Kanaka Dhaaraa Stotram

வம்தே வம்தாரு மம்தாரமிம்திரானம்த கம்தலம்
அமம்தானம்த ஸம்தோஹ பம்துரம் ஸிம்துரானனம்

அம்கம் ஹரேஃ புலகபூஷணமாஶ்ரயன்தீ
ப்றும்காம்கனேவ முகுளாபரணம் தமாலம் |
அம்கீக்றுதாகில விபூதிரபாம்கலீலா
மாம்கல்யதாஸ்து மம மம்களதேவதாயாஃ || 1 ||

முக்தா முஹுர்விதததீ வதனே முராரேஃ
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதானி கதாகதானி |
மாலாத்றுஶோர்மதுகரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் திஶது ஸாகர ஸம்பவா யாஃ || 2 ||

ஆமீலிதாக்ஷமதிக்யம முதா முகும்தம்
ஆனம்தகம்தமனிமேஷமனம்க தம்த்ரம் |
ஆகேகரஸ்திதகனீனிகபக்ஷ்மனேத்ரம்
பூத்யை பவன்மம புஜம்க ஶயாம்கனா யாஃ || 3 ||

பாஹ்வம்தரே மதுஜிதஃ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே யா
ஹாராவளீவ ஹரினீலமயீ விபாதி |
காமப்ரதா பகவதோ‌உபி கடாக்ஷமாலா
கள்யாணமாவஹது மே கமலாலயா யாஃ || 4 ||

காலாம்புதாளி லலிதோரஸி கைடபாரேஃ
தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதம்கனேவ |
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜகதாம் மஹனீயமூர்திஃ
பத்ராணி மே திஶது பார்கவனம்தனா யாஃ || 5 ||

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமதஃ கலு யத்ப்ரபாவாத்
மாம்கல்யபாஜி மதுமாதினி மன்மதேன |
மய்யாபதேத்ததிஹ மம்தரமீக்ஷணார்தம்
மம்தாலஸம் ச மகராலய கன்யகா யாஃ || 6 ||

விஶ்வாமரேம்த்ர பத விப்ரம தானதக்ஷம்
ஆனம்தஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ‌உபி |
ஈஷன்னிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்தம்
இம்தீவரோதர ஸஹோதரமிம்திரா யாஃ || 7 ||

இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோபி யயா தயார்த்ர
த்றுஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபம்தே |
த்றுஷ்டிஃ ப்ரஹ்றுஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்றுஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டரா யாஃ || 8 ||

தத்யாத்தயானு பவனோ த்ரவிணாம்புதாராம்
அஸ்மின்னகிம்சன விஹம்க ஶிஶௌ விஷண்ணே |
துஷ்கர்மகர்மமபனீய சிராய தூரம்
னாராயண ப்ரணயினீ னயனாம்புவாஹஃ || 9 ||

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸும்தரீதி
ஶாகம்பரீதி ஶஶிஶேகர வல்லபேதி |
ஸ்றுஷ்டி ஸ்திதி ப்ரளய கேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயை
தஸ்யை னமஸ்த்ரிபுவனைக குரோஸ்தருண்யை || 10 ||

ஶ்ருத்யை னமோ‌உஸ்து ஶுபகர்ம பலப்ரஸூத்யை
ரத்யை னமோ‌உஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை |
ஶக்த்யை னமோ‌உஸ்து ஶதபத்ர னிகேதனாயை
புஷ்ட்யை னமோ‌உஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை || 11 ||

னமோ‌உஸ்து னாளீக னிபானனாயை
னமோ‌உஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை |
னமோ‌உஸ்து ஸோமாம்றுத ஸோதராயை
னமோ‌உஸ்து னாராயண வல்லபாயை || 12 ||

னமோ‌உஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை
னமோ‌உஸ்து பூமம்டல னாயிகாயை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதி தயாபராயை
னமோ‌உஸ்து ஶார்ங்காயுத வல்லபாயை || 13 ||

னமோ‌உஸ்து தேவ்யை ப்றுகுனம்தனாயை
னமோ‌உஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை |
னமோ‌உஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
னமோ‌உஸ்து தாமோதர வல்லபாயை || 14 ||

னமோ‌உஸ்து காம்த்யை கமலேக்ஷணாயை
னமோ‌உஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸூத்யை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதிபிரர்சிதாயை
னமோ‌உஸ்து னம்தாத்மஜ வல்லபாயை || 15 ||

ஸம்பத்கராணி ஸகலேம்த்ரிய னம்தனானி
ஸாம்ராஜ்ய தானவிபவானி ஸரோருஹாக்ஷி |
த்வத்வம்தனானி துரிதா ஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாதரனிஶம் கலயம்து மான்யே || 16 ||

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனா விதிஃ
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த ஸம்பதஃ |
ஸம்தனோதி வசனாம்க மானஸைஃ
த்வாம் முராரிஹ்றுதயேஶ்வரீம் பஜே || 17 ||

ஸரஸிஜனிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
தவளதமாம்ஶுக கம்தமால்யஶோபே |
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே
த்ரிபுவனபூதிகரீ ப்ரஸீதமஹ்யம் || 18 ||

திக்கஸ்திபிஃ கனக கும்பமுகாவஸ்றுஷ்ட
ஸ்வர்வாஹினீ விமலசாருஜலாப்லுதாம்கீம் |
ப்ராதர்னமாமி ஜகதாம் ஜனனீமஶேஷ
லோகதினாத க்றுஹிணீமம்றுதாப்திபுத்ரீம் || 19 ||

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே த்வம்
கருணாபூர தரம்கிதைரபாம்கைஃ |
அவலோகய மாமகிம்சனானாம்
ப்ரதமம் பாத்ரமக்றுதிமம் தயாயாஃ || 20 ||

தேவி ப்ரஸீத ஜகதீஶ்வரி லோகமாதஃ
கள்யாணகாத்ரி கமலேக்ஷண ஜீவனாதே |
தாரித்ர்யபீதிஹ்றுதயம் ஶரணாகதம் மாம்
ஆலோகய ப்ரதிதினம் ஸதயைரபாம்கைஃ || 21 ||

ஸ்துவம்தி யே ஸ்துதிபிரமீபிரன்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவனமாதரம் ரமாம் |
குணாதிகா குருதுர பாக்ய பாகினஃ
பவம்தி தே புவி புத பாவிதாஶயாஃ || 22 ||

ஸுவர்ணதாரா ஸ்தோத்ரம் யச்சம்கராசார்ய னிர்மிதம்
த்ரிஸம்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் ஸ குபேரஸமோ பவேத் ||

IN ENGLISH

vaMdE vaMdaaru maMdaaramiMdiraanaMda kaMdalaM
amaMdaanaMda saMdOha baMdhuraM siMdhuraananam

aMgaM harEH pulakabhooShaNamaaSrayantee
bhRuMgaaMganEva mukuLaabharaNaM tamaalam |
aMgeekRutaakhila vibhootirapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLadEvataayaaH || 1 ||

mugdhaa muhurvidadhatee vadanE muraarEH
prEmatrapaapraNihitaani gataagataani |
maalaadRuSOrmadhukareeva mahOtpalE yaa
saa mE SriyaM diSatu saagara saMbhavaa yaaH || 2 ||

aameelitaakShamadhigyama mudaa mukuMdam
aanaMdakaMdamanimEShamanaMga taMtram |
aakEkarasthitakaneenikapakShmanEtraM
bhootyai bhavanmama bhujaMga SayaaMganaa yaaH || 3 ||

baahvaMtarE madhujitaH SritakaustubhE yaa
haaraavaLeeva harineelamayee vibhaati |
kaamapradaa bhagavatOpi kaTaakShamaalaa
kaLyaaNamaavahatu mE kamalaalayaa yaaH || 4 ||

kaalaaMbudaaLi lalitOrasi kaiTabhaarEH
dhaaraadharE sphurati yaa taTidaMganEva |
maatussamastajagataaM mahaneeyamoortiH
bhadraaNi mE diSatu bhaargavanaMdanaa yaaH || 5 ||

praaptaM padaM prathamataH khalu yatprabhaavaat
maaMgalyabhaaji madhumaathini manmathEna |
mayyaapatEttadiha maMtharameekShaNaarthaM
maMdaalasaM cha makaraalaya kanyakaa yaaH || 6 ||

viSvaamarEMdra pada vibhrama daanadakSham
aanaMdahEturadhikaM muravidviShOpi |
eeShanniSheedatu mayi kShaNameekShaNaarthaM
iMdeevarOdara sahOdaramiMdiraa yaaH || 7 ||

iShTaa viSiShTamatayOpi yayaa dayaardra
dRuShTyaa triviShTapapadaM sulabhaM labhaMtE |
dRuShTiH prahRuShTa kamalOdara deeptiriShTaaM
puShTiM kRuSheeShTa mama puShkara viShTaraa yaaH || 8 ||

dadyaaddayaanu pavanO draviNaaMbudhaaraaM
asminnakiMchana vihaMga SiSau viShaNNE |
duShkarmagharmamapaneeya chiraaya dooraM
naaraayaNa praNayinee nayanaaMbuvaahaH || 9 ||

geerdEvatEti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbareeti SaSiSEkhara vallabhEti |
sRuShTi sthiti praLaya kELiShu saMsthitaayai
tasyai namastribhuvanaika gurOstaruNyai || 10 ||

Srutyai namOstu Subhakarma phalaprasootyai
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai |
Saktyai namOstu Satapatra nikEtanaayai
puShTyai namOstu puruShOttama vallabhaayai || 11 ||

namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdhOdadhi janmabhoomyai |
namOstu sOmaamRuta sOdaraayai
namOstu naaraayaNa vallabhaayai || 12 ||

namOstu hEmaaMbuja peeThikaayai
namOstu bhoomaMDala naayikaayai |
namOstu dEvaadi dayaaparaayai
namOstu Saarngaayudha vallabhaayai || 13 ||

namOstu dEvyai bhRugunaMdanaayai
namOstu viShNOrurasi sthitaayai |
namOstu lakShmyai kamalaalayaayai
namOstu daamOdara vallabhaayai || 14 ||

namOstu kaaMtyai kamalEkShaNaayai
namOstu bhootyai bhuvanaprasootyai |
namOstu dEvaadibhirarchitaayai
namOstu naMdaatmaja vallabhaayai || 15 ||

saMpatkaraaNi sakalEMdriya naMdanaani
saamraajya daanavibhavaani sarOruhaakShi |
tvadvaMdanaani duritaa haraNOdyataani
maamEva maataraniSaM kalayaMtu maanyE || 16 ||

yatkaTaakSha samupaasanaa vidhiH
sEvakasya sakalaartha saMpadaH |
saMtanOti vachanaaMga maanasaiH
tvaaM muraarihRudayESvareeM bhajE || 17 ||

sarasijanilayE sarOjahastE
dhavaLatamaaMSuka gaMdhamaalyaSObhE |
bhagavati harivallabhE manOgnyE
tribhuvanabhootikaree praseedamahyam || 18 ||

digghastibhiH kanaka kuMbhamukhaavasRuShTa
svarvaahinee vimalachaarujalaaplutaaMgeem |
praatarnamaami jagataaM jananeemaSESha
lOkadhinaatha gRuhiNeemamRutaabdhiputreem || 19 ||

kamalE kamalaakSha vallabhE tvaM
karuNaapoora taraMgitairapaaMgaiH |
avalOkaya maamakiMchanaanaaM
prathamaM paatramakRutimaM dayaayaaH || 20 ||

dEvi praseeda jagadeeSvari lOkamaataH
kaLyaaNagaatri kamalEkShaNa jeevanaathE |
daaridryabheetihRudayaM SaraNaagataM maaM
aalOkaya pratidinaM sadayairapaaMgaiH || 21 ||

stuvaMti yE stutibhirameebhiranvahaM
trayeemayeeM tribhuvanamaataraM ramaam |
guNaadhikaa gurutura bhaagya bhaaginaH
bhavaMti tE bhuvi budha bhaavitaaSayaaH || 22 ||

suvarNadhaaraa stOtraM yacChaMkaraachaarya nirmitaM
trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM sa kubErasamO bhavEt ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *