharE sphurati yaa taTidaMganEva |
maatussamastajagataaM mahaneeyamoortiH
bhadraaNi mE diSatu bhaargavanaMdanaa yaaH || 5 ||

praaptaM padaM prathamataH khalu yatprabhaavaat
maaMgalyabhaaji madhumaathini manmathEna |
mayyaapatEttadiha maMtharameekShaNaarthaM
maMdaalasaM cha makaraalaya kanyakaa yaaH || 6 ||

viSvaamarEMdra pada vibhrama daanadakSham
aanaMdahEturadhikaM muravidviShOpi |
eeShanniSheedatu mayi kShaNameekShaNaarthaM
iMdeevarOdara sahOdaramiMdiraa yaaH || 7 ||

iShTaa viSiShTamatayOpi yayaa dayaardra
dRuShTyaa triviShTapapadaM sulabhaM labhaMtE |
dRuShTiH prahRuShTa kamalOdara deeptiriShTaaM
puShTiM kRuSheeShTa mama puShkara viShTaraa yaaH || 8 ||

dadyaaddayaanu pavanO draviNaaMbudhaaraaM
asminnakiMchana vihaMga SiSau viShaNNE |
duShkarmagharmamapaneeya chiraaya dooraM
naaraayaNa praNayinee nayanaaMbuvaahaH || 9 ||

geerdEvatEti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbareeti SaSiSEkhara vallabhEti |
sRuShTi sthiti praLaya kELiShu saMsthitaayai
tasyai namastribhuvanaika gurOstaruNyai || 10 ||

Srutyai namOstu Subhakarma phalaprasootyai
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai |
Saktyai namOstu Satapatra nikEtanaayai
puShTyai namOstu puruShOttama vallabhaayai || 11 ||

namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdhOdadhi janmabhoomyai |
namOstu sOmaamRuta sOdaraayai
namOstu naaraayaNa vallabhaayai || 12 ||

namOstu hEmaaMbuja peeThikaayai
namOstu bhoomaMDala naayikaayai |
namOstu dEvaadi dayaaparaayai
namOstu Saarngaayudha vallabhaayai || 13 ||

namOstu dEvyai bhRugunaMdanaayai
namOstu viShNOrurasi sthitaayai |
namOstu lakShmyai kamalaalayaayai
namOstu daamOdara vallabhaayai || 14 ||

namOstu kaaMtyai kamalEkShaNaayai
namOstu bhootyai bhuvanaprasootyai |
namOstu dEvaadibhirarchitaayai
namOstu naMdaatmaja vallabhaayai || 15 ||

saMpatkaraaNi sakalEMdriya naMdanaani
saamraajya daanavibhavaani sarOruhaakShi |
tvadvaMdanaani duritaa haraNOdyataani
maamEva maataraniSaM kalayaMtu maanyE || 16 ||

yatkaTaakSha samupaasanaa vidhiH
sEvakasya sakalaartha saMpadaH |
saMtanOti vachanaaMga maanasaiH
tvaaM muraarihRudayESvareeM bhajE || 17 ||

sarasijanilayE sarOjahastE
dhavaLatamaaMSuka gaMdhamaalyaSObhE |
bhagavati harivallabhE manOgnyE
tribhuvanabhootikaree praseedamahyam || 18 ||

digghastibhiH kanaka kuMbhamukhaavasRuShTa
svarvaahinee vimalachaarujalaaplutaaMgeem |
praatarnamaami jagataaM jananeemaSESha
lOkadhinaatha gRuhiNeemamRutaabdhiputreem || 19 ||

kamalE kamalaakSha vallabhE tvaM
karuNaapoora taraMgitairapaaMgaiH |
avalOkaya maamakiMchanaanaaM
prathamaM paatramakRutimaM dayaayaaH || 20 ||

dEvi praseeda jagadeeSvari lOkamaataH
kaLyaaNagaatri kamalEkShaNa jeevanaathE |
daaridryabheetihRudayaM SaraNaagataM maaM
aalOkaya pratidinaM sadayairapaaMgaiH || 21 ||

stuvaMti yE stutibhirameebhiranvahaM
trayeemayeeM tribhuvanamaataraM ramaam |
guNaadhikaa gurutura bhaagya bhaaginaH
bhavaMti tE bhuvi budha bhaavitaaSayaaH || 22 ||

suvarNadhaaraa stOtraM yacChaMkaraachaarya nirmitaM
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM sa kubErasamO bhavEt ||

Ashta Lakshmi Stotram

ஆதிலக்ஷ்மி
ஸுமனஸ வம்தித ஸும்தரி மாதவி, சம்த்ர ஸஹொதரி ஹேமமயே
முனிகண வம்தித மோக்ஷப்ரதாயனி, மம்ஜுல பாஷிணி வேதனுதே |
பம்கஜவாஸினி தேவ ஸுபூஜித, ஸத்குண வர்ஷிணி ஶாம்தியுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, ஆதிலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் || 1 ||

 

தான்யலக்ஷ்மி
அயிகலி கல்மஷ னாஶினி காமினி, வைதிக ரூபிணி வேதமயே
க்ஷீர ஸமுத்பவ மம்கள ரூபிணி, மம்த்ரனிவாஸினி மம்த்ரனுதே |
மம்களதாயினி அம்புஜவாஸினி, தேவகணாஶ்ரித பாதயுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, தான்யலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் || 2 ||

தைர்யலக்ஷ்மி
ஜயவரவர்ஷிணி வைஷ்ணவி பார்கவி, மம்த்ர ஸ்வரூபிணி மம்த்ரமயே
ஸுரகண பூஜித ஶீக்ர பலப்ரத, ஜ்ஞான விகாஸினி ஶாஸ்த்ரனுதே |
பவபயஹாரிணி பாபவிமோசனி, ஸாது ஜனாஶ்ரித பாதயுதே
ஜய ஜயஹே மது ஸூதன காமினி, தைர்யலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் || 3 ||

கஜலக்ஷ்மி
ஜய ஜய துர்கதி னாஶினி காமினி, ஸர்வபலப்ரத ஶாஸ்த்ரமயே
ரதகஜ துரகபதாதி ஸமாவ்றுத, பரிஜன மம்டித லோகனுதே |
ஹரிஹர ப்ரஹ்ம ஸுபூஜித ஸேவித, தாப னிவாரிணி பாதயுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, கஜலக்ஷ்மீ ரூபேண பாலய மாம் || 4 ||

ஸம்தானலக்ஷ்மி
அயிகக வாஹினி மோஹினி சக்ரிணி, ராகவிவர்தினி ஜ்ஞானமயே
குணகணவாரதி லோகஹிதைஷிணி, ஸப்தஸ்வர பூஷித கானனுதே |
ஸகல ஸுராஸுர தேவ முனீஶ்வர, மானவ வம்தித பாதயுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, ஸம்தானலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் || 5 ||

விஜயலக்ஷ்மி
ஜய கமலாஸினி ஸத்கதி தாயினி, ஜ்ஞானவிகாஸினி கானமயே
அனுதின மர்சித கும்கும தூஸர, பூஷித வாஸித வாத்யனுதே |
கனகதராஸ்துதி வைபவ வம்தித, ஶம்கரதேஶிக மான்யபதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, விஜயலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் || 6 ||

வித்யாலக்ஷ்மி
ப்ரணத ஸுரேஶ்வரி பாரதி பார்கவி, ஶோகவினாஶினி ரத்னமயே
மணிமய பூஷித கர்ணவிபூஷண, ஶாம்தி ஸமாவ்றுத ஹாஸ்யமுகே |
னவனிதி தாயினி கலிமலஹாரிணி, காமித பலப்ரத ஹஸ்தயுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, வித்யாலக்ஷ்மீ ஸதா பாலய மாம் || 7 ||

தனலக்ஷ்மி
திமிதிமி திம்திமி திம்திமி-திம்திமி, தும்துபி னாத ஸுபூர்ணமயே
குமகும கும்கும கும்கும கும்கும, ஶம்க னினாத ஸுவாத்யனுதே |
வேத பூராணேதிஹாஸ ஸுபூஜித, வைதிக மார்க ப்ரதர்ஶயுதே
ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி, தனலக்ஷ்மி ரூபேணா பாலய மாம் || 8 ||

பலஶ்றுதி
ஶ்லோ|| அஷ்டலக்ஷ்மீ னமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி |
விஷ்ணுவக்ஷஃ ஸ்தலா ரூடே பக்த மோக்ஷ ப்ரதாயினி ||

ஶ்லோ|| ஶம்க சக்ரகதாஹஸ்தே விஶ்வரூபிணிதே ஜயஃ |
ஜகன்மாத்ரே ச மோஹின்யை மம்களம் ஶுப மம்களம் ||

IN ENGLISH
aadilakShmi
sumanasa vaMdita suMdari maadhavi, caMdra sahodari hEmamayE
munigaNa vaMdita mOkShapradaayani, maMjula bhaaShiNi vEdanutE |
paMkajavaasini dEva supoojita, sadguNa varShiNi SaaMtiyutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, aadilakShmi paripaalaya maam || 1 ||

 

dhaanyalakShmi
ayikali kalmaSha naaSini kaamini, vaidika roopiNi vEdamayE
kSheera samudbhava maMgaLa roopiNi, maMtranivaasini maMtranutE |
maMgaLadaayini aMbujavaasini, dEvagaNaaSrita paadayutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, dhaanyalakShmi paripaalaya maam || 2 ||

dhairyalakShmi
jayavaravarShiNi vaiShNavi bhaargavi, maMtra svaroopiNi maMtramayE
suragaNa poojita Seeghra phalaprada, gnyaana vikaasini SaastranutE |
bhavabhayahaariNi paapavimOcani, saadhu janaaSrita paadayutE
jaya jayahE madhu soodhana kaamini, dhairyalakShmee paripaalaya maam || 3 ||

gajalakShmi
jaya jaya durgati naaSini kaamini, sarvaphalaprada SaastramayE
radhagaja turagapadaati samaavRuta, parijana maMDita lOkanutE |
harihara brahma supoojita sEvita, taapa nivaariNi paadayutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, gajalakShmee roopENa paalaya maam || 4 ||

saMtaanalakShmi
ayikhaga vaahini mOhini cakriNi, raagavivardhini gnyaanamayE
guNagaNavaaradhi lOkahitaiShiNi, saptasvara bhooShita gaananutE |
sakala suraasura dEva muneeSvara, maanava vaMdita paadayutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, saMtaanalakShmee paripaalaya maam || 5 ||

vijayalakShmi
jaya kamalaasini sadgati daayini, gnyaanavikaasini gaanamayE
anudina marcita kuMkuma dhoosara, bhooShita vaasita vaadyanutE |
kanakadharaastuti vaibhava vaMdita, SaMkaradESika maanyapadE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, vijayalakShmee paripaalaya maam || 6 ||

vidyaalakShmi
praNata surESvari bhaarati bhaargavi, SOkavinaaSini ratnamayE
maNimaya bhooShita karNavibhooShaNa, SaaMti samaavRuta haasyamukhE |
navanidhi daayini kalimalahaariNi, kaamita phalaprada hastayutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, vidyaalakShmee sadaa paalaya maam || 7 ||

dhanalakShmi
dhimidhimi dhiMdhimi dhiMdhimi-diMdhimi, duMdhubhi naada supoorNamayE
ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma, SaMkha ninaada suvaadyanutE |
vEda pooraaNEtihaasa supoojita, vaidika maarga pradarSayutE
jaya jayahE madhusoodana kaamini, dhanalakShmi roopENaa paalaya maam || 8 ||

phalaSRuti
SlO|| aShTalakShmee namastubhyaM varadE kaamaroopiNi |
viShNuvakShaH sthalaa rooDhE bhakta mOkSha pradaayini ||

SlO|| SaMkha cakragadaahastE viSvaroopiNitE jayaH |
jaganmaatrE ca mOhinyai maMgaLaM Subha maMgaLam ||

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali

ஓம் ப்ரக்றுத்யை னமஃ
ஓம் விக்றுத்யை னமஃ
ஓம் வித்யாயை னமஃ
ஓம் ஸர்வபூதஹிதப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ஶ்ரத்தாயை னமஃ
ஓம் விபூத்யை னமஃ
ஓம் ஸுரப்யை னமஃ
ஓம் பரமாத்மிகாயை னமஃ
ஓம் வாசே னமஃ
ஓம் பத்மாலயாயை னமஃ (10)
ஓம் பத்மாயை னமஃ
ஓம் ஶுச்யை னமஃ
ஓம் ஸ்வாஹாயை னமஃ
ஓம் ஸ்வதாயை னமஃ
ஓம் ஸுதாயை னமஃ
ஓம் தன்யாயை னமஃ
ஓம் ஹிரண்மய்யை னமஃ
ஓம் லக்ஷ்ம்யை னமஃ
ஓம் னித்யபுஷ்டாயை னமஃ
ஓம் விபாவர்யை னமஃ (20)
ஓம் அதித்யை னமஃ
ஓம் தித்யை னமஃ
ஓம் தீப்தாயை னமஃ
ஓம் வஸுதாயை னமஃ
ஓம் வஸுதாரிண்யை னமஃ
ஓம் கமலாயை னமஃ
ஓம் காம்தாயை னமஃ
ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ
ஓம் க்ரோதஸம்பவாயை னமஃ
ஓம் அனுக்ரஹபராயை னமஃ (30)
ஓம் றுத்தயே னமஃ
ஓம் அனகாயை னமஃ
ஓம் ஹரிவல்லபாயை னமஃ
ஓம் அஶோகாயை னமஃ
ஓம் அம்றுதாயை னமஃ
ஓம் தீப்தாயை னமஃ
ஓம் லோகஶோக வினாஶின்யை னமஃ
ஓம் தர்மனிலயாயை னமஃ
ஓம் கருணாயை னமஃ
ஓம் லோகமாத்ரே னமஃ (40)
ஓம் பத்மப்ரியாயை னமஃ
ஓம் பத்மஹஸ்தாயை னமஃ
ஓம் பத்மாக்ஷ்யை னமஃ
ஓம் பத்மஸும்தர்யை னமஃ
ஓம் பத்மோத்பவாயை னமஃ
ஓம் பத்மமுக்யை னமஃ
ஓம் பத்மனாபப்ரியாயை னமஃ
ஓம் ரமாயை னமஃ
ஓம் பத்மமாலாதராயை னமஃ
ஓம் தேவ்யை னமஃ (50)
ஓம் பத்மின்யை னமஃ
ஓம் பத்மகம்தின்யை னமஃ
ஓம் புண்யகம்தாயை னமஃ
ஓம் ஸுப்ரஸன்னாயை னமஃ
ஓம் ப்ரஸாதாபிமுக்யை னமஃ
ஓம் ப்ரபாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ரவதனாயை னமஃ
ஓம் சம்த்ராயை னமஃ
ஓம் சம்த்ரஸஹோதர்யை னமஃ
ஓம் சதுர்புஜாயை னமஃ (60)
ஓம் சம்த்ரரூபாயை னமஃ
ஓம் இம்திராயை னமஃ
ஓம் இம்துஶீதுலாயை னமஃ
ஓம் ஆஹ்லோதஜனன்யை னமஃ
ஓம் புஷ்ட்யை னமஃ
ஓம் ஶிவாயை னமஃ
ஓம் ஶிவகர்யை னமஃ
ஓம் ஸத்யை னமஃ
ஓம் விமலாயை னமஃ
ஓம் விஶ்வஜனன்யை னமஃ (70)
ஓம் துஷ்ட்யை னமஃ
ஓம் தாரித்ர்ய னாஶின்யை னமஃ
ஓம் ப்ரீதிபுஷ்கரிண்யை னமஃ
ஓம் ஶாம்தாயை னமஃ
ஓம் ஶுக்லமால்யாம்பராயை னமஃ
ஓம் ஶ்ரியை னமஃ
ஓம் பாஸ்கர்யை னமஃ
ஓம் பில்வனிலயாயை னமஃ
ஓம் வராரோஹாயை னமஃ
ஓம் யஶஸ்வின்யை னமஃ (80)
ஓம் வஸும்தராயை னமஃ
ஓம் உதாராம்காயை னமஃ
ஓம் ஹரிண்யை னமஃ
ஓம் ஹேமமாலின்யை னமஃ
ஓம் தனதான்ய கர்யை னமஃ
ஓம் ஸித்தயே னமஃ
ஓம் ஸ்த்ரைண ஸௌம்யாயை னமஃ
ஓம் ஶுபப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ன்றுபவேஶ்ம கதானம்தாயை னமஃ
ஓம் வரலக்ஷ்ம்யை னமஃ (90)
ஓம் வஸுப்ரதாயை னமஃ
ஓம் ஶுபாயை னமஃ
ஓம் ஹிரண்யப்ராகாராயை னமஃ
ஓம் ஸமுத்ர தனயாயை னமஃ
ஓம் ஜயாயை னமஃ
ஓம் மம்களாயை னமஃ
ஓம் தேவ்யை னமஃ
ஓம் விஷ்ணு வக்ஷஃஸ்தல ஸ்திதாயை னமஃ
ஓம் விஷ்ணுபத்ன்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஸன்னாக்ஷ்யை னமஃ (100)
ஓம் னாராயண ஸமாஶ்ரிதாயை னமஃ
ஓம் தாரித்ர்ய த்வம்ஸின்யை னமஃ
ஓம் ஸர்வோபத்ரவ வாரிண்யை னமஃ
ஓம் னவதுர்காயை னமஃ
ஓம் மஹாகாள்யை னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மிகாயை னமஃ
ஓம் த்ரிகால ஜ்ஞான ஸம்பன்னாயை னமஃ
ஓம் புவனேஶ்வர்யை னமஃ (108)

IN ENGLISH
OM prakRutyai namaH
OM vikRutyai namaH
OM vidyaayai namaH
OM sarvabhootahitapradaayai namaH
OM Sraddhaayai namaH
OM vibhootyai namaH
OM surabhyai namaH
OM paramaatmikaayai namaH
OM vaachE namaH
OM padmaalayaayai namaH (10)
OM padmaayai namaH
OM Suchyai namaH
OM svaahaayai namaH
OM svadhaayai namaH
OM sudhaayai namaH
OM dhanyaayai namaH
OM hiraNmayyai namaH
OM lakShmyai namaH
OM nityapuShTaayai namaH
OM vibhaavaryai namaH (20)
OM adityai namaH
OM dityai namaH
OM deeptaayai namaH
OM vasudhaayai namaH
OM vasudhaariNyai namaH
OM kamalaayai namaH
OM kaaMtaayai namaH
OM kaamaakShyai namaH
OM krOdhasaMbhavaayai namaH
OM anugrahaparaayai namaH (30)
OM RuddhayE namaH
OM anaghaayai namaH
OM harivallabhaayai namaH
OM aSOkaayai namaH
OM amRutaayai namaH
OM deeptaayai namaH
OM lOkaSOka vinaaSinyai namaH
OM dharmanilayaayai namaH
OM karuNaayai namaH
OM lOkamaatrE namaH (40)
OM padmapriyaayai namaH
OM padmahastaayai namaH
OM padmaakShyai namaH
OM padmasuMdaryai namaH
OM padmOdbhavaayai namaH
OM padmamukhyai namaH
OM padmanaabhapriyaayai namaH
OM ramaayai namaH
OM padmamaalaadharaayai namaH
OM dEvyai namaH (50)
OM padminyai namaH
OM padmagaMthinyai namaH
OM puNyagaMdhaayai namaH
OM suprasannaayai namaH
OM prasaadaabhimukhyai namaH
OM prabhaayai namaH
OM chaMdravadanaayai namaH
OM chaMdraayai namaH
OM chaMdrasahOdaryai namaH
OM chaturbhujaayai namaH (60)
OM chaMdraroopaayai namaH
OM iMdiraayai namaH
OM iMduSeetulaayai namaH
OM aahlOdajananyai namaH
OM puShTyai namaH
OM Sivaayai namaH
OM Sivakaryai namaH
OM satyai namaH
OM vimalaayai namaH
OM viSvajananyai namaH (70)
OM tuShTyai namaH
OM daaridrya naaSinyai namaH
OM preetipuShkariNyai namaH
OM SaaMtaayai namaH
OM SuklamaalyaaMbaraayai namaH
OM Sriyai namaH
OM bhaaskaryai namaH
OM bilvanilayaayai namaH
OM varaarOhaayai namaH
OM yaSasvinyai namaH (80)
OM vasuMdharaayai namaH
OM udaaraaMgaayai namaH
OM hariNyai namaH
OM hEmamaalinyai namaH
OM dhanadhaanya karyai namaH
OM siddhayE namaH
OM straiNa saumyaayai namaH
OM Subhapradaayai namaH
OM nRupavESma gataanaMdaayai namaH
OM varalakShmyai namaH (90)
OM vasupradaayai namaH
OM Subhaayai namaH
OM hiraNyapraakaaraayai namaH
OM samudra tanayaayai namaH
OM jayaayai namaH
OM maMgaLaayai namaH
OM dEvyai namaH
OM viShNu vakShaHsthala sthitaayai namaH
OM viShNupatnyai namaH
OM prasannaakShyai namaH (100)
OM naaraayaNa samaaSritaayai namaH
OM daaridrya dhvaMsinyai namaH
OM sarvOpadrava vaariNyai namaH
OM navadurgaayai namaH
OM mahaakaaLyai namaH
OM brahma viShNu Sivaatmikaayai namaH
OM trikaala gnyaana saMpannaayai namaH
OM bhuvanESvaryai namaH (108)

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram

தேவ்யுவாச
தேவதேவ! மஹாதேவ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர!
கருணாகர தேவேஶ! பக்தானுக்ரஹகாரக! ||
அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சாமி தத்த்வதஃ ||

 

ஈஶ்வர உவாச
தேவி! ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம் |
ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶனம் ||
ஸர்வதாரித்ர்ய ஶமனம் ஶ்ரவணாத்புக்தி முக்திதம் |
ராஜவஶ்யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத்-குஹ்யதரம் பரம் ||
துர்லபம் ஸர்வதேவானாம் சதுஷ்ஷஷ்டி களாஸ்பதம் |
பத்மாதீனாம் வராம்தானாம் னிதீனாம் னித்யதாயகம் ||
ஸமஸ்த தேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம் |
கிமத்ர பஹுனோக்தேன தேவீ ப்ரத்யக்ஷதாயகம் ||
தவ ப்ரீத்யாத்ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமனாஶ்ஶ்றுணு |
அஷ்டோத்தர ஶதஸ்யாஸ்ய மஹாலக்ஷ்மிஸ்து தேவதா ||
க்லீம் பீஜ பதமித்யுக்தம் ஶக்திஸ்து புவனேஶ்வரீ |
அம்கன்யாஸஃ கரன்யாஸஃ ஸ இத்யாதி ப்ரகீர்திதஃ ||

த்யானம்
வம்தே பத்மகராம் ப்ரஸன்னவதனாம் ஸௌபாக்யதாம் பாக்யதாம்
ஹஸ்தாப்யாமபயப்ரதாம் மணிகணைஃ னானாவிதைஃ பூஷிதாம் |
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் ஹரிஹர ப்ரஹ்மாதிபிஸ்ஸேவிதாம்
பார்ஶ்வே பம்கஜ ஶம்கபத்ம னிதிபிஃ யுக்தாம் ஸதா ஶக்திபிஃ ||

ஸரஸிஜ னயனே ஸரோஜஹஸ்தே தவள தராம்ஶுக கம்தமால்ய ஶோபே |
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீதமஹ்யம் ||

ஓம்
ப்ரக்றுதிம், விக்றுதிம், வித்யாம், ஸர்வபூத ஹிதப்ரதாம் |
ஶ்ரத்தாம், விபூதிம், ஸுரபிம், னமாமி பரமாத்மிகாம் || 1 ||

வாசம், பத்மாலயாம், பத்மாம், ஶுசிம், ஸ்வாஹாம், ஸ்வதாம், ஸுதாம் |
தன்யாம், ஹிரண்யயீம், லக்ஷ்மீம், னித்யபுஷ்டாம், விபாவரீம் || 2 ||

அதிதிம் ச, திதிம், தீப்தாம், வஸுதாம், வஸுதாரிணீம் |
னமாமி கமலாம், காம்தாம், க்ஷமாம், க்ஷீரோத ஸம்பவாம் || 3 ||

அனுக்ரஹபராம், புத்திம், அனகாம், ஹரிவல்லபாம் |
அஶோகா,மம்றுதாம் தீப்தாம், லோகஶோக வினாஶினீம் || 4 ||

னமாமி தர்மனிலயாம், கருணாம், லோகமாதரம் |
பத்மப்ரியாம், பத்மஹஸ்தாம், பத்மாக்ஷீம், பத்மஸும்தரீம் || 5 ||

பத்மோத்பவாம், பத்மமுகீம், பத்மனாபப்ரியாம், ரமாம் |
பத்மமாலாதராம், தேவீம், பத்மினீம், பத்மகம்தினீம் || 6 ||

புண்யகம்தாம், ஸுப்ரஸன்னாம், ப்ரஸாதாபிமுகீம், ப்ரபாம் |
னமாமி சம்த்ரவதனாம், சம்த்ராம், சம்த்ரஸஹோதரீம் || 7 ||

சதுர்புஜாம், சம்த்ரரூபாம், இம்திரா,மிம்துஶீதலாம் |
ஆஹ்லாத ஜனனீம், புஷ்டிம், ஶிவாம், ஶிவகரீம், ஸதீம் || 8 ||

விமலாம், விஶ்வஜனனீம், துஷ்டிம், தாரித்ர்ய னாஶினீம் |
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம், ஶாம்தாம், ஶுக்லமால்யாம்பராம், ஶ்ரியம் || 9 ||

பாஸ்கரீம், பில்வனிலயாம், வராரோஹாம், யஶஸ்வினீம் |
வஸும்தரா, முதாராம்காம், ஹரிணீம், ஹேமமாலினீம் || 10 ||

தனதான்யகரீம், ஸித்திம், ஸ்ரைணஸௌம்யாம், ஶுபப்ரதாம் |
ன்றுபவேஶ்ம கதானம்தாம், வரலக்ஷ்மீம், வஸுப்ரதாம் || 11 ||

ஶுபாம், ஹிரண்யப்ராகாராம், ஸமுத்ரதனயாம், ஜயாம் |
னமாமி மம்களாம் தேவீம், விஷ்ணு வக்ஷஃஸ்தல ஸ்திதாம் || 12 ||

விஷ்ணுபத்னீம், ப்ரஸன்னாக்ஷீம், னாராயண ஸமாஶ்ரிதாம் |
தாரித்ர்ய த்வம்ஸினீம், தேவீம், ஸர்வோபத்ரவ வாரிணீம் || 13 ||

னவதுர்காம், மஹாகாளீம், ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மிகாம் |
த்ரிகாலஜ்ஞான ஸம்பன்னாம், னமாமி புவனேஶ்வரீம் || 14 ||

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ரராஜ தனயாம் ஶ்ரீரம்கதாமேஶ்வரீம் |
தாஸீபூத ஸமஸ்ததேவ வனிதாம் லோகைக தீபாம்குராம் ||
ஶ்ரீமன்மம்த கடாக்ஷ லப்த விபவத்-ப்ரஹ்மேம்த்ர கம்காதராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பினீம் ஸரஸிஜாம் வம்தே முகும்தப்ரியாம் || 15 ||

மாதர்னமாமி! கமலே! கமலாயதாக்ஷி!
ஶ்ரீ விஷ்ணு ஹ்றுத்-கமலவாஸினி! விஶ்வமாதஃ!
க்ஷீரோதஜே கமல கோமல கர்பகௌரி!
லக்ஷ்மீ! ப்ரஸீத ஸததம் ஸமதாம் ஶரண்யே || 16 ||

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வான் ஷண்மாஸம் விஜிதேம்த்ரியஃ |
தாரித்ர்ய த்வம்ஸனம் க்றுத்வா ஸர்வமாப்னோத்-யயத்னதஃ |
தேவீனாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஶதம் |
யேன ஶ்ரிய மவாப்னோதி கோடிஜன்ம தரித்ரதஃ || 17 ||

ப்றுகுவாரே ஶதம் தீமான் படேத் வத்ஸரமாத்ரகம் |
அஷ்டைஶ்வர்ய மவாப்னோதி குபேர இவ பூதலே ||
தாரித்ர்ய மோசனம் னாம ஸ்தோத்ரமம்பாபரம் ஶதம் |
யேன ஶ்ரிய மவாப்னோதி கோடிஜன்ம தரித்ரதஃ || 18 ||

புக்த்வாது விபுலான் போகான் அம்தே ஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் |
ப்ராதஃகாலே படேன்னித்யம் ஸர்வ துஃகோப ஶாம்தயே |
படம்து சிம்தயேத்தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம் || 19 ||

இதி ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

IN ENGLISH

dEvyuvaacha
dEvadEva! mahaadEva! trikaalagnya! mahESvara!
karuNaakara dEvESa! bhaktaanugrahakaaraka! ||
aShTOttara SataM lakShmyaaH SrOtumicChaami tattvataH ||

 

eeSvara uvaacha
dEvi! saadhu mahaabhaagE mahaabhaagya pradaayakam |
sarvaiSvaryakaraM puNyaM sarvapaapa praNaaSanam ||
sarvadaaridrya SamanaM SravaNaadbhukti muktidam |
raajavaSyakaraM divyaM guhyaad-guhyataraM param ||
durlabhaM sarvadEvaanaaM chatuShShaShTi kaLaaspadam |
padmaadeenaaM varaaMtaanaaM nidheenaaM nityadaayakam ||
samasta dEva saMsEvyam aNimaadyaShTa siddhidam |
kimatra bahunOktEna dEvee pratyakShadaayakam ||
tava preetyaadya vakShyaami samaahitamanaaSSRuNu |
aShTOttara Satasyaasya mahaalakShmistu dEvataa ||
kleeM beeja padamityuktaM Saktistu bhuvanESvaree |
aMganyaasaH karanyaasaH sa ityaadi prakeertitaH ||

dhyaanam
vaMdE padmakaraaM prasannavadanaaM saubhaagyadaaM bhaagyadaaM
hastaabhyaamabhayapradaaM maNigaNaiH naanaavidhaiH bhooShitaam |
bhaktaabheeShTa phalapradaaM harihara brahmaadhibhissEvitaaM
paarSvE paMkaja SaMkhapadma nidhibhiH yuktaaM sadaa SaktibhiH ||

sarasija nayanE sarOjahastE dhavaLa taraaMSuka gaMdhamaalya SObhE |
bhagavati harivallabhE manOgnyE tribhuvana bhootikari praseedamahyam ||

OM
prakRutiM, vikRutiM, vidyaaM, sarvabhoota hitapradaam |
SraddhaaM, vibhootiM, surabhiM, namaami paramaatmikaam || 1 ||

vaachaM, padmaalayaaM, padmaaM, SuchiM, svaahaaM, svadhaaM, sudhaam |
dhanyaaM, hiraNyayeeM, lakShmeeM, nityapuShTaaM, vibhaavareem || 2 ||

aditiM cha, ditiM, deeptaaM, vasudhaaM, vasudhaariNeem |
namaami kamalaaM, kaaMtaaM, kShamaaM, kSheerOda saMbhavaam || 3 ||

anugrahaparaaM, buddhiM, anaghaaM, harivallabhaam |
aSOkaa,mamRutaaM deeptaaM, lOkaSOka vinaaSineem || 4 ||

namaami dharmanilayaaM, karuNaaM, lOkamaataram |
padmapriyaaM, padmahastaaM, padmaakSheeM, padmasuMdareem || 5 ||

padmOdbhavaaM, padmamukheeM, padmanaabhapriyaaM, ramaam |
padmamaalaadharaaM, dEveeM, padmineeM, padmagaMdhineem || 6 ||

puNyagaMdhaaM, suprasannaaM, prasaadaabhimukheeM, prabhaam |
namaami chaMdravadanaaM, chaMdraaM, chaMdrasahOdareem || 7 ||

chaturbhujaaM, chaMdraroopaaM, iMdiraa,miMduSeetalaam |
aahlaada jananeeM, puShTiM, SivaaM, SivakareeM, sateem || 8 ||

vimalaaM, viSvajananeeM, tuShTiM, daaridrya naaSineem |
preeti puShkariNeeM, SaaMtaaM, SuklamaalyaaMbaraaM, Sriyam || 9 ||

bhaaskareeM, bilvanilayaaM, varaarOhaaM, yaSasvineem |
vasuMdharaa, mudaaraaMgaaM, hariNeeM, hEmamaalineem || 10 ||

dhanadhaanyakareeM, siddhiM, sraiNasaumyaaM, Subhapradaam |
nRupavESma gataanaMdaaM, varalakShmeeM, vasupradaam || 11 ||

SubhaaM, hiraNyapraakaaraaM, samudratanayaaM, jayaam |
namaami maMgaLaaM dEveeM, viShNu vakShaHsthala sthitaam || 12 ||

viShNupatneeM, prasannaakSheeM, naaraayaNa samaaSritaam |
daaridrya dhvaMsineeM, dEveeM, sarvOpadrava vaariNeem || 13 ||

navadurgaaM, mahaakaaLeeM, brahma viShNu Sivaatmikaam |
trikaalagnyaana saMpannaaM, namaami bhuvanESvareem || 14 ||

lakShmeeM kSheerasamudraraaja tanayaaM SreeraMgadhaamESvareem |
daaseebhoota samastadEva vanitaaM lOkaika deepaaMkuraam ||
SreemanmaMda kaTaakSha labdha vibhavad-brahmEMdra gaMgaadharaam |
tvaaM trailOkya kuTuMbineeM sarasijaaM vaMdE mukuMdapriyaam || 15 ||

maatarnamaami! kamalE! kamalaayataakShi!
Sree viShNu hRut-kamalavaasini! viSvamaataH!
kSheerOdajE kamala kOmala garbhagauri!
lakShmee! praseeda satataM samataaM SaraNyE || 16 ||

trikaalaM yO japEt vidvaan ShaNmaasaM vijitEMdriyaH |
daaridrya dhvaMsanaM kRutvaa sarvamaapnOt-yayatnataH |
dEveenaama sahasrEShu puNyamaShTOttaraM Satam |
yEna Sriya mavaapnOti kOTijanma daridrataH || 17 ||

bhRuguvaarE SataM dheemaan paThEt vatsaramaatrakam |
aShTaiSvarya mavaapnOti kubEra iva bhootalE ||
daaridrya mOchanaM naama stOtramaMbaaparaM Satam |
yEna Sriya mavaapnOti kOTijanma daridrataH || 18 ||

bhuktvaatu vipulaan bhOgaan aMtE saayujyamaapnuyaat |
praataHkaalE paThEnnityaM sarva duHkhOpa SaaMtayE |
paThaMtu chiMtayEddEveeM sarvaabharaNa bhooShitaam || 19 ||

iti Sree lakShmee aShTOttara Satanaama stOtraM saMpoorNam

Maha Lakshmi Ashtakam

இன்த்ர உவாச –

 

னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே |
ஶங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 1 ||

னமஸ்தே கருடாரூடே டோலாஸுர பயங்கரி |
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 2 ||

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே ஸர்வ துஷ்ட பயம்கரி |
ஸர்வதுஃக ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 3 ||

ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி |
மன்த்ர மூர்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 4 ||

ஆத்யன்த ரஹிதே தேவி ஆதிஶக்தி மஹேஶ்வரி |
யோகஜ்ஞே யோக ஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 5 ||

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே மஹாஶக்தி மஹோதரே |
மஹா பாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 6 ||

பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி |
பரமேஶி ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 7 ||

ஶ்வேதாம்பரதரே தேவி னானாலங்கார பூஷிதே |
ஜகஸ்திதே ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 8 ||

மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் யஃ படேத் பக்திமான் னரஃ |
ஸர்வ ஸித்தி மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா ||

ஏககாலே படேன்னித்யம் மஹாபாப வினாஶனம் |
த்விகால்ம் யஃ படேன்னித்யம் தன தான்ய ஸமன்விதஃ ||

த்ரிகாலம் யஃ படேன்னித்யம் மஹாஶத்ரு வினாஶனம் |
மஹாலக்ஷ்மீ ர்பவேன்-னித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா ஶுபா ||

[இன்த்யக்றுத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்]

IN ENGLISH

indra uvaacha –

namastEstu mahaamaayE SreepeeThE surapoojitE |

Sankhachakra gadaahastE mahaalakShmi namOstu tE || 1 ||

namastE garuDaarooDhE DOlaasura bhayankari |
sarvapaapaharE dEvi mahaalakShmi namOstu tE || 2 ||

sarvagnyE sarvavaradE sarva duShTa bhayaMkari |
sarvaduHkha harE dEvi mahaalakShmi namOstu tE || 3 ||

siddhi buddhi pradE dEvi bhukti mukti pradaayini |
mantra moortE sadaa dEvi mahaalakShmi namOstu tE || 4 ||

aadyanta rahitE dEvi aadiSakti mahESvari |
yOgagnyE yOga sambhootE mahaalakShmi namOstu tE || 5 ||

sthoola sookShma mahaaraudrE mahaaSakti mahOdarE |
mahaa paapa harE dEvi mahaalakShmi namOstu tE || 6 ||

padmaasana sthitE dEvi parabrahma svaroopiNi |
paramESi jaganmaataH mahaalakShmi namOstu tE || 7 ||

SvEtaambaradharE dEvi naanaalankaara bhooShitE |
jagasthitE jaganmaataH mahaalakShmi namOstu tE || 8 ||

mahaalakShmaShTakaM stOtraM yaH paThEd bhaktimaan naraH |
sarva siddhi mavaapnOti raajyaM praapnOti sarvadaa ||

EkakaalE paThEnnityaM mahaapaapa vinaaSanam |
dvikaalM yaH paThEnnityaM dhana dhaanya samanvitaH ||

trikaalaM yaH paThEnnityaM mahaaSatru vinaaSanam |
mahaalakShmee rbhavEn-nityaM prasannaa varadaa Subhaa ||

[intyakRuta Sree mahaalakShmyaShTaka stOtraM saMpoorNam]