Categories
Devi Stotrams

Sree Durga Sahasra Nama Stotram

IN ENGLISH
|| atha Sree durgaa sahasranaamastOtram ||

naarada uvaaca –
kumaara guNagambheera dEvasEnaapatE prabhO |
sarvaabheeShTapradaM puMsaaM sarvapaapapraNaaSanam || 1||

guhyaadguhyataraM stOtraM bhaktivardhakamanjasaa |
mangalaM grahapeeDaadiSaantidaM vaktumarhasi || 2||

skanda uvaaca –
SRuNu naarada dEvarShE lOkaanugrahakaamyayaa |
yatpRucCasi paraM puNyaM tattE vakShyaami kautukaat || 3||

maataa mE lOkajananee himavannagasattamaat |
mEnaayaaM brahmavaadinyaaM praadurbhootaa harapriyaa || 4||

mahataa tapasaaraadhya SankaraM lOkaSankaram |
svamEva vallabhaM bhEjE kalEva hi kalaanidhim || 5||

nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturaH |
svasutaayaaH parikSheeNE vasiShThEna prabOdhitaH || 6||

trilOkajananee sEyaM prasannaa tvayi puNyataH |
praadurbhootaa sutaatvEna tadviyOgaM SubhaM tyaja || 7||

bahuroopaa ca durgEyaM bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemOhaM tyajaadhunaa || 8||

iti prabOdhitaH SailaH taaM tuShTaava paraaM Sivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaraM praaha nandinee || 9||

matprasaadaatparaM stOtraM hRudayE pratibhaasataam |
tEna naamnaaM sahasrENa poojayan kaamamaapnuhi || 10||

ityuktvaantarhitaayaaM tu hRudayE sphuritaM tadaa |
naamnaaM sahasraM durgaayaaH pRucCatE mE yaduktavaan || 11||

mangalaanaaM mangalaM tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeShTapradaaM puMsaaM braveemyakhilakaamadam || 12||

durgaadEvee samaakhyaataa himavaanRuShirucyatE |
CandOnuShTup japO dEvyaaH preetayE kriyatE sadaa || 13||

asya SreedurgaastOtramahaamantrasya | himavaan RuShiH | anuShTup CandaH |
durgaabhagavatee dEvataa | SreedurgaaprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH | |

Sreebhagavatyai durgaayai namaH |

dEveedhyaanam
OM hreeM kaalaabhraabhaaM kaTaakShairarikulabhayadaaM maulibaddhEndurEkhaaM
SankhaM cakraM kRupaaNaM triSikhamapi karairudvahanteeM trinEtraam |
siMhaskandhaadhirooDhaaM tribhuvanamakhilaM tEjasaa poorayanteeM
dhyaayEd durgaaM jayaakhyaaM tridaSaparivRutaaM sEvitaaM siddhikaamaiH ||

Sree jayadurgaayai namaH |

OM SivaathOmaa ramaa Saktiranantaa niShkalaamalaa |
Saantaa maahESvaree nityaa SaaSvataa paramaa kShamaa || 1||

acintyaa kEvalaanantaa Sivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa Suddhaa sarvagnyaa sarvagaacalaa || 2||

EkaanEkavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaahESvaree satyaa mahaadEvee niranjanaa || 3||

kaaShThaa sarvaantarasthaapi cicCaktiScaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa viSvaa jyOteeroopaakSharaamRutaa || 4||

Saantaa pratiShThaa sarvESaa nivRuttiramRutapradaa |
vyOmamoortirvyOmasaMsthaa vyOmadhaaraacyutaatulaa || 5||

anaadinidhanaamOghaa kaaraNaatmakalaakulaa |
RutuprathamajaanaabhiramRutaatmasamaaSrayaa || 6||

praaNESvarapriyaa namyaa mahaamahiShaghaatinee |
praaNESvaree praaNaroopaa pradhaanapuruShESvaree || 7||

sarvaSaktikalaakaamaa mahiShEShTavinaaSinee |
sarvakaaryaniyantree ca sarvabhootESvarESvaree || 8||

angadaadidharaa caiva tathaa mukuTadhaariNee |
sanaatanee mahaanandaakaaSayOnistathEcyatE || 9||

citprakaaSasvaroopaa ca mahaayOgESvarESvaree |
mahaamaayaa saduShpaaraa moolaprakRutireeSikaa || 10||

saMsaarayOniH sakalaa sarvaSaktisamudbhavaa |
saMsaarapaaraa durvaaraa durnireekShaa duraasadaa || 11||

praaNaSaktiSca sEvyaa ca yOginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarSaa moolaprakRutisambhavaa || 12||

anaadyanantavibhavaa paraarthaa puruShaaraNiH |
sargasthityantakRuccaiva sudurvaacyaa duratyayaa || 13||

Sabdagamyaa Sabdamaayaa Sabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapuruShaateetaa pradhaanapuruShaatmikaa || 14||

puraaNee cinmayaa puMsaamiShTadaa puShTiroopiNee |
pootaantarasthaa kooTasthaa mahaapuruShasaMgnyitaa || 15||

janmamRutyujaraateetaa sarvaSaktisvaroopiNee |
vaanCaapradaanavacCinnapradhaanaanupravESinee || 16||

kShEtragnyaacintyaSaktistu prOcyatEvyaktalakShaNaa |
malaapavarjitaanaadimaayaa tritayatattvikaa || 17||

preetiSca prakRutiScaiva guhaavaasaa tathOcyatE |
mahaamaayaa nagOtpannaa taamasee ca dhruvaa tathaa || 18||

vyaktaavyaktaatmikaa kRuShNaa raktaa Suklaa hyakaaraNaa |
prOcyatE kaaryajananee nityaprasavadharmiNee || 19||

sargapralayamuktaa ca sRuShTisthityantadharmiNee |
brahmagarbhaa caturviMSasvaroopaa padmavaasinee || 20||

acyutaahlaadikaa vidyudbrahmayOnirmahaalayaa |
mahaalakShmee samudbhaavabhaavitaatmaamahESvaree || 21||

mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaariNee sookShmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22||

anantaroopaanantaarthaa tathaa puruShamOhinee |
anEkaanEkahastaa ca kaalatrayavivarjitaa || 23||

brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmaSivaatmikaa |
brahmESaviShNusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasaMgnyitaa || 24||

vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeH prakeertitaa |
gnyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaiSvaryaroopiNee || 25||

dharmaatmikaa brahmamoortiH pratiSrutapumarthikaa |
apaaMyOniH svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa || 26||

eeSvarasya priyaa prOktaa SankaraardhaSareeriNee |
bhavaanee caiva rudraaNee mahaalakShmeestathaambikaa || 27||

mahESvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarvESvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28||

mahEndrOpEndranamitaa SaankareeSaanuvartinee |
eeSvaraardhaasanagataa maahESvarapativrataa || 29||

saMsaaraSOShiNee caiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree ca guNaagryaa yOgadaa tathaa || 30||

gnyaanamoortiSca saavitree lakShmeeH SreeH kamalaa tathaa |
anantaguNagambheeraa hyurOneelamaNiprabhaa || 31||

sarOjanilayaa gangaa yOgidhyEyaasuraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyEShThaa sumangalaa || 32||

vaagdEvee varadaa varyaa keertiH sarvaarthasaadhikaa |
vaageeSvaree brahmavidyaa mahaavidyaa suSObhanaa || 33||

graahyavidyaa vEdavidyaa dharmavidyaatmabhaavitaa |
svaahaa viSvambharaa siddhiH saadhyaa mEdhaa dhRutiH kRutiH || 34||

suneetiH saMkRutiScaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhOgyabhaag bhOgadaayinee || 35||

SObhaavatee Saankaree ca lOlaa maalaavibhooShitaa |
paramEShThipriyaa caiva trilOkeesundaree maataa || 36||

nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadEvee susaattvikaa |
mahaamahiShadarpaghnee padmamaalaaghahaariNee || 37||

vicitramukuTaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooShaNa vibhooShitaa || 38||

divyaakhyaa sOmavadanaa jagatsaMsRuShTivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39||

aadityavarNaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarcitaa || 40||

aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakShaa kESivaahaa guhaapuranivaasinee || 41||

mahaaphalaanavadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree praNataklESabhanjanaa || 42||

kauSikee gOminee raatristridaSaarivinaaSinee |
bahuroopaa suroopaa ca viroopaa roopavarjitaa || 43||

bhaktaartiSamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaaSinee |
sarvagnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44||

pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekShaa vidyaadharee deeptaa mahEndraahitapaatinee || 45||

sarvadEvamayaa dakShaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46||

kaamadhEnubRuhadgarbhaa dheematee maunanaaSinee |
niHsankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47||

jvaalaamaalaa sahasraaDhyaa dEvadEvee manOmayaa |
subhagaa suviSuddhaa ca vasudEvasamudbhavaa || 48||

mahEndrOpEndrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
gnyaanagnyEyaa paraateetaa vEdaantaviShayaa matiH || 49||

dakShiNaa daahikaa dahyaa sarvabhootahRudisthitaa |
yOgamaayaa vibhaagagnyaa mahaamOhaa gareeyasee || 50||

sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavRukShaaSriyaaditiH |
beejaankurasamudbhootaa mahaaSaktirmahaamatiH || 51||

khyaatiH pragnyaavatee saMgnyaa mahaabhOgeendraSaayinee |
heeMkRutiH Sankaree SaantirgandharvagaNasEvitaa || 52||

vaiSvaanaree mahaaSoolaa dEvasEnaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa Sacee duHsvapnanaaSinee || 53||

eeDyaa jayaa jagaddhaatree durvignyEyaa suroopiNee |
guhaambikaa gaNOtpannaa mahaapeeThaa marutsutaa || 54||

havyavaahaa bhavaanandaa jagadyOniH prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmRutyurjaraateetaa ca buddhidaa || 55||

siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaaSrayaa paraa |
daityahantree svEShTadaatree mangalaikasuvigrahaa || 56||

puruShaantargataa caiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa triNEtraa ca sarvEndriyamanaadhRutiH || 57||

sarvabhootahRudisthaa ca tathaa saMsaarataariNee |
vEdyaa brahmavivEdyaa ca mahaaleelaa prakeertitaa || 58||

braahmaNibRuhatee braahmee brahmabhootaaghahaariNee |
hiraNmayee mahaadaatree saMsaaraparivartikaa || 59||

sumaalinee suroopaa ca bhaasvinee dhaariNee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakShiNee || 60||

susaumyaa candravadanaa taaNDavaasaktamaanasaa |
sattvaSuddhikaree Suddhaa malatrayavinaaSinee || 61||

jagatttrayee jaganmoortistrimoortiramRutaaSrayaa |
vimaanasthaa viSOkaa ca SOkanaaSinyanaahataa || 62||

hEmakuNDalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertiH sarvabhootaSayaa dEvee sataaMpriyaa || 63||

brahmamoortikalaa caiva kRuttikaa kanjamaalinee |
vyOmakESaa kriyaaSaktiricCaaSaktiH paraagatiH || 64||

kShObhikaa khaNDikaabhEdyaa bhEdaabhEdavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasaMsthaanaa vaSinee vaMSadhaariNee || 65||

guhyaSaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatOmukhee |
bhaginee ca niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66||

nirankuSapadOdbhootaa cakrahastaa viSOdhikaa |
sragviNee padmasambhEdakaariNee parikeertitaa || 67||

paraavaravidhaanagnyaa mahaapuruShapoorvajaa |
paraavaragnyaa vidyaa ca vidyujjihvaa jitaaSrayaa || 68||

vidyaamayee sahasraakShee sahasravadanaatmajaa |
sahasraraSmiHsatvasthaa mahESvarapadaaSrayaa || 69||

jvaalinee sanmayaa vyaaptaa cinmayaa padmabhEdikaa |
mahaaSrayaa mahaamantraa mahaadEvamanOramaa || 70||

vyOmalakShmeeH siMharathaa cEkitaanaamitaprabhaa |
viSvESvaree bhagavatee sakalaa kaalahaariNee || 71||

sarvavEdyaa sarvabhadraa guhyaa dooDhaa guhaaraNee |
pralayaa yOgadhaatree ca gangaa viSvESvaree tathaa || 72||

kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
puNyadaa kaalakESaa ca bhOkttree puShkariNee tathaa || 73||

surESvaree bhootidaatree bhootibhooShaa prakeertitaa |
pancabrahmasamutpannaa paramaarthaarthavigrahaa || 74||

varNOdayaa bhaanumoortirvaagvignyEyaa manOjavaa |
manOharaa mahOraskaa taamasee vEdaroopiNee || 75||

vEdaSaktirvEdamaataa vEdavidyaaprakaaSinee |
yOgESvarESvaree maayaa mahaaSaktirmahaamayee || 76||

viSvaantaHsthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagOpatanoodbhavaa || 77||

bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhEdikaa |
sarvapraharaNOpEtaa kaamyaa kaamESvarESvaree || 78||

anantaanandavibhavaa hRullEkhaa kanakaprabhaa |
kooShmaaNDaa dhanaratnaaDhyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79||

trivikramapadOdbhootaa caturaasyaa SivOdayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakShaa dhanyaa pingalalOcanaa || 80||

Saantaa prabhaasvaroopaa ca pankajaayatalOcanaa |
indraakShee hRudayaantaHsthaa Sivaa maataa ca satkriyaa || 81||

girijaa ca sugooDhaa ca nityapuShTaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee caNDee candrikaa kaantavigrahaa || 82||

hiraNyavarNaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa ca Saaradaa svarNamaalinee || 83||

ratnamaalaa ratnagarbhaa vyuShTirviSvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapuShTaa kRutOdbhavaa || 84||

naaraayaNee duShTaSikShaa sooryamaataa vRuShapriyaa |
mahEndrabhaginee satyaa satyabhaaShaa sukOmalaa || 85||

vaamaa ca pancatapasaaM varadaatree prakeertitaa |
vaacyavarNESvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86||

kaalaraatrirmahaavEgaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaaM bhadradaayinee || 87||

karaalaa pingalaakaaraa kaamabhEttree mahaamanaaH |
yaSasvinee yaSOdaa ca ShaDadhvaparivartikaa || 88||

Sankhinee padminee saMkhyaa saaMkhyayOgapravartikaa |
caitraadirvatsaraarooDhaa jagatsampooraNeendrajaa || 89||

Sumbhaghnee khEcaraaraadhyaa kambugreevaa baleeDitaa |
khagaarooDhaa mahaiSvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90||

viraktaa garuDasthaa ca jagateehRudguhaaSrayaa |
Sumbhaadimathanaa bhaktahRudgahvaranivaasinee || 91||

jagatttrayaaraNee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavignyaanadaatree caanalpakalmaShahaariNee || 92||

sakalOpaniShadgamyaa duShTaduShprEkShyasattamaa |
sadvRutaa lOkasaMvyaaptaa tuShTiH puShTiH kriyaavatee || 93||

viSvaamarESvaree caiva bhuktimuktipradaayinee |
SivaadhRutaa lOhitaakShee sarpamaalaavibhooShaNaa || 94||

niraanandaa triSoolaasidhanurbaaNaadidhaariNee |
aSEShadhyEyamoortiSca dEvataanaaM ca dEvataa || 95||

varaambikaa girEH putree niSumbhavinipaatinee |
suvarNaa svarNalasitaanantavarNaa sadaadhRutaa || 96||

Saankaree SaantahRudayaa ahOraatravidhaayikaa |
viSvagOptree gooDharoopaa guNapoorNaa ca gaargyajaa || 97||

gauree Saakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhRutaa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98||

saaMkhyayOgasamaakhyaataa apramEyaa muneeDitaa |
viSuddhasukulOdbhootaa bindunaadasamaadRutaa || 99||

Sambhuvaamaankagaa caiva SaSitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantaSayanaadRutaa || 100||

naranaaraayaNOdbhootaa naarasiMhee prakeertitaa |
daityapramaathinee Sankhacakrapadmagadaadharaa || 101||

sankarShaNasamutpannaa ambikaa sajjanaaSrayaa |
suvRutaa sundaree caiva dharmakaamaarthadaayinee || 102||

mOkShadaa bhaktinilayaa puraaNapuruShaadRutaa |
mahaavibhootidaaraadhyaa sarOjanilayaasamaa || 103||

aShTaadaSabhujaanaadirneelOtpaladalaakShiNee |
sarvaSaktisamaarooDhaa dharmaadharmavivarjitaa || 104||

vairaagyagnyaananirataa niraalOkaa nirindriyaa |
vicitragahanaadhaaraa SaaSvatasthaanavaasinee || 105||

gnyaanESvaree peetacElaa vEdavEdaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa || 106||

amanyuramRutaasvaadaa purandarapariShTutaa |
aSOcyaa bhinnaviShayaa hiraNyarajatapriyaa || 107||

hiraNyajananee bheemaa hEmaabharaNabhooShitaa |
vibhraajamaanaa durgnyEyaa jyOtiShTOmaphalapradaa || 108||

mahaanidraasamutpattiranidraa satyadEvataa |
deerghaa kakudminee pingajaTaadhaaraa manOgnyadheeH || 109||

mahaaSrayaa ramOtpannaa tamaHpaarE pratiShThitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookShmaa padmasaMSrayaa || 110||

Saantyateetakalaateetavikaaraa SvEtacElikaa |
citramaayaa Sivagnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111||

kaaSyapee kaalasarpaabhavENikaa SaastrayOnikaa |
trayeemoortiH kriyaamoortiScaturvargaa ca darSinee || 112||

naaraayaNee narOtpannaa kaumudee kaantidhaariNee |
kauSikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113||

varENyaadbhutamahaatmyaa vaDavaa vaamalOcanaa |
subhadraa cEtanaaraadhyaa Saantidaa Saantivardhinee || 114||

jayaadiSaktijananee Sakticakrapravartikaa |
triSaktijananee janyaa ShaTsootraparivarNitaa || 115||

sudhautakarmaNaaraadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarShiNee jagaddhaatree kaamayOniH kireeTinee || 116||

aindree trailOkyanamitaa vaiShNavee paramESvaree |
pradyumnajananee bimbasamOShThee padmalOcanaa || 117||

madOtkaTaa haMsagatiH pracaNDaa caNDavikramaa |
vRuShaadheeSaa paraatmaa ca vindhyaa parvatavaasinee || 118||

himavanmErunilayaa kailaasapuravaasinee |
caaNoorahantree neetignyaa kaamaroopaa trayeetanuH || 119||

vratasnaataa dharmaSeelaa siMhaasananivaasinee |
veerabhadraadRutaa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120||

vidyaadharaarcitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
Sraddhaatmikaa paavanee ca mOhinee acalaatmikaa || 1 scarpe hogan outlet

Categories
Devi Stotrams

Nava Durga Stotram

gaNESaH
haridraabhaMcaturvaadu haaridravasanaMvibhum |
paaSaaMkuSadharaM daivaMmOdakaMdantamEva ca ||

dEvee Sailaputree
vandE vaanCitalaabhaaya candraardhakRutaSEkharaaM|
vRuShaarooDhaaM SooladharaaM Sailaputree yaSasvineem ||

dEvee brahmacaariNee
dadhaanaa karapadmaabhyaamakShamaalaa kamaNDaloo |
dEvee praseedatu mayi brahmacaariNyanuttamaa ||

dEvee candraghaNTEti
piNDajapravaraarooDhaa candakOpaastrakairyutaa |
prasaadaM tanutE mahyaM candraghaNTEti viSrutaa ||

dEvee kooShmaaMDaa
suraasampoorNakalaSaM rudhiraaplutamEva ca |
dadhaanaa hastapadmaabhyaaM kooShmaaNDaa Subhadaastu mE ||

dEveeskandamaataa
siMhaasanagataa nityaM padmaaSritakaradvayaa |
Subhadaastu sadaa dEvee skandamaataa yaSasvinee ||

dEveekaatyaayaNee
candrahaasOjjvalakaraa Saardoolavaravaahanaa |
kaatyaayanee SubhaM dadyaadEvee daanavaghaatinee ||

dEveekaalaraatri
EkavENee japaakarNapoora nagnaa kharaasthitaa |
lambOShThee karNikaakarNee tailaabhyaktaSareeriNee || vaamapaadOllasallOhalataakaNTakabhooShaNaa |
vardhanamoordhvajaa kRuShNaa kaalaraatrirbhayankaree ||

dEveemahaagauree
SvEtE vRuShE samaarooDhaa SvEtaambaradharaa SuciH |
mahaagauree SubhaM dadyaanmahaadEvapramOdadaa ||

dEveesiddhidaatri
siddhagandharvayakShaadyairasurairamarairapi |
sEvyamaanaa sadaa bhooyaat siddhidaa siddhidaayinee ||

Categories
Devi Stotrams

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti

viraaTanagaraM ramyaM gacCamaanO yudhiShThiraH |
astuvanmanasaa dEveeM durgaaM tribhuvanESvareem || 1 ||

yaSOdaagarbhasaMbhootaaM naaraayaNavarapriyaam |
nandagOpakulEjaataaM maMgaLyaaM kulavardhaneem || 2 ||

kaMsavidraavaNakareem asuraaNaaM kShayaMkareem |
SilaataTavinikShiptaam aakaaSaM pratigaamineem || 3 ||

vaasudEvasya bhagineeM divyamaalya vibhooShitaam |
divyaaMbaradharaaM dEveeM khaDgakhETakadhaariNeem || 4 ||

bhaaraavataraNE puNyE yE smaranti sadaaSivaam |
taanvai taarayatE paapaat paMkEgaamiva durbalaam || 5 ||

stOtuM pracakramE bhooyO vividhaiH stOtrasaMbhavaiH |
aamantrya darSanaakaankShee raajaa dEveeM sahaanujaH || 6 ||

namOstu varadE kRuShNE kumaari brahmacaariNi |
baalaarka sadRuSaakaarE poorNacandranibhaananE || 7 ||

caturbhujE caturvaktrE peenaSrONipayOdharE |
mayoorapiMCavalayE kEyooraaMgadadhaariNi || 8 ||

bhaasi dEvi yadaa padmaa naaraayaNaparigrahaH |
svaroopaM brahmacaryaM ca viSadaM tava khEcari || 9 ||

kRuShNacCavisamaa kRuShNaa saMkarShaNasamaananaa |
bibhratee vipulau baahoo SakradhvajasamucCrayau || 10 ||

paatree ca paMkajee kaMThee stree viSuddhaa ca yaa bhuvi |
paaSaM dhanurmahaacakraM vividhaanyaayudhaani ca || 11 ||

kuMDalaabhyaaM supoorNaabhyaaM karNaabhyaaM ca vibhooShitaa |
candravispaardhinaa dEvi mukhEna tvaM viraajasE || 12 ||

mukuTEna vicitrENa kESabandhEna SObhinaa |
bhujaMgaabhOgavaasEna SrONisootrENa raajataa || 13 ||

bhraajasE caavabaddhEna bhOgEnEvEha mandaraH |
dhvajEna SikhipiMCaanaam ucCritEna viraajasE || 14 ||

kaumaaraM vratamaasthaaya tridivaM paavitaM tvayaa |
tEna tvaM stooyasE dEvi tridaSaiH poojyasEpi ca || 15 ||

trailOkya rakShaNaarthaaya mahiShaasuranaaSini |
prasannaa mE suraSrEShThE dayaaM kuru Sivaa bhava || 16 ||

jayaa tvaM vijayaa caiva saMgraamE ca jayapradaa |
mamaapi vijayaM dEhi varadaa tvaM ca saaMpratam || 17 ||

vindhyE caiva nagaSrEShTE tava sthaanaM hi SaaSvatam |
kaaLi kaaLi mahaakaaLi seedhumaaMsa paSupriyE || 18 ||

kRutaanuyaatraa bhootaistvaM varadaa kaamacaariNi |
bhaaraavataarE yE ca tvaaM saMsmariShyanti maanavaaH || 19 ||

praNamanti ca yE tvaaM hi prabhaatE tu naraa bhuvi |
na tEShaaM durlabhaM kiMcit putratO dhanatOpi vaa || 20 ||

durgaattaarayasE durgE tatvaM durgaa smRutaa janaiH |
kaantaarEShvavapannaanaaM magnaanaaM ca mahaarNavE || 21 ||
(dasyubhirvaa niruddhaanaaM tvaM gatiH paramaa nRuNaama)

jalaprataraNE caiva kaantaarEShvaTaveeShu ca |
yE smaranti mahaadEveeM na ca seedanti tE naraaH || 22 ||

tvaM keertiH SreerdhRutiH siddhiH hreervidyaa santatirmatiH |
sandhyaa raatriH prabhaa nidraa jyOtsnaa kaantiH kShamaa dayaa || 23 ||

nRuNaaM ca bandhanaM mOhaM putranaaSaM dhanakShayam |
vyaadhiM mRutyuM bhayaM caiva poojitaa naaSayiShyasi || 24 ||

sOhaM raajyaatparibhraShTaH SaraNaM tvaaM prapannavaan |
praNataSca yathaa moordhnaa tava dEvi surESvari || 25 ||

traahi maaM padmapatraakShi satyE satyaa bhavasva naH |
SaraNaM bhava mE durgE SaraNyE bhaktavatsalE || 26 ||

EvaM stutaa hi saa dEvee darSayaamaasa paaNDavam |
upagamya tu raajaanamidaM vacanamabraveet || 27 ||

SRuNu raajan mahaabaahO madeeyaM vacanaM prabhO |
bhaviShyatyaciraadEva saMgraamE vijayastava || 28 ||

mama prasaadaannirjitya hatvaa kaurava vaahineem |
raajyaM niShkaNTakaM kRutvaa bhOkShyasE mEdineeM punaH || 29 ||

bhraatRubhiH sahitO raajan preetiM praapsyasi puShkalaam |
matprasaadaacca tE saukhyam aarOgyaM ca bhaviShyati || 30 ||

yE ca saMkeertayiShyanti lOkE vigatakalmaShaaH |
tEShaaM tuShTaa pradaasyaami raajyamaayurvapussutam || 31 ||

pravaasE nagarE caapi saMgraamE SatrusaMkaTE |
aTavyaaM durgakaantaarE saagarE gahanE girau || 32 ||

yE smariShyanti maaM raajan yathaahaM bhavataa smRutaa |
na tEShaaM durlabhaM kiMcidasmin lOkE bhaviShyati || 33 ||

ya idaM paramastOtraM bhaktyaa SRuNuyaadvaa paThEta vaa |
tasya sarvaaNi kaaryaaNi sidhdhiM yaasyanti paaNDavaaH || 34 ||

matprasaadaacca vassarvaan viraaTanagarE sthitaan |
na pragnyaasyanti kuravaH naraa vaa tannivaasinaH || 35 ||

ityuktvaa varadaa dEvee yudhiShThiramarindamam |
rakShaaM kRutvaa ca paaNDoonaaM tatraivaantaradheeyata || 38 ||

Categories
Devi Stotrams

Durga Ashtottara Sata Namavali

OM durgaayai namaH
OM Sivaayai namaH
OM mahaalakShmyai namaH
OM mahaagauryai namaH
OM caMDikaayai namaH
OM sarvagnyaayai namaH
OM sarvaalOkESyai namaH
OM sarvakarma phalapradaayai namaH
OM sarvateerdha mayaayai namaH
OM puNyaayai namaH ||10||
OM dEva yOnayE namaH
OM ayOnijaayai namaH
OM bhoomijaayai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM aadhaaraSaktyai namaH
OM aneeSvaryai namaH
OM nirguNaayai namaH
OM nirahaMkaaraayai namaH
OM sarvagarvavimardinyai namaH
OM sarvalOkapriyaayai namaH ||20||
OM vaaNyai namaH
OM sarvavidhyaadi dEvataayai namaH
OM paarvatyai namaH
OM dEvamaatrE namaH
OM vaneeSyai namaH
OM viMdhya vaasinyai namaH
OM tEjOvatyai namaH
OM mahaamaatrE namaH
OM kOTisoorya samaprabhaayai namaH
OM dEvataayai namaH ||30||
OM vahniroopaayai namaH
OM satEjasE namaH
OM varNaroopiNyai namaH
OM guNaaSrayaayai namaH
OM guNamadhyaayai namaH
OM guNatrayavivarjitaayai namaH
OM karmagnyaana pradaayai namaH
OM kaaMtaayai namaH
OM sarvasaMhaara kaariNyai namaH
OM dharmagnyaanaayai namaH ||40||
OM dharmaniShTaayai namaH
OM sarvakarmavivarjitaayai namaH
OM kaamaakShyai namaH
OM kaamaasaMhaMtryai namaH
OM kaamakrOdha vivarjitaayai namaH
OM SaaMkaryai namaH
OM SaaMbhavyai namaH
OM SaaMtaayai namaH
OM caMdrasuryaagnilOcanaayai namaH
OM sujayaayai namaH ||50||
OM jayaayai namaH
OM bhoomiShThaayai namaH
OM jaahnavyai namaH
OM janapoojitaayai namaH
OM Saastraayai namaH
OM Saastramayaayai namaH
OM nityaayai namaH
OM Subhaayai namaH
OM caMdraardhamastakaayai namaH
OM bhaaratyai namaH ||60||
OM bhraamaryai namaH
OM kalpaayai namaH
OM karaaLyai namaH
OM kRuShNa piMgaLaayai namaH
OM braahmyai namaH
OM naaraayaNyai namaH
OM raudryai namaH
OM caMdraamRuta parivRutaayai namaH
OM jyEShThaayai namaH
OM iMdiraayai namaH ||70||
OM mahaamaayaayai namaH
OM jagatsRuShTyaadhikaariNyai namaH
OM brahmaaMDa kOTi saMsthaanaayai namaH
OM kaaminyai namaH
OM kamalaalayaayai namaH
OM kaatyaayanyai namaH
OM kalaateetaayai namaH
OM kaalasaMhaarakaariNyai namaH
OM yOgaaniShThaayai namaH
OM yOgigamyaayai namaH ||80||
OM yOgadhyEyaayai namaH
OM tapasvinyai namaH
OM gnyaanaroopaayai namaH
OM niraakaaraayai namaH
OM bhaktaabheeShTa phalapradaayai namaH
OM bhootaatmikaayai namaH
OM bhootamaatrE namaH
OM bhootESyai namaH
OM bhootadhaariNyai namaH
OM svadhaanaaree madhyagataayai namaH ||90||
OM ShaDaadhaaraadhi vardhinyai namaH
OM mOhitaayai namaH
OM aMSubhavaayai namaH
OM Subhraayai namaH
OM sookShmaayai namaH
OM maatraayai namaH
OM niraalasaayai namaH
OM nimagnaayai namaH
OM neelasaMkaaSaayai namaH
OM nityaanaMdinyai namaH ||100||
OM haraayai namaH
OM paraayai namaH
OM sarvagnyaanapradaayai namaH
OM anaMtaayai namaH
OM satyaayai namaH
OM durlabha roopiNyai namaH
OM sarasvatyai namaH
OM sarvagataayai namaH
OM sarvaabheeShTapradaayinyai namaH || 108 ||

Categories
Devi Stotrams

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram

durgaa Sivaa mahaalakShmee-rmahaagauree ca caMDikaa |
sarvagnyaa sarvalOkESee sarvakarmaphalapradaa || 1 ||

sarvateerthamayee puNyaa dEvayOni-rayOnijaa |
bhoomijaa nirguNaadhaaraSaktiScaaneeSvaree tathaa || 2 ||

nirguNaa nirahaMkaaraa sarvagarvavimardinee |
sarvalOkapriyaa vaaNee sarvavidyaadhidEvataa || 3 ||

paarvatee dEvamaataa ca vaneeSaa viMdhyavaasinee |
tEjOvatee mahaamaataa kOTisooryasamaprabhaa || 4 ||

dEvataa vahniroopaa ca sarOjaa varNaroopiNee |
guNaaSrayaa guNamadhyaa guNatrayavivarjitaa || 5 ||

karmagnyaanapradaa kaaMtaa sarvasaMhaarakaariNee |
dharmagnyaanaa dharmaniShTaa sarvakarmavivarjitaa || 6 ||

kaamaakShee kaamasaMhartree kaamakrOdhavivarjitaa |
SaaMkaree SaaMbhavee SaaMtaa caMdrasooryaagnilOcanaa || 7 ||

sujayaa jayabhoomiShThaa jaahnavee janapoojitaa |
Saastraa Saastramayaa nityaa Subhaa caMdraardhamastakaa || 8 ||

bhaaratee bhraamaree kalpaa karaaLee kRuShNapiMgaLaa |
braahmee naaraayaNee raudree caMdraamRutaparivRutaa || 9 ||

jyEShThEMdiraa mahaamaayaa jagatsRuShTyaadhikaariNee |
brahmaaMDakOTisaMsthaanaa kaaminee kamalaalayaa || 10 ||

kaatyaayanee kalaateetaa kaalasaMhaarakaariNee |
yOganiShThaa yOgagamyaa yOgadhyEyaa tapasvinee || 11 ||

gnyaanaroopaa niraakaaraa bhaktaabheeShTaphalapradaa |
bhootaatmikaa bhootamaataa bhootESaa bhootadhaariNee || 12 ||

svadhaanaareemadhyagataa ShaDaadhaaraadivardhinee |
mOhitaaMSubhavaa Subhraa sookShmaa maatraa niraalasaa || 13 ||

nimnagaa neelasaMkaaSaa nityaanaMdaa haraa paraa |
sarvagnyaanapradaanaMdaa satyaa durlabharoopiNee || 14 ||

sarasvatee sarvagataa sarvaabheeShTapradaayinee |
iti SreedurgaaShTOttara SatanaamastOtraM saMpoorNam ||

Categories
Devi Stotrams

Ardha Naareeswara Ashtakam

chaaMpEyagauraardhaSareerakaayai
karpooragauraardhaSareerakaaya |
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 1 ||

kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajaHpunja vicharchitaaya |
kRutasmaraayai vikRutasmaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 2 ||

jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hEmaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 3 ||

viSaalaneelOtpalalOchanaayai
vikaasipaMkEruhalOchanaaya |
samEkShaNaayai viShamEkShaNaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 4 ||

maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 5 ||

aMbhOdharaSyaamalakuntalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nireeSvaraayai nikhilESvaraaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 6 ||

prapaMchasRuShTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya |
jagajjananyai jagadEkapitrE
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 7 ||

pradeeptaratnOjjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooShaNaaya |
Sivaanvitaayai cha Sivaanvitaaya
namaH Sivaayai cha namaH Sivaaya || 8 ||

EtatpaThEdaShTakamiShTadaM yO
bhaktyaa sa maanyO bhuvi deerghajeevee |
praapnOti saubhaagyamanantakaalaM
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ||

Categories
Devi Stotrams

Uma Maheswara Stotram

namaH SivaabhyaaM navayauvanaabhyaaM
parasparaaSliShTavapurdharaabhyaam |
nagEMdrakanyaavRuShakEtanaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 1 ||

namaH SivaabhyaaM sarasOtsavaabhyaaM
namaskRutaabheeShTavarapradaabhyaam |
naaraayaNEnaarchitapaadukaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 2 ||

namaH SivaabhyaaM vRuShavaahanaabhyaaM
viriMchiviShNviMdrasupoojitaabhyaam |
vibhootipaaTeeravilEpanaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 3 ||

namaH SivaabhyaaM jagadeeSvaraabhyaaM
jagatpatibhyaaM jayavigrahaabhyaam |
jaMbhaarimukhyairabhivaMditaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 4 ||

namaH SivaabhyaaM paramauShadhaabhyaaM
paMchaakShareepaMjararaMjitaabhyaam |
prapaMchasRuShTisthitisaMhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 5 ||

namaH SivaabhyaamatisuMdaraabhyaaM
atyaMtamaasaktahRudaMbujaabhyaam |
aSEShalOkaikahitaMkaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 6 ||

namaH SivaabhyaaM kalinaaSanaabhyaaM
kaMkaaLakalyaaNavapurdharaabhyaam |
kailaasaSailasthitadEvataabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 7 ||

namaH SivaabhyaamaSubhaapahaabhyaaM
aSEShalOkaikaviSEShitaabhyaam |
akuMThitaabhyaaM smRutisaMbhRutaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 8 ||

namaH SivaabhyaaM rathavaahanaabhyaaM
raveeMduvaiSvaanaralOchanaabhyaam |
raakaaSaSaaMkaabhamukhaaMbujaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 9 ||

namaH SivaabhyaaM jaTilaMdharaabhyaaM
jaraamRutibhyaaM cha vivarjitaabhyaam |
janaardanaabjOdbhavapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 10 ||

namaH SivaabhyaaM viShamEkShaNaabhyaaM
bilvachCadaamallikadaamabhRudbhyaam |
SObhaavateeSaaMtavateeSvaraabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 11 ||

namaH SivaabhyaaM paSupaalakaabhyaaM
jagatrayeerakShaNabaddhahRudbhyaam |
samastadEvaasurapoojitaabhyaaM
namO namaH SaMkarapaarvateebhyaam || 12 ||

stOtraM trisaMdhyaM SivapaarvateebhyaaM
bhaktyaa paThEddvaadaSakaM narO yaH |
sa sarvasaubhaagyaphalaani
bhuMktE SataayuraaMtE SivalOkamEti || 13 ||

Categories
Devi Stotrams

Ashtaadasa Shaktipeetha Stotram

laMkaayaaM SaaMkareedEvee kaamaakShee kaaMcikaapurE |
pradyumnE SRuMkhaLaadEvee caamuMDee krauMcapaTTaNE || 1 ||

alaMpurE jOguLaaMbaa SreeSailE bhramaraaMbikaa |
kolhaapurE mahaalakShmee muhuryE Ekaveeraa || 2 ||

ujjayinyaaM mahaakaaLee peeThikaayaaM puruhootikaa |
ODhyaayaaM girijaadEvee maaNikyaa dakShavaaTikE || 3 ||

harikShEtrE kaamaroopee prayaagE maadhavESvaree |
jvaalaayaaM vaiShNaveedEvee gayaa maaMgaLyagaurikaa || 4 ||

vaaraNaaSyaaM viSaalaakShee kaaSmeerEtu sarasvatee |
aShTaadaSa supeeThaani yOginaamapi durlabham || 5 ||

saayaMkaalE paThEnnityaM sarvaSatruvinaaSanam |
sarvarOgaharaM divyaM sarvasaMpatkaraM Subham || 6 ||

Categories
Devi Stotrams

Sree Annapurna Stotram

nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree
nirdhootaakhila ghOra paavanakaree pratyakSha maahESvaree |
praalEyaachala vaMSa paavanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 1 ||

naanaa ratna vichitra bhooShaNakari hEmaambaraaDambaree
muktaahaara vilambamaana vilasat-vakShOja kumbhaantaree |
kaaSmeeraagaru vaasitaa ruchikaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 2 ||

yOgaanandakaree ripukShayakaree dharmaikya niShThaakaree
chaMdraarkaanala bhaasamaana laharee trailOkya rakShaakaree |
sarvaiSvaryakaree tapaH phalakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 3 ||

kailaasaachala kandaraalayakaree gauree-hyumaaSaankaree
kaumaaree nigamaartha-gOcharakaree-hyOnkaara-beejaakSharee |
mOkShadvaara-kavaaTapaaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 4 ||

dRuSyaadRuSya-vibhooti-vaahanakaree brahmaaNDa-bhaaNDOdaree
leelaa-naaTaka-sootra-khElanakaree vignyaana-deepaankuree |
SreeviSvESamanaH-prasaadanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 5 ||

urveesarvajayESvaree jayakaree maataa kRupaasaagaree
vENee-neelasamaana-kuntaladharee nityaanna-daanESvaree |
saakShaanmOkShakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 6 ||

aadikShaanta-samastavarNanakaree SaMbhOstribhaavaakaree
kaaSmeeraa tripurESvaree trinayani viSvESvaree Sarvaree |
svargadvaara-kapaaTa-paaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 7 ||

dEvee sarvavichitra-ratnaruchitaa daakShaayiNee sundaree
vaamaa-svaadupayOdharaa priyakaree saubhaagyamaahESvaree |
bhaktaabheeShTakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 8 ||

chandraarkaanala-kOTikOTi-sadRuSee chandraaMSu-bimbaadharee
chandraarkaagni-samaana-kuMDala-dharee chaMdraarka-varNESvaree
maalaa-pustaka-paaSasaankuSadharee kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 9 ||

kShatratraaNakaree mahaabhayakaree maataa kRupaasaagaree
sarvaanandakaree sadaa Sivakaree viSvESvaree Sreedharee |
dakShaakrandakaree niraamayakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 10 ||

annapoorNE saadaapoorNE Sankara-praaNavallabhE |
gnyaana-vairaagya-siddhayarthaM bikbiM dEhi cha paarvatee || 11 ||

maataa cha paarvateedEvee pitaadEvO mahESvaraH |
baaMdhavaa: SivabhaktaaScha svadESO bhuvanatrayam || 12 ||

sarva-mangala-maangalyE SivE sarvaartha-saadhikE |
SaraNyE tryambakE gauri naaraayaNi namOstu tE || 13 ||

Categories
Devi Stotrams

Sree Mahishaasura Mardini Stotram

ayi girinandini nanditamEdini viSva-vinOdini nandanutE
girivara vindhya-SirOdhi-nivaasini viShNu-vilaasini jiShNunutE |
bhagavati hE SitikaNTha-kuTumbiNi bhoorikuTumbiNi bhoorikRutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 1 ||

suravara-harShiNi durdhara-dharShiNi durmukha-marShiNi harSharatE
tribhuvana-pOShiNi Sankara-tOShiNi kalmaSha-mOShiNi ghOSharatE |
danuja-nirOShiNi ditisuta-rOShiNi durmada-SOShiNi siMdhusutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 2 ||

ayi jagadamba madamba kadambavana-priyavaasini haasaratE
Sikhari-SirOmaNi tuna-himaalaya-SRunganijaalaya-madhyagatE |
madhumadhurE madhu-kaitabha-ganjini kaitabha-bhanjini raasaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 3 ||

ayi SatakhaNDa-vikhaNDita-ruNDa-vituNDita-SuNDa-gajaadhipatE
ripu-gaja-gaNDa-vidaaraNa-chaNDaparaakrama-SauNDa-mRugaadhipatE |
nija-bhujadaMDa-nipaaTita-chaNDa-nipaaTita-muNDa-bhaTaadhipatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 4 ||

ayi raNadurmada-Satru-vadhOdita-durdhara-nirjara-Sakti-bhRutE
chatura-vichaara-dhureeNa-mahaaSaya-doota-kRuta-pramathaadhipatE |
durita-dureeha-duraaSaya-durmati-daanava-doota-kRutaantamatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 5 ||

ayi nija huMkRutimaatra-niraakRuta-dhoomravilOchana-dhoomraSatE
samara-viSOShita-SONitabeeja-samudbhavaSONita-beeja-latE |
Siva-Siva-SumbhaniSuMbha-mahaahava-tarpita-bhootapiSaacha-patE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 6 ||

dhanuranusangaraNa-kShaNa-sanga-parisphuradanga-naTatkaTakE
kanaka-piSanga-pRuShatka-niShanga-rasadbhaTa-SRunga-hataavaTukE |
kRuta-chaturanga-balakShiti-ranga-ghaTad-bahuranga-raTad-baTukE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 7 ||

ayi SaraNaagata-vairivadhoo-varaveeravaraabhaya-daayikarE
tribhuvanamastaka-Soola-virOdhi-SirOdhi-kRutaamala-SoolakarE |
dumi-dumi-taamara-dundubhi-naada-mahO-mukhareekRuta-dinnikarE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 8 ||

suralalanaa-tatathEyi-tathEyi-tathaabhinayOdara-nRutya-ratE
haasavilaasa-hulaasa-mayipraNa-taartajanEmita-prEmabharE |
dhimikiTa-dhikkaTa-dhikkaTa-dhimidhvani-ghOramRudanga-ninaadaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 9 ||

jaya-jaya-japya-jayE-jaya-Sabda-parastuti-tatpara-viSvanutE
jhaNajhaNa-jhinjhimi-jhinkRuta-noopura-Sinjita-mOhitabhootapatE |
naTita-naTaardha-naTeenaTa-naayaka-naaTakanaaTita-naaTyaratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 10 ||

ayi sumanaH sumanaH sumanaH sumanaH sumanOhara kaantiyutE
Sritarajaneeraja-neeraja-neerajanee-rajaneekara-vaktravRutE |
sunayanavibhrama-rabhra-mara-bhramara-bhrama-rabhramaraadhipatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 11 ||

mahita-mahaahava-mallamatallika-mallita-rallaka-malla-ratE
virachitavallika-pallika-mallika-jhillika-bhillika-vargavRutE |
sita-kRutaphulla-samullasitaaruNa-tallaja-pallava-sallalitE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 12 ||

aviraLa-gaNDagaLan-mada-mEdura-matta-matangajaraaja-patE
tribhuvana-bhooShaNabhoota-kaLaanidhiroopa-payOnidhiraajasutE |
ayi sudateejana-laalasa-maanasa-mOhana-manmadharaaja-sutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 13 ||

kamaladaLaamala-kOmala-kaanti-kalaakalitaamala-bhaalatalE
sakala-vilaasakaLaa-nilayakrama-kELikalat-kalahaMsakulE |
alikula-saMkula-kuvalayamaMDala-mauLimilad-vakulaalikulE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 14 ||

kara-muraLee-rava-veejita-koojita-lajjita-kOkila-manjurutE
milita-milinda-manOhara-gunjita-ranjita-Sailanikunja-gatE |
nijagaNabhoota-mahaaSabareegaNa-raMgaNa-saMbhRuta-kELitatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 15 ||

kaTitaTa-peeta-dukoola-vichitra-mayookha-tiraskRuta-chandraruchE
praNatasuraasura-mauLimaNisphurad-aMSulasan-nakhasaaMdraruchE |
jita-kanakaachalamauLi-madOrjita-nirjarakunjara-kumbha-kuchE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 16 ||

vijita-sahasrakaraika-sahasrakaraika-sahasrakaraikanutE
kRuta-surataaraka-sangara-taaraka sangara-taarakasoonu-sutE |
suratha-samaadhi-samaana-samaadhi-samaadhisamaadhi-sujaata-ratE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 17 ||

padakamalaM karuNaanilayE varivasyati yOnudinaM na SivE
ayi kamalE kamalaanilayE kamalaanilayaH sa kathaM na bhavEt |
tava padamEva parampada-mityanuSeelayatO mama kiM na SivE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 18 ||

kanakalasatkala-sindhujalairanuShinjati te guNarangabhuvaM
bhajati sa kiM nu Sacheekuchakumbhata-taTeepari-rambha-sukhaanubhavam |
tava charaNaM SaraNaM karavaaNi nataamaravaaNi nivaaSi SivaM
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 19 ||

tava vimalEndukalaM vadanEndumalaM sakalaM nanu koolayatE
kimu puruhoota-pureeMdumukhee-sumukheebhirasau-vimukhee-kriyatE |
mama tu mataM Sivanaama-dhanE bhavatee-kRupayaa kimuta kriyatE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 20 ||

ayi mayi deenadayaaLutayaa karuNaaparayaa bhavitavyamumE
ayi jagatO jananee kRupayaasi yathaasi tathaanumitaasi ramE |
yaduchitamatra bhavatyuraree kurutaa-durutaapamapaa-kurutE
jaya jaya hE mahiShaasura-mardini ramyakapardini SailasutE || 21 ||