Subrahmanya Ashtakam Karavalamba Stotram

ஹே ஸ்வாமினாத கருணாகர தீனபம்தோ,
ஶ்ரீபார்வதீஶமுகபம்கஜ பத்மபம்தோ |
ஶ்ரீஶாதிதேவகணபூஜிதபாதபத்ம,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 1 ||

தேவாதிதேவனுத தேவகணாதினாத,
தேவேம்த்ரவம்த்ய ம்றுதுபம்கஜமம்ஜுபாத |
தேவர்ஷினாரதமுனீம்த்ரஸுகீதகீர்தே,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 2 ||

னித்யான்னதான னிரதாகில ரோகஹாரின்,
தஸ்மாத்ப்ரதான பரிபூரிதபக்தகாம |
ஶ்றுத்யாகமப்ரணவவாச்யனிஜஸ்வரூப,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 3 ||

க்ரௌம்சாஸுரேம்த்ர பரிகம்டன ஶக்திஶூல,
பாஶாதிஶஸ்த்ரபரிமம்டிததிவ்யபாணே |
ஶ்ரீகும்டலீஶ த்றுததும்ட ஶிகீம்த்ரவாஹ,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 4 ||

தேவாதிதேவ ரதமம்டல மத்ய வேத்ய,
தேவேம்த்ர பீடனகரம் த்றுடசாபஹஸ்தம் |
ஶூரம் னிஹத்ய ஸுரகோடிபிரீட்யமான,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 5 ||

ஹாராதிரத்னமணியுக்தகிரீடஹார,
கேயூரகும்டலலஸத்கவசாபிராம |
ஹே வீர தாரக ஜயாமரப்றும்தவம்த்ய,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 6 ||

பம்சாக்ஷராதிமனுமன்த்ரித காங்கதோயைஃ,
பம்சாம்றுதைஃ ப்ரமுதிதேம்த்ரமுகைர்முனீம்த்ரைஃ |
பட்டாபிஷிக்த ஹரியுக்த பராஸனாத,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 7 ||

ஶ்ரீகார்திகேய கருணாம்றுதபூர்ணத்றுஷ்ட்யா,
காமாதிரோககலுஷீக்றுததுஷ்டசித்தம் |
பக்த்வா து மாமவகளாதர காம்திகான்த்யா,
வல்லீஸனாத மம தேஹி கராவலம்பம் || 8 ||

ஸுப்ரஹ்மண்ய கராவலம்பம் புண்யம் யே படன்தி த்விஜோத்தமாஃ |
தே ஸர்வே முக்தி மாயான்தி ஸுப்ரஹ்மண்ய ப்ரஸாததஃ |
ஸுப்ரஹ்மண்ய கராவலம்பமிதம் ப்ராதருத்தாய யஃ படேத் |
கோடிஜன்மக்றுதம் பாபம் தத்‍க்ஷணாதேவ னஶ்யதி ||

IN ENGLISH
hE svaaminaatha karuNaakara deenabaMdhO,
SreepaarvateeSamukhapaMkaja padmabaMdhO |
SreeSaadidEvagaNapoojitapaadapadma,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 1 ||

 

dEvaadidEvanuta dEvagaNaadhinaatha,
dEvEMdravaMdya mRudupaMkajamaMjupaada |
dEvarShinaaradamuneeMdrasugeetakeertE,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 2 ||

nityaannadaana nirataakhila rOgahaarin,
tasmaatpradaana paripooritabhaktakaama |
SRutyaagamapraNavavaacyanijasvaroopa,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 3 ||

krauMcaasurEMdra parikhaMDana SaktiSoola,
paaSaadiSastraparimaMDitadivyapaaNE |
SreekuMDaleeSa dhRutatuMDa SikheeMdravaaha,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 4 ||

dEvaadidEva rathamaMDala madhya vEdya,
dEvEMdra peeThanagaraM dRuDhacaapahastam |
SooraM nihatya surakOTibhireeDyamaana,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 5 ||

haaraadiratnamaNiyuktakireeTahaara,
kEyoorakuMDalalasatkavacaabhiraama |
hE veera taaraka jayaazmarabRuMdavaMdya,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 6 ||

paMcaakSharaadimanumantrita gaangatOyaiH,
paMcaamRutaiH pramuditEMdramukhairmuneeMdraiH |
paTTaabhiShikta hariyukta paraasanaatha,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 7 ||

SreekaartikEya karuNaamRutapoorNadRuShTyaa,
kaamaadirOgakaluSheekRutaduShTacittam |
bhaktvaa tu maamavakaLaadhara kaaMtikaantyaa,
valleesanaatha mama dEhi karaavalaMbam || 8 ||

subrahmaNya karaavalaMbaM puNyaM yE paThanti dvijOttamaaH |
tE sarvE mukti maayaanti subrahmaNya prasaadataH |
subrahmaNya karaavalaMbamidaM praatarutthaaya yaH paThEt |
kOTijanmakRutaM paapaM tat^kShaNaadEva naSyati ||

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram

ஷடானனம் சம்தனலேபிதாம்கம் மஹோரஸம் திவ்யமயூரவாஹனம் |
ருத்ரஸ்யஸூனும் ஸுரலோகனாதம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 1 ||

 

ஜாஜ்வல்யமானம் ஸுரவ்றும்தவம்த்யம் குமார தாராதட மம்திரஸ்தம் |
கம்தர்பரூபம் கமனீயகாத்ரம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 2 ||

த்விஷட்புஜம் த்வாதஶதிவ்யனேத்ரம் த்ரயீதனும் ஶூலமஸீ ததானம் |
ஶேஷாவதாரம் கமனீயரூபம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 3 ||

ஸுராரிகோராஹவஶோபமானம் ஸுரோத்தமம் ஶக்திதரம் குமாரம் |
ஸுதார ஶக்த்யாயுத ஶோபிஹஸ்தம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 4 ||

இஷ்டார்தஸித்திப்ரதமீஶபுத்ரம் இஷ்டான்னதம் பூஸுரகாமதேனும் |
கம்கோத்பவம் ஸர்வஜனானுகூலம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே || 5 ||

யஃ ஶ்லோகபம்சமிதம் படதீஹ பக்த்யா
ப்ரஹ்மண்யதேவ வினிவேஶித மானஸஃ ஸன் |
ப்ராப்னோதி போகமகிலம் புவி யத்யதிஷ்டம்
அம்தே ஸ கச்சதி முதா குஹஸாம்யமேவ ||

IN ENGLISH

ShaDaananaM caMdanalEpitaaMgaM mahOrasaM divyamayooravaahanam |
rudrasyasoonuM suralOkanaathaM brahmaNyadEvaM SaraNaM prapadyE || 1 ||

 

jaajvalyamaanaM suravRuMdavaMdyaM kumaara dhaaraataTa maMdirastham |
kaMdarparoopaM kamaneeyagaatraM brahmaNyadEvaM SaraNaM prapadyE || 2 ||

dviShaDbhujaM dvaadaSadivyanEtraM trayeetanuM Soolamasee dadhaanam |
SEShaavataaraM kamaneeyaroopaM brahmaNyadEvaM SaraNaM prapadyE || 3 ||

suraarighOraahavaSObhamaanaM surOttamaM SaktidharaM kumaaram |
sudhaara Saktyaayudha SObhihastaM brahmaNyadEvaM SaraNaM prapadyE || 4 ||

iShTaarthasiddhipradameeSaputram iShTaannadaM bhoosurakaamadhEnum |
gaMgOdbhavaM sarvajanaanukoolaM brahmaNyadEvaM SaraNaM prapadyE || 5 ||

yaH SlOkapaMcamidaM paThateeha bhaktyaa
brahmaNyadEva vinivESita maanasaH san |
praapnOti bhOgamakhilaM bhuvi yadyadiShTam
aMtE sa gacCati mudaa guhasaamyamEva ||

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali

ஓம் ஸ்கம்தாய னமஃ
ஓம் குஹாய னமஃ
ஓம் ஷண்முகாய னமஃ
ஓம் பாலனேத்ர ஸுதாய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் பிம்களாய னமஃ
ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே னமஃ
ஓம் ஸிகிவாஹாய னமஃ
ஓம் த்விஷன்ணே த்ராய னமஃ || 10 ||
ஓம் ஶக்திதராய னமஃ
ஓம் பிஶிதாஶ ப்ரபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹார்த்ரே னமஃ
ஓம் ரக்ஷோபலவிமர்த னாய னமஃ
ஓம் மத்தாய னமஃ
ஓம் ப்ரமத்தாய னமஃ
ஓம் உன்மத்தாய னமஃ
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸ்ஸுரக்ஷ காய னமஃ
ஓம் தீவஸேனாபதயே னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ || 20 ||
ஓம் க்றுபாளவே னமஃ
ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் உமாஸுதாய னமஃ
ஓம் ஶக்திதராய னமஃ
ஓம் குமாராய னமஃ
ஓம் க்ரௌம்ச தாரணாய னமஃ
ஓம் ஸேனானியே னமஃ
ஓம் அக்னிஜன்மனே னமஃ
ஓம் விஶாகாய னமஃ
ஓம் ஶம்கராத்மஜாய னமஃ || 30 ||
ஓம் ஶிவஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் குண ஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் ஸனாதனாய னமஃ
ஓம் அனம்த ஶக்தியே னமஃ
ஓம் அக்ஷோப்யாய னமஃ
ஓம் பார்வதிப்ரியனம்தனாய னமஃ
ஓம் கம்காஸுதாய னமஃ
ஓம் ஸரோத்பூதாய னமஃ
ஓம் அஹூதாய னமஃ || 40 ||
ஓம் பாவகாத்மஜாய னமஃ
ஓம் ஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய னமஃ
ஓம் ஏகவர்ணாய னமஃ
ஓம் த்விவர்ணாய னமஃ
ஓம் த்ரிவர்ணாய னமஃ
ஓம் ஸுமனோஹராய னமஃ
ஓம் சதுர்வ ர்ணாய னமஃ || 50 ||
ஓம் பம்ச வர்ணாய னமஃ
ஓம் ப்ரஜாபதயே னமஃ
ஓம் ஆஹார்பதயே னமஃ
ஓம் அக்னிகர்பாய னமஃ
ஓம் ஶமீகர்பாய னமஃ
ஓம் விஶ்வரேதஸே னமஃ
ஓம் ஸுராரிக்னே னமஃ
ஓம் ஹரித்வர்ணாய னமஃ
ஓம் ஶுபகாராய னமஃ
ஓம் வடவே னமஃ || 60 ||
ஓம் வடவேஷ ப்ருதே னமஃ
ஓம் பூஷாய னமஃ
ஓம் கபஸ்தியே னமஃ
ஓம் கஹனாய னமஃ
ஓம் சம்த்ரவர்ணாய னமஃ
ஓம் களாதராய னமஃ
ஓம் மாயாதராய னமஃ
ஓம் மஹாமாயினே னமஃ
ஓம் கைவல்யாய னமஃ
ஓம் ஶம்கராத்மஜாய னமஃ || 70 ||
ஓம் விஸ்வயோனியே னமஃ
ஓம் அமேயாத்மா னமஃ
ஓம் தேஜோனிதயே னமஃ
ஓம் அனாமயாய னமஃ
ஓம் பரமேஷ்டினே னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மய னமஃ
ஓம் வேதகர்பாய னமஃ
ஓம் விராட்ஸுதாய னமஃ
ஓம் புளிம்தகன்யாபர்தாய னமஃ
ஓம் மஹாஸார ஸ்வதாவ்ருதாய னமஃ || 80 ||
ஓம் ஆஶ்ரித கிலதாத்ரே னமஃ
ஓம் சோரக்னாய னமஃ
ஓம் ரோகனாஶனாய னமஃ
ஓம் அனம்த மூர்தயே னமஃ
ஓம் ஆனம்தாய னமஃ
ஓம் ஶிகிம்டிக்றுத கேதனாய னமஃ
ஓம் டம்பாய னமஃ
ஓம் பரம டம்பாய னமஃ
ஓம் மஹா டம்பாய னமஃ
ஓம் க்ருபாகபயே னமஃ || 90 ||
ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய னமஃ
ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் அனீஶ்வராய னமஃ
ஓம் அம்றுதாய னமஃ
ஓம் ப்ராணாய னமஃ
ஓம் ப்ராணாயாம பாராயணாய னமஃ
ஓம் விருத்தஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் வீரக்னாய னமஃ
ஓம் ரக்தாஸ்யாய னமஃ
ஓம் ஶ்யாம கம்தராய னமஃ || 100 ||
ஓம் ஸுப்ர ஹ்மண்யாய னமஃ
ஆன் குஹாய னமஃ
ஓம் ப்ரீதாய னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்மண ப்ரியாய னமஃ
ஓம் வேதவேத்யாய னமஃ
ஓம் அக்ஷய பலதாய னமஃ
ஓம் வல்லீ தேவஸேனா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமினே னமஃ || 108 ||

IN ENGLISH
OM skaMdaaya namaH
OM guhaaya namaH
OM ShaNmukhaaya namaH
OM phaalanEtra sutaaya namaH
OM prabhavE namaH
OM piMgaLaaya namaH
OM kruttikaasoonavE namaH
OM sikhivaahaaya namaH
OM dviShanNE traaya namaH || 10 ||
OM Saktidharaaya namaH
OM phiSitaaSa prabhaMjanaaya namaH
OM taarakaasura saMhaartrE namaH
OM rakShObalavimarda naaya namaH
OM mattaaya namaH
OM pramattaaya namaH
OM unmattaaya namaH
OM surasainya ssurakSha kaaya namaH
OM deevasEnaapatayE namaH
OM praagnyaaya namaH || 20 ||
OM kRupaaLavE namaH
OM bhaktavatsalaaya namaH
OM umaasutaaya namaH
OM Saktidharaaya namaH
OM kumaaraaya namaH
OM krauMca daaraNaaya namaH
OM sEnaaniyE namaH
OM agnijanmanE namaH
OM viSaakhaaya namaH
OM SaMkaraatmajaaya namaH || 30 ||
OM SivasvaaminE namaH
OM guNa svaaminE namaH
OM sarvasvaaminE namaH
OM sanaatanaaya namaH
OM anaMta SaktiyE namaH
OM akShObhyaaya namaH
OM paarvatipriyanaMdanaaya namaH
OM gaMgaasutaaya namaH
OM sarOdbhootaaya namaH
OM ahootaaya namaH || 40 ||
OM paavakaatmajaaya namaH
OM jruMbhaaya namaH
OM prajruMbhaaya namaH
OM ujjruMbhaaya namaH
OM kamalaasana saMstutaaya namaH
OM EkavarNaaya namaH
OM dvivarNaaya namaH
OM trivarNaaya namaH
OM sumanOharaaya namaH
OM caturva rNaaya namaH || 50 ||
OM paMca varNaaya namaH
OM prajaapatayE namaH
OM aahaarpatayE namaH
OM agnigarbhaaya namaH
OM Sameegarbhaaya namaH
OM viSvarEtasE namaH
OM suraarighnE namaH
OM haridvarNaaya namaH
OM Subhakaaraaya namaH
OM vaTavE namaH || 60 ||
OM vaTavESha bhrutE namaH
OM pooShaaya namaH
OM gabhastiyE namaH
OM gahanaaya namaH
OM caMdravarNaaya namaH
OM kaLaadharaaya namaH
OM maayaadharaaya namaH
OM mahaamaayinE namaH
OM kaivalyaaya namaH
OM SaMkaraatmajaaya namaH || 70 ||
OM visvayOniyE namaH
OM amEyaatmaa namaH
OM tEjOnidhayE namaH
OM anaamayaaya namaH
OM paramEShTinE namaH
OM parabrahmaya namaH
OM vEdagarbhaaya namaH
OM viraaTsutaaya namaH
OM puLiMdakanyaabhartaaya namaH
OM mahaasaara svataavrutaaya namaH || 80 ||
OM aaSrita khiladaatrE namaH
OM cOraghnaaya namaH
OM rOganaaSanaaya namaH
OM anaMta moortayE namaH
OM aanaMdaaya namaH
OM SikhiMDikRuta kEtanaaya namaH
OM DaMbhaaya namaH
OM parama DaMbhaaya namaH
OM mahaa DaMbhaaya namaH
OM krupaakapayE namaH || 90 ||
OM kaaraNOpaatta dEhaaya namaH
OM kaaraNaateeta vigrahaaya namaH
OM aneeSvaraaya namaH
OM amRutaaya namaH
OM praaNaaya namaH
OM praaNaayaama paaraayaNaaya namaH
OM viruddahaMtrE namaH
OM veeraghnaaya namaH
OM raktaasyaaya namaH
OM Syaama kaMdharaaya namaH || 100 ||
OM subra hmaNyaaya namaH
aan guhaaya namaH
OM preetaaya namaH
OM braahmaNyaaya namaH
OM braahmaNa priyaaya namaH
OM vEdavEdyaaya namaH
OM akShaya phaladaaya namaH
OM vallee dEvasEnaa samEta Sree subrahmaNya svaaminE namaH || 108 ||