Categories
Shiva Stotrams

Shivashtakam

 

??????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????? ?????? |
???????? ?????????? ????????, ????? ??????? ????? ????????? || 1 ||

??? ?????????? ??? ????????? ?????? ????? ??????? ????? |
?????? ????????????? ?????????, ????? ??????? ????? ????????? || 2||

?????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ???? ???????? ??? |
??????? ???????? ??? ????????, ????? ??????? ????? ????????? || 3 ||

????? ??????? ??????????????? ?????? ????? ??? ?????????? |
??????? ?????? ??????? ??????, ????? ??????? ????? ????????? || 4 ||

??????????????? ??????????????????? ???? ?????????? ?????????? ????? |
???????? ?????????????-???????????, ????? ??????? ????? ????????? || 5 ||

?????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?????? ????? ?????? |
???????????? ???????? ????????, ????? ??????? ????? ????????? || 6 ||

?????????? ??????? ?????????????? ??????????? ???????? ??????? ??????? |
?????? ??????? ??? ???????????, ????? ??????? ????? ????????? || 7 ||

???? ????????? ???? ????????? ???? ???????? ??? ???????????|
??????? ??????? ?????? ???????, ????? ??????? ????? ????????? || 8 ||

?????? ?? ??????? ??????? ???? ????? ????????????? ?????????????????? |
????????? ????????? ????????? ??????? ?????????????????? ??????? ??????? ||

 

Shivashtakam in English
prabhuM praaNanaathaM vibhuM viSvanaathaM jagannaatha naathaM sadaanaMda bhaajaam |
bhavadbhavya bhootESvaraM bhootanaathaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 1 ||

gaLE ruMDamaalaM tanau sarpajaalaM mahaakaala kaalaM gaNESaadi paalam |
jaTaajooTa gaMgOttaraMgai rviSaalaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 2||

mudaamaakaraM maMDanaM maMDayaMtaM mahaa maMDalaM bhasma bhooShaadharaM tam |
anaadiM hyapaaraM mahaa mOhamaaraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 3 ||

vaTaadhO nivaasaM mahaaTTaaTTahaasaM mahaapaapa naaSaM sadaa suprakaaSam |
gireeSaM gaNESaM surESaM mahESaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 4 ||

gireeMdraatmajaa saMgRuheetaardhadEhaM girau saMsthitaM sarvadaapanna gEham |
parabrahma brahmaadibhir-vaMdyamaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 5 ||

kapaalaM triSoolaM karaabhyaaM dadhaanaM padaambhOja namraaya kaamaM dadaanam |
baleevardhamaanaM suraaNaaM pradhaanaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 6 ||

SaraccaMdra gaatraM gaNaanaMdapaatraM trinEtraM pavitraM dhanESasya mitram |
aparNaa kaLatraM sadaa saccaritraM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 7 ||

haraM sarpahaaraM citaa bhoovihaaraM bhavaM vEdasaaraM sadaa nirvikaaraM|
SmaSaanE vasaMtaM manOjaM dahaMtaM, SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaanameeDE || 8 ||

svayaM yaH prabhaatE naraSSoola paaNE paThEt stOtraratnaM tvihapraapyaratnam |
suputraM sudhaanyaM sumitraM kaLatraM vicitraissamaaraadhya mOkShaM prayaati ||

  anelli pandora

Categories
Shiva Stotrams

Kasi Vishwanathashtakam

 

????? ????? ????? ??? ??????
???? ??????? ??????? ??? ?????
?????? ?????????? ?????????
??????? ???????? ?? ?????????? || 1 ||

????????????? ??? ????????
????? ?????? ??? ????? ??? ??????
????? ?????? ???? ???????????
??????? ???????? ?? ?????????? || 2 ||

????????? ???? ???? ???????????
???????????????? ??????, ??????, ???????????
???????????? ?????? ?????????
??????? ???????? ?? ?????????? || 3 ||

???????? ????? ????? ??????????
??????????? ??????? ?????????
???????? ???? ????? ???? ?????
??????? ???????? ?? ?????????? || 4 ||

????????? ????? ???? ???????????
?????????? ???? ?????? ???????????
???????? ??? ??? ??????????
??????? ???????? ?? ?????????? || 5 ||

???????? ???? ?????????????????
????? ??????????? ?????????
?????????? ??? ??????????? ?????
??????? ???????? ?? ?????????? || 6 ||

????? ????? ?????????? ????? ????????
???? ????? ? ????????? ?????????
???? ??????-??? ???? ???? ??????
??????? ???????? ?? ?????????? || 7 ||

?????? ??? ?????? ?????????????
??????? ?????? ?????? ?????? ??????
??????? ????? ?????? ???????????
??????? ???????? ?? ?????????? || 8 ||

??????? ??? ??? ??????? ??????
??????????? ?????????? ???? ??????
???????? ??????? ????? ?????????? ????????
?????????? ??? ????? ???? ? ??????? ||

?????????????????? ??????? ?? ???? ??? ???????
??????????????? ??????? ????? ||

 

Kasi Vishwanathashtakam in English
gaMgaa taraMga ramaNeeya jaTaa kalaapaM
gauree niraMtara vibhooShita vaama bhaagaM
naaraayaNa priyamanaMga madaapahaaraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 1 ||

vaacaamagOcaramanEka guNa svaroopaM
vaageeSa viShNu sura sEvita paada padmaM
vaamENa vigraha varEna kalatravaMtaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 2 ||

bhootaadipaM bhujaga bhooShaNa bhooShitaaMgaM
vyaaghraaMjinaaM baradharaM, jaTilaM, trinEtraM
paaSaaMkuSaabhaya varaprada SoolapaaNiM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 3 ||

seetaaMSu SObhita kireeTa viraajamaanaM
baalEkShaNaatala viSOShita paMcabaaNaM
naagaadhipaa racita baasura karNa pooraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 4 ||

paMcaananaM durita matta mataMgajaanaaM
naagaaMtakaM dhanuja puMgava pannaagaanaaM
daavaanalaM maraNa SOka jaraaTaveenaaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 5 ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadviteeyaM
aanaMda kaMdamaparaajita mapramEyaM
naagaatmakaM sakala niShkaLamaatma roopaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 6 ||

aaSaaM vihaaya parihRutya paraSya niMdaaM
paapE rathiM ca sunivaarya manassamaadhau
aadhaaya hRut-kamala madhya gataM parESaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 7 ||

raagaadhi dOSha rahitaM svajanaanuraagaM
vairaagya SaaMti nilayaM girijaa sahaayaM
maadhurya dhairya subhagaM garaLaabhiraamaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 8 ||

vaaraaNasee pura patE sthavanaM Sivasya
vyaakhyaatam aShTakamidaM paThatE manuShya
vidyaaM SriyaM vipula saukhyamanaMta keertiM
saMpraapya dEva nilayE labhatE ca mOkSham ||

viSvanaadhaaShTakamidaM puNyaM yaH paThEH Siva sannidhau
SivalOkamavaapnOti SivEnasaha mOdatE ||

 

 

  nike air max 90

Categories
Shiva Stotrams

Bilvaashtakam

 

???????? ????????????? ??????????? ? ???????????
???????? ??????????? ????????? ??????????

????????? ????????????? ?????????? ?????? ?????
???????? ????????? ????????? ??????????

???? ????? ???????? ???????? ?????
???????? ?????????? ????????? ??????????

??????????? ??????? ? ??????? ???????
??????? ?????? ?????????? ????????? ??????????

????????? ?????? ???????? ???????? ?????????
?????? ???????? ????? ????????? ??????????

???????? ????????? ? ??????? ??????? ???
???????? ???????? ????????? ??????????

????? ??????????? ? ?????? ?????????
??????? ??? ??????? ????????? ??????????

???? ??????? ????? ??????? ?
???????? ?????????? ????????? ??????????

??????????? ?????????? ?????? ????????
???????? ???????? ????????? ??????????

????? ???? ???????? ??????? ???????
????????? ???????? ????????? ??????????

?????????? ??????? ??????? ????????? ?????????
???? ??????????? ????????? ??????????

???????? ?????? ???????????? ???????
???????? ???????? ????????? ??????????

??????? ???????? ??????? ????? ???
???? ?????????? ????????? ??????????

????????????????? ??????? ?? ???????? ???????
??????????????? ????????? ??????????

 

Bilvaashtakam in English
tridaLaM triguNaakaaraM trinEtraM ca triyaayudhaM
trijanma paapasaMhaaram EkabilvaM SivaarpaNaM

triSaakhaiH bilvapatraiSca accidraiH kOmalaiH SubhaiH
tavapoojaaM kariShyaami EkabilvaM SivaarpaNaM

kOTi kanyaa mahaadaanaM tilaparvata kOTayaH
kaaMcanaM kSheeladaanEna EkabilvaM SivaarpaNaM

kaaSeekShEtra nivaasaM ca kaalabhairava darSanaM
prayaagE maadhavaM dRuShTvaa EkabilvaM SivaarpaNaM

iMduvaarE vrataM sthitvaa niraahaarO mahESvaraaH
naktaM hauShyaami dEvESa EkabilvaM SivaarpaNaM

raamaliMga pratiShThaa ca vaivaahika kRutaM tadhaa
taTaakaanica saMdhaanam EkabilvaM SivaarpaNaM

akhaMDa bilvapatraM ca aayutaM SivapoojanaM
kRutaM naama sahasrENa EkabilvaM SivaarpaNaM

umayaa sahadEvESa naMdi vaahanamEva ca
bhasmalEpana sarvaaMgam EkabilvaM SivaarpaNaM

saalagraamEShu vipraaNaaM taTaakaM daSakoopayOH
yajnakOTi sahasrasca EkabilvaM SivaarpaNaM

daMti kOTi sahasrEShu aSvamEdha Satakratau
kOTikanyaa mahaadaanam EkabilvaM SivaarpaNaM

bilvaaNaaM darSanaM puNyaM sparSanaM paapanaaSanaM
aghOra paapasaMhaaram EkabilvaM SivaarpaNaM

sahasravEda paaTEShu brahmastaapana mucyatE
anEkavrata kOTeenaam EkabilvaM SivaarpaNaM

annadaana sahasrEShu sahasrOpa nayanaM tadhaa
anEka janmapaapaani EkabilvaM SivaarpaNaM

bilvastOtramidaM puNyaM yaH paThESSiva sannidhau
SivalOkamavaapnOti EkabilvaM SivaarpaNaM

  scarpeoutletsonline

Categories
Shiva Stotrams

Shiva Panchakshari Stotram

 

??? ??? ????? ????? ??? ???
??? ??? ????? ????? ??? ???

?????????????? ??????????
????????????? ????????? |
??????? ??????? ?????????
????? “?” ????? ??? ????? || 1 ||

????????? ???? ????? ????????
????????? ???????? ????????? |
?????? ????? ???????? ?????????
????? “?” ????? ??? ????? || 2 ||

????? ???? ??????? ???????
??????? ????????? ?????? |
???? ????????? ????????????
????? “??” ????? ??? ????? || 3 ||

?????? ?????????? ????????
????????? ????????? ?????? |
?????????? ???????? ??????
????? “?” ????? ??? ????? || 4 ||

???? ???????? ???????
????? ?????? ??????? |
??????? ????? ?????????
????? “?” ????? ??? ????? || 5 ||

?????????????? ??????? ?? ???????? ??????? |
??????????????? ????? ?? ????? ||

Shiva Panchakshari Stotram in English

OM namaH Sivaaya Sivaaya namaH OM
OM namaH Sivaaya Sivaaya namaH OM

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya |
nityaaya Suddhaaya digambaraaya
tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 ||

mandaakinee salila chandana charchitaaya
nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya |
mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya
tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 ||

Sivaaya gauree vadanaabja bRunda
sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya |
Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya
tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 ||

vaSiShTha kumbhOdbhava gautamaarya
muneendra dEvaarchita SEkharaaya |
chandraarka vaiSvaanara lOchanaaya
tasmai “va” kaaraaya namaH Sivaaya || 4 ||

yagnya svaroopaaya jaTaadharaaya
pinaaka hastaaya sanaatanaaya |
divyaaya dEvaaya digambaraaya
tasmai “ya” kaaraaya namaH Sivaaya || 5 ||

panchaakSharamidaM puNyaM yaH paThEcChiva sannidhau |
SivalOkamavaapnOti SivEna saha mOdatE ||

 

  hogan scarpe uomo

Categories
Shiva Stotrams

Shivananda Lahari


????????? ????????????-??? ????????? ??? ???-
????????? ??????? ???????-????????? ???? ?? |
??????????-??????-???????? ?????????? ?????? ?????-
????????? ????? ?????-???????????? ???????? || 1 ||

?????? ????? ?????-????-????? ???????-???
?????? ????????-?????? ?????? ????????
??????? ??????-?????-??????-???????
?????? ???-????-????????? ????????-???? 2

?????-??????? ????????? ????-???-???? ?????? ????-?????
???-????????? ????-???-????? ????? ????
???-????? ????? ??? ???-????? ???-?????
????-??????? ??????? ?????-???-???????? ?????? ??? 3

??????? ???????? ???? ??????? ???????-????
? ????? ??????? ?? ???-???????? ???-?????-????
???-?????????????-??? ????-??????-???????
????? ???? ????? ??? ?? ????????-????? 4

???????? ???????? ?????? ????-?????-???-?????
?????? ??????? ?? ??????-???-????????-??????
???? ???????? ????????-???? ??? ??(?)??? ???-???
????? ???? ??????? ??????-??????? ???? ???? 5

??? ?? ??????-??????-???-?????-??? ? ????-???????-????
??? ?? ???????-?? ??????? ???? ???-?????
?????? ????-??????? ???? ???? ????-????
?????????? ???????-?? ???-??????? ???? ????? 6

????-?? ???????? ?????? ??? ???????-?????
??? ?-???????????? ????????-??? ????????-????
?? ?????? ????????-???-?????? ??????-?????
??-????????? ????-?? ???-??? ???? ????-??? 7

??? ???????-?????? ????? ??? ????????? ?????-
??? ?????? ??????? ???? ?????-?????????? ??????
??? ???-?????????? ???? ????-?????? ?? ???
???-??????? ?????? ???? ? ? ????? ???-??? 8

????? ?????? ????? ????? ???-??????
?????? ???? ? ?????? ??????????? ??-????
??????????? ????-??????? ??? ??? ????
?????-?????????? ?? ?? ? ?????? ????-??? 9

??????? ???????? ??-??-?????????? ?????
???????? ???????? ???? ??????????-?????
??? ?????-???????-?????-????????-????
???????????? ????-????????-?? ???? ??? ????? 10

??????? ???? ?? ?????-??? ??? ?? ??????
??? ?? ?? ???????-???? ?? ???? ??? ????
?????? ??????-?????? ??? ????-?????? ???-???
??????-????? ????? ???? ?? ????? ? ???? 11

???????? ???? ?? ?????-??? ??? ??(?)????-?????
??? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ????
??? ????????????????-??? ????? ?? ???
??????? ????-????(?)?? ? ? ???-???? ? ? ???? 12

????? ??????? ???-???-???? ??????
???????? ????-?????? ???-??????? ?????? ??????
???-????? ?? ?????-?? ??????-???????-???????-
?????-????? ?? ?? ?? ????-???? ?????? ???-??? 13

???????-????? ???????? ??? ???-?????? ???-???
?????????(?)??? ??????-??? ????-?? ??????????-?????
?????? ??????????? ??? ???-????????-? ?????
??????????-????????? ???-?????-???? ?????-????? 14

??????? ?? ???? ???? ? ???? ????-?????-????????
??????-?????????? ????-??????-?????? ??? ?????
?????-???-?????????? ? ???? ??????????? ???-???
???? ?? ????-?????? ??-??-??????? ??????? 15

??????????-??????????-???? ???? ???-??-?????-
???????? ??????????? ? ??? ???? ??????? ?????????
?????? ?? ?? ???? ????-??????? ???? ??? ??
??????-???????? ??????-??? ? ??????-??? 16

?????-?? ?????????? ??? ?????? ?? ????? ????
????????(?)?? ???????? ????-???-???????-??????
???? ???????? ???? ??????? ???-???????-??????
???????????? ????????-???-???-???????-?????? 17

?????-??? ???????? ???-???? ?????-??????
???????-??????????? ?????-??? ?????? ???-?????
?????-?? ??????????? ?? ??? ????? ? ?????
??? ?? ???-??????? ???? ?????-?????-?????? 18

??????-???????? ??????-?????-?????-????
??????? ??????? ?????-????? ???? ????
???????? ???? ? ???????? ?????????????
?????? ????????-???? ?? ??? ??????????? ??? ???? 19

??? ??????????? ???? ????????? ???-????
??????-???-??????-???? ????? ???????-?????
??????? ?????? ?? ??????-?????-???????-?????
??????? ??????? ??????? ??? ????-?????? ???? ???? 20

??????-???????????? ?????-??? ????????? ???????
?????????? ??????????? ?????-????-????????-???????
??????? ???????-?????-??-?????? ??????? ???????
?? ???????? ??????? ?? ??? ????-????? ???? 21

?????????????-????????-??-??????? ???-??????
???????????????-??? ?????? ????? ?????-???
???? ?????-????? ????-?? ??? ????? ????
???????? ???????? ??? ???????? ???? ???????? 22

????? ?????-?????? ???? ????? ?? ?? ????
????????? ??????????? ????? ??? ?????? ????-???
?????? ?????? ????????? ???? ???? ???? ?????-?????????-
??????????? ???-????? ????-?? ??? ????? ???? 23

??? ?? ?????? ???-???-???? ??-?????-
???? ???????-????? ?????-????-???????????-????
???? ????? ???????? ???-??? ?????? ??????
?????????????? ??????? ??????-?? ?????????? ????? 24

???????-????????????? ??-??-???????-?????????
??????? ????????-????-????????? ?????
??????? ???-??????? ????-?????-??????????-??????
??? ?????? ???????? ??-?????-??????? ????-?????? 25

??? ?? ?????? ?????????? ????? ?? ???????????-??????
?????????? ??????????? ????? ???? ?????? ????
???????????????? ?????-???-??????? ????????-
???????? ?????????????-?????-???????????? ??????? 26

?????? ???????? ????? ???????? ??-???
????????? ?????????(?)??-?????-?????????-???
??????? ???????? ???-????????(?)??? ????
???-?????? ??????(?)??? ???? ????-?????? ?? ??? 27

????????? ?? ????? ??? ???-?????? ??????????
????????? ??? ?????-?????-????-????????-????????
????????? ? ??????????-???-?????? ?????-???
????????? ?? ????????-???? ???? ???????? ?????????????????? 28

?????-???????????-???????? ????? ?????? ?????????-???????
??????-???? ????? ??????? ???? ??????-?? ???? ????
???????? ?? ??? ?????????? ?-??????? ????????-????? ????????????
????? ???-???? ????-???? ???????????? ???? 29

?????????-??? ???? ?????-???? ??????????? ????????
????? ????-????????(?)???-???? ?????-????????????
?????? ??????-?????????? ??? ???? ???????? ????-???
?????????? ?????? ?? ???-??? ???????? ????-????-???? 30

????? ?? ???????????-???? ??????? ??????? ???
?????? ??????-????? ?????-????? ????????????? ?????????
???????????-??????????-???-??????-???? ??-????
??????????? ????? ??? ? ?????? ???????????-??-????? 31

?????????? ?????????-???? ???????? ???? ?? ?????
???????? ???? ? ??? ?????? ??-??? ???? ????-?????-????
?????????? ???????? ?????-?????? ?? ????-???? ??????
???? ?? ???-?????-????????-???? ????? ???????? ?? 32

????? ?? ???????-?? ??? ???? ???? ?????-?? ?????
???? ?? ??????? ???-???????-???-??????? ??????????
??????????-??????-???????????????? ???? ??????
?? ?? ????????-??? ???? ???? ???? ???? ???????????? ??? 33

???? ???????-?? ?????? ???-??? ????????? ????? ????-
??????? ?????????-??????-????????-???? ??????? ???? ??????
????????-???-???? ??????-????-???? ??????-????????? ????
??????-?????? ?? ?? ??????-?????-???????? ????? 34

???-?????-?????-????? ????-?????? ?????????????
???????????????-???????-???????? ??????????-????????
?????????? ???-????? ???? ???? ?????????? ???
????? ????? ??????????? ??? ?? ?????? ???????-??????? 35

????? ?????-?????????? ????-???????-?????? ???????? ???
?????? ????? ?????????-????? ????? ?????????? ???????-????
???????? ????????-???????-??? ???????? ???????? ????
????????? ?????? ????? ??????? ????????-??????? 36

???????????????-????? ?????-??????-????????-???
???????? ????? ?????-?????-?????? ???????? ??????? ???
????? ????-????? ??-????-??????? ??????-????? ???????
??????????-?????? ???????-???-?????????-??????? 37

??????-????????-?????-??????-????-??????? ????????-????
????-???-???-?????? ?????-??? ????????-???-?????
???? ??????-??????? ???? ????-?????-????-?????
???????????? ??????????? ???????? ??????????-??? ????? 38

????? ?? ?????-????????? ??????? ????? ??????? ????
???-?????-?????? ???????? ????? ???????????????
??????????-??????? ??????? ?????? ???? ???
?????? ????-????????-???? ?????????? ?????? 39

??-???????? ???-???? ?????-????????????????????-
???????? ????????? ?????????-????-?????????????
??????-?????-??????-? ?????-????? ????????-???????
????????????-?? ??????? ????? ??????? ????? ???? 40

?????????-???????? ?????????????? ??????????-??
???????-?????-???-??????????-?????????????????
??????-?????-??????????-????-???-??????????-???? ??????????
????-??????? ???-?????? ??????-????? ?? ??(?)??? 41

??????????? ?????-???? ??-??????? ???????-??????-???
???????-?????-???? ??????????-??? ???????? ???? ??????
??????-?????-???????????-???-????-???????-????? ???
????????-?????-??? ????-???-?????? ??????? ???? 42

?? ???? ?????-????-??? ????? ?? ?????? ????? ????
??????????-??? ????? ????-??? ???????-?????????
???????? ????? ?????? ??-???? ????????-????????-
???? ????? ???????-????? ??????-????? ? ?????????????? 43

??-???? ?????? ????????-?????
?? ???????-????????(?)???-??????
?????? ?????-?????????-? ????
????? ???? ???????? ?? ???? ??? 44

?????-????-????????????-?????-???? ????????? ???????
???????????? ???-?????? ????-????? ?????-??????
???? ?????-????-??? ???? ??????-????????-???????-????
??????? ?????-???-????-?????-???? ??????? ???? 45

??????? ??-????-??????-???????-??????-????-???????-
??????? ? ????-???-????? ????-???????-???????
??????? ?????-??? ?????-? ???? ????????-??????? ????
???????? ????-???-???? ?????? ??????????-????????? 46

?????-?????-?????-??????? ??????????(?)?-???????????
??????? ????? ???????? ???????? ?????-??????-???????
????????? ???-????? ??-??? ???????? ???-?????
??????????-????-?????-???? ???????-????????????? 47

??????????-??????? ???-????-??????????????????????
???????? ???-?????-??????? ????-??????-???-????????????????
?????-?????-??????? ???? ???-?????????? ???????
???? ????????????-?????-?????-??????-?????? ??????????? 48

???????????-?????? ??-???????????????????
??????????????-?????? ????? ????? ???????????????
???????-????-??????-??????-??????? ????-??????
???????????-??-????? ???? ?? ???-????-?????????? 49

???????????-????????????? ??????-???-???????????-??????????
?-????? ?????????????-???????? ???-?????-???????
??????????????? ?????-?????-??????? ???????????????
???? ????-????-????????????-???-??????? ????????????? 50

????????????-????????? ???-??-?????? ???????-????-
??????? ???-???? ??????-???? ????????? ????????
???-????? ?????-????? ? ???? ????????-????? ???
?????? ?????????? ???????? ???? ???-???? ????? 51

?????????????-???????? ??-?????-?????????????-???????
??????-????-??????? ?????-??????????-?????????????
?????????-????-??????-?????-?????? ??????-???-???????
????? ??????? ???-?????-??? ?????? ?? ????-????? 52

?????? ???? ????? ??????? ?????? ????? ???-
(?)????????-??????????-?????? ?????? ?? ?????
???????? ???-?????????? ??-?????? ?????????? ??????? ????
???????????? ?????-?????? ??? ???-?????? ??? 53

??????? ????-????????? ???-??????-?????????-
?????? ????? ???????? ????????? ????????????? ??????
????????? ?????? ????? ???????-??????????-????? ????
?????????-???????-???????? ?????? ??? ???-?????? ??? 54

??????????-?????-??????-?????-??????? ??????? ??
??????????-???????? ????-????-?????????????????
???????????-???????-???-?????-????? ????????
?????? ??????-????????? ????? ????? ????-?????? 55

??????? ????-????????? ???-???? ?????????-???????
????????? ?????????? ????-??? ?????????-????-???????
????-???????-????-?????? ???-??????????-?????????
????? ??????-????????? ????? ????? ????-?????? 56

??????? ??????-?????? ??????-???????? ?????????
???????? ???????? ????? ????-?????? ? ???? ????
???-?????????-?????-???-?????-????? ???? ???????????-
?????????? ?? ??? ?? ???-??? ?? ????????(?)???????? 57

??? ?????-??????? ??????-??? ????????? ???-???????
?????? ????-??????? ???? ????? ????-?????-?????
?????? ???? ? ??????? ??-???? ???????????????-???????-
???-?????? ??????? ?? ???-??? ???????? ???????? ?? 58

????? ????-???? ???????? ??? ??????????? ?????
???? ???-??-??????? ?????-????? ???????? ??????-???
???? ??????? ?????? ???-??? ????-????? ????????? ????
???? ??? ????-??????-?????? ??????-?????-?????? 59

?????-????????? ??????-??????-?????? ?????-??????????
???? ?????? ??????? ??????????-???????-???? ?????? ?????????
????? ????????????-? ??????? ???????????-????? ???
????-????-???????-???? ????? ?????? ???????????? 60

???????? ??? ??? ????????-?????????????? ??????
?????? ??? ?????? ??? ??????-????? ????????-?????-???????
??????????? ??? ??? ???-???? ??????????-??????
??????????????-?????? ??????? ??? ?? ???????-???-?????? 61

??????????????-?????? ?????? ???????????-??????
???? ???? ???? ????????-? ????-???????? ??????????????
????????????-?????? ??? ????? ??????? ????-?????-
???????? ????????? ????? ???? ??????????? ?????? 62

??????-?????? ?????? ???-?????-??????? ?????????
???????????-???????? ???-??????-???????????????
????????-??????-?????-???-????? ?????????????
?????? ???? ? ?????-??? ??-??? ?????????????? 63

????????????-???????? ??????????? ??????????
??-??????-???????? ????-???-????-????? ??????????
???????? ?????????? ????-??-??????????? ????-???
???????-???-??????-??????? ????? ???????-???? 64

??????-???? ?????? ??????? ???????? ????????
????????????-????-???-?????-???????? ???????
?????????? ??????-?????-????? ??????????????? ?????-???
???-?????-?? ???-????-????? ?????? ???? ????-???? 65

??????????? ??????? ?????????-?????? ??????-????????-?? ????
???-??????????? ??? ? ???? ???????? ??????? ???
????? ?????? ????????? ????? ???????????? ?????????
???????-???? ??????? ???-??? ?????????-?? ????? 66

???-???-??????-?????-???-
?????-??????????-????-???-??????
???-??-??-????????-???????????
??? ??????-??????? ???????? 67

????-?????????? ??????-?????????
????-????-??-???????-?????????
??? ???-??? ???????-??????
?? ??????? ????? ??????-????? 68

???? ????? ????????
?????-??????? ? ?????? ??? ???
????? ??? ???-????
????-??????? ?????? ???? ??????? 69

????? ???? ?????????-????????
???-??????? ????? ???????-???????
????? ??-????? ???????-??
????-????? ?????? ???-????????? 70

????-?????-???-???????-???-???-
???????-???-?????-???-?????-??????
????????? ???????-?????? ????? ??????????-
????????-????? ???????-???-????????? 71

???????????? ????????? ???-????????
?????? ???-???????-????? ???-????????
????????????? ????-??????-?????????
?? ???-??????-?? ?? ??? ?? ??????????? 72

??-???????-??????-???-???????? ????-
??-??? ?? ????? ????? ?????
???????-????? ?????? ??????????
?????????? ????? ??????????? 73

???-???-?????-????-???????-
??????????????-?????-???????-???????
???-???????? ????????????
????-?????? ???????? ?? ????? 74

?????????? ???-?????-????? ??????
???????????????-????? ?????-???????????
?????-????????-???????? ?? ???????
????-????? ?????? ???????????? 75

???????-????-??-????????-???????
?????????? ?????? ??????-??????
????????? ???? ???? ????-??????-
???-????-??????-?????? ????? ? ??????? 76

???????-?????? ???????-?????-???-????
????? ?????-???????? ??? ????????
???-?????-?????-?????-?????????
?????????? ???-??????-???? ?????? 77

???-?????-??????-???-????????
???????? ????????? ?????????????
?? ??????? ????????-????? ?????
??-????? ????-?????-?? 78

??????? ????-????-????-??-??????-??????-?????-?????-
????? ??? ???? ????-??-????-?????-????-??????
????????? ????????? ?????-???????-?????? ?? ?? ????-????????-
????-????-?????? ???? ???? ?????? ???????? 79

????????? ????? ???(?)??? ?????? ???????-??????? ???-
??????? ???? ?????? ????-??-?????? ????????????
??-????-?????-????????????? ??????-??????? ??????????
??????-????? ????-????? ????? ????? ???????? ?? 80

???????-?????-???-???? ???? ?????????????????
???????-?????-?????????-? ?????? ??????? ??????????
??????? ???????-??????????-? ??????? ???????-?????-?????????
?? ?????????? ???? ?????-?????? ??? ????? ? ?????? ??? 81

???????? ???????????-????-????? ???????????-?????-???
????????? ????? ???????? ???? ???????? ????? ???
?????-???? ?????????? ? ????????? ?????-??? ???? ????
????????-?????-???-? ?? ?? ? ???? ?? ?? ??????(?)???? 82

???-??????-???????? ????? ?????????
? ???? ???-???? ?????? ?????? ????
??????-?????? ????? ???????-???? ??????
? ?? ??? ??????? ?? ?? ????? ?????? 83

??? ?? ???????? ?????????? ??????
?? ?? ???-???????? ??????-??????? ?????????
???-????-????? ???????-?????-??????
??? ??????-???? ?????? ????? ????? 84

???? ??? ????? ??? ????? ????
? ? ?? ??????????? ??? ?????? ???????
???-?????-????-??????-???????? ????????
??? ????-???? ?? ????????????-???? 85

????-??????-?????????? ???????? ?????? ???? ???????
?????????? ? ? ?? ?????????-??? ? ????????? ??? ????-????
???? ???????-???????-???????-???-???? ? ??(?)??? ????
? ??????? ?? ???????? ????? ???????? ???-?????? 86

????? ????? ??? ?????
????? ???? ? ?????? ???????
?? ??????? ???? ????-????? ?????
?? ?????????-???????-?? ???? 87

??? ??????????-????-????-??????
?????-????-?????-??????????
????? ?? ??????-????-???????-
??? ????????-???? ????-????? 88

???????-????????-?????-?? ????
????????-?????-?????????-? ??????
????? ?????? ?????????-??
?? ?? ??????-???? ??? ????? 89

???? ?????? ????? ???????-
????-?????? ?????? ??(?)????????
????????????-???????? ????
????? ??? ???????? ????? 90

?????(?)?????? ??????-??? ???????????-
?????? ???????? ??????-??? ?????-?????????
???? ??????? ????-???? ?????-????????
???? ????????-?????? ???-???? 91

???????????? ???????? ??????????
????-?????-????-????????????-????-???????
????? ?????? ?????? ??????? ????????
????? ????-?? ??????? ???-???????? 92

??? ???-??-????
???? ??-?????? ???-????
???????? ?????? ????
???? ???????? ????????? ?????? 93

?? ???? ?? ????
????? ??? ? ?? ?????-????????
?? ?? ?? ?? ??????
?????????? ???????? ?????? 94

??? ???????? ?? ????-
??? ?????? ?? ??? ??????
??? ???????????? ???????
??? ????-?????-???? ??? ??????? 95

??????????? ?????????
??????-???????? ?????-??????????
???-?? ????????
??????-?????? ???? ????-???????? 96

???????????? ???????-??????????
??????-?? ???-??? ???????
?????????? ???? ?????-???????
??? ??????-???? ??????? ??????? 97

???????????-???????? ???-??-?????? ????-?????????? ?????????
??????-????????-?????? ??? ???-?????? ????????? ????????????
??????-????-????????-????-??????? ?????-???????-??????
????????? ??? ????-????? ?? ?????-???????? ????? ??????? 98

???? ?? ??????? ?? ???-??? ??????? ????
??? ???????-????? ?? ??-????-?????-????
???-????????? ?? ???? ???? ?????? ????-????
???? ????? ???????? ??? ?? ???????? ????? 99

?????????????-???? ???????? ? ?????? ???? ???????????
???????????? ????-???????-???? ??????-?????????? ?????
?????????????-??????-??????? ????-???????????-
??????-?????? ??????-?????????? ???? ????? ????-?????? 100

Shivananda Lahari in English

kalaabhyaaM cooDaalaMkRuta-SaSi kalaabhyaaM nija tapaH-
phalaabhyaaM bhaktEshu prakaTita-phalaabhyaaM bhavatu mE |
SivaabhyaaM-astOka-tribhuvana SivaabhyaaM hRudi punar-
bhavaabhyaam aananda sphura-danubhavaabhyaaM natiriyam || 1 ||

galantee SambhO tvac-carita-saritaH kilbisha-rajO
dalantee dheekulyaa-saraNishu patantee vijayataam
diSantee saMsaara-bhramaNa-paritaapa-upaSamanaM
vasantee mac-cEtO-hRudabhuvi Sivaananda-laharee 2

trayee-vEdyaM hRudyaM tri-pura-haram aadyaM tri-nayanaM
jaTaa-bhaarOdaaraM calad-uraga-haaraM mRuga dharam
mahaa-dEvaM dEvaM mayi sadaya-bhaavaM paSu-patiM
cid-aalambaM saambaM Sivam-ati-viDambaM hRudi bhajE 3

sahasraM vartantE jagati vibudhaaH kshudra-phaladaa
na manyE svapnE vaa tad-anusaraNaM tat-kRuta-phalam
hari-brahmaadeenaaM-api nikaTa-bhaajaaM-asulabhaM
ciraM yaacE SambhO Siva tava padaambhOja-bhajanam 4

smRutau SaastrE vaidyE Sakuna-kavitaa-gaana-phaNitau
puraaNE mantrE vaa stuti-naTana-haasyEshu-acaturaH
kathaM raajnaaM preetir-bhavati mayi kO(a)haM paSu-patE
paSuM maaM sarvajna prathita-kRupayaa paalaya vibhO 5

ghaTO vaa mRut-piNDO-api-aNur-api ca dhoomO-agnir-acalaH
paTO vaa tantur-vaa pariharati kiM ghOra-Samanam
vRuthaa kaNTha-kshObhaM vahasi tarasaa tarka-vacasaa
padaambhOjaM SambhOr-bhaja parama-saukhyaM vraja sudheeH 6

manas-tE paadaabjE nivasatu vacaH stOtra-phaNitau
karau ca-abhyarcaayaaM Srutir-api kathaakarNana-vidhau
tava dhyaanE buddhir-nayana-yugalaM moorti-vibhavE
para-granthaan kair-vaa parama-Siva jaanE param-ataH 7

yathaa buddhiH-Suktau rajatam iti kaacaaSmani maNir-
jalE paishTE ksheeraM bhavati mRuga-tRushNaasu salilam
tathaa dEva-bhraantyaa bhajati bhavad-anyaM jaDa janO
mahaa-dEvESaM tvaaM manasi ca na matvaa paSu-patE 8

gabheerE kaasaarE viSati vijanE ghOra-vipinE
viSaalE SailE ca bhramati kusumaarthaM jaDa-matiH
samarpyaikaM cEtaH-sarasijam umaa naatha bhavatE
sukhEna-avasthaatuM jana iha na jaanaati kim-ahO 9

naratvaM dEvatvaM naga-vana-mRugatvaM maSakataa
paSutvaM keeTatvaM bhavatu vihagatvaadi-jananam
sadaa tvat-paadaabja-smaraNa-paramaananda-laharee
vihaaraasaktaM cEd-hRudayaM-iha kiM tEna vapushaa 10

vaTurvaa gEhee vaa yatir-api jaTee vaa taditarO
narO vaa yaH kaScid-bhavatu bhava kiM tEna bhavati
yadeeyaM hRut-padmaM yadi bhavad-adheenaM paSu-patE
tadeeyas-tvaM SambhO bhavasi bhava bhaaraM ca vahasi 11

guhaayaaM gEhE vaa bahir-api vanE vaa(a)dri-SikharE
jalE vaa vahnau vaa vasatu vasatEH kiM vada phalam
sadaa yasyaivaantaHkaraNam-api SambO tava padE
sthitaM ced-yOgO(a)sau sa ca parama-yOgee sa ca sukhee 12

asaarE saMsaarE nija-bhajana-doorE jaDadhiyaa
bharamantaM maam-andhaM parama-kRupayaa paatum ucitam
mad-anyaH kO deenas-tava kRupaNa-rakshaati-nipuNas-
tvad-anyaH kO vaa mE tri-jagati SaraNyaH paSu-patE 13

prabhus-tvaM deenaanaaM khalu parama-bandhuH paSu-patE
pramukhyO(a)haM tEshaam-api kim-uta bandhutvam-anayOH
tvayaiva kshantavyaaH Siva mad-aparaadhaaS-ca sakalaaH
prayatnaat-kartavyaM mad-avanam-iyaM bandhu-saraNiH 14

upEkshaa nO cEt kiM na harasi bhavad-dhyaana-vimukhaaM
duraaSaa-bhooyishThaaM vidhi-lipim-aSaktO yadi bhavaan
Siras-tad-vadidhaatraM na nakhalu suvRuttaM paSu-patE
kathaM vaa nir-yatnaM kara-nakha-mukhEnaiva lulitam 15

virincir-deerghaayur-bhavatu bhavataa tat-para-SiraS-
catushkaM saMrakshyaM sa khalu bhuvi dainyaM likhitavaan
vicaaraH kO vaa maaM viSada-kRupayaa paati Siva tE
kaTaaksha-vyaapaaraH svayam-api ca deenaavana-paraH 16

phalaad-vaa puNyaanaaM mayi karuNayaa vaa tvayi vibhO
prasannE(a)pi svaamin bhavad-amala-paadaabja-yugalam
kathaM paSyEyaM maaM sthagayati namaH-sambhrama-jushaaM
nilimpaanaaM SrENir-nija-kanaka-maaNikya-makuTaiH 17

tvam-EkO lOkaanaaM parama-phaladO divya-padaveeM
vahantas-tvanmoolaaM punar-api bhajantE hari-mukhaaH
kiyad-vaa daakshiNyaM tava Siva madaaSaa ca kiyatee
kadaa vaa mad-rakshaaM vahasi karuNaa-poorita-dRuSaa 18

duraaSaa-bhooyishThE duradhipa-gRuha-dvaara-ghaTakE
durantE saMsaarE durita-nilayE duHkha janakE
madaayaasam kiM na vyapanayasi kasyOpakRutayE
vadEyaM preetiS-cEt tava Siva kRutaarthaaH khalu vayam 19

sadaa mOhaaTavyaaM carati yuvateenaaM kuca-girau
naTaty-aaSaa-Saakhaas-vaTati jhaTiti svairam-abhitaH
kapaalin bhikshO mE hRudaya-kapim-atyanta-capalaM
dRuDhaM bhaktyaa baddhvaa Siva bhavad-adheenaM kuru vibhO 20

dhRuti-stambhaadhaaraM dRuDha-guNa nibaddhaaM sagamanaaM
vicitraaM padmaaDhyaaM prati-divasa-sanmaarga-ghaTitaam
smaraarE maccEtaH-sphuTa-paTa-kuTeeM praapya viSadaaM
jaya svaamin Saktyaa saha Siva gaNaiH-sEvita vibhO 21

pralObhaadyair-arthaaharaNa-para-tantrO dhani-gRuhE
pravESOdyuktaH-san bhramati bahudhaa taskara-patE
imaM cEtaS-cOraM katham-iha sahE Sankara vibhO
tavaadheenaM kRutvaa mayi niraparaadhE kuru kRupaam 22

karOmi tvat-poojaaM sapadi sukhadO mE bhava vibhO
vidhitvaM vishNutvam diSasi khalu tasyaaH phalam-iti
punaSca tvaaM drashTuM divi bhuvi vahan pakshi-mRugataam-
adRushTvaa tat-khEdaM katham-iha sahE Sankara vibhO 23

kadaa vaa kailaasE kanaka-maNi-saudhE saha-gaNair-
vasan SambhOr-agrE sphuTa-ghaTita-moordhaanjali-puTaH
vibhO saamba svaamin parama-Siva paaheeti nigadan
vidhaatRuRuNaaM kalpaan kshaNam-iva vinEshyaami sukhataH 24

stavair-brahmaadeenaaM jaya-jaya-vacObhir-niyamaanaaM
gaNaanaaM kEleebhir-madakala-mahOkshasya kakudi
sthitaM neela-greevaM tri-nayanaM-umaaSlishTa-vapushaM
kadaa tvaaM paSyEyaM kara-dhRuta-mRugaM khaNDa-paraSum 25

kadaa vaa tvaaM dRushTvaa giriSa tava bhavyaanghri-yugalaM
gRuheetvaa hastaabhyaaM Sirasi nayanE vakshasi vahan
samaaSlishyaaghraaya sphuTa-jalaja-gandhaan parimalaan-
alabhyaaM brahmaadyair-mudam-anubhavishyaami hRudayE 26

karasthE hEmaadrau giriSa nikaTasthE dhana-patau
gRuhasthE svarbhoojaa(a)mara-surabhi-cintaamaNi-gaNE
SirasthE SeetaaMSau caraNa-yugalasthE(a)khila SubhE
kam-arthaM daasyE(a)haM bhavatu bhavad-arthaM mama manaH 27

saaroopyaM tava poojanE Siva mahaa-dEvEti saMkeertanE
saameepyaM Siva bhakti-dhurya-janataa-saaMgatya-saMbhaashaNE
saalOkyaM ca caraacaraatmaka-tanu-dhyaanE bhavaanee-patE
saayujyaM mama siddhim-atra bhavati svaamin kRutaarthOsmyaham 28

tvat-paadaambujam-arcayaami paramaM tvaaM cintayaami-anvahaM
tvaam-eeSaM SaraNaM vrajaami vacasaa tvaam-Eva yaacE vibhO
veekshaaM mE diSa caakshusheeM sa-karuNaaM divyaiS-ciraM praarthitaaM
SambhO lOka-gurO madeeya-manasaH saukhyOpadESaM kuru 29

vastrOd-dhoota vidhau sahasra-karataa pushpaarcanE vishNutaa
gandhE gandha-vahaatmataa(a)nna-pacanE bahir-mukhaadhyakshataa
paatrE kaancana-garbhataasti mayi cEd baalEndu cooDaa-maNE
SuSrooshaaM karavaaNi tE paSu-patE svaamin tri-lOkee-gurO 30

naalaM vaa paramOpakaarakam-idaM tvEkaM paSoonaaM patE
paSyan kukshi-gataan caraacara-gaNaan baahyasthitaan rakshitum
sarvaamartya-palaayanaushadham-ati-jvaalaa-karaM bhee-karaM
nikshiptaM garalaM galE na galitaM nOdgeerNam-Eva-tvayaa 31

jvaalOgraH sakalaamaraati-bhayadaH kshvElaH kathaM vaa tvayaa
dRushTaH kiM ca karE dhRutaH kara-talE kiM pakva-jamboo-phalam
jihvaayaaM nihitaSca siddha-ghuTikaa vaa kaNTha-dESE bhRutaH
kiM tE neela-maNir-vibhooshaNam-ayaM SambhO mahaatman vada 32

naalaM vaa sakRud-Eva dEva bhavataH sEvaa natir-vaa nutiH
poojaa vaa smaraNaM kathaa-SravaNam-api-aalOkanaM maadRuSaam
svaaminn-asthira-dEvataanusaraNaayaasEna kiM labhyatE
kaa vaa muktir-itaH kutO bhavati cEt kiM praarthaneeyaM tadaa 33

kiM broomas-tava saahasaM paSu-patE kasyaasti SambhO bhavad-
dhairyaM cEdRuSam-aatmanaH-sthitir-iyaM caanyaiH kathaM labhyatE
bhraSyad-dEva-gaNaM trasan-muni-gaNaM naSyat-prapancaM layaM
paSyan-nirbhaya Eka Eva viharati-aananda-saandrO bhavaan 34

yOga-kshEma-dhuraM-dharasya sakalaH-SrEyaH pradOdyOginO
dRushTaadRushTa-matOpadESa-kRutinO baahyaantara-vyaapinaH
sarvajnasya dayaa-karasya bhavataH kiM vEditavyaM mayaa
SambhO tvaM paramaantaraMga iti mE cittE smaraami-anvaham 35

bhaktO bhakti-guNaavRutE mud-amRutaa-poorNE prasannE manaH
kumbhE saamba tavaanghri-pallava yugaM saMsthaapya saMvit-phalam
sattvaM mantram-udeerayan-nija Sareeraagaara SuddhiM vahan
puNyaahaM prakaTee karOmi ruciraM kalyaaNam-aapaadayan 36

aamnaayaambudhim-aadarENa sumanaH-sanghaaH-samudyan-manO
manthaanaM dRuDha bhakti-rajju-sahitaM kRutvaa mathitvaa tataH
sOmaM kalpa-taruM su-parva-surabhiM cintaa-maNiM dheemataaM
nityaananda-sudhaaM nirantara-ramaa-saubhaagyam-aatanvatE 37

praak-puNyaacala-maarga-darSita-sudhaa-moortiH prasannaH-SivaH
sOmaH-sad-guNa-sEvitO mRuga-dharaH poorNaas-tamO-mOcakaH
cEtaH pushkara-lakshitO bhavati cEd-aananda-paathO-nidhiH
praagalbhyEna vijRumbhatE sumanasaaM vRuttis-tadaa jaayatE 38

dharmO mE catur-anghrikaH sucaritaH paapaM vinaaSaM gataM
kaama-krOdha-madaadayO vigalitaaH kaalaaH sukhaavishkRutaaH
jnaanaananda-mahaushadhiH suphalitaa kaivalya naathE sadaa
maanyE maanasa-puNDareeka-nagarE raajaavataMsE sthitE 39

dhee-yantrENa vacO-ghaTEna kavitaa-kulyOpakulyaakramair-
aaneetaiSca sadaaSivasya caritaambhO-raaSi-divyaamRutaiH
hRut-kEdaara-yutaaS-ca bhakti-kalamaaH saaphalyam-aatanvatE
durbhikshaan-mama sEvakasya bhagavan viSvESa bheetiH kutaH 40

paapOtpaata-vimOcanaaya ruciraiSvaryaaya mRutyuM-jaya
stOtra-dhyaana-nati-pradikshiNa-saparyaalOkanaakarNanE
jihvaa-citta-SirOnghri-hasta-nayana-SrOtrair-aham praarthitO
maam-aajnaapaya tan-niroopaya muhur-maamEva maa mE(a)vacaH 41

gaambheeryaM parikhaa-padaM ghana-dhRutiH praakaara-udyad-guNa
stOmaS-caapta-balaM ghanEndriya-cayO dvaaraaNi dEhE sthitaH
vidyaa-vastu-samRuddhir-iti-akhila-saamagree-samEtE sadaa
durgaati-priya-dEva maamaka-manO-durgE nivaasaM kuru 42

maa gaccha tvam-itas-tatO giriSa bhO mayyEva vaasaM kuru
svaaminn-aadi kiraata maamaka-manaH kaantaara-seemaantarE
vartantE bahuSO mRugaa mada-jushO maatsarya-mOhaadayas-
taan hatvaa mRugayaa-vinOda rucitaa-laabhaM ca saMpraapsyasi 43

kara-lagna mRugaH kareendra-bhangO
ghana Saardoola-vikhaNDanO(a)sta-jantuH
giriSO viSad-aakRutiS-ca cEtaH
kuharE panca mukhOsti mE kutO bheeH 44

chandaH-Saakhi-Sikhaanvitair-dvija-varaiH saMsEvitE SaaSvatE
saukhyaapaadini khEda-bhEdini sudhaa-saaraiH phalair-deepitE
cEtaH pakshi-Sikhaa-maNE tyaja vRuthaa-sancaaram-anyair-alaM
nityaM Sankara-paada-padma-yugalee-neeDE vihaaraM kuru 45

aakeerNE nakha-raaji-kaanti-vibhavair-udyat-sudhaa-vaibhavair-
aadhautEpi ca padma-raaga-lalitE haMsa-vrajair-aaSritE
nityaM bhakti-vadhoo gaNaiS-ca rahasi svEcchaa-vihaaraM kuru
sthitvaa maanasa-raaja-haMsa girijaa naathaanghri-saudhaantarE 46

Sambhu-dhyaana-vasanta-sangini hRudaaraamE(a)gha-jeerNacchadaaH
srastaa bhakti lataacchaTaa vilasitaaH puNya-pravaala-SritaaH
deepyantE guNa-kOrakaa japa-vacaH pushpaaNi sad-vaasanaa
jnaanaananda-sudhaa-maranda-laharee saMvit-phalaabhyunnatiH 47

nityaananda-rasaalayaM sura-muni-svaantaambujaataaSrayaM
svacchaM sad-dvija-sEvitaM kalusha-hRut-sad-vaasanaavishkRutam
Sambhu-dhyaana-sarOvaraM vraja manO-haMsaavataMsa sthiraM
kiM kshudraaSraya-palvala-bhramaNa-saMjaata-SramaM praapsyasi 48

aanandaamRuta-pooritaa hara-padaambhOjaalavaalOdyataa
sthairyOpaghnam-upEtya bhakti latikaa SaakhOpaSaakhaanvitaa
ucchair-maanasa-kaayamaana-paTaleem-aakramya nish-kalmashaa
nityaabheeshTa-phala-pradaa bhavatu mE sat-karma-saMvardhitaa 49

sandhyaarambha-vijRumbhitaM Sruti-Sira-sthaanaantar-aadhishThitaM
sa-prEma bhramaraabhiraamam-asakRut sad-vaasanaa-SObhitam
bhOgeendraabharaNaM samasta-sumanaH-poojyaM guNaavishkRutaM
sEvE Sree-giri-mallikaarjuna-mahaa-lingaM Sivaalingitam 50

bhRungeecchaa-naTanOtkaTaH kari-mada-graahee sphuran-maadhava-
aahlaadO naada-yutO mahaasita-vapuH pancEshuNaa caadRutaH
sat-pakshaH sumanO-vanEshu sa punaH saakshaan-madeeyE manO
raajeevE bhramaraadhipO viharataaM Sree Saila-vaasee vibhuH 51

kaaruNyaamRuta-varshiNaM ghana-vipad-greeshmacchidaa-karmaThaM
vidyaa-sasya-phalOdayaaya sumanaH-saMsEvyam-icchaakRutim
nRutyad-bhakta-mayooram-adri-nilayaM cancaj-jaTaa-maNDalaM
SambhO vaanchati neela-kandhara-sadaa tvaaM mE manaS-caatakaH 52

aakaaSEna Sikhee samasta phaNinaaM nEtraa kalaapee nataa-
(a)nugraahi-praNavOpadESa-ninadaiH kEkeeti yO geeyatE
SyaamaaM Saila-samudbhavaaM ghana-ruciM dRushTvaa naTantaM mudaa
vEdaantOpavanE vihaara-rasikaM taM neela-kaNThaM bhajE 53

sandhyaa gharma-dinaatyayO hari-karaaghaata-prabhootaanaka-
dhvaanO vaarida garjitaM divishadaaM dRushTicchaTaa cancalaa
bhaktaanaaM paritOsha baashpa vitatir-vRushTir-mayooree Sivaa
yasminn-ujjvala-taaNDavaM vijayatE taM neela-kaNThaM bhajE 54

aadyaayaamita-tEjasE-Sruti-padair-vEdyaaya saadhyaaya tE
vidyaananda-mayaatmanE tri-jagataH-saMrakshaNOdyOginE
dhyEyaayaakhila-yOgibhiH-sura-gaNair-gEyaaya maayaavinE
samyak taaNDava-saMbhramaaya jaTinE sEyaM natiH-SambhavE 55

nityaaya tri-guNaatmanE pura-jitE kaatyaayanee-SrEyasE
satyaayaadi kuTumbinE muni-manaH pratyaksha-cin-moortayE
maayaa-sRushTa-jagat-trayaaya sakala-aamnaayaanta-sancaariNE
saayaM taaNDava-sambhramaaya jaTinE sEyaM natiH-SambhavE 56

nityaM svOdara-pOshaNaaya sakalaan-uddiSya vittaaSayaa
vyarthaM paryaTanaM karOmi bhavataH-sEvaaM na jaanE vibhO
maj-janmaantara-puNya-paaka-balatas-tvaM Sarva sarvaantaras-
tishThasyEva hi tEna vaa paSu-patE tE rakshaNeeyO(a)smyaham 57

EkO vaarija-baandhavaH kshiti-nabhO vyaaptaM tamO-maNDalaM
bhitvaa lOcana-gOcarOpi bhavati tvaM kOTi-soorya-prabhaH
vEdyaH kiM na bhavasyahO ghana-taraM keedRungbhavEn-mattamas-
tat-sarvaM vyapaneeya mE paSu-patE saakshaat prasannO bhava 58

haMsaH padma-vanaM samicchati yathaa neelaambudaM caatakaH
kOkaH kOka-nada-priyaM prati-dinaM candraM cakOras-tathaa
cEtO vaanchati maamakaM paSu-patE cin-maarga mRugyaM vibhO
gauree naatha bhavat-padaabja-yugalaM kaivalya-saukhya-pradam 59

rOdhas-tOyahRutaH SramENa-pathikaS-chaayaaM tarOr-vRushTitaH
bheetaH svastha gRuhaM gRuhastham-atithir-deenaH prabhaM dhaarmikam
deepaM santamasaakulaS-ca SikhinaM SeetaavRutas-tvaM tathaa
cEtaH-sarva-bhayaapahaM-vraja sukhaM SambhOH padaambhOruham 60

ankOlaM nija beeja santatir-ayaskaantOpalaM soocikaa
saadhvee naija vibhuM lataa kshiti-ruhaM sindhuh-sarid-vallabham
praapnOteeha yathaa tathaa paSu-patEH paadaaravinda-dvayaM
cEtOvRuttir-upEtya tishThati sadaa saa bhaktir-iti-ucyatE 61

aanandaaSrubhir-aatanOti pulakaM nairmalyataS-chaadanaM
vaacaa Sankha mukhE sthitaiS-ca jaTharaa-poortiM caritraamRutaiH
rudraakshair-bhasitEna dEva vapushO rakshaaM bhavad-bhaavanaa-
paryankE vinivESya bhakti jananee bhaktaarbhakaM rakshati 62

maargaa-vartita paadukaa paSu-patEr-aMgasya koorcaayatE
gaNDooshaambu-nishEcanaM pura-ripOr-divyaabhishEkaayatE
kincid-bhakshita-maaMsa-SEsha-kabalaM navyOpahaaraayatE
bhaktiH kiM na karOti-ahO vana-carO bhaktaavatamsaayatE 63

vakshastaaDanam-antakasya kaThinaapasmaara sammardanaM
bhoo-bhRut-paryaTanaM namat-sura-SiraH-kOTeera sangharshaNam
karmEdaM mRudulasya taavaka-pada-dvandvasya gauree-patE
maccEtO-maNi-paadukaa-viharaNaM SambhO sadaangee-kuru 64

vakshas-taaDana Sankayaa vicalitO vaivasvatO nirjaraaH
kOTeerOjjvala-ratna-deepa-kalikaa-neeraajanaM kurvatE
dRushTvaa mukti-vadhoos-tanOti nibhRutaaSlEshaM bhavaanee-patE
yac-cEtas-tava paada-padma-bhajanaM tasyEha kiM dur-labham 65

kreeDaarthaM sRujasi prapancam-akhilaM kreeDaa-mRugaas-tE janaaH
yat-karmaacaritaM mayaa ca bhavataH preetyai bhavatyEva tat
SambhO svasya kutoohalasya karaNaM maccEshTitaM niScitaM
tasmaan-maamaka rakshaNaM paSu-patE kartavyam-Eva tvayaa 66

bahu-vidha-paritOsha-baashpa-poora-
sphuTa-pulakaankita-caaru-bhOga-bhoomim
cira-pada-phala-kaankshi-sEvyamaanaaM
parama sadaaSiva-bhaavanaaM prapadyE 67

amita-mudamRutaM muhur-duhanteeM
vimala-bhavat-pada-gOshTham-aavasanteem
sadaya paSu-patE supuNya-paakaaM
mama paripaalaya bhakti dhEnum-Ekaam 68

jaDataa paSutaa kalankitaa
kuTila-caratvaM ca naasti mayi dEva
asti yadi raaja-maulE
bhavad-aabharaNasya naasmi kiM paatram 69

arahasi rahasi svatantra-buddhyaa
vari-vasituM sulabhaH prasanna-moortiH
agaNita phala-daayakaH prabhur-mE
jagad-adhikO hRudi raaja-SEkharOsti 70

aarooDha-bhakti-guNa-kuncita-bhaava-caapa-
yuktaiH-Siva-smaraNa-baaNa-gaNair-amOghaiH
nirjitya kilbisha-ripoon vijayee sudheendraH-
saanandam-aavahati susthira-raaja-lakshmeem 71

dhyaanaanjanEna samavEkshya tamaH-pradESaM
bhitvaa mahaa-balibhir-eeSvara naama-mantraiH
divyaaSritaM bhujaga-bhooshaNam-udvahanti
yE paada-padmam-iha tE Siva tE kRutaarthaaH 72

bhoo-daarataam-udavahad-yad-apEkshayaa Sree-
bhoo-daara Eva kimataH sumatE labhasva
kEdaaram-aakalita mukti mahaushadheenaaM
paadaaravinda bhajanaM paramESvarasya 73

aaSaa-paaSa-klESa-dur-vaasanaadi-
bhEdOdyuktair-divya-gandhair-amandaiH
aaSaa-SaaTeekasya paadaaravindaM
cEtaH-pETeeM vaasitaaM mE tanOtu 74

kalyaaNinaM sarasa-citra-gatiM savEgaM
sarvEngitajnam-anaghaM dhruva-lakshaNaaDhyam
cEtas-turangam-adhiruhya cara smaraarE
nEtaH-samasta jagataaM vRushabhaadhirooDha 75

bhaktir-mahESa-pada-pushkaram-aavasantee
kaadambineeva kurutE paritOsha-varsham
sampooritO bhavati yasya manas-taTaakas-
taj-janma-sasyam-akhilaM saphalaM ca naanyat 76

buddhiH-sthiraa bhavitum-eeSvara-paada-padma
saktaa vadhoor-virahiNeeva sadaa smarantee
sad-bhaavanaa-smaraNa-darSana-keertanaadi
sammOhitEva Siva-mantra-japEna vintE 77

sad-upacaara-vidhishu-anu-bOdhitaaM
savinayaaM suhRudaM sadupaaSritaam
mama samuddhara buddhim-imaaM prabhO
vara-guNEna navODha-vadhoom-iva 78

nityaM yOgi-manah-sarOja-dala-sancaara-kshamas-tvat-kramaH-
SambhO tEna kathaM kaThOra-yama-raaD-vakshaH-kavaaTa-kshatiH
atyantaM mRudulaM tvad-anghri-yugalaM haa mE manaS-cintayati-
Etal-lOcana-gOcaraM kuru vibhO hastEna saMvaahayE 79

EshyatyEsha janiM manO(a)sya kaThinaM tasmin-naTaaneeti mad-
rakshaayai giri seemni kOmala-pada-nyaasaH puraabhyaasitaH
nO-cEd-divya-gRuhaantarEshu sumanas-talpEshu vEdyaadishu
praayaH-satsu Silaa-talEshu naTanaM SambhO kimarthaM tava 80

kancit-kaalam-umaa-mahESa bhavataH paadaaravindaarcanaiH
kancid-dhyaana-samaadhibhiS-ca natibhiH kancit kathaakarNanaiH
kancit kancid-avEkshaNaiS-ca nutibhiH kancid-daSaam-eedRuSeeM
yaH praapnOti mudaa tvad-arpita manaa jeevan sa muktaH khalu 81

baaNatvaM vRushabhatvam-ardha-vapushaa bhaaryaatvam-aaryaa-patE
ghONitvaM sakhitaa mRudanga vahataa cEtyaadi roopaM dadhau
tvat-paadE nayanaarpaNaM ca kRutavaan tvad-dEha bhaagO hariH
poojyaat-poojya-taraH-sa Eva hi na cEt kO vaa tadanyO(a)dhikaH 82

janana-mRuti-yutaanaaM sEvayaa dEvataanaaM
na bhavati sukha-lESaH saMSayO naasti tatra
ajanim-amRuta roopaM saambam-eeSaM bhajantE
ya iha parama saukhyaM tE hi dhanyaa labhantE 83

Siva tava paricaryaa sannidhaanaaya gauryaa
bhava mama guNa-dhuryaaM buddhi-kanyaaM pradaasyE
sakala-bhuvana-bandhO saccid-aananda-sindhO
sadaya hRudaya-gEhE sarvadaa saMvasa tvam 84

jaladhi mathana dakshO naiva paataala bhEdee
na ca vana mRugayaayaaM naiva lubdhaH praveeNaH
aSana-kusuma-bhooshaa-vastra-mukhyaaM saparyaaM
kathaya katham-ahaM tE kalpayaaneendu-maulE 85

poojaa-dravya-samRuddhayO viracitaaH poojaaM kathaM kurmahE
pakshitvaM na ca vaa keeTitvam-api na praaptaM mayaa dur-labham
jaanE mastakam-anghri-pallavam-umaa-jaanE na tE(a)haM vibhO
na jnaataM hi pitaamahEna hariNaa tattvEna tad-roopiNaa 86

aSanaM garalaM phaNee kalaapO
vasanaM carma ca vaahanaM mahOkshaH
mama daasyasi kiM kim-asti SambhO
tava paadaambuja-bhaktim-Eva dEhi 87

yadaa kRutaaMbhO-nidhi-sEtu-bandhanaH
karastha-laadhaH-kRuta-parvataadhipaH
bhavaani tE langhita-padma-sambhavas-
tadaa Sivaarcaa-stava bhaavana-kshamaH 88

natibhir-nutibhis-tvam-eeSa poojaa
vidhibhir-dhyaana-samaadhibhir-na tushTaH
dhanushaa musalEna caaSmabhir-vaa
vada tE preeti-karaM tathaa karOmi 89

vacasaa caritaM vadaami SambhOr-
aham-udyOga vidhaasu tE(a)prasaktaH
manasaakRutim-eeSvarasya sEvE
Sirasaa caiva sadaaSivaM namaami 90

aadyaa(a)vidyaa hRud-gataa nirgataaseet-
vidyaa hRudyaa hRud-gataa tvat-prasaadaat
sEvE nityaM Sree-karaM tvat-padaabjaM
bhaavE muktEr-bhaajanaM raaja-maulE 91

dooreekRutaani duritaani duraksharaaNi
daur-bhaagya-duHkha-durahaMkRuti-dur-vacaaMsi
saaraM tvadeeya caritaM nitaraaM pibantaM
gaureeSa maam-iha samuddhara sat-kaTaakshaiH 92

sOma kalaa-dhara-maulau
kOmala ghana-kandharE mahaa-mahasi
svaamini girijaa naathE
maamaka hRudayaM nirantaraM ramataam 93

saa rasanaa tE nayanE
taavEva karau sa Eva kRuta-kRutyaH
yaa yE yau yO bhargaM
vadateekshEtE sadaarcataH smarati 94

ati mRudulau mama caraNau-
ati kaThinaM tE manO bhavaaneeSa
iti vicikitsaaM santyaja
Siva katham-aaseed-girau tathaa pravESaH 95

dhaiyaankuSEna nibhRutaM
rabhasaad-aakRushya bhakti-SRunkhalayaa
pura-hara caraNaalaanE
hRudaya-madEbhaM badhaana cid-yantraiH 96

pracaratyabhitaH pragalbha-vRuttyaa
madavaan-Esha manaH-karee gareeyaan
parigRuhya nayEna bhakti-rajjvaa
parama sthaaNu-padaM dRuDhaM nayaamum 97

sarvaalankaara-yuktaaM sarala-pada-yutaaM saadhu-vRuttaaM suvarNaaM
sadbhiH-samstooya-maanaaM sarasa guNa-yutaaM lakshitaaM lakshaNaaDhyaam
udyad-bhooshaa-viSEshaam-upagata-vinayaaM dyOta-maanaartha-rEkhaaM
kalyaaNeeM dEva gauree-priya mama kavitaa-kanyakaaM tvaM gRuhaaNa 98

idaM tE yuktaM vaa parama-Siva kaaruNya jaladhE
gatau tiryag-roopaM tava pada-SirO-darSana-dhiyaa
hari-brahmaaNau tau divi bhuvi carantau Srama-yutau
kathaM SambhO svaamin kathaya mama vEdyOsi purataH 99

stOtrENaalam-ahaM pravacmi na mRushaa dEvaa virincaadayaH
stutyaanaaM gaNanaa-prasanga-samayE tvaam-agragaNyaM viduH
maahaatmyaagra-vicaaraNa-prakaraNE dhaanaa-tushastOmavad-
dhootaas-tvaaM vidur-uttamOttama phalaM SambhO bhavat-sEvakaaH 100

  scarpe gold

Categories
Shiva Stotrams

Rudra Ashtakam

 

?????? ????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ???????? |
????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ||

??????? ??????? ????? ??????? ????????? ????? ????? ??????? |
?????? ??????????? ????????? ??????? ??????????? ??? ??? ||

?????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ????? ?????????? |
???????????????????? ??????????? ???????????????? ????? ?????? ||

???????????? ???? ????????? ??????? ???????????? ????????? ??????? |
????????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ????? ||

????????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???? ???????? ???????? |
????? ??? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ||

?????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ?????? |
???????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????? ||

? ????? ?????? ???????????? ??????? ???? ??? ?? ???????? |
? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ????????????? ||

??????? ????? ???? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ??? ??????? |
??????? ????????????????? ????????? ???????? ??????! ||

 

Rudra Ashtakam in English
namaameeSa meeSaana nirvaaNaroopaM vibhuM vyaapakaM brahmavEda svaroopam |
nijaM nirguNaM nirvikalpaM nireehaM chadaakaaSa maakaaSavaasaM bhajEham ||

niraakaara mOMkaara moolaM tureeyaM girignyaana gOteeta meeSaM gireeSam |
karaaLaM mahaakaalakaalaM kRupaalaM guNaagaara saMsaarasaaraM natO ham ||

tuShaaraadri saMkaaSa gauraM gaMbheeraM manObhootakOTi prabhaa SreeSareeram |
sphuranmauLikallOlinee chaarugaaMgaM lastphaalabaalEMdu bhooShaM mahESam ||

chalatkuMDalaM bhroo sunEtraM viSaalaM prasannaananaM neelakaMThaM dayaaLum |
mRugaadheeSa charmaaMbaraM muMDamaalaM priyaM SaMkaraM sarvanaathaM bhajaami ||

prachaMDaM prakRuShTaM pragalbhaM parESam akhaMDam ajaM bhaanukOTi prakaaSam |
trayee Soola nirmoolanaM SoolapaaNiM bhajEhaM bhavaaneepatiM bhaavagamyam ||

kaLaateeta kaLyaaNa kalpaaMtaree sadaa sajjanaanaMdadaataa puraaree |
chidaanaMda saMdOha mOhaapakaaree praseeda praseeda prabhO manmadhaaree ||

na yaavad umaanaatha paadaaraviMdaM bhajaMteeha lOkE parE vaa naaraaNaam |
na taavatsukhaM SaaMti saMtaapanaaSaM praseeda prabhO sarvabhootaadhivaasa ||

najaanaami yOgaM japaM naiva poojaaM natO haM sadaa sarvadaa dEva tubhyam |
jaraajanma duHkhaughataatapyamaanaM prabhOpaahi apannameeSa praseeda! ||

  michael-borses

Categories
Shiva Stotrams

Shiva Ashtottara Sata Namavali

 

??? ????? ???
??? ????????? ???
??? ?????? ???
??? ???????? ???
??? ????????? ???
??? ???????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????? ??? (10)
??? ???????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???? ???
??? ?????? ???
??? ??????????? ??? (20)
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????? ???
??? ??????? ???
??? ??????? ???
??? ????????? ?????? ???
??? ????????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????? ???
??? ??????????? ??? (30)
??? ????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????? ???
??? ????????????? ???
??? ?????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????????? ??? (40)
??? ???????????? ???????? ???
??? ?????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????????? ?????? ???
??? ????? ???
??? ???????? ??? (50)
??? ????? ???
??? ???????????? ???
??? ???????? ???
??? ???????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????? ??? (60)
??? ??????? ???
??? ????? ???
??? ?????? ?????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????????? ???
??? ????????? ???
??? ????? ???
??? ??????????? ??? (70)
??? ?????????????? ???
??? ??????????? ???
??? ???????????? ???
??? ????????? ???
??? ?????????? ???
??? ?????? ????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????? ???
??? ??????? ???
??? ??????? ??? (80)
??? ?????????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????? ???
??? ?????????? ???
??? ????????????? ???
??? ????????????? ???
??? ???????? ???
??? ????????? ???
??? ???? ???
??? ??????????? ??? (90)
??? ??????? ???
??? ??????? ???
??? ????? ???
??? ???????? ???
??? ??????? ???
??? ???? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ????????????? ???
??? ???? ??? (100)
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ??????????? ???
??? ????????? ???
??? ???????????? ???
??? ??????? ???
??? ?????? ???
??? ?????????? ??? (108)

Shiva Ashtottara Sata Namavali

OM Sivaaya namaH
OM mahESvaraaya namaH
OM SaMbhavE namaH
OM pinaakinE namaH
OM SaSiSEkharaaya namaH
OM vaamadEvaaya namaH
OM viroopaakShaaya namaH
OM kapardinE namaH
OM neelalOhitaaya namaH
OM SaMkaraaya namaH (10)
OM SoolapaaNayE namaH
OM khaTvaaMginE namaH
OM viShNuvallabhaaya namaH
OM SipiviShTaaya namaH
OM aMbikaanaathaaya namaH
OM SreekaMThaaya namaH
OM bhaktavatsalaaya namaH
OM bhavaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM trilOkESaaya namaH (20)
OM SitikaMThaaya namaH
OM Sivaapriyaaya namaH
OM ugraaya namaH
OM kapaalinE namaH
OM kaumaarayE namaH
OM aMdhakaasura soodanaaya namaH
OM gaMgaadharaaya namaH
OM lalaaTaakShaaya namaH
OM kaalakaalaaya namaH
OM kRupaanidhayE namaH (30)
OM bheemaaya namaH
OM paraSuhastaaya namaH
OM mRugapaaNayE namaH
OM jaTaadharaaya namaH
OM ktelaasavaasinE namaH
OM kavacinE namaH
OM kaThOraaya namaH
OM tripuraaMtakaaya namaH
OM vRuShaaMkaaya namaH
OM vRuShabhaarooDhaaya namaH (40)
OM bhasmOddhooLita vigrahaaya namaH
OM saamapriyaaya namaH
OM svaramayaaya namaH
OM trayeemoortayE namaH
OM aneeSvaraaya namaH
OM sarvagnyaaya namaH
OM paramaatmanE namaH
OM sOmasooryaagni lOcanaaya namaH
OM haviShE namaH
OM yagnyamayaaya namaH (50)
OM sOmaaya namaH
OM paMcavaktraaya namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM viSvESvaraaya namaH
OM veerabhadraaya namaH
OM gaNanaathaaya namaH
OM prajaapatayE namaH
OM hiraNyarEtasE namaH
OM durdharShaaya namaH
OM gireeSaaya namaH (60)
OM giriSaaya namaH
OM anaghaaya namaH
OM bhujaMga bhooShaNaaya namaH
OM bhargaaya namaH
OM giridhanvanE namaH
OM giripriyaaya namaH
OM kRuttivaasasE namaH
OM puraaraatayE namaH
OM bhagavatE namaH
OM pramadhaadhipaaya namaH (70)
OM mRutyuMjayaaya namaH
OM sookShmatanavE namaH
OM jagadvyaapinE namaH
OM jagadguravE namaH
OM vyOmakESaaya namaH
OM mahaasEna janakaaya namaH
OM caaruvikramaaya namaH
OM rudraaya namaH
OM bhootapatayE namaH
OM sthaaNavE namaH (80)
OM ahirbhuthnyaaya namaH
OM digaMbaraaya namaH
OM aShTamoortayE namaH
OM anEkaatmanE namaH
OM svaattvikaaya namaH
OM Suddhavigrahaaya namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM khaMDaparaSavE namaH
OM ajaaya namaH
OM paaSavimOcakaaya namaH (90)
OM mRuDaaya namaH
OM paSupatayE namaH
OM dEvaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM avyayaaya namaH
OM harayE namaH
OM pooShadaMtabhidE namaH
OM avyagraaya namaH
OM dakShaadhvaraharaaya namaH
OM haraaya namaH (100)
OM bhaganEtrabhidE namaH
OM avyaktaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM sahasrapaadE namaH
OM apapargapradaaya namaH
OM anaMtaaya namaH
OM taarakaaya namaH
OM paramESvaraaya namaH (108)

 

  nike air max 2017

Categories
Shiva Stotrams

Shiva Manasa Puja

 

?????? ???????????? ??????? ??????? ? ????????????
???????? ????????? ???????? ??????????? ??????? |
???? ????? ????????? ?????? ??????? ? ????? ???
????? ??? ??????? ?????? ?????????????? ??????????? || 1 ||

??????? ?????????? ????? ?????? ??????? ??????
???????? ????????? ??????????? ????????? ?????? |
???????????? ???? ???????? ?????? ?????????????
????????? ???? ??? ???????? ??????? ????? ???????? || 2 ||

?????? ????????????? ???????? ????????? ????????
???? ???? ???????? ??????? ????? ? ????????? ??? |
??????????? ??????? ??????-?????????-???????-??????? ???
????????? ????????? ?? ???? ?????? ??????? ????? || 3 ||

????? ????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????? ???????
???? ?? ?????????-???? ?????? ???????????? |
??????? ????? ?????????????? ?????????? ????? ????
?????????? ????? ?????????? ????? ????????? || 4 ||

?? ??? ??????? ?????????? ??????? ??
????? ?????? ?? ?????? ???????? |
????????????? ?? ?????????-???????
?? ?? ????????? ???? ?????? ????? || 5 ||

Shiva Manasa Puja in English

ratnaiH kalpitamaasanaM himajalaiH snaanaM cha divyaambaraM
naanaaratna vibhooShitaM mRugamadaa mOdaankitaM chandanam |
jaatee chaMpaka bilvapatra rachitaM puShpaM cha dhoopaM tathaa
deepaM dEva dayaanidhE paSupatE hRutkalpitaM gRuhyataam || 1 ||

sauvarNE navaratnakhaNDa rachitE paatrE ghRutaM paayasaM
bhakShyaM panchavidhaM payOdadhiyutaM rambhaaphalaM paanakam |
SaakaanaamayutaM jalaM ruchikaraM karpoora khaMDOjjcalaM
taamboolaM manasaa mayaa virachitaM bhaktyaa prabhO sveekuru || 2 ||

ChatraM chaamarayOryugaM vyajanakaM chaadarSakaM nirmalaM
veeNaa bhEri mRudanga kaahalakalaa geetaM cha nRutyaM tathaa |
saaShTaangaM praNatiH stuti-rbahuvidhaa-hyEtat-samastaM mayaa
sankalpEna samarpitaM tava vibhO poojaaM gRuhaaNa prabhO || 3 ||

aatmaa tvaM girijaa matiH sahacharaaH praaNaaH SareeraM gRuhaM
poojaa tE viShayOpabhOga-rachanaa nidraa samaadhisthitiH |
sanchaaraH padayOH pradakShiNavidhiH stOtraaNi sarvaa girO
yadyatkarma karOmi tattadakhilaM SaMbhO tavaaraadhanam || 4 ||

kara charaNa kRutaM vaakkaayajaM karmajaM vaa
SravaNa nayanajaM vaa maanasaM vaaparaadham |
vihitamavihitaM vaa sarvamEtat-kShamasva
jaya jaya karuNaabdhE Sree mahaadEva SaMbhO || 5 ||

  air max bianche

Categories
Shiva Stotrams

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram

 

???? ??????????????? ?????? ????????
??????? ?????????? ?????? ????????? || 1 ||

????????????????? ????????? ????????????
???????????????????? ????????? ?????????? || 2 ||

???????????????????? ????????? ?????????
????? ????? ?????? ?????????????? || 3 ||

???????? ????????? ??????? ???????????
???? ??????????? ????????????????? || 4 ||

????????? ???? ???????????????????
?????????? ??????????? ??????????????????? || 5 ||

?????????????????????????????????????
???????? ???????? ? ?????????????????? || 6 ||

????????????????? ???????????????????
??????????? ???????? ?????? ????????? || 7 ||

?????????? ????????? ?????? ?????????
??????????? ????? ????????? ?????????? || 8 ||

???????????? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ????????? || 9 ||

????????? ??????????????????????
?????? ??????? ????????????????? ???????? || 10 ||

??????????????????? ???????????????????????
??????? ??????????? ?????????? || 11 ||

?????? ???????????? ?????????????? ????
????????????????? ???????????? ??? || 12 ||

????????????????? ????????????????????
???????????????????????? ????????? || 13 ||

???? ???? ??????????? ????????????????????? ||

 

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram in English

 

SivO mahESvaraSSaMbhuH pinaakee SaSiSEkharaH
vaamadEvO viroopaakShaH kapardee neelalOhitaH || 1 ||

SaMkaraSSoolapaaNiScha khaTvaaMgee viShNuvallabhaH
SipiviShTOMbikaanaathaH SreekaMThO bhaktavatsalaH || 2 ||

bhavaSSarvastrilOkESaH SitikaMThaH SivapriyaH
ugraH kapaalee kaamaaree aMdhakaasurasoodanaH || 3 ||

gaMgaadharO lalaaTaakShaH kaalakaalaH kRupaanidhiH
bheemaH paraSuhastaScha mRugapaaNirjaTaadharaH || 4 ||

kailaasavaasee kavachee kaThOrastripuraaMtakaH
vRuShaaMkO vRuShabhaarooDhO bhasmOddhooLitavigrahaH || 5 ||

saamapriyassvaramayastrayeemoortiraneeSvaraH
sarvagnyaH paramaatmaa cha sOmasooryaagnilOchanaH || 6 ||

haviryagnyamayassOmaH paMchavaktrassadaaSivaH
viSvESvarO veerabhadrO gaNanaathaH prajaapatiH || 7 ||

hiraNyarEtaH durdharShaH gireeSO giriSOnaghaH
bhujaMgabhooShaNO bhargO giridhanvee giripriyaH || 8 ||

kRuttivaasaH puraaraatirbhagavaan pramathaadhipaH
mRutyuMjayassookShmatanurjagadvyaapee jagadguruH || 9 ||

vyOmakESO mahaasEnajanakaSchaaruvikramaH
rudrO bhootapatiH sthaaNurahirbhudhnO digaMbaraH || 10 ||

aShTamoortiranEkaatmaa saattvikaSSuddhavigrahaH
SaaSvataH khaMDaparaSurajaH paaSavimOchakaH || 11 ||

mRuDaH paSupatirdEvO mahaadEvOvyayO hariH
pooShadaMtabhidavyagrO dakShaadhvaraharO haraH || 12 ||

bhaganEtrabhidavyaktO sahasraakShassahasrapaat
apavargapradOnaMtastaarakaH paramESvaraH || 13 ||

EvaM Sree SaMbhudEvasya naamnaamaShTOttaraMSatam ||

  scarpe uomo golden goose

Categories
Shiva Stotrams

Shiva Tandava Stotram

 

????????????????????????????
?????????? ????????? ??????????????????? |
????????????????????????????????
???? ???????????? ????? ?? ???? ????? || 1 ||

??????????????????????????????????-
-?????????????????????????????? |
???????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????? ?? || 2 ||

??????????????????????????????????
????????????????????????????????? |
??????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????? ??????? || 3 ||

?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? |
?????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????? ????????? || 4 ||

?????????????????????????????
??????????????? ??????????????????? |
?????????????? ?????????????
?????? ????? ??????? ?????????????? || 5 ||

????????????????????????????????-
-??????????????? ????????????????? |
????????????? ??????????????
??????????????????????????? ?? || 6 ||

??????????????????????????????-
????????????????????????????????? |
???????????????????????????????????-
-?????????????????? ????????? ??????? || 7 ||

????????????? ????????????????????-
??????????????? ?????????????????? |
??????????????????????? ????????????????
??????????????? ??????? ???????????? || 8 ||

?????????????????????????????????-
-??????????????????????????????????? |
??????????? ?????????? ????????? ?????????
??????????????????? ????????????? ??? || 9 ||

?????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? |
??????????? ?????????? ????????? ?????????
??????????????????? ????????????? ??? || 10 ||

????????????????????????????????-
-?????????????????????????????????????? |
????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ???? || 11 ||

??????????????????????????????????????????-
-?????????????????? ????????????????????? |
?????????????????????? ???????????????????
???? ????????????? ??? ???????? ??? || 12 ||

??? ?????????????????????????? ????
??????????????? ??? ??????????????? ???? |
??????????????? ?????????????
?????? ?????????????? ??? ???? ????????? || 13 ||

???? ?? ?????????????????????????? ??????
???????????????????? ??????????????????? |
??? ???? ??????????? ???? ??????? ?????
???????? ?? ???????? ?????????? ???????? || 14 ||

???????????? ????????????? ??
????????????? ???? ??????? |
???? ???????? ????????????????????????
????????? ???? ???????? ???????? ?????? || 15 ||

Shiva Tandava Stotram in English

jaTaaTaveegalajjalapravaahapaavitasthalE
galEvalaMbya laMbitaaM bhujaMgatuMgamaalikaam |
DamaDDamaDDamaDDamanninaadavaDDamarvayaM
chakaara chaMDataaMDavaM tanOtu naH SivaH Sivam || 1 ||

jaTaakaTaahasaMbhramabhramanniliMpanirjharee-
-vilOlaveechivallareeviraajamaanamoordhani |
dhagaddhagaddhagajjvalallalaaTapaTTapaavakE
kiSOrachaMdraSEkharE ratiH pratikShaNaM mama || 2 ||

dharaadharEMdranaMdineevilaasabaMdhubaMdhura
sphuraddigaMtasaMtatipramOdamaanamaanasE |
kRupaakaTaakShadhOraNeeniruddhadurdharaapadi
kvachiddigaMbarE manO vinOdamEtu vastuni || 3 ||

jaTaabhujaMgapiMgaLasphuratphaNaamaNiprabhaa
kadaMbakuMkumadravapraliptadigvadhoomukhE |
madaaMdhasiMdhurasphurattvaguttareeyamEdurE
manO vinOdamadbhutaM bibhartu bhootabhartari || 4 ||

sahasralOchanaprabhRutyaSEShalEkhaSEkhara
prasoonadhooLidhOraNee vidhoosaraaMghripeeThabhooH |
bhujaMgaraajamaalayaa nibaddhajaaTajooTaka
Sriyai chiraaya jaayataaM chakOrabaMdhuSEkharaH || 5 ||

lalaaTachatvarajvaladdhanaMjayasphuliMgabhaa-
-nipeetapaMchasaayakaM namanniliMpanaayakam |
sudhaamayookhalEkhayaa viraajamaanaSEkharaM
mahaakapaalisaMpadESirOjaTaalamastu naH || 6 ||

karaalaphaalapaTTikaadhagaddhagaddhagajjvala-
ddhanaMjayaadhareekRutaprachaMDapaMchasaayakE |
dharaadharEMdranaMdineekuchaagrachitrapatraka-
-prakalpanaikaSilpini trilOchanE matirmama || 7 ||

naveenamEghamaMDalee niruddhadurdharasphurat-
kuhooniSeethineetamaH prabaMdhabaMdhukaMdharaH |
niliMpanirjhareedharastanOtu kRuttisiMdhuraH
kaLaanidhaanabaMdhuraH SriyaM jagaddhuraMdharaH || 8 ||

praphullaneelapaMkajaprapaMchakaalimaprabhaa-
-vilaMbikaMThakaMdaleeruchiprabaddhakaMdharam |
smarachCidaM purachCidaM bhavachCidaM makhachCidaM
gajachCidaaMdhakachCidaM tamaMtakachCidaM bhajE || 9 ||

agarvasarvamaMgaLaakaLaakadaMbamaMjaree
rasapravaahamaadhuree vijRuMbhaNaamadhuvratam |
smaraaMtakaM puraaMtakaM bhavaaMtakaM makhaaMtakaM
gajaaMtakaaMdhakaaMtakaM tamaMtakaaMtakaM bhajE || 10 ||

jayatvadabhravibhramabhramadbhujaMgamaSvasa-
-dvinirgamatkramasphuratkaraalaphaalahavyavaaT |
dhimiddhimiddhimidhvananmRudaMgatuMgamaMgaLa
dhvanikramapravartita prachaMDataaMDavaH SivaH || 11 ||

dRuShadvichitratalpayOrbhujaMgamauktikasrajOr-
-gariShTharatnalOShThayOH suhRudvipakShapakShayOH |
tRuShNaaraviMdachakShuShOH prajaamaheemahEMdrayOH
samaM pravartayanmanaH kadaa sadaaSivaM bhajE || 12 ||

kadaa niliMpanirjhareenikuMjakOTarE vasan
vimuktadurmatiH sadaa SiraHsthamaMjaliM vahan |
vimuktalOlalOchanO lalaaTaphaalalagnakaH
SivEti maMtramuchcharan sadaa sukhee bhavaamyaham || 13 ||

imaM hi nityamEvamuktamuttamOttamaM stavaM
paThansmaranbruvannarO viSuddhimEtisaMtatam |
harE gurau subhaktimaaSu yaati naanyathaa gatiM
vimOhanaM hi dEhinaaM suSaMkarasya chiMtanam || 14 ||

poojaavasaanasamayE daSavaktrageetaM yaH
SaMbhupoojanaparaM paThati pradOShE |
tasya sthiraaM rathagajEMdraturaMgayuktaaM
lakShmeeM sadaiva sumukhiM pradadaati SaMbhuH || 15 ||

  golden goose