Categories
Ganesha Stotrams

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali

 

??? ????????? ???
??? ???????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ???? ???
??? ?????? ???
??? ??????????????? ???
??? ????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????????????? ???
??? ????????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????????????????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????????????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ??????? ???
??? ????????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????? ???
??? ???????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????????????????? ???
??? ?????????????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ???????? ???
??? ?????? ???
??? ???????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ???????????? ???
??? ????? ???
??? ????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ???????????????? ???
??? ???????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ???????????????????? ???
??? ????????????????? ???
??? ????????????????? ???
??? ????????????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????????? ???
??? ????????????? ???
??? ????????????? ???
??? ???????? ???
??? ????????? ???
??? ????? ???
??? ????????????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????? ???
??? ?????????????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ????????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????????? ???
??? ????????????????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????????? ???
??? ???????????????? ???
??? ?????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ??????????????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????????????? ???
??? ??????????????????? ???
??? ?????? ???
??? ??????????????????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????? ???
??? ????????? ???
??? ???????????????? ???
??? ?????????????????? ???
??? ?????????????????????????????????? ???

|| ??? ????? ???? ????????? ????????? ||

 

Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali in English
OM gakaararoopaaya namaH
OM gaMbeejaaya namaH
OM gaNESaaya namaH
OM gaNavaMditaaya namaH
OM gaNaaya namaH
OM gaNyaaya namaH
OM gaNanaateetasadguNaaya namaH
OM gaganaadikasRujE namaH
OM gaMgaasutaaya namaH
OM gaMgaasutaarcitaaya namaH
OM gaMgaadharapreetikaraaya namaH
OM gaveeSEDyaaya namaH
OM gadaapahaaya namaH
OM gadaadharasutaaya namaH
OM gadyapadyaatmakakavitvadaaya namaH
OM gajaasyaaya namaH
OM gajalakShmeepatE namaH
OM gajaavaajirathapradaaya namaH
OM gaMjaanirataSikShaakRutayE namaH
OM gaNitagnyaaya namaH
OM gaMDadaanaaMcitaaya namaH
OM gantrE namaH
OM gaMDOpalasamaakRutayE namaH
OM gaganavyaapakaaya namaH
OM gamyaaya namaH
OM gamanaadivivarjitaaya namaH
OM gaMDadOShaharaaya namaH
OM gaMDabhramadbhramarakuMDalaaya namaH
OM gataagatagnyaaya namaH
OM gatidaaya namaH
OM gatamRutyavE namaH
OM gatOdbhavaaya namaH
OM gaMdhapriyaaya namaH
OM gaMdhavaahaaya namaH
OM gaMdhasiMdhurabRuMdagaaya namaH
OM gaMdhaadipoojitaaya namaH
OM gavyabhOktrE namaH
OM gargaadisannutaaya namaH
OM gariShThaaya namaH
OM garabhidE namaH
OM garvaharaaya namaH
OM garaLibhooShaNaaya namaH
OM gaviShThaaya namaH
OM garjitaaraavaaya namaH
OM gabheerahRudayaaya namaH
OM gadinE namaH
OM galatkuShThaharaaya namaH
OM garbhapradaaya namaH
OM garbhaarbharakShakaaya namaH
OM garbhaadhaaraaya namaH
OM garbhavaasiSiSugnyaanapradaaya namaH
OM garutmattulyajavanaaya namaH
OM garuDadhvajavaMditaaya namaH
OM gayEDitaaya namaH
OM gayaaSraaddhaphaladaaya namaH
OM gayaakRutayE namaH
OM gadaadharaavataariNE namaH
OM gaMdharvanagaraarcitaaya namaH
OM gaMdharvagaanasaMtuShTaaya namaH
OM garuDaagrajavaMditaaya namaH
OM gaNaraatrasamaaraadhyaaya namaH
OM garhaNaastutisaamyadhiyE namaH
OM gartaabhanaabhayE namaH
OM gavyootideerghatuMDaaya namaH
OM gabhastimatE namaH
OM garhitaacaaradooraaya namaH
OM garuDOpalabhooShitaaya namaH
OM gajaarivikramaaya namaH
OM gaMdhamooShavaajinE namaH
OM gataSramaaya namaH
OM gavEShaNeeyaaya namaH
OM gahanaaya namaH
OM gahanasthamunistutaaya namaH
OM gavayacCidE namaH
OM gaMDakabhidE namaH
OM gahvaraapathavaaraNaaya namaH
OM gajadaMtaayudhaaya namaH
OM garjadripughnaaya namaH
OM gajakarNikaaya namaH
OM gajacarmaamayacCEtrE namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM gaNaarcitaaya namaH
OM gaNikaanartanapreetaaya namaH
OM gacCatE namaH
OM gaMdhaphaleepriyaaya namaH
OM gaMdhakaadirasaadheeSaaya namaH
OM gaNakaanaMdadaayakaaya namaH
OM garabhaadijanurhartrE namaH
OM gaMDakeegaahanOtsukaaya namaH
OM gaMDooSheekRutavaaraaSayE namaH
OM garimaalaghimaadidaaya namaH
OM gavaakShavatsaudhavaasinE namaH
OM garbhitaaya namaH
OM garbhiNeenutaaya namaH
OM gaMdhamaadanaSailaabhaaya namaH
OM gaMDabhEruMDavikramaaya namaH
OM gaditaaya namaH
OM gadgadaaraavasaMstutaaya namaH
OM gahvareepatayE namaH
OM gajESaaya namaH
OM gareeyasE namaH
OM gadyEDyaaya namaH
OM gatabhidE namaH
OM gaditaagamaaya namaH
OM garhaNeeyaguNaabhaavaaya namaH
OM gaMgaadikaSucipradaaya namaH
OM gaNanaateetavidyaaSreebalaayuShyaadidaayakaaya namaH

|| iti gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamaavaLi ||

  michael-borse

Categories
Ganesha Stotrams

Ganapati Gakara Ashtottara Satanamam

???????? ??????? ????? ????????? |
?????? ???????? ??????? ??????? || 1 ||

????????????????????????????????????? |
??????????????????????????????? || 2 ||

????????? ????????????????????? |
??????? ????????????? ????????????? || 3 ||

????????? ???????????????????? ???????? |
??????????????????? ??????? ?????????? || 4 ||

??? ??????? ????? ??????? ????????? |
?????????? ???? ??????????? ??????? || 5 ||

????????? ????? ???????????????????? |
?????????? ???????? ???????????????????? || 6 ||

??????? ?????? ?????????? ??????? ??????? |
???????????????????? ????????? || 7 ||

?????????????????? ??????????? ??? |
???????????? ????????? ?????????????? || 8 ||

????????? ???????? ????????? ???????? |
????????????????? ??????????????? || 9 ||

??????? ???????????????? ?????????? |
???????????? ????????????????? || 10 ||

??????????????????? ???????????????? |
??????? ????????? ??????????? ???????? || 11 ||

???????????????????? ??????????? ?????????? |
?????????? ?????? ????????????? || 12 ||

????? ??????? ??????????? ??????? |
???????? ???? ?????? ?????????? || 13 ||

??????????????????????????????? |
??????????? ?????????????? ????????? || 14 ||

????????????????? ??????????????????? |
?????????????????????? ??????? ?????? || 15 ||

???????? ??????? ????????????? |
???????????????? ????????????????? || 16 ||

??????????????????? ?????????????? |
??????????????????????? ??????????? || 17 ||

?????????????? ?????????????????? |
????? ????????? ????????? ?????????? || 18 ||

?????? ?????? ??????????????????????? |
??????? ???????? ???????? ????????? || 19 ||

??????? ?????????? ???????????????? |
???? ???????????? ????????????????? ???? || 20 ||

?????????????? ???????? ?????? ?????????????? |
???????? ?? ???????????? ?????????? ????????????? || 21 ||

??? ??? ?????? ????? ??? ??? ??????? ????????? |
???????????????? ???????????????????? || 22 ||

?????????????? ?? ??????? ????????? ???????? |
???? ???????? ???????????????? ?????? ????????? || 23 ||

|| ??? ???? ????? ???? ????????? ?????????????? ||

 

Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram
gakaararoopO gaMbeejO gaNESO gaNavaMditaH |
gaNaneeyO gaNOgaNyO gaNanaateeta sadguNaH || 1 ||

gaganaadikasRudgaMgaasutOgaMgaasutaarcitaH |
gaMgaadharapreetikarOgaveeSEDyOgadaapahaH || 2 ||

gadaadharanutO gadyapadyaatmakakavitvadaH |
gajaasyO gajalakShmeevaan gajavaajirathapradaH || 3 ||

gaMjaanirata SikShaakRudgaNitagnyO gaNOttamaH |
gaMDadaanaaMcitOgaMtaa gaMDOpala samaakRutiH || 4 ||

gagana vyaapakO gamyO gamaanaadi vivarjitaH |
gaMDadOShaharO gaMDa bhramadbhramara kuMDalaH || 5 ||

gataagatagnyO gatidO gatamRutyurgatOdbhavaH |
gaMdhapriyO gaMdhavaahO gaMdhasiMdhurabRuMdagaH || 6 ||

gaMdhaadi poojitO gavyabhOktaa gargaadi sannutaH |
gariShThOgarabhidgarvaharO garaLibhooShaNaH || 7 ||

gaviShThOgarjitaaraavO gabheerahRudayO gadee |
galatkuShThaharO garbhapradO garbhaarbharakShakaH || 8 ||

garbhaadhaarO garbhavaasi SiSugnyaana pradaayakaH |
garutmattulyajavanO garuDadhvajavaMditaH || 9 ||

gayEDitO gayaaSraaddhaphaladaSca gayaakRutiH |
gadaadharaavataareeca gaMdharvanagaraarcitaH || 10 ||

gaMdharvagaanasaMtuShTO garuDaagrajavaMditaH |
gaNaraatra samaaraadhyO garhaNastuti saamyadheeH || 11 ||

gartaabhanaabhirgavyootiH deerghatuMDO gabhastimaan |
garhitaacaara dooraSca garuDOpalabhooShitaH || 12 ||

gajaari vikramO gaMdhamooShavaajee gataSramaH |
gavEShaNeeyO gamanO gahanastha munistutaH || 13 ||

gavayacCidgaMDakabhidgahvaraapathavaaraNaH |
gajadaMtaayudhO garjadripughnO gajakarNikaH || 14 ||

gajacarmaamayacCEttaa gaNaadhyakShOgaNaarcitaH |
gaNikaanartanapreetOgacCan gaMdhaphalee priyaH || 15 ||

gaMdhakaadi rasaadheeSO gaNakaanaMdadaayakaH |
garabhaadijanurhartaa gaMDakeegaahanOtsukaH || 16 ||

gaMDooSheekRutavaaraaSiH garimaalaghimaadidaH |
gavaakShavatsaudhavaaseegarbhitO garbhiNeenutaH || 17 ||

gaMdhamaadanaSailaabhO gaMDabhEruMDavikramaH |
gaditO gadgadaaraava saMstutO gahvareepatiH || 18 ||

gajESaaya gareeyasE gadyEDyOgatabheergaditaagamaH |
garhaNeeya guNaabhaavO gaMgaadika SucipradaH || 19 ||

gaNanaateeta vidyaaSree balaayuShyaadidaayakaH |
EvaM SreegaNanaathasya naamnaamaShTOttaraM Satam || 20 ||

paThanaacCravaNaat puMsaaM SrEyaH prEmapradaayakam |
poojaaMtE yaH paThEnnityaM preetassan tasyavighnaraaT || 21 ||

yaM yaM kaamayatE kaamaM taM taM SeeghraM prayacCati |
doorvayaabhyarcayan dEvamEkaviMSativaasaraan || 22 ||

EkaviMSativaaraM yO nityaM stOtraM paThEdyadi |
tasya prasannO vighnESassarvaan kaamaan prayacCati || 23 ||

|| iti Sree gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamastOtram || nike air max nere

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Kavacham

????? ???? ???????? ???????? ????????? |
????? ???? ???? ??????? ? ???? ????????? || 1 ||

?????? ???????? ???????????? ????????? ???? |
?????? ????? ????????????? ??????? ?????????????? || 2 ||

???????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ????
?????????? ?? ???? ????????? ?????????? ????????? | ?
????????? ??????? ???????? ????????????? ?????? ??????
?? ????????? ?????????????? ??????????? ?????? || 3 ||

?????? ???????????? ???????? ???????? |
????????? ??????? ??????? ?????????? || 4 ||

?????? ?????? ???? ????????? ?? ?????? |
???? ????????????? ??????????????? ?????? || 5 ||

???????? ???? ???????????????? ?????????? |
????? ??????? ???? ???????? ?????? ???????? || 6 ||

?????? ??????????? ???????? ????????????? |
???????? ????? ???? ?????? ???? ??????? || 7 ||

??????? ???? ????????? ????? ???????????? |
???????? ????????? ??????? ????? ????? || 8 ||

?????? ???? ???????? ????????? ????????????? |
??????? ??????? ??? ???? ?????????? ?????? || 9 ||

???????? ???? ????? ??? ??????????????? |
??????? ?????????? ???? ?????? ?????? || 10 ||

??????? ???????? ???? ???? ??????????? |
?????????? ????? ???? ????????? ??????? || 11 ||

??????????? ??????? ??????????? ?????? |
????????? ??? ??????? ???????? ?????? || 12 ||

?????????????? ???? ??????? ???????????? |
?????????? ?????? ??????? ??????????? ??????????? || 13 ||

???????????????????? ?????????? ?? ???????? |
??????????? ?????????? ??????????????? ???????? || 14 ||

?????????? ?????? ????????????????????? |
??????????????? ???? ?????? ????????? ????????????? || 15 ||

?????????? ????? ???? ??? ??????? |
???????????? ???? ??????????????????????? || 16 ||

??????? ?????? ? ??????? ? ??????? ???????? ??? ????? | ?
????????? ? ??????? ? ??????? ????????????????? || 17 ||

???????? ??? ???????? ??????? ????? ??? |
????? ??????? ???? ????????? ???????? || 18 ||

?????????? ??????????? ?? ????? ??????? ????? |
? ???? ????? ???? ???? ????? ??????? || 19 ||

???????????? ???? ????? ??????? ?????????? |
?????????? ?????????? ??????????? ???? ????? || 20 ||

????????? ?????????? ?????? ????????????????? |
???????????????? ?????? ???? ?????? || 21 ||

????????? ???????????????????????? |
????????????????? ????? ????? ?????? || 22 ||

?????????????? ? ???????????????? ?? |
????????????? ????? ???????????? ? ??????? || 23 ||

???????? ???????? ???????? ????????? |
? ??????? ???? ?????? ???????????? ????? ????? || 24 ||

???? ????????? ??????? ???????? |
???????? ? ?? ??? ?????????? ??????? || 25 ||

?????? ? ????? ??????? ????? ???? ????????? |
? ????? ?????????? ????? ?????????? ????? || 26 ||

???????? ?????? ????? ? ??????? ????? ???????? |
?????????? ????? ????? ???? ??????? || 27 ||

|| ??? ???? ?????????? ???? ???? ????? ?????????? ||

 

Ganesha Kavacham in English
EShOti capalO daityaan baalyEpi naaSayatyahO |
agrE kiM karma kartEti na jaanE munisattama || 1 ||

daityaa naanaavidhaa duShTaassaadhu dEvadrumaH khalaaH |
atOsya kaMThE kiMcittyaM rakShaaM saMbaddhumarhasi || 2 ||

dhyaayEt siMhagataM vinaayakamamuM digbaahu maadyE yugE
trEtaayaaM tu mayoora vaahanamamuM ShaDbaahukaM siddhidam | ee
dvaaparEtu gajaananaM yugabhujaM raktaaMgaraagaM vibhum turyE
tu dvibhujaM sitaaMgaruciraM sarvaarthadaM sarvadaa || 3 ||

vinaayaka SSikhaaMpaatu paramaatmaa paraatparaH |
atisuMdara kaayastu mastakaM sumahOtkaTaH || 4 ||

lalaaTaM kaSyapaH paatu bhrooyugaM tu mahOdaraH |
nayanE baalacaMdrastu gajaasyastyOShTha pallavau || 5 ||

jihvaaM paatu gajakreeDaScubukaM girijaasutaH |
vaacaM vinaayakaH paatu daMtaan^^ rakShatu durmukhaH || 6 ||

SravaNau paaSapaaNistu naasikaaM ciMtitaarthadaH |
gaNESastu mukhaM paatu kaMThaM paatu gaNaadhipaH || 7 ||

skaMdhau paatu gajaskaMdhaH stanE vighnavinaaSanaH |
hRudayaM gaNanaathastu hEraMbO jaTharaM mahaan || 8 ||

dharaadharaH paatu paarSvau pRuShThaM vighnaharaSSubhaH |
liMgaM guhyaM sadaa paatu vakratuMDO mahaabalaH || 9 ||

gajakreeDO jaanu jaMghO ooroo maMgaLakeertimaan |
EkadaMtO mahaabuddhiH paadau gulphau sadaavatu || 10 ||

kShipra prasaadanO baahu paaNee aaSaaprapoorakaH |
aMguLeeSca nakhaan paatu padmahastO rinaaSanaH || 11 ||

sarvaaMgaani mayoorESO viSvavyaapee sadaavatu |
anuktamapi yat sthaanaM dhoomakEtuH sadaavatu || 12 ||

aamOdastvagrataH paatu pramOdaH pRuShThatOvatu |
praacyaaM rakShatu buddheeSa aagnEyyaaM siddhidaayakaH || 13 ||

dakShiNasyaamumaaputrO naiRutyaaM tu gaNESvaraH |
prateecyaaM vighnahartaa vyaadvaayavyaaM gajakarNakaH || 14 ||

kaubEryaaM nidhipaH paayaadeeSaanyaaviSanaMdanaH |
divaavyaadEkadaMta stu raatrau saMdhyaasu yaHvighnahRut || 15 ||

raakShasaasura bEtaaLa graha bhoota piSaacataH |
paaSaaMkuSadharaH paatu rajassattvatamassmRuteeH || 16 ||

gnyaanaM dharmaM ca lakShmee ca lajjaaM keertiM tathaa kulam | ee
vapurdhanaM ca dhaanyaM ca gRuhaM daaraassutaansakheen || 17 ||

sarvaayudha dharaH pautraan mayoorESO vataat sadaa |
kapilO jaanukaM paatu gajaaSvaan vikaTOvatu || 18 ||

bhoorjapatrE likhitvEdaM yaH kaMThE dhaarayEt sudheeH |
na bhayaM jaayatE tasya yakSha rakShaH piSaacataH || 19 ||

trisaMdhyaM japatE yastu vajrasaara tanurbhavEt |
yaatraakaalE paThEdyastu nirvighnEna phalaM labhEt || 20 ||

yuddhakaalE paThEdyastu vijayaM caapnuyaaddhruvam |
maaraNOccaaTanaakarSha staMbha mOhana karmaNi || 21 ||

saptavaaraM japEdEtaddanaanaamEkaviMSatiH |
tattatphalamavaapnOti saadhakO naatra saMSayaH || 22 ||

EkaviMSativaaraM ca paThEttaavaddinaani yaH |
kaaraagRuhagataM sadyO raagnyaavadhyaM ca mOcayOt || 23 ||

raajadarSana vELaayaaM paThEdEtat trivaarataH |
sa raajaanaM vaSaM neetvaa prakRuteeSca sabhaaM jayEt || 24 ||

idaM gaNESakavacaM kaSyapEna saviritam |
mudgalaaya ca tE naatha maaMDavyaaya maharShayE || 25 ||

mahyaM sa praaha kRupayaa kavacaM sarva siddhidam |
na dEyaM bhaktiheenaaya dEyaM SraddhaavatE Subham || 26 ||

anEnaasya kRutaa rakShaa na baadhaasya bhavEt vyaacit |
raakShasaasura bEtaaLa daitya daanava saMbhavaaH || 27 ||

|| iti Sree gaNESapuraaNE Sree gaNESa kavacaM saMpoorNam ||

  hogan outlet

Categories
Ganesha Stotrams

Maha Ganesha Pancharatnam

 

???? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? |
?????????????? ????????? ??????? |
??????? ?????? ????????? ???????? |
????????? ?????? ????? ??? ???????? || 1 ||

???????? ?????? ?????????? ???????? |
?????????? ???????? ???????????????? |
?????????? ?????????? ????????? ????????? |
????????? ???????? ????????? ????????? || 2 ||

????? ??? ??????? ?????? ????? ???????? |
?????????? ???? ???? ????????????? |
?????????? ????????? ???????? ???????? |
???????? ???????????? ????????? ???????? || 3 ||

???????????? ???????? ???????????? ?????? |
?????? ????? ??????? ?????? ???? ??????? |
??????? ??? ?????? ????????? ?????? |
???? ????????? ??? ????? ?????? || 4 ||

??????? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ???????? |
???????? ??????? ??? ??????? ?????????? |
?????????? ????????? ???????? ???????? |
??????????? ??? ??????????? ??????? || 5 ||

??????? ?????????????? ?????????? |
????????? ???????? ?????? ?????? ????????? |
?????????????? ?????????? ??????????? |
????????? ???????? ????????? ?????????? ||

 

Maha Ganesha Pancharatnam in English

 

mudaa karaatta mOdakaM sadaa vimukti saadhakam |
kaLaadharaavataMsakaM vilaasilOka rakShakam |
anaayakaika naayakaM vinaaSitEbha daityakam |
nataaSubhaaSu naaSakaM namaami taM vinaayakam || 1 ||

natEtaraati bheekaraM navOditaarka bhaasvaram |
namatsuraari nirjaraM nataadhikaapadudDharam |
surESvaraM nidheeSvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamaaSrayE paraatparaM nirantaram || 2 ||

samasta lOka SankaraM nirasta daitya kunjaram |
darEtarOdaraM varaM varEbha vaktramakSharam |
kRupaakaraM kShamaakaraM mudaakaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutaaM namaskarOmi bhaasvaram || 3 ||

akinchanaarti maarjanaM chirantanOkti bhaajanam |
puraari poorva nandanaM suraari garva charvaNam |
prapancha naaSa bheeShaNaM dhananjayaadi bhooShaNam |
kapOla daanavaaraNaM bhajE puraaNa vaaraNam || 4 ||

nitaanta kaanti danta kaanti manta kaanti kaatmajam |
achintya roopamanta heena mantaraaya kRuntanam |
hRudantarE nirantaraM vasantamEva yOginaam |
tamEkadantamEva taM vichintayaami santatam || 5 ||

mahaagaNESa pancharatnamaadarENa yOnvaham |
prajalpati prabhaatakE hRudi smaran gaNESvaram |
arOgataamadOShataaM susaahiteeM suputrataam |
samaahitaayu raShTabhooti mabhyupaiti sOchiraat ||

  scarpe golden goose outlet

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Ashtottara Sata Namavali

 

??? ??????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????? ???
??? ????????????? ???
??? ????????? ???
??? ???????? ???
??? ??????? ???
??? ???????? ???
??? ?????????? ??? (10)
??? ??? ????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????? ???
??? ??? ????? ???
??? ??? ???? ???
??? ???????? ???
??? ???? ????? ???
??? ?????? ??????? ??? (20)
??? ??????? ???
??? ????????? ???
??? ???????? ???
??? ????????? ???
??? ????? ?????? ???
??? ??????? ???
??? ??????? ???
??? ????????? ???
??? ???????????? ???
??? ???????????? ??? (30)
??? ????? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ?????? ??????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????? ???
??? ???? ??? (40)
??? ?????????? ???
??? ????????? ???
??? ????? ??????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????????? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????????? ???
??? ?????? ?????? ??? (50)
??? ?????? ???
??? ???????????? ???
??? ???? ??????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????????? ?????? ???
??? ???? ??????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????????????? ???
??? ?????? ???
??? ????? ????? ??? (60)
??? ?????????? ???
??? ?????????? ??????? ???
??? ???????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????? ???
??? ?????? ???
??? ???????? ??????? ???
??? ???????????? ???
??? ???????????? ??? (70)
??? ?????????????? ??????? ???
??? ??????? ???
??? ????????????? ???
??? ???? ??????? ???
??? ??? ??????? ???
??? ??????? ?????? ???
??? ??????? ???
??? ??????????? ??????? ???
??? ????? ????? ???
??? ???????? ??? (80)
??? ?????? ?????? ???
??? ???? ???
??? ?????? ???????? ???
??? ???????? ???
??? ???? ????? ???
??? ??? ?????? ???
??? ????? ?????? ???
??? ????????? ???
??? ?????????? ????????? ???
??? ???? ??????? ??? (90)
??? ???? ???
??? ???????? ????? ???
??? ?????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????? ??????? ???
??? ????? ????? ??????? ???
??? ???????? ???
??? ??????????? ???
??? ????? ?????? ???
??? ????????????? ??? (100)
??? ???????????????? ???
??? ?????? ????? ???
??? ??????? ????? ???
??? ???????? ???
??? ????? ????????? ???
??? ????????????? ?????? ???
??? ???????? ??? ?????????? ???
??? ???? ???????????? ??? (108)

 

Ganesha Ashtottara Sata Namavali in English
OM gajaananaaya namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM vighnaaraajaaya namaH
OM vinaayakaaya namaH
OM dtvemaaturaaya namaH
OM dvimukhaaya namaH
OM pramukhaaya namaH
OM sumukhaaya namaH
OM kRutinE namaH
OM supradeepaaya namaH (10)
OM sukha nidhayE namaH
OM suraadhyakShaaya namaH
OM suraarighnaaya namaH
OM mahaagaNapatayE namaH
OM maanyaaya namaH
OM mahaa kaalaaya namaH
OM mahaa balaaya namaH
OM hEraMbaaya namaH
OM laMba jaTharaaya namaH
OM hrasva greevaaya namaH (20)
OM mahOdaraaya namaH
OM madOtkaTaaya namaH
OM mahaaveeraaya namaH
OM maMtriNE namaH
OM maMgaLa svaraaya namaH
OM pramadhaaya namaH
OM prathamaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM vighnakartrE namaH
OM vighnahaMtrE namaH (30)
OM viSva nEtrE namaH
OM viraaTpatayE namaH
OM SreepatayE namaH
OM vaakpatayE namaH
OM SRuMgaariNE namaH
OM aSrita vatsalaaya namaH
OM Sivapriyaaya namaH
OM SeeghrakaariNE namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM balaaya namaH (40)
OM balOtthitaaya namaH
OM bhavaatmajaaya namaH
OM puraaNa puruShaaya namaH
OM pooShNE namaH
OM puShkarOtShipta vaariNE namaH
OM agragaNyaaya namaH
OM agrapoojyaaya namaH
OM agragaaminE namaH
OM maMtrakRutE namaH
OM chaameekara prabhaaya namaH (50)
OM sarvaaya namaH
OM sarvOpaasyaaya namaH
OM sarva kartrE namaH
OM sarvanEtrE namaH
OM sarvasidhdhi pradaaya namaH
OM sarva siddhayE namaH
OM paMchahastaaya namaH
OM paarvateenaMdanaaya namaH
OM prabhavE namaH
OM kumaara guravE namaH (60)
OM akShObhyaaya namaH
OM kuMjaraasura bhaMjanaaya namaH
OM pramOdaaya namaH
OM mOdakapriyaaya namaH
OM kaaMtimatE namaH
OM dhRutimatE namaH
OM kaaminE namaH
OM kapitthavana priyaaya namaH
OM brahmachaariNE namaH
OM brahmaroopiNE namaH (70)
OM brahmavidyaadi daanabhuvE namaH
OM jiShNavE namaH
OM viShNupriyaaya namaH
OM bhakta jeevitaaya namaH
OM jita manmathaaya namaH
OM aiSvarya kaaraNaaya namaH
OM jyaayasE namaH
OM yakShakinnera sEvitaaya namaH
OM gaMgaa sutaaya namaH
OM gaNaadheeSaaya namaH (80)
OM gaMbheera ninadaaya namaH
OM vaTavE namaH
OM abheeShTa varadaayinE namaH
OM jyOtiShE namaH
OM bhakta nithayE namaH
OM bhaava gamyaaya namaH
OM maMgaLa pradaaya namaH
OM avvaktaaya namaH
OM apraakRuta paraakramaaya namaH
OM satya dharmiNE namaH (90)
OM sakhayE namaH
OM sarasaaMbu nithayE namaH
OM mahESaaya namaH
OM divyaaMgaaya namaH
OM maNikiMkiNee mEkhaalaaya namaH
OM samasta dEvataa moortayE namaH
OM sahiShNavE namaH
OM satatOtthitaaya namaH
OM vighaata kaariNE namaH
OM viSvagdRuSE namaH (100)
OM viSvarakShaakRutE namaH
OM kaLyaaNa guravE namaH
OM unmatta vEShaaya namaH
OM aparaajitE namaH
OM samasta jagadaadhaaraaya namaH
OM sartveSvarya pradaaya namaH
OM aakraaMta chida chitprabhavE namaH
OM Sree vighnESvaraaya namaH (108)

 

 

 

  anelli pandora

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram

???? ?????????? ???? ????????

??? ??????? ???
??? ???????? ???
??? ?????? ???
??? ????????? ???
??? ????????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????? ???
??? ??????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????? ???
??? ?????????????? ???

???? ?????????? ??????? ?????????
????????????????? ????? ???????? |
?????????? ????? ????????? ??????? || 1 ||

????? ????? ?????????? ?????????? ?????? |
????????? ???????????? ??????? ????????????? || 2 ||

????????? ?????? ?? ????? ?????? ????? |
??????????? ?????? ? ??????? ??????? ??? |
????????? ???? ???????? ??????????? ? ????? || 3 ||

 

Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram  in English
Sree vighnESvara ShODaSa naamaavaLiH


OM sumukhaaya namaH
OM EkadaMtaaya namaH
OM kapilaaya namaH
OM gajakarNakaaya namaH
OM laMbOdaraaya namaH
OM vikaTaaya namaH
OM vighnaraajaaya namaH
OM gaNaadhipaaya namaH
OM dhoomrakEtavE namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM phaalacaMdraaya namaH
OM gajaananaaya namaH
OM vakratuMDaaya namaH
OM SoorpakarNaaya namaH
OM hEraMbaaya namaH
OM skaMdapoorvajaaya namaH

Sree vighnESvara ShODaSanaama stOtram
sumukhaScaikadaMtaSca kapilO gajakarNakaH |
laMbOdaraSca vikaTO vighnaraajO gaNaadhipaH || 1 ||

dhoomra kEtuH gaNaadhyakShO phaalacaMdrO gajaananaH |
vakratuMDa SSoorpakarNO hEraMbaH skaMdapoorvajaH || 2 ||

ShODaSaitaani naamaani yaH paThEt SRuNu yaadapi |
vidyaaraMbhE vivaahE ca pravESE nirgamE tathaa |
saMgraamE sarva kaaryEShu vighnastasya na jaayatE || 3 ||

  golden goose outlet online

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram

??????? ????????? ?????????? ???????? |
????????????????? ???? ?????????????? ??????????? || 1 ||

????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????? ???????????? || 2 ||

?????????? ????????????? ??????????????????? |
?????? ??????????????????? ?????????? ?????? || 3 ||

???????????? ???????????? ???????????????? |
????????????????????????????????????? || 4 ||

??????????????????? ?????????? ????????? |
???? ???????? ???? ?????????????????? || 5 ||

?????????????????? ???????? ???????? |
????????????????????????????????????????? || 6 ||

?????????????? ???????????? ?????? |
??????????? ?????? ??? ?????????????????? || 7 ||

??????? ???????? ???????? ????????????? |
?????????????? ????? ????????????? || 8 ||

?????????????? ?????? ??????? ??????? |
???????????????????? ???????????????? || 9 ||

?????? ?????????????????????????????? |
?????? ??????? ?????? ???????????????????? || 10 ||

???????????????? ????????? ??????????? |
?????????????????????????????????? || 11 ||

?????????? ??????????? ???????????? ??? |
???????????????????????? ?????????????????? || 12 ||

??????????????????????????????????????????????? |
??????????????????????????????????? || 13 ||

????????????????? ??????????????? |
????????????? ???? ????????? || 14 ||

??????????????? ???????????? ?????????????????? |
????????????????? ???????? ???????????? ?????? || 15 ||

??????? ?????? ??????? ????????? ???????????? |
?? ??????????? ??????? ?????????????? || 16 ||

?????????????????????? ?????????? ???????????? |
???????????????????? ??????????? ?????????? ||

 

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram in English
vinaayakO vighnaraajO gaureeputrO gaNESvaraH |
skaMdaagrajOvyayaH pootO dakShOdhyakShO dvijapriyaH || 1 ||

agnigarvacCidiMdraSreepradO vaaNeepradOvyayaH
sarvasiddhipradaSSarvatanayaH SarvareepriyaH || 2 ||

sarvaatmakaH sRuShTikartaa dEvOnEkaarcitaSSivaH |
SuddhO buddhipriyaSSaaMtO brahmacaaree gajaananaH || 3 ||

dvaimaatrEyO munistutyO bhaktavighnavinaaSanaH |
EkadaMtaScaturbaahuScaturaSSaktisaMyutaH || 4 ||

laMbOdaraSSoorpakarNO hararbrahma viduttamaH |
kaalO grahapatiH kaamee sOmasooryaagnilOcanaH || 5 ||

paaSaaMkuSadharaScaMDO guNaateetO niraMjanaH |
akalmaShassvayaMsiddhassiddhaarcitapadaaMbujaH || 6 ||

beejapooraphalaasaktO varadaSSaaSvataH kRutee |
dvijapriyO veetabhayO gadee cakreekShucaapadhRut || 7 ||

SreedOja utpalakaraH SreepatiH stutiharShitaH |
kulaadribhEttaa jaTilaH kalikalmaShanaaSanaH || 8 ||

caMdracooDaamaNiH kaaMtaH paapahaaree samaahitaH |
aSritaSreekarassaumyO bhaktavaaMCitadaayakaH || 9 ||

SaaMtaH kaivalyasukhadassaccidaanaMdavigrahaH |
gnyaanee dayaayutO daaMtO brahmadvEShavivarjitaH || 10 ||

pramattadaityabhayadaH SreekaMThO vibudhESvaraH |
ramaarcitOvidhirnaagaraajayagnyOpaveetavaan || 11 ||

sthoolakaMThaH svayaMkartaa saamaghOShapriyaH paraH |
sthoolatuMDOgraNeerdheerO vaageeSassiddhidaayakaH || 12 ||

doorvaabilvapriyOvyaktamoortiradbhutamoortimaan |
SailEMdratanujOtsaMgakhElanOtsukamaanasaH || 13 ||

svalaavaNyasudhaasaarO jitamanmathavigrahaH |
samastajagadaadhaarO maayee mooShakavaahanaH || 14 ||

hRuShTastuShTaH prasannaatmaa sarvasiddhipradaayakaH |
aShTOttaraSatEnaivaM naamnaaM vighnESvaraM vibhum || 15 ||

tuShTaava SaMkaraH putraM tripuraM haMtumutyataH |
yaH poojayEdanEnaiva bhaktyaa siddhivinaayakam || 16 ||

doorvaadaLairbilvapatraiH puShpairvaa caMdanaakShataiH |
sarvaankaamaanavaapnOti sarvavighnaiH pramucyatE ||

  nike air max 90

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Dwadashanama Stotram

 

?????????????? ???????? ????????? ?????????? |
???????????? ??????????????????????????? || 1 ||

???????????? ?????????? ?????? ?? ????????? |
?????????????????? ????????? ??? || 2 ||

???????????????? ??????????????????? |
???????? ?? ?? ??????? ????????????? || 3 ||

????????????????? ????? ???????? |
?????????? ????? ????????? ??????? || 4 ||

????????????????????? ?????????? ?????? |
??????????? ?????? ??????? ?? ?? ????? || 5 ||

?????????? ???? ???????? ??????? ??????? ???? |
????????? ?? ???????? ????????? ???????????? || 6 ||

??????????? ?????? ? ??????? ??????? ??? |
????????? ?????? ??? ??????????? ? ????? || 7 ||

|| ??? ????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ||

 

Ganesha Dwadashanama Stotram in English
SuklaaMbaradharaM viShNuM SaSivarNaM caturbhujam |
prasannavadanaM dhyaayEtsarvavighnOpaSaantayEH || 1 ||

abheepsitaartha sidhyarthaM poojitO yaH suraasuraiH |
sarvavighnaharastasmai gaNaadhipatayE namaH || 2 ||

gaNaanaamadhipaSchaMDO gajavaktrastrilOchanaH |
prasannO bhava mE nityaM varadaatarvinaayaka || 3 ||

sumukhaScaikadaMtaSca kapilO gajakarNakaH |
laMbOdaraSca vikaTO vighnanaaSO vinaayakaH || 4 ||

dhoomrakEturgaNaadhyakShO phaalacaMdrO gajaananaH |
dwaadaSaitaani naamaani gaNESasya tu yaH paThEt || 5 ||

vidyaarthee labhatE vidyaaM dhanaarthee vipulaM dhanam |
iShTakaamaM tu kaamaarthee dharmaarthee mOkShamakShayam || 6 ||

vidhyaaraMbhE vivaahE cha pravESE nirgamE tathaa |
saMgraamE saMkaTE chaiva vighnastasya na jaayatE || 7 ||

|| iti mudgalapuraaNOktaM SreegaNESadwaadaSanaamastOtraM saMpoorNam ||

  charm pandora

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Mangalashtakam

 

??????? ???????????? ???????? |
????????? ?????? ??????????? ??????? || 1 ||

?????????????? ??????????????? |
????????? ??????? ??????????? ??????? || 2 ||

?????????? ?????????? ???????? ????????? |
???????????????? ??????????? ??????? || 3 ||

??????? ??????????????-????????????????? ? |
?????????? ????????? ????????????? ??????? || 4 ||

?????????? ??????????????????????? ? |
??????????????????????? ??????? || 5 ||

??????????? ???? ?????? ????? ? |
????????? ?????????? ??????? || 6 ||

?????????????? ??????????????????? |
??????????? ???????? ?????????? ??????? || 7 ||

??????? ??????? ??????? ??????? |
??????? ?????????? ?????????????? ??????? || 8 ||

??????????????? ??????? ????????? ??????? |
????????? ????????? ???????????????????? ||

|| ??? ???? ???? ???????????? ||

 

Ganesha Mangalashtakam in English
gajaananaaya gaaMgEyasahajaaya sadaatmanE |
gaureepriya tanoojaaya gaNESaayaastu maMgaLam || 1 ||

naagayagnyOpaveedaaya natavighnavinaaSinE |
naMdyaadi gaNanaathaaya naayakaayaastu maMgaLam || 2 ||

ibhavaktraaya cEMdraadi vaMditaaya cidaatmanE |
eeSaanaprEmapaatraaya naayakaayaastu maMgaLam || 3 ||

sumukhaaya suSuMDaagraat-kShiptaamRutaghaTaaya ca |
surabRuMda niShEvyaaya cEShTadaayaastu maMgaLam || 4 ||

caturbhujaaya caMdraardhavilasanmastakaaya ca |
caraNaavanataanaMtataaraNaayaastu maMgaLam || 5 ||

vakratuMDaaya vaTavE vanyaaya varadaaya ca |
viroopaakSha sutaayaastu maMgaLam || 6 ||

pramOdamOdaroopaaya siddhivignyaanaroopiNE |
prakRuShTaa paapanaaSaaya phaladaayaastu maMgaLam || 7 ||

maMgaLaM gaNanaathaaya maMgaLaM harasoonanE |
maMgaLaM vighnaraajaaya vighahartrEstu maMgaLam || 8 ||

SlOkaaShTakamidaM puNyaM maMgaLaprada maadaraat |
paThitavyaM prayatnEna sarvavighnanivRuttayE ||

|| iti Sree gaNESa maMgaLaaShTakam ||

  michael kors sito ufficiale

Categories
Ganesha Stotrams

Ganesha Mahimna Stotram

 ???????????? ????? ????? ????? ???? ????? ??? ??????? ????????? ????? ???????????? ???? |

??? ????? ?????????????? ??? ???? ????? ????????????????? ?????? ???? ?????????? || 1 ||

????? ??????? ???? ??? ???? ?????????? ???????????????? ????????? ?????? ?????? ?? ??? |
? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ???? ??????? ?????? || 2 ||

????? ???????????? ???????? ????????????? ????? ??????? ??? ?????????? ??? ? |
??????? ??????? ??? ??? ??????? ? ??? ??????????? ??? ???????? ???? ?? ????? ?????? || 3 ||

?????????? ???????? ???? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??? ????????? ??? |
??????? ????????????? ???? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ???? || 4 ||

???????? ??????? ? ??? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????? ????? ??? ??? ????????????? |
????????? ?????? ???????? ????????? ???? ??? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ||5 ||

????? ?????? ???? ?????? ????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ??? ??????? ??? |
??? ?????? ??????????????? ???? ????? ??????????? ?? ??????? ??? ????? ????? || 6 ||

???? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????? ????????? |
??????????????? ??????? ????? ???????? ?????????????????? ??????? ???????? ?????? ??? ||7 ||

?????????? ???????????????? ????????????? ?????? ???? |
?????? ???? ?????? ?????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ? ???????? || 8 ||

|| ??? ???? ???? ?????? ????????? ||

 

Ganesha Mahimna Stotram
anirvaacyaM roopaM stavana nikarO yatra gaLitaH tathaa vakShyE stOtraM prathama puruShasyaatra mahataH |
yatO jaataM viSvasthitimapi sadaa yatra vilayaH sakeedRuggeervaaNaH sunigama nutaH SreegaNapatiH || 1 ||

gakaarO hEraMbaH saguNa iti puM nirguNamayO dvidhaapyEkOjaataH prakRuti puruShO brahma hi gaNaH |
sa cESaScOtpatti sthiti laya karOyaM pramathakO yatObhootaM bhavyaM bhavati patireeSO gaNapatiH || 2 ||

gakaaraH kaMThOrdhvaM gajamukhasamO martyasadRuSO NakaaraH kaMThaadhO jaThara sadRuSaakaara iti ca |
adhObhaavaH kaTyaaM caraNa iti heeSOsya ca tamaH vibhaateetthaM naama tribhuvana samaM bhoo rbhuva ssuvaH || 3 ||

gaNaadhyakShO jyEShThaH kapila aparO maMgaLanidhiH dayaaLurhEraMbO varada iti ciMtaamaNi rajaH |
varaaneeSO DhuMDhirgajavadana naamaa SivasutO mayoorESO gaureetanaya iti naamaani paThati || 4 ||

mahESOyaM viShNuH sa kavi raviriMduH kamalajaH kShiti stOyaM vahniH Svasana iti khaM tvadrirudadhiH |
kujastaaraH SukrO pururuDu budhOgucca dhanadO yamaH paaSee kaavyaH Sanirakhila roopO gaNapatiH ||5 ||

mukhaM vahniH paadau harirasi vidhaata prajananaM ravirnEtrE caMdrO hRudaya mapi kaamOsya madana |
karau SukraH kaTyaamavanirudaraM bhaati daSanaM gaNESasyaasan vai kratumaya vapu Scaiva sakalam || 6 ||

sitE bhaadrE maasE pratiSaradi madhyaahna samayE mRudO moortiM kRutvaa gaNapatitithau DhuMDhi sadRuSeem |
samarcatyutsaahaH prabhavati mahaan sarvasadanE vilOkyaanaMdastaaM prabhavati nRuNaaM vismaya iti ||7 ||

gaNESadEvasya maahaatmyamEtadyaH SraavayEdvaapi paThEcca tasya |
klESaa layaM yaaMti labhEcca SeeghraM Sreeputtra vidyaarthi gRuhaM ca muktim || 8 ||

|| iti Sree gaNESa mahimna stOtram ||

 

 

  golden goose scontate